Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL"

Transkript

1 Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL

2 Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett ställe - Historiska skäl, särskild lagstiftning saknades helt innan patientdatalagen - Nationella och regionala kvalitetsregister regleras av ett särskilt kapitel (7) i patientdatalagen

3 Regelverk för nationella kvalitetsregister - 7 kap. patientdatalagen reglerar regionala och nationella kvalitetsregister. Bestämmelser bl.a. om - Patientens inställning till registrering i registret - Information till patienterna om registret - Vad man får använda uppgifterna till (ändamål) - Personuppgiftsansvar - Vilka uppgifter som registret får innehålla - Vem som får ha (direkt)åtkomst till vilka uppgifter - Hur direktåtkomst får gå till via nätet - Hur länge uppgifter får sparas i registret

4 Regelverket hinder eller möjlighet? - Regelverket ger möjligheter men förutsätter att du: - Är välinformerad - Kan skilja på uppfattningar, författningar och missuppfattningar om författningar Ett gott integritetsskydd är en förutsättning för kvalitetsarbete

5 Patienten bestämmer! - Patienten bestämmer om registrering får ske i ett nationellt kvalitetsregister - Inget krav på samtycke, men patienten kan motsätta sig registrering

6 Patientinformation för att patienten ska kunna fatta beslut - Patienterna ska få information om kvalitetsregistret och möjlighet att motsätta sig registreringen - Endast blankett/broschyr i väntrum är inte tillräckligt - Innehållet i informationen måste anpassas till regelverket - Utan information kan patienten inte ta tillvara sina rättigheter - Informationen ska som huvudregel lämnas innan uppgifter om patienterna registreras - Exempel på patientinformation, se

7 Vad gäller om patienten inte kan ta emot information och ta ställning? - Om patienten är tillfälligt beslutsoförmögen, t.ex. medvetslös eller ha drabbats av stroke, ska information lämnas så snart som möjligt - Om patienten är varaktigt beslutsoförmögen saknas tydliga anvisningar i lagstiftningen - Datainspektionens yttrande - Integritetsfrågan - Behov av rutiner och arbetssätt - Behov av lagstiftningsåtgärder

8 Patienten har rätt att ångra sig - Patienten har när som helst rätt att be att uppgifter om patienten tas bort från det nationella kvalitetsregistret - Det ställer krav på att vi har administrativa rutiner och tekniska förutsättningar att ta bort uppgifter

9 Vilka uppgifter får finnas? - Endast de uppgifter som behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet får finnas i ett kvalitetsregister - Bedömningen behöver göras innan uppgifter samlas in - Inte OK att samla in uppgifter utifall att de kan vara bra att ha, eller enbart intressanta ur forskningssynpunkt - Som huvudregel ska uppgifterna vara kodade eller indirekt utpekande - Registrering av personnummer och namn ska kunna motiveras

10 Vad får man göra med insamlade uppgifter? 1. Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet 2. Framställning av statistik 3. Forskning inom hälso- och sjukvården 4. Utlämnande till den som ska göra något av 1-3 (om det inte föreligger sekretess för uppgifterna)

11 Vem ansvarar för patienternas uppgifter? - Lokalt personuppgiftsansvar - Ansvar hos inrapporterande vårdgivare - Ansvarets omfattning: rätt uppgifter om rätt patient, att patienten fått information, att patienten inte motsatt sig - Centralt personuppgiftsansvar - Får endast vara myndigheter inom hälso- och sjukvården - Ansvarets omfattning: övergripande IT-säkerhet, utlämnande av uppgifter, borttagande av uppgifter m.m.

12 Vem får ha tillgång till vilka uppgifter? - En vårdgivare får ha direktåtkomst till egna inrapporterade uppgifter, för lokalt förbättringsarbete - Direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter är idag inte tillåtet. - Vårdgivarbegreppet (landsting, kommun, privat vårdgivare) - Åtkomst till sammanställningar på gruppnivå där individer inte kan identifieras är däremot möjlig

13 Hur ska uppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst? - Vid tillgång till patientuppgifter över öppet nät, t.ex. Internet eller Sjunet, är det otillräckligt att logga in med användarnamn och lösenord - Krav på s.k. stark autentisering, d.v.s. SITHS-kort, e- legitimation, engångslösenord eller motsvarande

14 Kvalitetsregister och bedömnings- /beslutsstöd - Kvalitetsregister är inte av lagstiftaren avsett att användas för att i mötet med patienten fatta beslut om vård och behandling. För detta finns i första hand patientjournalen. - Hur kvalitetsregistret får/bör användas är en komplex fråga ur flera perspektiv, inte minst etisk - Om kvalitetsregistret kunde användas som beslutsstöd skulle patientens rätt att motsätta sig registrering bli illusorisk - Skulle patienten få sämre vård och behandling vid ett nej - Vem skulle våga säga nej?

15 Hur länge får uppgifter sparas i ett kvalitetsregister? - Huvudregeln är att uppgifterna ska gallras så fort de inte längre behövs för sitt ändamål - Vill vi spara uppgifterna under längre tid än så, krävs beslut från landstingets arkivmyndighet

16 Kvalitetsregister sammanfattning - Patienten bestämmer om registrering får ske - Se över patientinformationen (innehåll & tillvägagångssätt) - Endast uppgifter för kvalitetsutveckling/-säkring - I första hand indirekt utpekande personuppgifter - Uppgifterna avsedda att användas för kvalitetsarbete, statistik eller forskning - Centralt ansvarig myndighet inom hälso- och sjukvården - Vårdgivare får ha direktåtkomst till egna uppgifter - Gallring är huvudregel, bevarande kräver beslut - Åtkomst över öppet nät kräver stark autentisering

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 9. Journalhantering Innehållsförteckning Journalhantering 2 Lagstiftning om patientjournaler... 2 Patientdatalagen... 2 Patientjournaler i offentlig vård... 4

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer