Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23"

Transkript

1 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att begreppet huvudman förtydligas och att lagstiftningen avser den som enligt hälso- och sjukvårdsdatalgen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska ansvarsområde kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet eftersom huvudmannaansvaret inte betyder att huvudmannen är skyldig att själv bedriva verksamheten. Detta innebär att informationsutbyte mellan landsting och de privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård inom ramen för LOV förenklas. Informatik och IT-frågor Norrbottens läns landsting anser att utredningens förslag avseende ett tydligare krav på strukturerad journal och implementering av nationellt fackspråk är positivt. Utbyte av information ställer stora krav på att informationen är jämförbar och betyder lika oavsett var den upprättats. En strukturerad dokumentation enligt nationellt fackspråk blir kunskapsstyrande, utgör ett beslutsstöd och styr arbetssätt och processer. En ny sammanhållen journalföring Enligt gällande lagstiftning får vårdgivaren göra elektroniska patientjournaler åtkomliga för andra vårdgivare i den individinriktade patientvården. En förutsättning för att ta del av dokumentationen är att det finns en aktuell vårdrelation och att patienten har lämnat sitt samtycke. Den nationella patientöversikten (NPÖ) avser att ge samtliga vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i Sverige möjlighet till sammanhållen journalföring, d.v.s. att kunna dela patientinformation som är väsentlig för att kunna ge en god och säker vård till den enskilde. Utredningen föreslår en ny sammanhållen journalföring som innebär att vårdgivare, privata som offentliga, kommun som landstingsfinansierade och helt privata, kan dela med sig, genom direktåtkomst, av sin vårddokumentation till varandra. Detta innebär att även dokumentation inom ramen för Socialtjänstlagen kan ingå i sammanhållen journalföring. Enligt utredningens förslag ska hälso- och sjukvårdsdatalagen innehålla uttryckliga krav på överenskommelser i dessa avseenden. En vårdgivare som medger andra vårdgivare direktåtkomst eller på annat sätt samarbetar med andra vårdgivare vid behandling av personuppgifter ska därför komma överens med de andra vårdgivarna hur informationssäkerheten och skyddet för personuppgifter ska tillgodoses innan samarbetet inleds. Hur överenskommelsen ska tecknas ska vara upp till de samverkande vårdgivarna att avgöra 1

2 Norrbottens läns landsting anser dock att det enligt förslaget finns risk för att det läggs ett alltför stort ansvar på de enskilda landstingen att åstadkomma tekniska lösningar, analyser och överenskommelser. Det föreligger redan idag enligt nuvarande lagstiftning problem när det gäller tillämpningen av sammanhållen journalföring. Patientdatalagen infördes 2008 och än idag är det problem med att anpassa ITstöd/journalsystem. Det finns leverantörer på marknaden som inte kan tillhandahålla system som är anpassade enligt gällande lagstiftning. När ett alltför stort ansvar läggs på enskilda landsting finns det en risk för godtyckliga bedömningar och att den personliga integriteten påverkas negativt. Norrbottens läns landsting anser att det är av vikt att det finns en nationell samordning och stöd när det gäller implementeringen av en ny sammanhållen journalföring. Förenklat samtycke Enligt nuvarande lagstiftning avseende sammanhållen journalföring krävs en aktuell vårdrelation och patientens uttryckliga samtycke. Utredningens förslag innebär att patientens rättighet att lämna ett uttryckligt samtycke till sammanhållen journalföring ersätts med en risk och sårbarhetsanalys och överenskommelse mellan vårdgivare. Lagförslaget innebär därmed ett underförstått samtycke till att en vårdgivare får ta del av information hos en annan vårdgivare grundat på att patienten samtyckt till hälso- och sjukvårdsinsatser hos en vårdgivare. Detta innebär praktiskt att en remiss från en vårdgivare till en annan, automatiskt innebär att patienten samtyckt till att mottagaren av remissen får läsa information om patienten hos avsändaren. Det innebär även att när en patient söker hos en vårdgivare och har information hos en annan vårdgivare, där informationen bedöms vara relevant för vård och behandling, behövs inte samtycke från patienten för att ta del av informationen. Norrbottens läns landsting anser att det finns fördelar med att kunna utbyta information inom samma huvudman utan att inhämta samtycke. En patient som vårdas för en sjukdom eller skada behöver ofta vård hos flera olika vårdgivare, ex. äldres behov inom primär- och slutenvård. Dessa former av samarbete anser Norrbottens läns landsting särskilt gynnas i förslaget om en ny sammanhållen journalföring. Förslaget underlättar ett effektivt samarbete mellan olika verksamheter inom samma huvudman och gynnar patientsäkerheten. Vidare finner Norrbottens läns landsting att underförstått samtycke förenklar hanteringen av information men gör att patienter som söker sig till en annan vårdgivare måste spärra informationen hos den första vårdgivaren om patienten inte vill att denne tar del av information som finns där. Det ställer stora krav på information till patienten när det gäller samtycke och spärr. Ansvaret för uppgifterna i en patientjournal I lagförslaget finns beskrivet att det är vårdgivaren som är skyldig att se till att uppgifter i en patientjournal är korrekta och att felaktiga uppgifter rättas. Vidare innebär förslaget att den som för patientjournal ansvarar för att kontrollera att uppgifter i journalen är korrekta. Norrbottens läns landsting anser att det är bra att vårdgivaren får ett tydligt utpekat ansvar för att uppgifter ska vara korrekta och att vårdgivaren ska vara aktiv och kontrollerar uppgifternas riktighet samt rätta felaktiga uppgifter. 2

3 I förslaget framgår att vårdgivare ska få utplåna uppenbara felaktigheter i patientjournalen. Förslaget innebär att vårdgivaren kan ta beslut och effektuera ett borttag ur journalen, under vissa förutsättningar och i enskilda fall, till skillnad från dagens lagstiftning som kräver en begäran av patienten om borttag hos Inspektionen för vård och omsorg. Vidare säger utredningen att utplåning av journaluppgifter noga måste regleras i rutiner hos vårdgivaren. Logg för att kunna spåra utplånanden som sker i journalen och uppföljning av hur verksamheten använder möjligheten att utplåna måste ske hos vårdgivaren. Norrbottens läns landsting är tveksamt till att utplånande ska kunna ske på initiativ av verksamheten och ser möjligheten till rättelse med historik som en tillräcklig möjlighet vilket redan används i IT-stöden. Patientens rätt att begränsa elektronisk åtkomst I och med att lagstiftningen avseende sammanhållen journalföring ändras föreslår utredningen att patienterna ska ha en bestämmanderätt över vårdgivarnas elektroniska tillgång till uppgifterna. Patientens möjlighet att motsätta sig åtkomst till uppgifter inom en vårdgivares verksamhet behöver därmed anpassas till utredningens förslag om direktåtkomst mellan vårdgivare inom en huvudmans ansvarsområde. Den rätt som en patient idag har att begränsa den elektroniska tillgången exempelvis mellan en landstingsdriven vårdcentral och ett landstingsdrivet sjukhus ska patienten även ha mellan en privat driven vårdcentral och det landstingsdrivna sjukhuset. Enligt utredningens förslag ska uttrycket spärr bytas ut och det ska i lagen uttryckligen framgå att uppgifter inte är teknisk åtkomliga för andra vårdgivare om patienten motsatt sig medverkan i sammanhållen journalföring. Den föreslagna bestämmelsen om inre sekretess ska således tillämpas oavsett om uppgifterna finns inom verksamheten eller har gjorts tillgängliga av en annan vårdgivare. Enligt dagens bestämmelse omfattar den inre sekretessen endast en vårdgivare. I förslaget framgår att patienten inte kan spärra uppgifter mot de vårdenheter som deltar i eller kan antas komma att delta i den pågående vården av patienten oavsett om de vårdenheter finns hos samma vårdgivare eller hos andra vårdgivare som finansieras av samma huvudman. Norrbottens läns landsting bedömer att utredningens förslag att göra en förändring av lagstiftningen avseende vem som får ta del av en patientjournal är positiv. Förslaget förtydligar att vårdrelationen ska finnas hos vårdgivaren, inte hos den enskilda hälso- och sjukvårdspersonalen. Norrbottens läns landsting delar utredningens bedömning att många inom hälso- och sjukvården tolkar uttrycket deltar i vården, vårdrelationen, mer restriktivt än nödvändigt. Enligt Norrbottens läns landsting kan det dock uppstå svårigheter att avgöra vilka vårdenheter som patienten ska eller inte ska kunna spärra, utifrån begreppet vårdenheter som deltar eller kan antas komma att delta i den pågående vården av patienten. Grunden för bedömningen av vilka vårdenheter en patient kan eller inte kan spärra sina uppgifter hos en vårdgivare saknas, vilket leder till svårigheter vid tillämpningen av bestämmelsen hos enskilda landsting och leda till skillnader mellan landsting/regioner. Hälso- och sjukvården kan även mötas av ett ökat informationsbehov från patienter om möjligheterna till spärr. 3

4 Vidare finner Norrbottens läns landsting att den nya lagstiftningen ställer mycket höga krav på enskilda landstings IT-stöd och påverkar kostnaderna inom landstingen. Norrbottens läns landsting ser en rad av praktiska problem i genomförandet av denna bestämmelse, bl.a. avseende hur spärren ska säkras upp. Det föreligger en rad osäkerheter kring hanteringen av tidigare lagda spärrar, begäran om spärr och hur spärren därefter forceras. Norrbottens läns landsting anser att dessa frågor är av övergripande karaktär och ser därför ett stort behov av en nationell samordning i dessa frågor. Information om läkemedel och varning Utredningen förslår att uppgifter om ordinerade läkemedel och uppgifter om att patienten har intolerans eller överkänslighet, som innebär allvarig fara för patientens liv eller hälsa, alltid ska vara tekniskt åtkomliga. En patient kan därmed inte motsätta sig att sådan information finns teknisk åtkomlig vilket praktiskt betyder att sådan information inte kan spärras av patienten. Synsättet, att undanta läkemedelslistan från möjlighet till spärr, har också under utredningens gång stärkts av CeHis begäran om undantag från PDL, avseende patientens spärrmöjligheter i syfte att kunna skapa en samlad läkemedelslista i en Nationell OrdinationsDatabas (NOD). Vidare påtalar utredningen, med fog, oro för att de grupper som enligt direktivet skall prioriteras (äldre, personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning samt personer med missbruks- eller beroendeproblematik) riskerar fara mest illa utan samlad läkemedelslista. Utredningen pekar också på ett förtjänstfullt sätt på de orimligheter som idag föreligger inom området samlad läkemedelslista, med regelverk som inte i alla delar hänger ihop. Som ett exempel anförs skilda regelverk för åtkomst till läkemedelsuppgifter, beroende på distributionsform (dosläkemedel eller receptförskrivning). Norrbottens läns landsting hade gärna sett att utredningen hade omfattat även apoteksaktörerna. En betydande del av apoteksaktörernas verksamheter ligger utanför utredningens uppdrag. Norrbottens läns landsting finner det högst anmärkningsvärt att vi år 2014 tvingas se att Landstingen på sina hemsidor, måste informera om riskerna med apotekens sammanställning över elektroniskt sparade recept. Apotekens listor över sparade recept ses av många patienter felaktigt som ordinerade läkemedel vilket ger uppenbara patientsäkerhetsrisker. Norrbottens läns landsting kan enbart se positiva effekter av att lagstiftningen anpassas till nya möjligheter för receptuttag (att utlandsuttagna läkemedel kommer med förteckningen, om förskrivet i Sverige) och till moderna arbetssätt såsom att farmaceuter i hälso- och sjukvården, efter uttryckligt samtycke, får tillgång till den enskildes uppgifter i läkemedelsförteckningen. För att uppgifter i läkemedelsregistret ska kunna användas till uppföljning utvärdering och kvalitetssäkring, föreslår utredningen att ändamålsbestämmelsen utökas. Detta ställer sig Norrbottens läns landsting bakom, med beaktande av eventuella risker med personuppgifter i centrala register. Norrbottens läns landsting anser utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv att det är mycket vällovligt att utredningen föreslår att såväl samlad läkemedelslista, som varningsinformation, undantas från patientens spärrmöjligheter. 4

5 Informationsutbyte mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Idag finns samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten inom en rad verksamhetsområden. Många gånger möter dessa verksamheter problem avseende möjligheten att dela information på ett effektivt och patientsäkerhet sätt. Det föreligger skilda bestämmelser för dessa verksamheter avseende bland annat journalföring och offentlighet- och sekretess. Utredningen föreslår en gemensam journal med socialtjänsten, vilken innebär att hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar tillsammans med socialtjänstens personal. Norrbottens läns landsting anser att förslaget med en gemensam vård- och omsorgsjournal möjliggör att dokumentationen hålls samman för patienten på ett betydligt bättre sätt än idag, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. Det ställer dock stora krav på IT-stöd och på kommunerna som ska förvara dokumentationen efter avslutade insatser. För patienter med insatser i hemmet, hemssjukvård, och för Beroendecentrum, skulle en gemensam vård- och omsorgsjournal innebära stora förbättringar i dokumentation. Patientsäkerheten skulle tydligt förbättras med en gemensam journal förutsatt att den inte hålls separat från dokumentation som endast sker inom landstinget. Norrbottens läns landsting anser att direktåtkomst mellan socialtjänstens dokumentation höjer patientsäkerheten eftersom informationen då finns tillgänglig hos de olika huvudmännen i realtid. Detta minskar risken för att en vårdgivare i en vårdsituation saknar information som finns hos en annan vårdgivare och minskar administrativa åtgärder såsom utskrifter och muntlig rapportering av information som riskerar att förvanskas på vägen. Norrbottens läns landsting anser vidare att det är positivt att patienten själv kan ges direktåtkomst till den gemensamma vård- och omsorgsdokumentationen. Det skapar trygghet för enskilda patienter och närstående. Vidare anser Norrbottens läns landsting att det är positivt att det i bestämmelsen finns ett krav på samtycke från patienten för att kunna dela information genom direktåtkomst mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Enligt utredningens förslag ska direktåtkomst mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten endast vara möjligt under den tid den enskilde är föremål för genomförande av beslut. Direktåtkomst är endast tillåtet under ett pågående samarbete mellan aktörerna, vid ett konkret samarbete för att uppfylla den enskildes sammansatta behov. Norrbottens läns landsting anser att denna definition i lagstiftningen kan göra att det uppstår gränsdragningsproblem vid tolkningen av bestämmelsen. Att lägga tolkningen av tillämpningen av denna bestämmelse på enskilda vårdgivare leder till risk för att skillnader mellan landstingen/regionerna/kommunerna uppstår. Av utredningens förslag framgår att när insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten har slutat att ges till den enskilde ska den gemensamma journalen överlämnas till den kommun som ansvarat för socialtjänstinsatsen. Norrbottens läns landsting anser att det återstår en rad frågor om hur den tekniska lösningen ska se ut för hanteringen av den gemensamma vård- och omsorgsjournalen. 5

6 Borttaget signeringskrav Utredningen anser att kvalitetskravet avseende journalanteckningen uttrycks bättre genom att förtydliga kravet på ansvar för anteckningen än genom att behålla signeringskravet som det är utformat idag. Lagstiftningen ändras så att den på ett tydligt sätt uttrycker att den som journalför ansvarar för sina uppgifter och att de är korrekta, oavsett om en administrativ kvittens är synlig eller inte. I lagförslaget läggs ett uttryckligt ansvar på vårdgivaren avseende patientjournalens innehåll. Vidare tydliggörs yrkesutövarens ansvar för de uppgifter som han eller hon för in i journalen. Detta innebär att vårdgivaren får ta ställning till när det behövs en synlig kvittering av att genomläsning skett. Norrbottens läns landsting anser att det är av vikt att inte lämna tolkningen av denna regel till enskilda landsting/regioner. Samstämmiga regler behövs så att olika landsting/regioner inte gör olika tolkningar avseende detta, i synnerhet när information tillgängliggörs mellan vårdgivare. Sekretess mot patienten själv tas bort Utredningen föreslår ändring i patientsäkerhetslagen som innebär att sekretess mot patienten själv tas bort. Detta innebär att en vårdgivare inte kan neka en patient att ta del av uppgifter om sig själv när patienten så begär. Vårdgivaren beslutar om uppgifterna lämnas via direktåtkomst eller på annat sätt. Norrbottens läns landsting anser att sekretessbestämmelsen mot patienten inte ska tas bort. Det är av vikt att det finns en möjlighet, så som bestämmelsen ser ut idag, att i vissa undantagssituationer, sekretessbelägga vissa uppgifter i journalen. Utredningens argumentation att bestämmelsen är en undantagsbestämmelse som används i ett fåtal situationer är inte en tillräcklig anledning att ta bort bestämmelsen. Norrbottens läns landsting anser att det är av vikt att detta undantag finns kvar med hänsyn tagen till vissa patienter och deras hälsotillstånd för det fall att det påverkar den fortsatta behandlingen negativt. Av utredningens förslag framgår att ingen förändring genomförts av det gällande regelverket om sekretess till skydd för andra som omnämns i en patientjournal. Sekretess gäller exempelvis för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Norrbottens läns landsting ställer sig frågande till utredningens bedömning att andra personer som omnämns i journalen ska ha ett starkare sekretesskydd än patienten som journalen avser. Informationsutbyte för personer med nedsatt beslutsförmåga Lagförslaget innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen kan ta ställning till om patienten skulle ha motsatt sig att informationsutbyte sker mellan vårdgivare. Det innebär att patienter som inte kan lämna sitt samtycke inte får försämrade förutsättningar för vård och behandling eftersom informationen kan delas även för dessa patienter. Norrbottens läns landsting anser att det lägger ett stort ansvar på personalen som kan hamna i svåra dilemman om närstående lämnar motsatta uppgifter om patientens vilja att dela information. En nationell riktlinje för bedömning av beslutsförmåga bör tas fram som stöd för hälso- och sjukvårdspersonalens bedömningar och beslut. Riktlinjerna 6

7 ska säkerställa att bedömningarna utförs på likartat sätt och skapar därmed trygghet hos personal, patienter och närstående. Ansvar för informationssystemets utformning och journalinnehållet Utredningen föreslår att vårdgivaren ska se till att de informationssystem som innehåller personuppgifter är lätta att använda, stödjer det kliniska arbetet, underlättar arbetet med kvalitetsutveckling, underlättar samverkan och utbyte av uppgifter samt är utformade på ett sådant sätt att patienternas integritet skyddas. Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att lagen ställer tydliga krav på vårdgivaren gällande IT-stödens utformning. Dock anser Norrbottens läns landsting att det redan idag ligger stort ansvar på vårdgivaren att kravställa IT-stöden på så sätt att kraven i gällande lagstiftning och användarvänlighet uppfylls. Lagförslaget innebär att vårdgivaren måste bli långt mer aktiv när det gäller kravställning på vad ITstöd som används i verksamheten ska uppfylla. Nationella kvalitetsregister Lagförslaget innebär inga större förändringar avseende den enskildes inställning till registreringen, information, kvalitetsregisters ändamål, personuppgifter som får behandlas samt bevarande och gallring. Däremot framhäver utredningen att vårdgivare behöver anpassa tillvägagångssättet att informera efter verksamhetens förutsättningar och patienternas situation. Vårdgivaren behöver ta fram rutiner för information som anpassas efter olika situationer och förutsättningar i respektive verksamhet. Norrbottens läns landsting ser positivt på att lagförslaget förtydligar att informationen till patienter om registrering i kvalitetsregister måste förbättras. Vidare föreslår utredningen att en vårdgivare ska få ha direktåtkomst till de uppgifter om en patient som andra vårdgivare lämnat om patienten i samma nationella eller regionala kvalitetsregister. Norrbottens läns landsting anser att direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter i kvalitetsregister underlättar på så sätt att uppgifterna hålls samman för hela vårdprocessen. Patientjournalen i samband med utbildning och undervisning Lagförslaget kompletterar dagens bestämmelser med att journalen även syftar till att vara en informationskälla i samband med undervisning och utbildning. Patientjournalen är även en informationskälla för utbildning av framtidens hälso- och sjukvårdspersonal. En studerande kan behöva ta del av uppgifter som behövs för att kunna ge en god och säker vård så väl som för att i efterhand kvalitetsäkra sina bedömningar och åtgärder. När det gäller utbildningssituationer som inte har med direkt deltagande i vården att göra ska journalinformation som används vara avidentifierad. Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att lagstiftningen kompletteras med att innehållet i journalen ska syfta till att vara en informationskälla i samband med undervisning, utbildning och forskning. Lagförslaget innebär ingen förändring när det gäller studenters möjlighet att ta del av journalinformation. För att en studerande ska få ta del av journalinformation under sin praktik krävs fortsatt att patienten har samtyckt till att vårdas av en student och studenten ska delta i vården av den aktuella patienten. I sådant fall kan studenten i den utsträckning det behövs för 7

8 arbetet ta del av och dokumentera i patientjournalen. Detta betyder praktiskt att patienten i förväg alltid måste tillfrågas om samtycke till att vårdas av en studerande. Norrbottens läns landsting erfar att det idag finns oklarheter angående hur studenter får tar del av journalinformation i samband med praktik och anser trots att detta särskilt har beskrivits i form av frågor och svar samt i promemoria i utredningen, återstår frågor om hur studenters tillgång till uppgifter ska hanteras. Antalsberäkning och monitorering Utredningen föreslår att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter för att antalsberäkna möjliga deltagare för forskning inom hälso- och sjukvård. Vårdgivaren ska ta fram riktlinjer som beskriver hur antalsberäkning ska gå till och antalet personer som kan utföra detta inom en vårdgivare ska begränsas. För att antalsberäkning ska få utföras krävs även en godkänd etikprövning av studien i en regional eller central etikprövningsnämnd. Utredningen har visat att det är möjligt att utforma IT-stöden på ett sådant sätt att det är möjligt att beräkna det potentiella deltagarantalet utan att de enskilda deltagarnas identitet framgår. Norrbottens läns landsting är positivt till att antalsberäkning blir tillåtet men erfar att det är svårt att få gehör för utveckling i IT-stöden för begränsning av elektronisk åtkomst i forskningssyften. Kraven får stå tillbaka till förmån för utveckling som kan relateras till patientsäkerhet. Lagförslaget innebär även utlämning via direktåtkomst för källdatagranskning, monitorering vid forskning inom hälso- och sjukvård. Direktåtkomst får endast användas om patienten samtyckt till deltagande i forskningsstudien och till utlämnandet av uppgifter för monitorering. Utredningen grundar sitt förslag med begränsad direktåtkomst för monitorering på att det är mer integritetssäkert än utlämnande genom filöverföring på t ex CD-skiva eller på USB-minne. Det medför att uppgifter sprids utanför vårdgivarens organisation. Norrbottens läns landsting ser gärna att även begränsad direktåtkomst för forskning omfattas av lagförslaget eftersom utlämnande även då, oavsett hur det sker, innebär att uppgifter lämnas utanför vårdgivaren. Bevarande och gallring Lagförslaget innebär ingen förändring i dagens bestämmelser om utlämnande på medium för automatiserad behandling och om viss uppgiftsskyldighet för myndighet. När det gäller förslaget om att bevaring av gemensam vård och omsorgsjournal ska överlämnas till den kommun som har ansvarat för insatserna enligt socialtjänstlagen har Norrbottens läns landsting synpunkter på hantering av bevarandet. Om kommunen har ansvaret för förvaring av gemensam vård och omsorgsjournal är det nödvändigt att ställa krav på kommunen att genomföra loggkontroller. Efter att insatser har avslutats till den enskilda kan hälso- och sjukvård inom landsting/region i ett senare skede i patientens liv behöva tillgång till den gemensamma patientjournalen. Vissa uppgifter kan vara viktiga för patientens fortsatt hälso- och sjukvård. Att ge ansvaret för arkivering till kommunen kan hindra tillgång till viktiga uppgifter som kan vara avgörande i patientens fortsatta behandling. Att ge kommunen valmöjlighet till lösning gällande fortsatt arkivering innebär stora risker för att patientjournalen gallras och med det att viktiga uppgifter för hälso- och sjukvården utplånas. 8

9 Norrbottens läns landsting föreslår att landstinget/region får ta över ansvaret för gemensamma journaler efter tio år eller att landstinget får arkivera en kopia. Närståendes möjlighet att ta del av journalen Utredningen föreslår att den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst enligt den enskildes anvisning får medge en annan fysiskt person än den enskilde direktåtkomst till personuppgifterna. Norrbottens läns landsting anser att detta ökar tryggheten för patienten och innebär även en kvalitetssäkring av dokumentationen och vården i sin helhet. Norrbottens läns landsting ser positivt på den enskildes möjlighet att ge närstående tillgång till journalen. Norrbottens läns landsting anser i enlighet med utredningen att närståendes möjlighet att ta del av information med direktåtkomst förbättrar förutsättningarna att bistå i vård och omsorg och ökar möjligheten att bevaka den enskildes intressen. Norrbottens läns landsting anser dock att det är oklart hur beslutsoförmögna ska hanteras när närstående anser att de behöver ha tillgång till en beslutsoförmögen patients journal. Kommunikation mellan vård- och omsorgsaktörer och medborgare Utredningen beskriver att utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst går mer mot att patienter och närstående betraktas som samarbetspartners och resurser i arbetet. Individer i dagens samhälle betraktar det som självklart att kunna ta del av personlig information via internet. I dagens lagstiftning finns möjligheten för vårdgivare att låta patienten ta del av journalen och loggar med direktåtkomst. I lagförslaget kommer även socialtjänsten att ges denna möjlighet. Möjligheten för patienten att ta del av informationen kopplas också till förslaget att sekretessen mot patienten tas bort. Norrbottens läns landsting anser att förslaget generellt stärker patientens ställning. Det är bra att förslaget försöker möta behoven som finns i samhället idag. Däremot anser Norrbottens läns landsting att vem som äger, ansvarar för och delar information är komplext och behöver vara tydligt t.ex. när det gäller personligt hälsokonto. Det kommer att ligga ett stort/tungt ansvar på vårdgivaren att skapa rutiner för att behålla integriteten, att rättigheter uppfylls, att vara säker på att rätt person har åtkomst med mera. Norrbottens läns landsting konstaterar att förslaget utmanar rådande maktbalans i vården vilket kommer att kräva insatser i organisationer när det gäller förändring av kultur, arbetssätt, förhållningssätt. Direktåtkomst för patienten ställer krav på hur dokumentationen strukturerats liksom synen på dokumentation och vem som äger informationen. Uppgifter om tredje person samt uppgifter som patienten meddelat i förtroende ska så långt som möjligt undvikas. Inom området kommunikation via invånartjänster finns stora nationella förväntningar. Norrbottens läns landsting anser precis som utredningen att det är viktigt att lagregleringen blir så tydlig som möjligt och att eventuella tillämpnings- och tolkningssvårigheter inte hindrar en önskad utveckling. Datainspektionens befogenheter I lagförslaget ges Datainspektionen en möjlighet att utdöma vite, det vill säga att beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Landstinget tycker det är viktigt med en skarp och tydlig tillsynsmyndighet 9

10 men ställer sig däremot tveksam till att vite är en effektiv metod för att åstadkomma bättre efterlevnad till lagstiftningen. Övertag av journaler mellan vårdgivare I utredningen finns förslag till möjlighet för en vårdgivare som ska ta över en verksamhet från en annan vårdgivare inom huvudmannen att överta de personuppgifter som behövs för att kunna bedriva verksamheten. Norrbottens läns landsting anser att patientsäkerheten ökar betydligt om aktiva journaler får tas över av den vårdgivare som tar över ansvaret för patientens vård och behandling. Norrbottens läns landsting ställer sig därmed positiv till förslaget. Sammanfattande synpunkter Norrbottens läns landsting tillstyrker i stort förslaget med följande huvudsakliga synpunkter: En nationell samordning när det gäller tillämpningen av sammanhållen journalföring och hantering av patientens rätt att begränsa elektronisk åtkomst bör finnas. Sekretessen mot patienten själv bör kvarstå som en möjlighet att i vissa fall neka utlämnande. Nationella regler för kvittering av uppgifters riktighet i vårddokumentationen bör finnas. Förslaget om vårdgivarens möjlighet att utplåna uppgifter bör istället ersättas med dagens möjlighet till rättelse som skapar historik. Apoteksaktörernas information till patienter bör omfattas av utredningen. Forskning bör omfattas av samma begränsade direktåtkomst som antalsberäkning och monitorering. Ytterligare förtydligande behövs för hur studenters deltagande i verksamheten praktiskt ska hanteras. En nationell riktlinje för bedömning av beslutsförmågas bör tas fram som stöd för hälso- och sjukvårdspersonalens bedömningar och beslut. Bevaring av gemensam vård- och omsorgsjournal bör ske hos landstingen/regionerna. 10

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:126

Regeringens proposition 2007/08:126 Regeringens proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Prop. 2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet)

Läs mer

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg Cirkulärnr: 08:55 Diarienr: 08/2678 Handläggare: Avdelning: Ulla Lönnqvist Endre Datum: 2008-07-01 Mottagare: Rubrik: Avd för vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsdirektörer Socialchefer Landstingsjurister

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Maria Jacobsson En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2014-03-20 ALN-2014-0151.37 NHO-2014-0106.37 Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Dokumentationen inom

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Legala möjligheter och hinder för informationsutbyte. Patrik Sundström CeHis

Legala möjligheter och hinder för informationsutbyte. Patrik Sundström CeHis Legala möjligheter och hinder för informationsutbyte Patrik Sundström CeHis Utgångspunkter Uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas av sekretess och tystnadsplikt För att få dela sådana

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 Innehåll 1 RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR VID INFORMATIONSUTBYTE... 2 2 SEKRETESSBRYTANDE BESTÄMMELSER... 2 3 INFORMATIONSUTBYTE OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN... 2 4 UTLÄMNANDEFORMER... 3 5 GALLRING... 4 2 (7) Juridiska

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal BÄTTRE VÅRD FÖR DIG Information om Sammanhållen journal BÄTTRE ÖVERBLICK OCH ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Sammanhållen journal

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Avdelningen egen regi Tjänsteutlåtande DNR1.5.1.-406/2014 Sida 1 (7) 2014-09-04 Handläggare Cecilia Schönewald Telefon: 08-508 14 061 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-02-22 1459-2004 Landstingsstyrelsen Västerbottens läns landsting Landstingskontoret 901 89 Umeå Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9 Pascal Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD Version 0.9 Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Revisionsinformation... 3 1.2 Syfte och omfattning... 3 1.3 Teckenförklaringar...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Patientdatalag m.m. Enligt

Läs mer

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom Medicinsk stab Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom 11 September 2014 Gunnel Blomgren, jurist/processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2011-02-17 616-2010 Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Läs mer

Utbildning ST del 2. Maria Funk. Landstinget i Östergötland. Landstingsjurist. tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se

Utbildning ST del 2. Maria Funk. Landstinget i Östergötland. Landstingsjurist. tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se Utbildning ST del 2 Maria Funk Landstingsjurist Landstinget i Östergötland tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se Tryckfrihetsförordningen Grundlag Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet.

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet. 1(1) 2013-08-20 LJ 2013/952 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remissvar angående delbetänkande SOU 2013:45 Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga Landstinget

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND... 3 2 NY VERSION AV PATIENTJOURNAL... 3 3 RUTINER... 4 SIGNERING OCH AUTOLÅSNING

Läs mer

NPÖ införande. Inera AB

NPÖ införande. Inera AB NPÖ införande Inera AB Innehåll i presentationen Vad är NPÖ? Vilka nyttoeffekter har NPÖ? Vilka informations mängder ska man ansluta? Vad innebär en anslutning? Erfarenheter Tidsåtgång 2 3 Vad är NPÖ?

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar YTTRANDE 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Håkan Lövblad Justititedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

PM Till: Från: Datum: Angående: Bakgrund

PM Till: Från: Datum: Angående: Bakgrund PM Till: Inera AB, projektet Intygstjänster 2013 Från: Kent Sangmyr och Angelica Lundqvist, Advokatfirman Delphi Datum: 15 november 2013 Angående: Juridisk slutrapport Intygstjänster 2013 1. Bakgrund Advokatfirman

Läs mer

Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS)

Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS) Socialdepartement Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS) Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen,

Läs mer

Stockholm den 19 september 2012

Stockholm den 19 september 2012 R-2012/1147 Stockholm den 19 september 2012 Till Socialdepartementet S2012/3890/VS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juni 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Gör

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet Datum Diarienr 2010-03-09 1857-2009 Landstinget i Dalarna att. Landstingsjuristen N.N. Box 712 791 29 Falun Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Läs mer

Till dig som vårdpersonal JOURNALEN BÄTTRE DIALOG GENOM ÖKAD DELAKTIGHET

Till dig som vårdpersonal JOURNALEN BÄTTRE DIALOG GENOM ÖKAD DELAKTIGHET Till dig som vårdpersonal e-tjänsten JOURNALEN BÄTTRE DIALOG GENOM ÖKAD DELAKTIGHET Vad är e-tjänsten Journalen? I oktober 2015 kommer patienter och invånare som har vårdats i Landstinget Västmanland att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Beslut Diarienr 1 (10) 2016-02-17 1805-2015 Södermalms stadsdelsnämnd Box 4270 102 66 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Datainspektionens beslut

Läs mer

Bilaga 1 Listningsregler

Bilaga 1 Listningsregler Bilaga 1 Listningsregler Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt till enskilda

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

2005-11-25 719-2005. Apoteket AB 118 81 Stockholm. och

2005-11-25 719-2005. Apoteket AB 118 81 Stockholm. och Datum Dnr 2005-11-25 719-2005 Apoteket AB 118 81 Stockholm och Apoteket ABs personuppgiftsombud Karl-Fredrik Björklund Advokatfirman Carler Box 7557 103 93 Stockholm Samråd om läkemedelsförteckningen Lagen

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-10 1 (7) HSN 2016-2046 Handläggare: Dan Billtorp Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 4 Invånarens direktåtkomst till journalinformation

Läs mer

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Yttrande Diarienr 2013-03-28 404-2013 Ert dnr 31 409/11 Socialstyrelsen Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Som ett led i samrådsskyldigheten enligt 2 och 3 patientdataförordningen (2008:360)

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 585-2013 Omvårdnadsnämnden Solna stad Omvårdnadsförvaltningen 171 86 Solna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Patientdatalag. Patientdatautredningens huvudbetänkande SOU 2006:82 Patientdatautredningen

Patientdatalag. Patientdatautredningens huvudbetänkande SOU 2006:82  Patientdatautredningen Patientdatalag s huvudbetänkande SOU 2006:82 www.sou.gov.se/patientdata Tidigare Kvalitetsregisterutredningen Särskild utredare: lagmannen Sigurd Heuman Sakkunniga och experter 1 Behandlingen av personuppgifter

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 575-2013 Omsorgsnämnden Gävle kommun 801 84 Gävle Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Lokalt påverkansarbete

Lokalt påverkansarbete Lokalt påverkansarbete Bakgrund Privattandläkarnas påverkansarbete syftar till att verka för goda villkor för den privata tandvården. Privattandläkarnas styrka är att vi har stor kunskap om hur det är

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 1730-2014 VA Syd Box 191 201 21 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Datainspektionens

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5)

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) /(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Riksdagens ombudsmän Jonas Widell Box 16327 Jonas.widell@ivo.se 103 26 Stockholm

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Frågor och svar. Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst

Frågor och svar. Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Frågor och svar Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Presentationen ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista

Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Erfarenheter med nationell patientöversikt och arbetet med en gemensam läkemedelslista Karina Tellinger, Mikael Johansson, Jan-Olov Strandberg område Vårdtjänster Nationell patientöversikt Mikael Johansson

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS 1.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Stockholm den 28 oktober 2015

Stockholm den 28 oktober 2015 R-2015/1368 Stockholm den 28 oktober 2015 Till Socialdepartementet S2015/3232/SF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Skapa tilltro

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C)

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) 1(5) Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) Bakgrund Parterna är överens om att vården, både för patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, ska fungera som ett nätverk med effektivt och säker samverkan

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) YTTRANDE 1 (17) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Ert diarienr Ju/2013/1684/DOM Sammanfattning

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer