Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23"

Transkript

1 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg

2 En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst (direktiv 2011:11).

3 Kort om problembilden - Lagstiftningens organisatoriska fokus ger ojämlika villkor i landet, med negativa effekter på möjligheten - att se till att info finns där individen möter vård och omsorg - att följa upp och kvalitetssäkra insatser över organisationsgränser - att bedriva förebyggande arbete m.m. (t.ex. aktiv hälsostyrning) - att säkra informationstillgång vid verksamhetsövergångar - Förutsättningar att bedriva integrerade verksamheter (HSL + SoL) är inte tillräckligt bra - dubbeldokumentation i integrerade verksamheter - dokumentationsosäkerhet; HSL eller SoL? - ingen gemensam bild av individens behov och hälsosituation

4 forts. problembilden - Inga möjligeter till modernt informationsutbyte i socialtjänsten - Personer med nedsatt beslutsförmåga missgynnas - Osäkerhet och okunskap om lagstiftningen - Avsaknad av en aktiv tillämpning av lagstiftningen - Bristande implementering i IT-system - Avsaknad av fackspråk och informationsstruktur

5 Vilken målsättning har utredningen haft? Den övergripande målsättningen har varit att lägga förslag som bidrar till bättre resultat för alla individer i behov av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst. Det handlar om ett regelverk med individen och individens behov i centrum.

6 Vilka utgångspunkter har utredningen haft? - individens behov i centrum - patientsäkerhet och god kvalitet - starkt integritetsskydd - jämlika förutsättningar för vårdoch omsorgsaktörerna - ett regelverk som stödjer yrkesutövare i vård och omsorg Rätt information på rätt plats i rätt tid, varken mer eller mindre.

7 Hur beskriver utredningen relationen mellan skydd för personlig integritet och värden som kvalitet och patientsäkerhet? Ett välbalanserat integritetsskydd är en förutsättning för hög kvalitet och säkerhet Det handlar om att konstruera och upprätthålla ett integritetsskydd som bidrar till att skydda och stimulera en god vård och omsorg som hela tiden utvecklas och skapar bättre resultat

8 Vilka är de största nyheterna i utredningens förslag? Informationshanteringen ska bli mindre beroende av hur vård och omsorg är organiserad och istället utgå ifrån individen och individens behov. Det handlar om att skapa bättre möjligheter för en jämlik vård och omsorg för alla invånare, oavsett var man bor i landet.

9 På vilket sätt kan utredningens förslag bidra till bättre resultat för patienter i behov av hälso- och sjukvård? Inom ett landsting eller inom en kommun får alla vårdgivare med offentlig finansiering samma möjligheter att hantera och utbyta information för att ge patienterna god och säker vård. Det blir bättre möjligheter för kvalitetssäkring, planering och förebyggande insatser. Informationstillgång säkras vid verksamhetsövergångar.

10 På vilket sätt kan utredningens förslag bidra till bättre resultat för individer i behov av socialtjänst? Rätt information kommer att kunna användas för att stödja individen oavsett hur kommunen valt att organisera sina nämnder. Direktåtkomst blir tillåten mellan olika nämnder och utförare om det behövs för att tillgodose individens behov.

11 Hur kan utredningens förslag bidra till bättre resultat för individer med behov av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. De som arbetar tillsammans över organisatoriska och professionella gränser får rättsliga möjligheter att skapa en gemensam bild av individens behov och hälsosituation. Informationsutbytet kan ske genom direktåtkomst eller i en gemensam vård- och omsorgsjournal.

12 Vad innebär direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst? Under tiden en individ behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten får verksamheterna utbyta uppgifter som behövs för att erbjuda insatserna om individen samtycker till det.

13 Vad menas med en gemensam vård- och omsorgsjournal? Om en individ behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten får verksamheten föra en gemensam journal som både är en patientjournal och en journal inom socialtjänsten.

14 Vilka andra regler föreslår utredningen när det gäller dokumentation i hälso- och sjukvården? - Vårdgivarens ansvar för tillgänglighet och integritetsskydd - Enklare regler vid sammanhållen journalföring; patientens samtycke till vård omfattar också informationshanteringen - Information om läkemedel och varningar ska alltid få finnas när de behövs för patientens vård - Den som för journal ansvarar för att uppgifterna är korrekta, men inget krav på synlig kvittens i form av signering.

15 Vad mer föreslår utredningen för att stärka individens ställning i hälso- och sjukvården och socialtjänsten? - Möjligheter till informationsutbyte även för personer med nedsatt beslutsförmåga - Sekretess mot patienten själv tas bort - Även socialtjänsten får erbjuda journal på nätet - Individen kan låta närstående ta del av journaler på nätet - Individen ges olika möjligheter att bestämma i frågor om informationsutbyte

16 Vad föreslår utredningen för att stärka skyddet för den personliga integriteten? - Tydligare ansvar för hantering av personuppgifter inom vård och omsorg - Krav på informationssystemens utformning - Regler om inre sekretess, behörighetsstyrning och åtkomstkonstroll - Krav på risk- och sårbarhetsanalys och överenskommelse om skydd för personuppgifter vid samverkan - Individens olika möjligheter att förfoga över åtkomst och informationsutbyte

17 Vad föreslår utredningen om nationella kvalitetsregister? - Möjligheter att kvalitetssäkra vårdprocesser över vårdgivargränser (information kan följa patienten) - Tydligare regler om fördelningen av personuppgiftsansvar

18 Vad föreslår utredningen för att öka kvaliteten och säkerheten vid läkemedelsbehandling? - Uppgifter om ordinerade läkemedel ska alltid få vara åtkomliga när de behövs för vården av patienten - Farmaceuter i sjukvården får, med samtycke, ta del av uppgifter i Läkemedelsförteckningen - Läkemedel som förskrivs i Sverige men köps i annat land ska registreras i Läkemedelsförteckningen

19 Var kommer dessa nyheter att regleras? I en ny hälso- och sjukvårdsdatalag och i en ny socialtjänstdatalag. Lagarna kommer att ha så lika utformning som möjligt.

20 Vad gör utredningen för att underlätta för ansvariga och personal att göra rätt redan idag? Utredningen har tagit fram ett tillämpningsstöd bestående av 80 frågor och svar samt tre promemorior om informationshanteringen inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillämpningsstödet finns i form av en PPT-presentation som är fri att använda.

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer