Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen"

Transkript

1 Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

2 1. Målet för hälso- och sjukvården

3 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

4 Hur uppnå god och säker vård? Författningar som reglerar hälso- och sjukvården Ledning och kvalitetssäkring i verksamheten Personalens handlingar: Uppfattning, uppmärksamhet, skicklighet, beslutsfattande, attityder patientsäkerhet, TM-g

5 Ledning/organisation 28 HSL Ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektiviteten.

6 Ledning/organisation 29 HSL Det ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef)

7 Det personliga yrkesansvaret 2 kap. 5 LYHS Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter

8 Ansvariga aktörer Vårdgivaren Verksamhetschefen Hälso- och sjukvårdspersonalen

9 Kvalitet 31 HSL Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras

10 Ska omfattas av ledningssystemet enligt 4 kap. SOSFS 2005:12 Rutiner som avser: Bemötande av patienter Metoder för diagnostik, vård och behandling Kompetens Samverkan och samarbete Riskhantering Avvikelsehantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Spårbarhet i dokumentationen

11 SOSFS 2008:1 informationssystem som är anslutna till medicintekniska produkter (1 kap. 2 ) VG ska ha rutiner för säker användning av medtekniska produkter (3 kap. 4 ) VCH ansvara för säker användning (3 kap. 6 ) HOSP kunskap om risker och hantering mm (3 kap. 8 ) VG m avtal ska samordna rutiner (7 kap. 1 )

12 Informationssäkerhet för god vård Hälso- och sjukvårdslagen Patientdatalagen Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering i hälso- och sjukvården

13 Patientdatalagens syfte 1 kap 2 Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem

14 2. Socialstyrelsens (SOSFS 2008:14) föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården

15 SOSFS 2008:14 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 2 kap. Ansvar för informationssäkerhet 3 kap. Rutiner för journalföring 4 kap. Rutiner för hantering av patientuppgifter 5 kap. Enskild verksamhets upphörande

16 Kapitel 2. Ansvar för informationssäkerhet Vårdgivarens ansvar (1-17 ) Verksamhetschefens ansvar (18 ) Hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares ansvar (19 )

17 Exempel på riskhändelser: Chefläkare anmäler datorstopp Tvingades avsluta behandling sedan journaler försvunnit Läste kändisars journaler - anmäls Patientförväxling då undersökningar med CT ges samma nummer av systemet Läkemedelsvarning i elektronisk patientjournal fungerade inte Begränsad överblick i datajournal bidrog till felaktig läkemedelsordination Läkemedelslista från en patient kom fram i annan patients databaserade patientjournal Hårddiskkrasch satte patientövervakningssystem ur funktion Patientbilder försvunna Missad diagnos av hepatit eftersom planerad provtagning inte blev utförd pga. bristfälligt integrerade datasystem

18 Vårdgivarens ansvar Informationssäkerhetspolicy (1-2 ) Uppföljning av informationssäkerhetspolicyn (3 ) Standarder (4 ) Öppna nät (5 ) Styrning av behörigheter (6 ) Åtkomst av patientuppgifter (7 ) Åtkomst av patientuppgifter vid sammanhållen journalföring (8-9 ) Nödöppning vid sammanhållen journalföring (10 ) Kontroll av åtkomst till patientuppgifter (11-12 ) Enskildas direktåtkomst (13-15 ) Rutiner för säkerhetskopiering (16-17 ) Dokumentation av verksamhetschefens uppdrag (18 )

19 Informationssäkerhetspolicy (1-2 ) 1 Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy 2 Informationssäkerhetspolicyn ska säkerställa att 1. patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är åtkomliga och användbara för den som är behörig (tillgänglighet), 2. patientuppgifterna är oförvanskade (riktighet), 3. obehöriga inte ska kunna ta del av patientuppgifterna (sekretess), och 4. det i sådana informationssystem som är helt eller delvis automatise rade är möjligt att i efterhand entydigt kunna härleda åtgärder till en identifierad användare (spårbarhet).

20 Verksamhetschefens ansvar 19 inom ramen för vårdgivarens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet, att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares aktuella arbetsuppgifter, att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter, och uppföljning av informationssystemens användning genom regelbunden kontroll av loggarna.

21 Hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares ansvar 20 Den hälso- och sjukvårdspersonal, entreprenör, uppdragstagare eller annan som arbetar för en vårdgivare eller som har slutit avtal med en vårdgivare ska ansvara för att personliga lösenord och hjälpmedel för autentisering inte kan bli tillgängliga för obehöriga, ansvara för att datorer eller andra informationsbärare som har använts inte lämnas utan att patientuppgifterna är skyddade från obehörig åtkomst, och endast ta del av patientuppgifter, om han eller hon deltar i vården av patienten eller av något annat ändamål som anges i 2 kap. 4 och 5 patientdatalagen (2008:355) behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

22 Signering Huvudregel i 3 kap. 10 PDL bekräftar att uppgiften är riktig skilja på signering och andra bekräftelser SOS bemyndigande att meddela undantag från 10 om signeringskrav (i 12 och) i 2 4 p. förordn m vissa bemyndiganden.. (1985:796) 4 kap. 3-6 SOSFS 2008:14

23 Signering En journalantecknings ska, om det inte finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften. SoS kommer att få bemyndigande att meddela undantag från 10 om signeringskrav. De patientsäkerhetsskäl som gällde vid införandet av signeringskravet gäller fortfarande (prop. 2007/08:126 s. 94) Dessa skäl kan var större vid kompatibla journalsystem.. Kan finnas skäl till undantag när man väger nyttan av signeringskravet mot det merarbetet som signeringskravet innebär Bedömningen av när kravet kan åsidosättas överlåts t SoS Vid bedömningen av när undantag kan medges bör risker för patientsäkerheten eller andra viktiga faktorer som talar för signering övervägas. Undantaget ska användas när signering framstår som överflödig mht patientsäkerheten. Grunderna för ett generellt undantag är av annan art än bedömningen enligt 10 om synnerliga skäl föreligger (Lagrådets yttrande s. 349)

24 Signering 4 kap. 3 6 Rutiner för signering och bekräftelser av åtgärder. Krav på signering av väsentliga ställningstagande rörande vård och behandling, förhållningsregler enligt smittskyddslagen samt epikriser Vårdgivarens egna krav på signering i verksamheten får besluta om undantag för andra än... Rutiner för låsning fastställa tid för låsning högst 14 dgr Gemensamma rutiner vid sammanhållen journalföring

25 Låsning låst genom signering om ej signeras ändå slutlig utformning - låsning hur snabbt beroende av patientsäkerhet senast 14 dgr efter införandet 4 kap. 5 SOSFS 2008:14

26 Mer om detta...

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

JOURNALSYSTEM. Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans 2010-

JOURNALSYSTEM. Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans 2010- JOURNALSYSTEM Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans 2010- AKUTSJUKVÅRDEN I VÄSTERBOTTEN, Umeå Ambulans Journalsystem - Innehållsförteckning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt Introduktionshandbok

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Förvaltning Mars 2006 Reviderad april 2006 Februari 2014 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Sjukskrivningsprocessen...

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Lena Colliard 2010-02-08 Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Bakgrund Kundvalsmodellen innebär att alla brukare efter beslut om hemtjänst inom ordinärt boende ges möjlighet

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem

Läs mer

Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN. 2006-02-28 Dnr 102-723-06

Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN. 2006-02-28 Dnr 102-723-06 Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN 2006-02-28 Dnr 102-723-06 Kvalitetsplan för studenthälsovården vid Umeå universitet Fastställd av rektor den 28 feb. 2006 2 Innehållsförteckning

Läs mer