Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson ON 2014/ Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med omsorgsnämndens yttrande. Bakgrund SOU 2014: 23 Rätt information på rätt plats i rätt tid handlar om informationshantering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten och dem emellan. Utredningens förslag i korthet:: - Två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag - En informationshantering som utgår från individens behov - En informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten - En informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst - En informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete. Samråd i ärendet har skett med Södermöre kommundelsnämnd. Yttrande Omsorgsnämnden instämmer i utredningens förslag i sin helhet då förändringarna möjliggör effektivare informationshantering genom att informationen följer den enskilde individen. Detta underlättar samarbete över organisationsoch professionsgränser och höjer kvaliteten och säkerheten i utförandet av insatser. Omsorgsnämnden vill dock särskilt uppmärksamma att behov kan finnas att resurser avsätts på nationell nivå för att stödja kommunerna i de förändringar som beslutas enligt betänkandets förslag. Det är av särskild vikt att de verksamhetssystem som används/upphandlas i kommunerna anpassas till nya krav och möjligheter. Även här behöver, särskilt mindre kommuner, stöd med att Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 ON 2014/ (2) formulera förväntningar och krav på IT leverantörer så att dessa förstår lagstiftarens krav. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Thomas Johansson Avdelningschef Bilaga: Sammanfattning av SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid

3 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Socialnämnden 151 Remissvar SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid Dnr SN 2014/0380 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Yttrande avseende remiss daterad Avdelningschef Ingela Möller informerar om remissen och redogör för yttrandet. Bakgrund Kalmar kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på Slutbetänkande av utredningen om rätt information i vård och omsorg. Socialnämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att yttra sig avseende remissen. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är två av de mest informationsintensiva och komplexa sektorerna i samhället. Vi har gått från en tid när det många gånger har handlat om att uppgifter om enskilda ska dokumenteras, till en tid när det i större utsträckning även handlar om hur uppgifter som har dokumenterats kan och bör användas för att skapa bästa möjliga resultat för individen och för andra i liknande situation. Betänkandet lämnar en rad förslag till förändringar inom området informationshantering. Beslut Socialnämnden beslutar att lämna bilagda yttrande till kommunstyrelsen. Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 oktober 2014

4 2 (2) Socialnämnden UTDRAG Sammanträdesdatum Sekreterare Martina Eriksson Justeras Roger Holmberg (S) ordförande

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2014/ Socialnämnden Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lämna bilagda yttrande till kommunstyrelsen. Bakgrund Kalmar kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på Slutbetänkande av utredningen om rätt information i vård och omsorg. Socialnämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att yttra sig avseende remissen. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är två av de mest informationsintensiva och komplexa sektorerna i samhället. Vi har gått från en tid när det många gånger har handlat om att uppgifter om enskilda ska dokumenteras, till en tid när det i större utsträckning även handlar om hur uppgifter som har dokumenterats kan och bör användas för att skapa bästa möjliga resultat för individen och för andra i liknande situation. Betänkandet lämnar en rad förslag till förändringar inom området informationshantering. Förslag i sammanfattning 1. Förslag till en mer ändamålsenlig sekretessreglering i socialtjänsten. Förslaget innebär att ett sekretessbrytande undantag från socialtjänstsekretess införs i Offentlighets- och sekretesslagen. Undantaget innebär att socialtjänstsekretess inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet inom socialtjänsten i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun. För socialnämnden i Kalmar gäller detta information mellan socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen eller Södermöre kommundels omsorgsverksamhet. 2. Förslag till sekretessbrytande regel när den enskilde inte kan samtycka. Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

6 SN 2014/ (5) Förslaget innebär att ett sekretessbrytande undantag från socialtjänstsekretessen införs i Offentlighets- och sekretesslagen. Innebörden av bestämmelsen är följande. Om en enskild på grund av sitt hälsotillstånd eller av annat skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar socialtjänstsekretessen enligt 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en annan myndighet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på socialtjänstens område. 3. Förslag om uppgiftsskyldighet från enskilda verksamheter till kommunen Förslaget innebär att en tystnadsbrytande uppgiftsskyldighet ska införas i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppgiftsskyldigheten ska gälla enskilda verksamheter i förhållande till den kommunala myndighet som har huvudmannaansvaret för verksamheten. En sådan enskild verksamhet ska lämna ut de personuppgifter som den kommunala myndigheten behöver för ändamål som anges i 2 kap. 5 socialtjänstdatalagen. 4. En samlad reglering i en ny lag Den i dag gällande lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten upphör att gälla och ersätts med en ny lag om behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten med namnet socialtjänstdatalag. Bestämmelserna i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska sammanföras till socialtjänstdatalagen. 5. Syftet med socialtjänstdatalagen Förslaget innebär att en bestämmelse om syftet med lagen införs där det anges att informationshanteringen i socialtjänsten ska vara organiserad så att den tillgodoser god kvalitet, rättsäkerhet, och kostnadseffektivitet inom socialtjänsten. Vidare ska lagen särskilt främja att: Den som arbetar i socialtjänsten säkert, snabbt och enkelt får tillgång till de personuppgifter som han eller hon behöver för att kunna utföra sitt arbete, och att personuppgifter utformas och i övrigt behandlas så att individers personliga integritet respekteras. 6. Tillåtna ändamål för behandlingen av personuppgifter I Socialtjänstdatalagen ska uttömmande anges de ändamål för vilka personuppgifter får samlas in och i övrigt behandlas inom socialtjänsten. Ändamålen ska vara följande: Att handlägga ärenden som rör enskilda och för att dokumentera genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling Att upprätta eller inhämta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten Att framställa statistik 7. Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen Behandling av personuppgifter enligt socialtjänstdatalagen får göras även om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen. Undantag från denna huvudregel kan gälla enligt lag eller förordning. Vissa

7 SN 2014/ (5) undantag följer av socialtjänstdatalagen. Vidare föreskrivs att även sådan personuppgiftsbehandling som går utöver vad socialtjänstdatalagen tillåter får utföras, om den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen och inte annat följer av andra bestämmelser i lagen eller av annan lag eller förordning. Dessutom föreslås regeringen få meddela ytterligare undantag. 8. Behandling av personuppgifter vid råd och service Utredningens bedömning är att behandling av personuppgifter i samband med genomförandet av sådan verksamhet som inte är individuellt behovsprövad, t.ex. råd och service, får som en konsekvens av utredningens förslag om tillåtna ändamål, utföras om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. 9. Sökbegrepp Förslaget innebär att uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller rör sexualliv inte får användas som sökbegrepp. Regeringen får meddela föreskrifter om att en kommunal myndighet får använda uppgifter om etniskt ursprung som sökbegrepp för vissa slags sammanställningar. 10. Ansvar för den som arbetar i socialtjänsten - inre sekretess I socialtjänstdatalagen bör enligt förslaget finnas bestämmelser som tydliggör när den som arbetar hos någon som bedriver verksamhet inom socialtjänsten får ta del av dokumenterade uppgifter om enskild. Det ska vara tillåtet endast när han eller hon behöver uppgifterna för sitt arbete inom socialtjänsten och uppgifterna ska användas för något av de ändamål som är tillåtna enligt socialtjänstdatalagen. 11. Ansvar för att uppgifter är tillgängliga när det behövs Utredningen föreslår att det i socialtjänstdatalagen ska anges att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska se till att dokumenterade personuppgifter är tillgängliga för den som arbetar i verksamheten när uppgifterna behövs för arbetets utförande. 12. Direktåtkomst mellan myndigheter i samma kommun Utredaren föreslår att en bestämmelse ska införas i socialtjänstdatalagen som anger att om en kommun bedriver socialtjänst genom flera myndigheter får en sådan myndighet ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av någon annan myndighet i samma kommun. 13. Direktåtkomst mellan olika utförare i socialtjänsten Utredaren föreslår att det i socialtjänstdatalagen införs en reglering som innebär att olika utförare som bedriver verksamhet inom socialtjänst under vissa förutsättningar kan få direktåtkomst till personuppgifter hos varandra. Direktåtkomsten ska begränsas till personuppgifter som behandlas för dokumentation av genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård eller behandling. Som ytterligare förutsättningar ska gälla att uppgifterna rör en enskild som är föremål för genomförande av insatser hos både utlämnande och mottagande verksamhet inom socialtjänsten. Dessutom ska krävas att den enskilde samtycker till utlämnande genom direktåtkomst. Utlämnande genom direktåtkomst på detta sätt ska endast få göras så länge den enskilde är föremål för genomförande av insatser hos den utlämnande verksamheten. 14. Personer med nedsatt beslutsförmåga Utredaren föreslår att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten får medge en annan sådan verksamhet direktåtkomst till personuppgifter om bistånd, stödinsatser, vård eller behandling om en enskild som inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke om

8 SN 2014/ (5) den enskilde är föremål för genomförande av insatser hos både utlämnande och mottagande verksamhet inom socialtjänsten och uppgifterna kan antas ha betydelse för att genomföra de insatser som är nödvändiga med hänsyn till den enskildes behov. 15. Information om personuppgiftsbehandling Utredaren föreslår att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska enligt socialtjänstdatalagen se till att den registrerade får information om personuppgiftsbehandlingen. Informationen ska innehålla upplysningar om Vem som är personuppgiftsansvarig Ändamålet med behandlingen Vilka kategorier av uppgifter som behandlas Den uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning De sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen Rätten att få information om direktåtkomst Rätten att ta del av uppgifter enligt 26 PUL Rätten till rättelse och underrättelse av tredje man enligt 28 PUL Rätten till skadestånd vid behandling av uppgifter i strid med socialtjänstdatalagen Vad som gäller ifråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling Vad som gäller ifråga om bevarande och gallring Ifall personuppgiftsbehandlingen är frivillig eller inte 16. Information om åtkomst till den enskildes uppgifter Utredaren föreslår att det i socialtjänstdatalagen ska anges att den enskilde på begäran har rätt att få information om den åtkomst till den enskildes uppgifter som har förekommit i verksamheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om den information om åtkomst som ska lämnas. 17. Utlämnande genom direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst ska vara möjlig Utredaren föreslår att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska få medge vårdgivare i hälso- och sjukvården direktåtkomst till personuppgifter som behandlas för genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling om den enskilde har behov av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den som bedriver verksamhet inom socialtjänst får även medge sådan direktåtkomst till personuppgifter som behandlas för dokumentation av genomförande av insatser i form av råd och stöd om den enskilde samtyckt till att personuppgifter behandlas. På motsvarande sätt ska en vårdgivare få medge den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten direktåtkomst till uppgifter som dokumenterats för ändamålet vårddokumentation, om patienten har behov av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 18. Direktåtkomst avseende vuxna med inte endast tillfälligt nedsatt beslutsförmåga Utredaren föreslår att om den enskilde inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga att samtycka till direktåtkomsten får den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten medge vårdgivare direktåtkomst till personuppgifter som behandlas för genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling. Detta under förutsättning att

9 SN 2014/ (5) uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård eller behandling som är nödvändig med hänsyn till den enskildes hälsotillstånd. På motsvarande sätt får vårdgivare genom direktåtkomst lämna ut uppgifter till den som bedriver socialtjänst om uppgifterna kan antas ha betydelse för att genomföra insatser som är nödvändiga med hänsyn till den enskildes behov. I båda fallen är en grundförutsättning att den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvård och socialtjänst. 19. Gemensam vård- och omsorgsjournal för personer med behov av både socialtjänst och hälso- och sjukvård Utredaren föreslår att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt för vårdgivare och för de som bedriver verksamhet inom socialtjänsten att föra en gemensam vård och omsorgsjournal. En förutsättning är att den enskilde har behov av både hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att uppgifterna kan antas ha betydelse för att genomföra beslut om bistånd, stödinsats, vård eller behandling och för att förebygga, utreda, eller behandla sjukdomar och skador inom hälso- och sjukvården. Grunden för samarbetet ska vara en överenskommelse mellan en eller fler vårdgivare och den eller de som bedriver verksamhet inom socialtjänsten. Vård- och omsorgsjournal ska få föras för att behandla personuppgifter som behandlas för ändamålet vårddokumentation tillsammans med de personuppgifter som behövs för att genomföra beslut om bistånd, stödinsatser, vård eller behandling inom socialtjänsten. 20. Direktåtkomst för enskilda i socialtjänsten Utredaren föreslår att socialtjänstdatalagen ska ange att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten får medge enskild direktåtkomst till personuppgifter om henne eller honom. Den enskilde får även medges direktåtkomst till dokumentation om åtkomst. Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga 1 Socialnämndens yttrande avseende remiss SOU 2014:23

10 Handläggare YTTRANDE Datum Ingela Möller Kommunstyrelsen Socialnämndens yttrande över Slutbetänkande av utredningen om rätt information i vård och omsorg, SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid. Socialnämnden ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som betänkandet lägger fram. Betänkandet lägger fram flera förslag som är nödvändiga för att lösa svårigheter som vi idag upplever. Förslagen ger också möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten för att leva upp till de förväntningar som brukare, anhöriga och medarbetare förväntar sig utifrån den tekniknivå som dagens samhälle befinner sig på. Särskilt positivt ser vi på möjligheterna att skapa en gemensam vård och omsorgsjournal samt möjligheterna till direktåtkomst mellan socialtjänstverksamheter inom samma kommun och mellan hälso- och sjukvårds verksamhet och verksamheter inom socialtjänsten. Vi ser också positivt på förslaget till sekretessbrytande regel när den enskilde inte kan samtycka. Socialnämnden vill påtala att det finns ett stort behov hos kommunen att få stöd i genomförandet av så pass stora förändringar som det betänkandet föreslår. För att kommunen på ett bra sätt ska kunna leva upp till dels de krav som ny lagstiftning ställer samt till de förväntningar som brukare och samverkanspartners förväntas ställa utifrån densamma krävs ett från nationellt håll sammanhållet stöd för information, samt vägledning kring tolkning och utförande. Det är av stor vikt att detta stöd finns framtaget innan dess att förändringen träder i kraft. Vi föreslår att resurser avsätts på nationell nivå för att stödja kommunerna i de förändringar som beslutas enligt betänkandets förslag. Det är av särskild vikt att de verksamhetssystem som används/upphandlas i kommunerna anpassas till nya krav och möjligheter. Även här behöver, särskilt mindre kommuner, stöd med att formulera förväntningar och krav på IT leverantörer så att dessa förstår lagstiftarens krav. Socialnämnden ställer sig frågande till den del av betänkandet som handlar om information om personuppgiftsbehandling. Vi anser att denna är för detaljerad och innehåller delar som är mycket svårt för gemene man att förstå innebörden av. Vi är inte emot att information om personuppgiftsbehandling ska ges men tror att detaljeringsnivån är för hög. Den finns en risk med att information, även med ett gott syfte, skapar rädsla hos den enskilde om denne inte förstår informationen. Det finns också en risk för att verksamheterna skapar finstilta Avdelningen för verksamhetsutveckling Socailförvaltningen Adress Tel vx

11 texter för att uppfylla lagens krav som den enskilde inte har någon möjlighet att förstå. Vi ser hellre att arbete läggs på att från nationellt håll ta fram bra information om personuppgiftsbehandling som utformas på ett sådan vis att gemene man kan förstå den så att kommunerna får stöd i sitt informationsuppdrag. 2 (2)

12

13

14

15

16

17

18 Sammanfattning av slutbetänkandet Utredningens förslag i korthet: - Två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag - En informationshantering som utgår från individens behov - En informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten - En informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst - En informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete.

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer