Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24"

Transkript

1 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon Org.nr

2 1(20) Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 2 Som huvudregel individuella lösningar... 2 Samtycke... 3 Olika typer av samtycke... 3 Samtycke och personer med demenssjukdom eller demensliknande symptom... 4 Dokumentation... 5 Särskilt om betydande intrång i den personliga integriteten, 2 kap. 6 andra stycket RF... 5 Undantag vid nödsituationer... 6 Individuella tekniska lösningar... 7 Utrustning som fysiskt begränsar den enskilda personens rörelsefrihet... 7 Aktiva larm... 8 Passiva larm... 9 Olika lås på dörren till den enskilda personens bostad Teknisk utrustning som förmedlar ljud från den enskilda personens bostad Teknisk utrustning som förmedlar bild från den enskilda personens bostad Tekniska lösningar i allmänna utrymmen Olika typer av lås på enhets/avdelnings- och ytterdörr, hissar samt grindar vid trappor eller liknande Fördröjning av och/eller larm vid öppning av enhets-/avdelnings- eller ytterdörr, hissar samt grindar vid trappor eller liknande Teknisk utrustning som förmedlar rörelser i allmänna utrymmen Teknisk utrustning som förmedlar bild från allmänna utrymmen... 20

3 2(20) Inledning Detta dokument är utarbetat som en del av det bedömningsstöd som ska användas vid tillsyn av bemanningen av särskilt boende för äldre nattetid. Det ska dock användas generellt vid IVO:s tillsyn av tekniska lösningar inom äldreomsorgen. Bakgrund Utvecklingen när det gäller tekniska lösningar, ofta kallad välfärdsteknik, inom vård och omsorg går snabbt framåt. IVO har i sin tillsyn att ta ställning till användandet av denna teknik. I detta PM utgår IVO:s bedömningar från de grundläggande bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, dvs. 1 kap. 1, 3 kap. 3 och 5 och 5 kap. 4. Även bestämmelserna i 4 och 5 kap. patientlagen (2014:821), PL, har betydelse i de fall användandet av en teknisk lösning utgör hälso- och sjukvård. Vid tillsyn ska en bedömning göras i det enskilda fallet med utgångspunkt från detta PM samt IVO:s tillsynspolicy. Ovanstående bestämmelser anger att socialtjänstlagen bygger på frivillighet och att verksamheten inom socialtjänsten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. De insatser som ges ska vara av god kvalitet och omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Den enskilde ska vidare ges möjlighet till delaktighet genom att insatser ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. I vissa fall kan även bestämmelserna i 2 kap. 6 andra stycket och 2 kap. 8 regeringsformen (1974:152), RF, bli tillämpliga. 1 En tillämpning av bestämmelserna i regeringsformen är dock inte helt oproblematisk utifrån att det är oklart om privata utförare omfattas av detta regelverk. 2 Som huvudregel individuella lösningar Tekniska lösningar ska som regel användas för att tillgodose ett individuellt behov hos den enskilda personen. Teknik ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde, t.ex. kan det vara ett hjälpmedel för personalen att uppmärksamma att den enskilda personen behöver hjälp och stöd. Verksamheten måste ha ett strukturerat arbetssätt för att kontinuerligt bedöma de enskildas behov och på vilket sätt den tekniska lösningen kan tillgodose detta behov. Vidtagna åtgärder måste också följas upp för att kontrollera att de fått avsedd effekt. Tekniska lösningar får inte användas mot någons vilja. Läs mer under rubriken samtycke. 1 Se Socialstyrelsens Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder i vård och omsorg om vuxna; 2 Se bl.a. SOU 2015:80 s. 122 f.

4 3(20) Att regelmässigt använda en lösning för alla som flyttar in på särskilt boende, t.ex. att använda dörrlarm för allas lägenhetsdörrar på natten, är som huvudregel inte förenligt med gällande bestämmelser. IVO bedömer dock att man i vissa fall utifrån behovet av att tillgodose de enskildas trygghet och säkerhet på boendet i de allmänna utrymmena kan använda lösningar som berör flera personer. 3 Tekniska lösningar får inte användas för att kompensera för bristande bemanning, brister i kompetensen eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. Detta gäller oavsett om den enskilde har samtyckt till åtgärden som sådan eller inte. I många fall utgör dessa tekniska lösningar insatser enligt socialtjänstlagen. Vissa lösningar, som t.ex. grindar, bälten osv. kan dock vara klassade som medicinsktekniska produkter. Särskilda regler om detta finns bl.a. i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Samtycke Som tidigare nämnts får tekniska lösningar inte användas mot någons vilja. Innan individuella tekniska lösningar används måste verksamheten försöka ta reda på den enskilda personens inställning till den aktuella lösningen. Det är här viktigt att den enskilde får rätt stöd och/eller hjälpmedel som ger förutsättningar för denne att uttrycka sin vilja. Nuvarande lagstiftning ger inte möjlighet för anhöriga, gode män eller andra närstående att lämna samtycke till insatser i form av tekniska lösningar. Ett samtycke kan när som helst återkallas. I de fall någon har svårt att uttrycka sin mening ska hänsyn tas till den enskilda personens reaktion som t.ex. kroppsspråk till de tekniska lösningar som används. Om den enskilde personen med gester eller på annat sätt reagerar negativt till användandet av utrustningen kan ett samtycke inte anses föreligga. Olika typer av samtycke Begreppet samtycke innebär i generell mening accepterande eller godtagande av föreslagna villkor. Att ge vård eller omsorg mot en vuxen persons vilja eller att använda sig av tvångåtgärder kräver stöd i lag. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och ger inte stöd för tvång. Enligt 4 kap. 2 PL får hälso- och sjukvård som huvudregel inte ges innan samtycke inhämtats från patienten. Ett samtycke kan vara uttryckligt. Med ett sådant samtycke avses att man aktivt antingen skriftligen eller muntligen eller genom t.ex. en jakande nick ger sitt samtycke till viss åtgärd. Ett samtycke kan också vara konkludent. Ett sådant samtycke består i att den 3 Vissa undantag finns som t.ex. låsta avdelnings-/enhets- och ytterdörrar samt vissa lösningar i allmänna utrymmen, se längre fram i detta PM.

5 4(20) enskilde agerar på ett sätt som underförstått visar att han eller hon samtycker, t.ex. genom att underlätta åtgärdens genomförande. En annan typ av samtycke är det s.k. presumerade samtycket. Ett sådant samtycke bygger på att den som ska vidta åtgärden förutsätter att den är förenlig med den enskildes vilja utan att samtycket har kommit till uttryck. Med ett s.k. inre samtycke avses situationer då den enskilde är fullt medveten om vad som planeras och faktiskt samtycker till åtgärden i fråga, men inte på något sätt låter detta samtycke komma till uttryck. Det går i denna situation endast att anta eller presumera att den enskilde samtycker. Ett sådant antagande måste bygga på att den berörde har informerats om den planerade åtgärden och då inte har gett uttryck för någon motvilja mot att den genomförs. Kraven på samtyckets art bör ställas högre om åtgärderna är av särskilt ingripande natur. Exempel på sådana åtgärder är fastspänning i bälte och inlåsning. 4 En annan form av samtycke är det hypotetiska samtycket. Detta beskrivs ibland som en särskild form av presumerat samtycke. Med hypotetiskt samtycke förstås att något samtycke faktiskt inte föreligger från den det gäller, men att han eller hon skulle ha samtyckt till åtgärden om han eller hon hade givits tillfälle att ta ställning i frågan. Socialstyrelsen har konstaterat att det i lagstiftningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst inte klarlagts under vilka omständigheter ett hypotetiskt samtycke får användas. 5 I betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80) anges att det inte finns några regler innehållande uttryckliga krav på samtycke eller krav gällande hur ett samtycke ska lämnas inom socialtjänstområdet. Utredaren anger att det därför torde finnas ett visst utrymme att använda olika former av s.k. presumerade, och i vissa fall hypotetiska, samtycken men det är oklart i vilka situationer och under vilka förutsättningar. 6 När det gäller hälso- och sjukvård anges i 4 kap. 2 andra stycket PL att patienten kan lämna sitt samtycke skriftligt, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden. Samtycke och personer med demenssjukdom eller demensliknande symptom Personer som har demenssjukdom eller demensliknande symptom har alla en individuell problematik och således skiljer sig deras förmåga att lämna samtycke till olika tekniska lösningar åt. Förmågan kan också variera för den enskilde individen från dag till dag. Detta betyder att verksamheten alltid måste arbeta systematiskt för att göra den enskilde delaktig utifrån dennes förmåga och ständigt överväga om ett samtycke kan anses föreligga. 4 Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten SOU 1984:64 s. 179 se Socialstyrelsens Meddelandeblad 12/2013 Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna 5 Socialstyrelsens Meddelandeblad 12/2013 Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna 6 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. SOU 2015:80 s 430

6 5(20) Det är dock inte ovanligt att dessa personer saknar kognitiv förmåga att förstå utformning och funktion av olika typer av tekniska lösningar. Det är inte heller ovanligt att dessa personer saknar förmåga att ge uttryck för sin inställning. Detta medför att det enda samtycke som kan bli aktuellt är ett hypotetiskt samtycke. IVO anser att ett sådant samtycke kan godtas för vissa tekniska lösningar (se mer senare i detta PM). Med utgångspunkt i tidigare nämnda bestämmelser i socialtjänstlagen bör ett hypotetiskt samtycke kunna godtas under följande förutsättningar. - att alternativa åtgärder övervägts men att den tekniska lösningen medför ett mervärde för den enskilde, t.ex. att den enskildes privatliv och självbestämmande stärks, att individanpassningen förbättras och att tryggheten ökar (större rörelsefrihet, ostörd nattsömn eller liknande), - att verksamheten har lämnat individuellt anpassad information 7 om den tekniska lösningen till den enskilde, - att reella försök gjorts av verksamheten att utröna den enskildes inställning till den tekniska lösningen, vilket inkluderar att man givit den enskilde lämpligt stöd och hjälp som ger förutsättningar för denne att uttrycka sin vilja, och - att den enskilde inte på något sätt visar eller uttrycker missnöje med eller motstånd mot med den tekniska lösningen. Dokumentation Ett samtycke bör som regel anses utgöra en faktisk omständighet av betydelse som ska dokumenteras i den enskildes journal enligt 11 kap. 5 SoL. I frågan om medicinsktekniska produkter finns regler om dokumentation i patientdatalagen (2008:355), PDL. Särskilt om betydande intrång i den personliga integriteten, 2 kap. 6 andra stycket RF Vissa tekniska lösningar kan eventuellt omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 6 andra stycket RF. I denna bestämmelse anges följande. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 7 Informationen kan behöva utformas på vitt skilda sätt beroende på vilken person det rör sig om och på omständigheterna i den specifika situationen. Den som ger informationen behöver aktivt sätta sig in i personens situation så att informationen kan ges utifrån just dennes förutsättningar och behov. Det kan handla om t.ex. att använda ett enkelt språk, att strukturera informationen och dela upp informationen i mindre punkter som är lättare att förstå, att ge information vid flera tillfällen eller använda alternativa kommunikationssätt, bl.a. bildkommunikation.

7 6(20) För att bestämmelsen ska vara tillämpbar krävs att det är fråga om ett betydande intrång i den personliga integriteten. Vad som avses med betydande intrång bestäms av flera faktorer. Både kvantitativa och kvalitativa kriterier har betydelse för bedömningen, som t.ex. uppgifternas karaktär och omfattning samt ändamålet med behandlingen av uppgifterna. Bedömningen ska göras utifrån de samhällsvärderingar som råder vid varje angivet tillfälle. Den kan också påverkas av den tekniska utvecklingen och andra förhållanden i vår omvärld. 8 IVO:s bedömning är att en teknisk lösning inte behöver ses som ett betydande intrång i den personliga integriteten om ändamålet med och resultatet av användandet av den tekniska lösningen medför ett mervärde i tillvaron för den enskilde, som t.ex. att den enskildes privatliv och självbestämmande stärks, att individanpassningen förbättras eller att tryggheten ökar. Det kan t.ex. vara fallet om en demenssjuk person, som inte har kognitiv förmåga att förstå vad ett smart golv eller GPS-sändare är, men som vid användandet av en sådan lösning slipper få sin nattsömn störd eller får möjlighet att lättare röra sig fritt i eller omkring det särskilda boendet. Detta mervärde för individen måste vara väl utrett och dokumenterat. Denna bedömning innebär att tekniska lösningar som t.ex. smarta golv, GPS-sändare och liknande under ovanstående förhållanden kan användas efter att någon typ av samtycke, inklusive hypotetiskt samtycke, har klarlagts. I de fall omständigheterna i det enskilda fallet innebär att den tekniska lösningen medför ett betydande intrång i den personliga integriteten måste ställning tas till om åtgärden innebär övervakning eller kartläggning. Avgörande för om en åtgärd ska anses innebära övervakning eller kartläggning är inte dess huvudsakliga syfte utan vilken effekt åtgärden har. 9 Är även detta rekvisit uppfyllt kan den tekniska lösningen endast användas efter ett informerat och uttryckligt samtycke. 10 Undantag vid nödsituationer I vård och omsorg kan det uppstå en akut situation där en anställd vidtar åtgärder som innehåller någon form av våld eller tvång för att avvärja fara för liv och hälsa. Bestämmelserna om nödrätt (24 kap. 4 BrB) innebär att den som handlar i nöd för att avvärja fara för liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse under vissa förutsättningar kan vara fri från ansvar. För att läsa mer om denna nödrätt, se Socialstyrelsens meddelandeblad om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna nr. 12/ Prop. 2009/10:80 s. 182 ff. 9 Prop. 2009/2010 s Prop. 2009/10:80 s. 179 Regleringen i nuvarande personuppgiftslagstiftningen bör kunna tjäna som vägledning vid bedömandet av vad som fordras för at en åtgärd ska anses falla utanför grundlagsskyddet redan på grund av att den vidtas med den enskildes samtycke.

8 7(20) Individuella tekniska lösningar Utrustning som fysiskt begränsar den enskilda personens rörelsefrihet Definition: Rättsläget/bedömning: All utrustning som fysiskt begränsar den enskilda personens möjlighet att röra sig fritt som t.ex. - sänggrindar, - brickbord, - bälten eller liknande. Den enskilda personen ska ha ett individuellt behov av hjälp och stöd som tillgodoses med utrustningen. Den tekniska lösningen ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde individen. Denna ska alltså inte användas generellt för alla på boendet/avdelningen/enheten. Den tekniska lösningen får inte användas mot någons vilja. Personer med demenssjukdom eller andra typer av kognitiva funktionsnedsättningar kan ha kommunikationssvårigheter men kan genom sina reaktioner visa hur de upplever en viss åtgärd. Dessa reaktioner får i sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om samtycke föreligger eller inte. Om den enskilde exempelvis underlättar genomförandet av åtgärden får ett konkludent samtycke anses föreligga, vilket kan godtas för åtgärden. Det är inte förenligt med portalparagrafen och begreppet god kvalitet i socialtjänstlagen att frihetsberöva en enskild person. Åtgärder av detta slag får inte användas för att kompensera för till exempel bristande bemanning, brister i kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. Det gäller oavsett om den enskilde har samtyckt till åtgärden som sådan eller inte. Observera att den tekniska lösningen kan utgöra hälso- och sjukvård (medicinsk teknisk produkt). Även i dessa fall kan lösningen endast användas efter att patienten lämnat samtycke. Samtycket kan lämnas skriftligt, muntligen eller genom att patienten på annat sätt visar att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden.

9 8(20) Aktiva larm Definition: Alla typer av tekniska lösningar där den enskilda personen aktivt kallar på hjälp. Detta kan ske genom att personen trycker på en knapp på ett - armband, - halsband eller liknande eller använder annan teknisk lösning för att vid behov komma i kontakt med personal, t.ex. en - smartphone, - platta eller liknande. Vissa av dessa lösningar kan kombineras med en teknisk lösning som medger möjlighet till samtal med varandra (förmedla ljud). Rättsläget/bedömning: Den enskilda personen ska ha ett individuellt behov av hjälp och stöd som tillgodoses med den tekniska lösningen. Den ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde individen. Den ska alltså inte användas generellt för alla på boendet/avdelningen/enheten Den tekniska lösningen får inte användas mot någons vilja. Alla typer av samtycken från den enskilde kan godtas. En bedömning av om hypotetiskt samtycke föreligger bör sällan uppkomma då den enskilde genom att använda larmet kan anses ha lämnat ett konkludent samtycke.

10 9(20) Passiva larm Definition: Tekniska lösningar som innebär att en signal går till personal när en rörelse, tryckförändring eller position registreras. Det kan t.ex. vara: - en ljusstråle som bryts när någon rör sig framför den eller en dörr eller fönster öppnas - tryckförändring i säng, matta eller golv - GPS-utrustning Vissa tekniska lösningar medför att larm automatiskt går till personalen. Andra medger att larm endast går till personalen under vissa fastställda förhållanden som t.ex. att den äldre inte lägger sig i sängen igen inom en viss tid eller om den äldre som gått in i badrummet inte kommer ut inom en viss tid. Vissa av dessa lösningar kan kombineras med en teknisk lösning som medger möjlighet till samtal med varandra (förmedla ljud). Rättsläget/bedömning: Den enskilda personen ska ha ett individuellt behov av hjälp och stöd som tillgodoses med den tekniska lösningen. Den ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde individen. Den ska alltså inte användas generellt för alla på boendet/avdelningen/enheten. Den tekniska lösningen får inte användas mot någons vilja. Vissa av dessa tekniska lösningar, t.ex. GPS-utrustning och smarta golv skulle kunna omfattas av bestämmelsen i 2 kap. 6 andra stycket RF. IVO anser att så inte är fallet om ändamålet med och användandet av den tekniska lösningen ger den enskilde ett mervärde i tillvaron, t.ex. när den enskildes privatliv och självbestämmande stärks, att individanpassningen förbättras eller att tryggheten ökar. Om man anser att 2 kap. 6 andra stycket RF inte är tillämplig kan alla typer av samtycke från den enskilde godtas. Observera dock nedan avseende hypotetiskt samtycke. Hypotetiskt samtycke kan godtas om - alternativa åtgärder har övervägts men den tekniska lösningen medför ett mervärde för den enskilde,

11 10(20) - verksamheten har lämnat individuellt anpassad information om den tekniska lösningen till den enskilde, - reella försök har gjorts av verksamheten för att utröna den enskildes inställning till den tekniska lösningen, vilket inkluderar att man givit den enskilde lämpligt stöd och hjälp som ger förutsättningar för denne att uttrycka sin vilja, och - den enskilde inte på något sätt visar eller uttrycker missnöje med eller motstånd mot med den tekniska lösningen. I de fall omständigheterna i det enskilda fallet innebär att den tekniska lösningen medför ett betydande intrång i den personliga integriteten måste ställning tas till om åtgärden innebär övervakning eller kartläggning. Avgörande för om en åtgärd ska anses innebära övervakning eller kartläggning är inte dess huvudsakliga syfte utan vilken effekt åtgärden har. Om så är fallet omfattas den tekniska lösningen av 2 kap. 6 andra stycket RF. I dessa fall kan den tekniska lösningen endast användas efter ett informerat och uttryckligt samtycke. Observera att det är oklart om 2 kap 6 andra stycket RF är tillämplig i privat bedrivna verksamheter. En bedömning får då göras utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen.

12 11(20) Olika lås på dörren till den enskilda personens bostad Definition: Olika typer av lås kan användas för att låsa den enskilda personens dörr till bostaden. Det kan vara - konventionella lås, dvs. låset öppnas med nyckel, - lås som öppnas med låsbricka e.d., - kodlås som öppnas genom att en sifferkombination slås in på en display, - hotellås dörren är olåst när man öppnar den inifrån bostaden men låst om man försöker öppna den utifrån. Det är vanligt att en kombination av angivna lås används vid särskilda boenden för äldre. Rättsläget/bedömning: Den enskilda personen ska ha ett individuellt behov av hjälp och stöd som tillgodoses med den tekniska lösningen. Den ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde individen. Den ska alltså inte användas generellt för alla på boendet/avdelningen/enheten. Det är inte förenligt med portalparagrafen och begreppet god kvalitet i socialtjänstlagen att frihetsberöva eller begränsa en enskild persons rörelsefrihet. Med frihetsberövande avses bland annat fall då någon faktiskt är förhindrad att förflytta sig utanför ett rum eller annat relativt starkt begränsat område. Personen kan till exempel vara förhindrad att lämna vissa lokaler, genom att han eller hon saknar nyckel till dörrarnas låsanordningar eller inte behärskar den kanske i och för sig okomplicerade teknik som krävs för att öppna dörren. Detsamma torde gälla det fall där nyckeln förvaras på en plats som är åtkomlig, men som den enskilde inte informeras om eller förväntas glömma bort. Avgörande är alltså om den enskilde faktiskt är förhindrad att avlägsna sig från området i fråga. 11 Om den enskilde av något skäl inte kan öppna dörren själv måste han eller hon utan dröjsmål få hjälp av personalen med att öppna den eller få annan påkallad hjälp. 11 Se Socialstyrelsens Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder i vård och omsorg om vuxna;

13 12(20) Alla typer av samtycke förutom presumerat eller hypotetiskt samtycke godtas. Detta då lösningen anses vara av särskilt ingripande natur. Om man låser dörren till den enskildas bostad med hans eller hennes samtycke och han eller hon har svårigheter att ta sig ut själv måste det finnas en planering för hur den enskilda ska kunna få hjälp med att ta sig ut dels i normala situationer, dels i en situation som kräver utrymning. Vidare behöver det finnas en planering för hur personal som ska utföra hälso- och sjukvård eller insatser enligt socialtjänstlagen ska kunna komma in. 12 Det är inte förenligt med god kvalitet att den enskilda p.g.a. utformningen av lås låses ute från sin bostad. Detta kan ske t.ex. vid användning av kodlås och hotellås. Verksamheten ska ha en planering för hur detta ska förhindras om tekniken medför en sådan risk. 12 Se Socialstyrelsens Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder i vård och omsorg om vuxna;

14 13(20) Teknisk utrustning som förmedlar ljud från den enskilda personens bostad Definition: Olika tekniska lösningar som medger att ljud förmedlas till personal från den enskildes rum. Lösningen kan vara kombinerad med olika typer av larm (aktiva och passiva). Ljudet kan förmedlas vid förbestämda tillfällen eller vid behov (t.ex. då ett larm indikerat rörelse e.d. i rummet). Rättsläget/bedömning: Den enskilda personen ska ha ett individuellt behov av hjälp och stöd som tillgodoses med den tekniska lösningen. Den ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde individen. Den ska alltså inte användas generellt för alla på boendet/avdelningen/enheten. Den tekniska lösningen får inte användas mot någons vilja. Om denna typ av tekniska lösning används för att under långa perioder eller ständigt avlyssna en enskild omfattas lösningen av bestämmelsen i 2 kap. 6 andra stycket RF. Att avlyssna någon på detta sätt är en åtgärd som är av en sådan karaktär att den utgör ett betydande intrång i den personliga integriteten och har en övervakande effekt. Detta innebär att lösningen endast kan användas efter ett informerat och uttryckligt samtycke från den enskilde. Denna typ av teknisk lösning kan dock även användas på många andra sätt. Alla fall behöver inte omfattas av nämnda bestämmelse i RF. Om så är fallet måste avgöras med hänsyn tagen till förhållandena i det enskilda fallet. Ett exempel på när användandet inte bör anses vara ett betydande intrång i den personliga integriteten är när lösningen används för en tvåvägskommunikation mellan personal och den enskilde vid enstaka tillfällen. Ändamålet med användandet av den tekniska lösningen och resultatet av användandet ska vara att ge den enskilde ett mervärde i tillvaron, t.ex. genom att individanpassningen förbättras eller att tryggheten ökar. Om man anser att 2 kap. 6 andra stycket RF inte är tillämplig kan alla typer av samtycke från den enskilde godtas. Observera dock nedan avseende hypotetiskt samtycke.

15 14(20) Hypotetiskt samtycke kan godtas om - alternativa åtgärder har övervägts men att den tekniska lösningen medför ett mervärde för den enskilde, - verksamheten har lämnat individuellt anpassad information om den tekniska lösningen till den enskilde, - reella försök har gjorts av verksamheten för att utröna den enskildes inställning till den tekniska lösningen, vilket inkluderar att man givit den enskilde lämpligt stöd och hjälp som ger förutsättningar för denne att uttrycka sin vilja, och - den enskilde inte på något sätt visar eller uttrycker missnöje med eller motstånd mot med den tekniska lösningen. Observera att det är oklart om 2 kap 6 andra stycket RF är tillämplig i privat bedrivna verksamheter. En bedömning får då göras utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen.

16 15(20) Teknisk utrustning som förmedlar bild från den enskilda personens bostad Definition: Olika tekniska lösningar som medger att bild förmedlas till personal från den enskildas rum. Det kan vara fasta eller mobila kameror som t.ex. en Giraff 13. Bilden kan förmedlas vid förbestämda tillfällen eller vid behov (t.ex. då ett larm indikerat rörelse e.d. i rummet). Rättsläget/bedömning: Den enskilda personen ska ha ett individuellt behov av hjälp och stöd som tillgodoses med den tekniska lösningen. Den ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde individen. Denna ska alltså inte användas generellt för alla på boendet/avdelningen/enheten. Förutom tidigare nämnd lagstiftning är kameraövervakningslagen (2013:450) tillämplig. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen (DI). Särskilda boenden för äldre anses vara en plats dit allmänheten inte har tillträde. Tillstånd behövs då inte för att bedriva kameraövervakning men den som bedriver övervakningen måste tillse att det finns rättsligt stöd för kameraövervakning enligt 22 eller 23 i kameraövervakningslagen. Man måste också uppfylla reglerna i 24 om tillvägagångssätt och dokumentation. I de fall de grundläggande förutsättningarna om att den tekniska lösningen ska tillgodose ett individuellt behov hos den enskilde med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde individen är uppfyllda och den enskilde samtyckt till kameraövervakning är denna tillåten. Observera att samtycket måste vara informerat och uttryckligt. Det finns möjlighet att under vissa förutsättningar använda kameraövervakning utan ett sådant samtycke. Om dessa förutsättningar föreligger kan dock inte avgöras av IVO utan av DI. 13 En robot med möjlighet till tvåvägskommunikation med bild kan beskrivas som Skype på hjul.

17 16(20) I de fall IVO finner att kameraövervakning används men att oklarheter föreligger avseende den enskildes samtycke till användandet bör detta konstateras i beslutet och detta sedan skickas till DI för kännedom. Följande text kan användas. IVO kan konstatera att kamera används i verksamheten utan att det står klart att den enskilde lämnat ett informerat och uttryckligt samtycke till detta. Fråga om detta är förenligt med gällande bestämmelser på området faller utanför IVO:s tillsynsområde. Kopia på detta beslut kommer därför att skickas till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen, för kännedom.

18 17(20) Tekniska lösningar i allmänna utrymmen Olika typer av lås på enhets/avdelnings- och ytterdörr, hissar samt grindar vid trappor eller liknande Definition: Olika typer av lås kan användas för att låsa dörrar till enheter/avdelningar, hissar och ytterdörren till det särskilda boendet, t.ex. - konventionella lås, dvs. låset öppnas med nyckel, - lås som öppnas med låsbricka e.d., - kodlås som öppnas genom att en sifferkombination slås in på en display. Även grindar används för att begränsa åtkomst till t.ex. trappor. Rättsläge/bedömning: Ytterdörren till en särskild boendeform kan vara låst, så som det är brukligt i de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar till avdelningar och enheter. Låset måste vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp. Det är inte förenligt med portalparagrafen och begreppet god kvalitet i socialtjänstlagen att frihetsberöva eller begränsa en enskild persons rörelsefrihet. Att använda alltför komplicerade lås som förhindrar den enskilde att öppna dörren är att betrakta som inlåsning. Detta gäller oavsett vilken typ av lås eller annan anordning som används. Om den enskilde av något skäl inte kan öppna dörren själv måste han eller hon utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen med att öppna den eller få annan påkallad hjälp. Om ytterdörren är låst måste det finnas en planering för hur en utrymning vid till exempel en brand eller annan liknande fara ska genomföras Se Socialstyrelsens Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder i vård och omsorg om vuxna;

19 18(20) Fördröjning av och/eller larm vid öppning av enhets-/avdelnings- eller ytterdörr, hissar samt grindar vid trappor eller liknande Definition: Rättsläget/bedömning: Dörrar och grindar kan vara försedda med tekniska lösningar som medför att de öppnas efter fördröjning Det är inte förenligt med portalparagrafen och begreppet god kvalitet i socialtjänstlagen att frihetsberöva eller begränsa en enskild persons rörelsefrihet. För låsning av enhets- /avdelnings- och ytterdörrar samt hissar och grindar vid trappor eller liknande se föregående rubrik Den äldre får alltså inte begränsas av lås eller andra anordningar. Däremot kan dörren/grinden ha ett lås som det tar en viss tid att öppna. 15 Om den enskilde av något skäl inte kan öppna dörren/grinden själv måste han eller hon utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen med att öppna den eller få annan påkallad hjälp. 15 Se Socialstyrelsens Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder i vård och omsorg om vuxna;

20 19(20) Teknisk utrustning som förmedlar rörelser i allmänna utrymmen Definition: Teknisk utrustning som registrerar och förmedlar rörelser i korridorer, kök eller andra allmänna utrymmen till personal. Här avses tekniska lösningar som tillämpas på alla som rör sig på det särskilda boendet. Det kan vara fråga om t.ex. rörelsesensorer i golv, tak eller larm som indikerar när någon lämnar enheten/avdelning/boendet m.m. Nedanstående ställningstagande gäller inte kameror. Rättsläget/bedömning: IVO bedömer att denna typ av teknisk lösning inte utgör ett betydande intrång i den personliga integriteten i de fall den inte riktar sig mot en enskild individ. 2 kap. 6 andra stycket RF är således inte tillämpligt. Syftet med lösningen ska vara att tillgodose tryggheten och säkerheten för de som bor på avdelningen/enheten och får inte vara att övervaka eller kartlägga enskilda individer. Anpassad information om den tekniska lösningen ska lämnas till alla som bor på avdelningen/enheten.

21 20(20) Teknisk utrustning som förmedlar bild från allmänna utrymmen Definition: Olika tekniska lösningar som medger att bild förmedlas till personal från allmänna utrymmen på det särskilda boendet. Det kan vara fasta eller mobila kameror som t.ex. en Giraff. Bilden kan förmedlas vid förbestämda tillfällen eller vid behov (t.ex. då ett larm indikerat rörelse e.d.). Rättsläget/bedömning: Förutom tidigare nämnd lagstiftning är kameraövervakningslagen (2013:450) tillämplig. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen (DI). Särskilda boenden för äldre anses vara en plats dit allmänheten inte har tillträde. Tillstånd behövs då inte för att bedriva kameraövervakning men den som bedriver övervakningen måste tillse att det finns rättsligt stöd för kameraövervakning enligt 22 eller 23 i kameraövervakningslagen. Man måste också uppfylla reglerna i 24 om tillvägagångssätt och dokumentation. Kameraövervakning i dessa fall kräver som huvudregel ett informerat och uttrycklig samtycke från de som övervakas. Detta torde omfatta såväl de enskilda som personal. Det finns också möjlighet att under vissa förutsättningar använda kameraövervakning utan samtycke. Om användandet av kamera är tillåten avgörs dock inte av IVO utan av DI. I de fall kameraövervakning används på detta sätt bör detta konstateras i beslutet och detta sedan skickas till DI för kännedom. Följande text kan användas. IVO kan konstatera att kamera används i verksamheten. Fråga om detta är förenligt med gällande bestämmelser på området faller utanför IVO:s tillsynsområde. Kopia på detta beslut kommer därför att skickas till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen, för kännedom.

BILAGA Till Riktlinje för trygghetsskapande välfärdsteknologi inom vård och omsorg

BILAGA Till Riktlinje för trygghetsskapande välfärdsteknologi inom vård och omsorg 1 BILAGA Till Riktlinje för trygghetsskapande välfärdsteknologi inom vård och omsorg Bedömningsstöd/Samtycke Innehåll SAMTYCKE 3 Olika typer av samtycke 3 SAMTYCKE OCH PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-12 Beslutad av 1(7) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Ämne: Tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för Innehåll 1. Kan man vidta åtgärder inom hälso och sjukvården eller socialtjänsten mot den enskildes vilja? 2. Får skyddsåtgärder aldrig användas?

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7)

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) n Wm BESLUT inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) 9.2-54335/2012 9.2-54978/2012 9.2-55562/2012 AVd61Hin8 SYdVäSt 8.2-7979/2013 t* ll Carina Nithander Carina.Nithander@ivo.se Åmåls kommun Vård-

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2011-02-17 616-2010 Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder

Användning av skyddsåtgärder Sida 1 (6) 2016-09-20 Användning av skyddsåtgärder MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (6) Innehåll Inledning... 3

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-03 Närvarande: F.d. justitieråden Johan Munck och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Patientlag Enligt en lagrådsremiss den 23 januari

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden

Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden 2013-11-26 Dnr 5.4-36680/2011 1(12) Avdelningen för utvärdering och analys Dick Lindberg Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden Socialstyrelsen definierar skyddat boende på följande sätt: (inom socialtjänsten)

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Att vända intresset bort från dörrarna

Att vända intresset bort från dörrarna Att vända intresset bort från dörrarna Mot mindre tvång och begränsningar Foto: Robert Churchill, Getty Images 1 Introduktion lärande exempel Det här lärande exemplet beskriver ett särskilt boende för

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Att vara handläggare för personer med demens och deras anhöriga

Att vara handläggare för personer med demens och deras anhöriga Att vara handläggare för personer med demens och deras anhöriga Utbildning för biståndshandläggare Göteborg 21 mars 2013 Karin Lindgren Handläggarens utmaningar i demensärenden Tidig kontakt som skapar

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder

Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder Rutin för skydds- och begränsningsåtgärder 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse som bland annat innebar att läkare kunde ordinera bälte till patienter i

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Regeringsuppdrag Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Karlstad 20 maj 2015

Regeringsuppdrag Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Karlstad 20 maj 2015 Regeringsuppdrag Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Karlstad 20 maj 2015 Bakgrund 1999 Socialstyrelsen överlämnar en skrivelse till regeringen 2005 En statlig utredning tillsätts 2006

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) Yttrande 2016-05-11 Dnr 10.1-4922/2016 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Jonas Widell jonas.widell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden

Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden Mjölby kommun April 2011 Kerstin Karlstedt Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Revisionsfråga...

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Din roll som kontaktperson

Din roll som kontaktperson Din roll som Bjurholms kommun Kontaktperson Enligt SoL 5 kap. Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Begränsningsåtgärder Sida: 1 (5) Datum: 2011-07-28 Uppdaterad 2013-09-17 Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Syfte Den 15 juni 2010 upphävdes föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, Socialstyrelsens

Läs mer

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende 2010-11-17 1(5) Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende Bakgrund och syfte Socialstyrelsen har tillsyn över särskilda boendeformer för äldre enligt

Läs mer

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2014-03-20 ALN-2014-0151.37 NHO-2014-0106.37 Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Dokumentationen inom

Läs mer

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom Medicinsk stab Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom 11 September 2014 Gunnel Blomgren, jurist/processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg Cirkulärnr: 08:55 Diarienr: 08/2678 Handläggare: Avdelning: Ulla Lönnqvist Endre Datum: 2008-07-01 Mottagare: Rubrik: Avd för vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsdirektörer Socialchefer Landstingsjurister

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 340-2015 MQ Retail AB Box 119 19 404 39 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Datainspektionens beslut

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke Att lämna samtycke Detta häfte innehåller upplysningar om vad det innebär att lämna samtycke för informationsöverföring inom äldre- och handikappomsorg Vad säger lagen? Informationshantering och journalföring

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0101/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland.

BESLUT. Tillsyn av 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland. BESLUT /(\ 2015-04- f 6 inspektionen för värd och omsorg Dnr 8.5-7561/2014 1(13) Avdelning sydöst Helena Nilsson Helena.Nilsson@ivo.se Region Östergötland Ledningsstaben 581 91 Linköping Ärendet Tillsyn

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND... 3 2 NY VERSION AV PATIENTJOURNAL... 3 3 RUTINER... 4 SIGNERING OCH AUTOLÅSNING

Läs mer

INAKTUELLT. Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder

INAKTUELLT. Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer i kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande?

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Johanna Freed Margareta Bondestam 2014-10-29 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan

Läs mer

2: KAMMARRÄTTEN Målnr940-l5. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun

2: KAMMARRÄTTEN Målnr940-l5. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun \ n.i 4 1 2: KAMMARRÄTTEN Målnr940-l5 IJÖNKÖPING J - 5 ' " Avdelning2:2 2015-12-14 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 585-2013 Omvårdnadsnämnden Solna stad Omvårdnadsförvaltningen 171 86 Solna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 526-2007 Bostadsaktiebolaget Poseidon Box 1 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Beslut Diarienr 1 (8) 2016-07-01 1863-2015 Ert diarienr 1503313 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

I inledningen till utredningens sammanfattning nämns följande (som även återfinns i såväl den gamla lagtexten som det nya författningsförslaget):

I inledningen till utredningens sammanfattning nämns följande (som även återfinns i såväl den gamla lagtexten som det nya författningsförslaget): Föreningen RSMH-Livets yttrande över Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Allmänna reflektioner Vi kan till att börja med konstatera,

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

Välkommen. till förskrivarutbildning!

Välkommen. till förskrivarutbildning! Välkommen till förskrivarutbildning! Så här påverkas förskrivningsprocessen av patientlagen Vad säger juridiken, vad har förändrats, hur gör vi i Västmanland och vilket stöd ges på nationell nivå för att

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. En gemensam god sed I ett bostadsföretags uthyrningsverksamhet förekommer i olika

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

2015-12-14 Meddelad i Jönköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun 581 81 Linköping

2015-12-14 Meddelad i Jönköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun 581 81 Linköping .r V V»- /z KA_MMz}RRATTEN g.,i_3._ I JONKOPING Avdelning2:2 2015-12-14 Meddelad i Jönköping Målnr939-15 1 I N KO M KLAGANDE Linköpings kommun 2015 '125 i 5 581 81 Linköping Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Inledning En regional överenskommelse/riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder är antagen och finns på http://www.orebroll.se/sv/halsa-och-vard/for-vardgivare/ovk/kommunal-halsooch-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard_rutiner-riktlinjer/.

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik. Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist

Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik. Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist Agenda för dagen 11.00-12.15 Vilka juridiska frågor blir aktuella

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer