Tillgång till patientuppgifter - krav på spärrar och aktiva val. Katja Isberg Amnäs Magnus Bergström Datainspektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgång till patientuppgifter - krav på spärrar och aktiva val. Katja Isberg Amnäs Magnus Bergström Datainspektionen"

Transkript

1 Tillgång till patientuppgifter - krav på spärrar och aktiva val Katja Isberg Amnäs Magnus Bergström Datainspektionen

2 En presentation i fem delar Behörighetsstyrning Åtkomstkontroll Regler om inre sekretess Sammanhållen journalföring - möjligheter och förutsättningar Patientens direktåtkomst till egna patientuppgifter

3 Behörighetsstyrning 4 kap. 2 och 6 kap. 7 PdL Utgångspunkten är att behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att användaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

4 Behörighetsstyrning 2 kap. 6 SOSFS 2008:14 Krav på att vårdgivaren ska ha rutiner för att tilldela, förändra, ta bort och regelbundet följa upp individuella (tekniska) behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

5 Åtkomstkontroll 4 kap. 3 och 6 kap. 7 PdL Krav på dokumentation och kontroll av åtkomst (systematiskt och återkommande).

6 Varför ställs krav på åtkomstkontroll? För att kunna upptäcka och beivra obefogad och otillåten åtkomst. Kontrollen ska ha en preventiv effekt.

7 Åtkomstkontroll 2 kap. 11 SOSFS 2008:14 Krav rörande loggarna Följande ska framgå: Vilka åtgärder som vidtagits med patientuppgifterna Från vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt som åtgärden vidtagits Användarens och patientens identitet

8 Åtkomstkontroll 2 kap. 11 SOSFS 2008:14 Krav rörande loggarna (forts.) Rutiner ska säkerställa följande: Systematiska och återkommande stickprovskontroller Genomförda kontroller dokumenteras Loggarna ska sparas i minst 10 år

9 Inre sekretess och elektronisk åtkomst Regler om integritetsskydd inom en verksamhet.

10 Inre sekretess och elektronisk åtkomst 4 kap. PdL och 2 kap. SOSF 2008:14 Reglerna om behörighetsstyrning och åtkomstkontroll vårdgivarens ansvar Krav på aktiva val för åtkomst till patientuppgifter i journalsystemet, 2 kap. 7 SOSFS 2008:14.

11 Inre sekretess och elektronisk åtkomst Patientens rätt att spärra uppgifter för andra vårdenheter och vårdprocesser, 4 kap. 4 PdL Regler om när och hur spärrar får brytas, 4 kap. 5 PdL Patientens rätt att få information om elektronisk åtkomst (ta del av loggar), 8 kap. 5 PdL.

12 Aktiva val Spårbar användarinitierad händelse i systemet. Dokumenterar att användaren har bedömt att förutsättningarna för åtkomst till uppgifter är uppfyllda i det enskilda fallet. Dokumentationen, t.ex. en loggpost, ska användas vid åtkomstkontroll (logguppföljning)

13 Spärrar Möjligheten att spärra uppgifter innebär att patienten kan påverka förutsättningarna för att användare ska få ta del av vissa uppgifter. En vårdnadshavare kan inte spärra sina barns uppgifter, 4 kap. 4 2 st PdL. Barnet kan dock själv spärra sina uppgifter i takt med stigande ålder och mognad.

14 Förutsättning för åtkomst Till uppgifter från den egna vårdenheten eller vårdprocessen. Användaren ska ha en aktuell patientrelation eller av annat skäl behöva ta del av uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

15 Förutsättningar för åtkomst Till uppgifter hos andra vårdenheter eller vårdprocesser. Ospärrade uppgifter: Användaren behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter

16 Förutsättningar för åtkomst Till uppgifter hos andra vårdenheter eller vårdprocesser. Spärrade uppgifter: Patientens samtycke eller om samtycke inte kan inhämtas: Uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver (nödsituation).

17 Aktiva val, spärrar och inre sekretess Journalsystem som omfattar en vårdgivare Hur patientuppgifter får göras tillgängliga och hur spärrar kan brytas Journalsystem Patientuppgifter från egen enhet PdL 4 kap 4 3 st Uppgift, synlig för användaren Spärrad uppgift, ej synlig för användaren Aktivt val Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns spärrade och ospärrade uppgifter

18 Aktiva val, spärrar och inre sekretess Journalsystem som omfattar en vårdgivare Hur patientuppgifter får göras tillgängliga och hur spärrar kan brytas Journalsystem Patientuppgifter från egen enhet 2 kap 7 SOSFS 2008:14 Lista på andra enheter med patient uppgifter PdL 4 kap 4 3 st PdL 4 kap 5 2 st Uppgift, synlig för användaren Spärrad uppgift, ej synlig för användaren Aktivt val Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns spärrade och ospärrade uppgifter

19 Aktiva val, spärrar och inre sekretess Journalsystem som omfattar en vårdgivare Hur patientuppgifter får göras tillgängliga och hur spärrar kan brytas Journalsystem Patientuppgifter från egen enhet 2 kap 7 SOSFS 2008:14 Lista på andra enheter med patient uppgifter PdL 4 kap 4 3 st PdL 4 kap 5 2 st PdL 4 kap 2 Behövs för att kunna fullgöra arbetsuppgiften Patientuppgifter hos annan enhet Uppgift, synlig för användaren Spärrad uppgift, ej synlig för användaren Aktivt val Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns spärrade och ospärrade uppgifter

20 Aktiva val, spärrar och inre sekretess Journalsystem som omfattar en vårdgivare Hur patientuppgifter får göras tillgängliga och hur spärrar kan brytas Journalsystem Patientuppgifter från egen enhet 2 kap 7 SOSFS 2008:14 Lista på andra enheter med patient uppgifter PdL 4 kap 2 Behövs för att kunna fullgöra arbetsuppgiften Patientuppgifter hos annan enhet PdL 4 kap 4 3 st PdL 4 kap 5 2 st Uppgift, synlig för användaren Spärrad uppgift, ej synlig för användaren Aktivt val Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns spärrade och ospärrade uppgifter

21 Aktiva val, spärrar och inre sekretess Journalsystem som omfattar en vårdgivare Hur patientuppgifter får göras tillgängliga och hur spärrar kan brytas Journalsystem Patientuppgifter från egen enhet 2 kap 7 SOSFS 2008:14 Lista på andra enheter med patient uppgifter PdL 4 kap 2 Behövs för att kunna fullgöra arbetsuppgiften Patientuppgifter hos annan enhet PdL 4 kap 5 Samtycke alt. om samtycke inte kan inhämtas - att uppgifterna kan antas ha betydelse för oundgänglig vård. Patientuppgifter hos annan enhet PdL 4 kap 4 3 st PdL 4 kap 5 2 st Uppgift, synlig för användaren Spärrad uppgift, ej synlig för användaren Aktivt val Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns spärrade och ospärrade uppgifter

22 Aktiva val, spärrar och inre sekretess Journalsystem som omfattar en vårdgivare Hur patientuppgifter får göras tillgängliga och hur spärrar kan brytas Journalsystem Patientuppgifter från egen enhet 2 kap 7 SOSFS 2008:14 PdL 4 kap 4 3 st Lista på andra enheter med patient uppgifter PdL 4 kap 2 Behövs för att kunna fullgöra arbetsuppgiften PdL 4 kap 2 Behövs för att kunna fullgöra arbetsuppgiften Patientuppgifter hos annan enhet PdL 4 kap 5 Samtycke alt. om samtycke inte kan inhämtas - att uppgifterna kan antas ha betydelse för oundgänglig vård. Patientuppgifter hos annan enhet PdL 4 kap 5 2 st Patientuppgifter hos annan enhet Uppgift, synlig för användaren Spärrad uppgift, ej synlig för användaren Aktivt val Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns spärrade och ospärrade uppgifter

23 Sammanhållen journalföring 6 kap. PdL och 2 kap SOSFS 2008:14 En möjlighet för vårdgivare att under vissa förutsättningar utbyta patientuppgifter med varandra elektroniskt. En vårdgivare ges möjlighet att göra patientuppgifter från den egna verksamheten tillgängliga för andra vårdgivare. En vårdgivare ges möjlighet att bereda sig åtkoms till andra vårdgivares patientuppgifter.

24 Tänkbara modeller för sammanhållen journalföring Flera vårdgivare använder samma journalsystem. Sammankoppling av journalsystem via en teknisk infrastruktur. Journalsystem som kan kommunicera med varandra direkt.

25 Flera vårdgivare använder samma journalsystem Journalsystem X Vårdgivare 1 Vårdgivare 2 Vårdgivare 3 Patientuppgifter personuppgiftsbiträde

26 Sammankoppling av journalsystem via en teknisk infrastruktur Ansvar för övergripande säkerhetsfrågor Överliggande teknisk infrastruktur Gränssnitt Gränssnitt Gränssnitt Journalsystem X Journalsystem Y Journalsystem Z Patientuppgifter Patientuppgifter Patientuppgifter Vårdgivare 1 Vårdgivare 2 Vårdgivare 3

27 Vårdgivare med samma slags journalsystem som kan kommunicera med varandra Vårdgivare 2 Journalsystem X Journalsystem X Journalsystem X Vårdgivare 1 Patientuppgifter Patientuppgifter Patientuppgifter Vårdgivare 3

28 6 Kap. Patientdatalagen 1 En vårdgivare får ha direktåtkomst till patientuppgifter från andra vårdgivare. 2 Rätten att spärra uppgifter (dock ej egna barns) 3 Förutsättningarna för att få ta del av patientuppgifter från andra vårdgivare i normalfallet. 4 Förutsättningarna för att få ta del av patientuppgifter från andra vårdgivare i en nödsituation.

29 6 Kap. Patientdatalagen 5 Inte ens med samtycke får patientuppgifter behandlas under andra förutsättningar än i 3 och 4. 6 Personuppgiftsansvar för övergripande säkerhetsåtgärder. 7 Samma krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll som för journalsystem inom en vårdgivares verksamhet. 8 Bevarande och gallring

30 2 kap. SOSFS 2008:14 8 Åtkomst till ospärrade patientuppgifter 9 Åtkomst till spärrade patientuppgifter 10 Nödåtkomst till spärrade patientuppgifter

31 Förutsättningar för att göra uppgifter tillgängliga 6 kap. 2 2 och 3 st. PdL Information till patienten om: Vad sammanhållen journalföring är Vilka vårdgivare som ingår Vilka uppgifter som ingår Ändamålet Möjlighet till opt-out

32 Förutsättningar för att göra uppgifter tillgängliga 6 kap. 2 2 och 3 st. PdL Patienten ges möjlighet att motsätta sig (opt-out). Först när patienten har fått information och inte har utnyttjat sin möjlighet till opt-out får vårdgivaren göra patientens uppgifter tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring.

33 Förutsättningar för åtkomst Åtkomst till ospärrade uppgifter I normalfallet I en nödsituation Ingen åtkomst till spärrade uppgifter Dock åtkomst till uppgift om vilken vårdgivare som lagt spärren. Den som lagt spärren får på begäran häva spärren tillfälligt för de uppgifter som kan antas ha betydelse för vård som patienten oundgängligen behöver.

34 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga PdL 6 kap 2, 2st, samt 2 kap. 9 1 st. SOSFS 2008:14 PdL 6 kap 2, 5st, 2 meningen, samt 2 kap. 8, 1 st. SOSFS 2008:14 Journalsystem Vårdgivarens egna patientuppgifter Uppgift Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

35 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga Journalsystem Normalfallet: Patientrelation Kan antas ha betydelse för vård och Samtycke PdL 6 kap 3, 1st samt 2 kap 8, 2st. SOSFS 2008:14 Vårdgivarens egna patientuppgifter Patientuppgifter hos annan vårdgivare Uppgift Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

36 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga Journalsystem Vårdgivarens egna patientuppgifter Uppgift Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Lista över andra vårdgivare som har ospärrade patientuppgifter PdL 6 kap 4, 2st 1 meningen samt 2 kap 10, 2st. 1 meningen SOSFS 2008:14 Nödåtkomst: Fara för liv eller allvarlig risk för hälsa och samtycke kan inte inhämtas De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

37 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga Journalsystem Uppgift Vårdgivarens egna patientuppgifter Patientuppgifter hos annan vårdgivare Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Kan antas ha betydelse för oundgänglig vård PdL 6 kap 4, 2st 2 meningen samt 2 kap 10, 2st. 2 meningen SOSFS 2008:14 Lista över andra vårdgivare som har ospärrade patientuppgifter PdL 6 kap 4, 2st 1 meningen samt 2 kap 10, 2st. 1 meningen SOSFS 2008:14 Nödåtkomst: Fara för liv eller allvarlig risk för hälsa och samtycke kan inte inhämtas De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

38 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga Journalsystem Normalfallet: Patientrelation Kan antas ha betydelse för vård och Samtycke PdL 6 kap 3, 1st samt 2 kap 8, 2st. SOSFS 2008:14 Uppgift Vårdgivarens egna patientuppgifter Patientuppgifter hos annan vårdgivare Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Kan antas ha betydelse för oundgänglig vård PdL 6 kap 4, 2st 2 meningen samt 2 kap 10, 2st. 2 meningen SOSFS 2008:14 Lista över andra vårdgivare som har ospärrade patientuppgifter PdL 6 kap 4, 2st 1 meningen samt 2 kap 10, 2st. 1 meningen SOSFS 2008:14 Nödåtkomst: Fara för liv eller allvarlig risk för hälsa och samtycke kan inte inhämtas De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

39 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga Lista över andra vårdgivare som har spärrade patientuppgifter Nödåtkomst: Fara för liv eller allvarlig risk för hälsa och patienten kan inte häva spärren PdL 6 kap 4, 1st. samt 2 kap 9, 2st. och 10, 2st. SOSFS 2008:14 Journalsystem Vårdgivarens egna patientuppgifter Uppgift Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

40 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga Begäran hos den andra vårdgivaren om att häva spärren Uppgifterna kan antas ha betydelse för oundgänglig vård Lista över andra vårdgivare som har spärrade patientuppgifter Nödåtkomst: Fara för liv eller allvarlig risk för hälsa och patienten kan inte häva spärren PdL 6 kap 4, 1st. samt 2 kap 9, 2st. och 10, 2st. SOSFS 2008:14 Journalsystem Vårdgivarens egna patientuppgifter Uppgift Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

41 Aktiva val och spärrar vid sammanhållen journalföring Hur patientuppgifter får göras tillgängliga Begäran hos den andra vårdgivaren om att häva spärren Uppgifterna kan antas ha betydelse för oundgänglig vård Lista över andra vårdgivare som har spärrade patientuppgifter Nödåtkomst: Fara för liv eller allvarlig risk för hälsa och patienten kan inte häva spärren Normalfallet: Patientrelation Kan antas ha betydelse för vård och Samtycke PdL 6 kap 4, 1st. samt 2 kap 9, 2st. och 10, 2st. SOSFS 2008:14 Journalsystem Vårdgivarens egna patientuppgifter PdL 6 kap 3, 1st. samt 2 kap 8, 2st. SOSFS 2008:14 Uppgift Patientuppgifter hos annan vårdgivare Aktivt val, normalfallet Aktivt val, nödåtkomst Uppgift om att det finns spärrade uppgifter Kan antas ha betydelse för oundgänglig vård PdL 6 kap 4, 2st, 2 meningen samt 2 kap 10, 2st, 2 meningen SOSFS 2008:14 Lista över andra vårdgivare som har ospärrade patientuppgifter PdL 6 kap 4, 2st, 1 meningen samt 2 kap 10, 2st, 1 meningen SOSFS 2008:14 Nödåtkomst: Fara för liv eller allvarlig risk för hälsa och samtycke kan inte inhämtas De aktiva valen dokumenterar att förutsättningarna för åtkomst är uppfyllda. Används vid åtkomstkontroll Uppgift om att det finns ospärrade uppgifter

42 Personuppgiftsansvar vid sammanhållen journalföring Den vårdgivare som gör patientuppgifter tillgängliga för andra vårdgivare är ansvarig för att det sker i enlighet med reglerna. Den vårdgivare som bereder sig åtkoms till andra vårdgivares patientuppgifter är ansvarig för att förutsättningarna för den åtkomsten är uppfyllda. (Nyhet!)

43 Personuppgiftsansvar för övergripande säkerhetsfrågor eller varför finns 6 i 6 kap. PdL? Vissa säkerhetsåtgärder faller inte naturligt under någon vårdgivares personuppgiftsansvar, t.ex. vissa drifts- och kommunikationssäkerhetsfrågor.

44 6 kap. sammanfattningsvis Ett komplicerat regelverk som ställer höga krav på systemens tekniska utformning. Tänk inte ens tanken på sammanhållen journalföring innan möjligheterna att uppfylla förutsättningarna är på plats!

45 Enskildas direktåtkomst 5 kap. 5 PdL En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till egna uppgifter.

46 Enskildas direktåtkomst 2 kap. SOSFS 2008:14 5 Krav på kryptering om överföringen sker via öppet nät. 13 Stark autentisering av den enskilde. 14 Krav på bedömning av vilka uppgifter som bör göras tillgängliga. 15 Vårdgivaren ska upplysa den enskilde om eventuella begränsningar i åtkomsten.

47 Sammanfattning Det gäller att veta vad man gör och varför! (och se till att det är lagligt ) Eventuellt missnöje med lagstiftningen riktas lämpligen inte mot Datainspektionen

48 Datainspektionen Adress: Box 8114, Stockholm Tel: Fax: E-post: Webbplats:

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg. Erik Janzon Datainspektionen

Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg. Erik Janzon Datainspektionen Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg Erik Janzon Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Digitala vinster & digitala risker Integritet

Läs mer

Patientdatalagen. Juridik- och Upphandlingsstaben

Patientdatalagen. Juridik- och Upphandlingsstaben Patientdatalagen 1 kap. Tillämpningsområde 2 kap. Om personuppgiftsbehandling 3 kap. Patientjournalföring 4 kap. Inre sekretess och elektronisk åtkomst inom vårdgivares verksamhet 5 kap. Utlämnande av

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Patrik Sundström, huvudsekreterare Utredningen om rätt information i vård och omsorg. Utredningen om rätt information i vård och omsorg

Patrik Sundström, huvudsekreterare Utredningen om rätt information i vård och omsorg. Utredningen om rätt information i vård och omsorg Rätt uppgifter på rätt plats i rätt tid Patrik Sundström, huvudsekreterare Utgångspunkter Uppgifter i hälso- och sjukvård omfattas av sekretess och tystnadsplikt För att få dela sådana uppgifter över huvudmannagränser

Läs mer

Patientdatalag. Patientdatautredningens huvudbetänkande SOU 2006:82 Patientdatautredningen

Patientdatalag. Patientdatautredningens huvudbetänkande SOU 2006:82  Patientdatautredningen Patientdatalag s huvudbetänkande SOU 2006:82 www.sou.gov.se/patientdata Tidigare Kvalitetsregisterutredningen Särskild utredare: lagmannen Sigurd Heuman Sakkunniga och experter 1 Behandlingen av personuppgifter

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1464-2009 Folktandvården i Stockholms län AB Huvudkontoret Olivecronas väg 7 113 82 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 580-2013 Vård- och omsorgsnämnden Lunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Box 41 221 00 Lund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

BÄTTRE ÖVERBLICK GER ÄNNU BÄTTRE VÅRD

BÄTTRE ÖVERBLICK GER ÄNNU BÄTTRE VÅRD BÄTTRE ÖVERBLICK GER ÄNNU BÄTTRE VÅRD - Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vården att få ta del av dina uppgifter. ALLT HÄNGER IHOP Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 4 kap. patientdatalagen m.m.

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 4 kap. patientdatalagen m.m. Datum Diarienr 2010-07-07 748-2009 Landstingsstyrelsen Gävleborgs läns landsting 801 87 Gävle Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 4 kap. patientdatalagen m.m. Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 579-2013 Äldre- och handikappnämnden Lidingö stad Äldre- och handikappförvaltningen 181 82 Lidingö Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 572-2013 Socialnämnden Emmaboda kommun Socialförvaltningen Box 54 361 21 Emmaboda Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 574-2013 Socialnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 571-2013 Vård- och omsorgsnämnden Botkyrka kommun Vård- och omsorgsförvaltningen 147 85 Tumba Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 578-2013 Äldrenämnden Karlskrona kommun Äldreförvaltningen 371 83 Karlskrona Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 577-2013 Omsorgsnämnden Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Box 848 391 28 Kalmar Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 587-2013 Vård- och omsorgsnämnden Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen 831 82 Östersund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

ORGANISATIONSNUMMER: ADRESS: NORDENSKIÖLDSGATAN 14, GÖTEBORG

ORGANISATIONSNUMMER: ADRESS: NORDENSKIÖLDSGATAN 14, GÖTEBORG . ORGANISATIONSNUMMER: 556871-4967 ADRESS: NORDENSKIÖLDSGATAN 14, 413 09 GÖTEBORG Svensk lagstiftning ställer tydliga krav på att samtliga vårdgivare är skyldiga att genomföra systematiska och återkommande

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården och tandvården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ)

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) STYRDOKUMENT RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) 2017-2018 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinje Riktlinje Nationella Patient 2017-01-23 KS 17 KS

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-06-29 1392-2009 1512-2009 Örebro kommun Vård- och omsorgsnämnderna Öster och Väster Box 34600 701 35 Örebro Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Sammanhållen journalföring

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården.

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Vad är sammanhållen journalföring? Ju mer du vet om din patient,

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 584-2013 Socialnämnden Skellefteå kommun Socialkontoret 931 85 Skellefteå Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 586-2013 Omsorgsnämnden Trollhättans stad 461 83 Trollhättan Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-04-28 1650-2009 AB Previa Box 4080 171 04 Solna Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att AB Previa (härefter

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 576-2013 Socialnämnden Hultsfreds kommun Box 508 577 26 Hultsfred Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare är det redan verklighet. Du

Läs mer

Informationssäkerhet Informationssäkerhet. Medicinteknisk säkerhetskurs

Informationssäkerhet Informationssäkerhet. Medicinteknisk säkerhetskurs Informationssäkerhet Medicinteknisk säkerhetskurs 2018-03-14, Sanja Hebib Informationssäkerhet Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar, har ett värde och som måste skyddas. Informationssäkerhet

Läs mer

Kändisspotting i sjukvården

Kändisspotting i sjukvården Kändisspotting i sjukvården Sten Jacobson Grundprincip för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. PDL ska ge en bättre samverkan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Frågor och svar. Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst

Frågor och svar. Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Frågor och svar Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Presentationen ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-06-29 1390-2009 Landstingsstyrelsen Örebro läns landsting Box 1613 701 16 Örebro Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 877-2010 TioHundra AB Box 905 761 29 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundra AB 1. I Procapita genom direktåtkomst

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Öppna och ta del av de vanligaste frågorna och svaren Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre helhet. Sammanhållen

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. På dina villkor. Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

SAMTYCKE TILL INFORMATIONSÖVERFÖRING

SAMTYCKE TILL INFORMATIONSÖVERFÖRING SAMTYCKE TILL INFORMATIONSÖVERFÖRING RIKTLINJE GÄLLANDE SAMTYCKE TILL INFORMATIONSÖVERFÖRING, SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING (NPÖ) SAMT MEDVERKAN I NATIONELLA KVALITETSREGISTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i:

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-12-12 1896-2005 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad (er beteckning LK/052693) Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Åtkomst till patientuppgifter

Åtkomst till patientuppgifter Hörsel Syn Tolk 1 (5) Riktlinje Version: 1 Skapad: 2016-11-30 Uppdaterad: JUG Melior E-post: melior.hoh@vgregion.se Åtkomst till patientuppgifter Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2012-02-21 642-2011 Karolinska universitetssjukhuset Styrelsen Sjukhusledningen C 1 89 141 86 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap.

Läs mer

2 kap. Ansvar för informationssäkerhet. Vårdgivarens ansvar

2 kap. Ansvar för informationssäkerhet. Vårdgivarens ansvar Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 behörighetstilldelning, spärrar, m.m. enligt patientdatalagen

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 behörighetstilldelning, spärrar, m.m. enligt patientdatalagen Beslut Diarienr 1 (16) 2019-06-28 143-2017 Äldrenämnden Uppsala kommun Äldreförvaltningen 753 75 Uppsala Tillsyn enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 behörighetstilldelning, spärrar, m.m. enligt

Läs mer

Sammanhållen journalföring och Nationell Patientöversikt i Västra Götalandsregionen

Sammanhållen journalföring och Nationell Patientöversikt i Västra Götalandsregionen Sammanhållen journalföring och Nationell Patientöversikt i Västra Götalandsregionen Definition av begrepp Vårdgivare, regionen är vårdgivare enligt lagens definition, med ansvar att bestämma övergripande

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1604-2009 Landstingsstyrelsen i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-12-19 1567-2016 Regionstyrelsen Region Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Datainspektionens

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tjänstebeskrivning... 3 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 3 3.2 Vårdgivare... 3 3.3 Invånare... 3 3.4 Uppföljning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetstilldelning, spärrar m.m enligt patientdatalagen.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetstilldelning, spärrar m.m enligt patientdatalagen. Beslut Diarienr 1 (14) 2017-04-24 1546-2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg 801 88 Gävle Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetstilldelning, spärrar m.m enligt patientdatalagen.

Läs mer

Kvalitetsregister. Tårtbitar och beslutsstöd. Per Bergstrand personuppgiftsombud Region Skåne

Kvalitetsregister. Tårtbitar och beslutsstöd. Per Bergstrand personuppgiftsombud Region Skåne Kvalitetsregister Tårtbitar och beslutsstöd Per Bergstrand personuppgiftsombud Region Skåne Vad är ett kvalitetsregister enligt lagstiftningen? Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetstilldelning, spärrar, loggar m.m. enligt patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetstilldelning, spärrar, loggar m.m. enligt patientdatalagen Beslut Diarienr 1 (27) 2018-05-23 2248-2017 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetstilldelning, spärrar, loggar m.m. enligt patientdatalagen

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 585-2013 Omvårdnadsnämnden Solna stad Omvårdnadsförvaltningen 171 86 Solna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Logghantering för hälso- och sjukvårdsjournaler

Logghantering för hälso- och sjukvårdsjournaler Sida 1 (7) 2013-09-19 Logghantering för hälso- och sjukvårdsjournaler Övergripande riktlinjer för kontroll av åtkomst av hälso- och sjukvårdsjournaler i Stockholms stads verksamhetssystem. Dessa riktlinjer

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (8) Beslut Dnr 2008-09-09 128-2008 Internationella Engelska Skolan AB Styrelsen Nytorpsvägen 5A 183 53 Täby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till 1(5) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt

Läs mer

Rutiner för granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Rutiner för granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt (NPÖ) 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Dokumentets namn: Granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt Utfärdad

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Aktiva Val. Journalfilter i TakeCare

Aktiva Val. Journalfilter i TakeCare Aktiva Val Journalfilter i TakeCare Grundläggande princip Den hälso- och sjukvårdspersonal, entreprenör, uppdragstagare eller annan som arbetar för en vårdgivare eller som har slutit avtal med en vårdgivare.ska

Läs mer

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 behörighetstilldelning, spärrar, m.m. enligt patientdatalagen

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 behörighetstilldelning, spärrar, m.m. enligt patientdatalagen Beslut Diarienr 1 (12) 2019-06-28 143-2017 Omsorgsnämnden Uppsala kommun Omsorgsförvaltningen 753 75 Uppsala Tillsyn enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 behörighetstilldelning, spärrar, m.m. enligt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetsstyrning m.m. enligt patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetsstyrning m.m. enligt patientdatalagen Datum Diarienr 2013-08-26 920-2012 Styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset Sjukhusledningen C1:89 141 86 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behörighetsstyrning m.m. enligt patientdatalagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1606-2009 Södersjukhuset AB 118 83 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datainspektionens

Läs mer

AVTAL OM SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING

AVTAL OM SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING AVTAL OM SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING AVTAL MELLAN LANDSTINGET I VÄRMLAND (ORG. NR. 232100-0156), NEDAN KALLAT LANDSTINGET, OCH XX AB (ORG. NR. XXXXXX-XXXX), NEDAN KALLAD VÅRDGIVAREN, OM TILLGÅNG TILL VÅRDINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för logghantering, kontroll och åtkomst enligt Patientdatalagen (PDL) och SOSFS 2008:14 (Vodok och NPÖ)

Riktlinjer för logghantering, kontroll och åtkomst enligt Patientdatalagen (PDL) och SOSFS 2008:14 (Vodok och NPÖ) Äldreförvaltningen Uppföljning och inspektion Riktlinjer Sida 1 (8) 2016-05-19 kontroll och åtkomst enligt Stadsgemensamma riktlinjer för logghantering och kontroll av åtkomst av hälso- och sjukvårdsjournaler

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller Beslut Diarienr 1 (8) 2017-06-13 989-2016 Praktikertjänst AB 103 55 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller

Läs mer

Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter

Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Innehållsförteckning Kort beskrivning av sammanhållen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 718-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller Beslut Diarienr 1 (8) 2017-06-13 990-2016 Feelgood Företagshälsovård AB Box 101 11 100 55 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare

Läs mer

NPÖ Nationell patientöversikt

NPÖ Nationell patientöversikt NPÖ Nationell patientöversikt Rutinen gäller för legitimerad personal inom Individoch familjeomsorgen, Vård- och äldreförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad Rutin NPÖ 1 Ur Borås Stads

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 734-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Gävleborg 801 88 Gävle Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 741-2011 Capio S:t Görans sjukhus AB 112 81 Stockholm Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 723-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1605-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 581-2013 Socialnämnden Motala kommun Socialförvaltningen 591 86 Motala Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 730-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1646-2009 Praktikertjänst AB Adolf Fredriks Kyrkogata 9A 103 55 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 575-2013 Omsorgsnämnden Gävle kommun 801 84 Gävle Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Riktlinjer för Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Sida 1 (5) 2013-09-19 Riktlinjer för Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Dessa riktlinjer är giltiga under Patientöversikt under 2013. Sida 2 (5) Innehåll Riktlinjer för Samtycke

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Region Skåne

BESLUT. Datum Dnr Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 Jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2014-06-25 1 (5) Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Följande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinje för informationshantering och journalföring

Riktlinje för informationshantering och journalföring RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinje för informationshantering och journalföring Nedanstående lagar, förordningar föreskrifter och allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring

RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring 1 (9) 21 december 2010 RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring 2 (9) Innehåll 1 Inledning...4 2 Syfte...4 3 Checklista...5 3 (9) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar

Läs mer