Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning"

Transkript

1 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR Materialet är framtaget av Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Författarna,

2 2 Övergripande SFÖRHÅLLANDEN enligt författningar 3 1 GOD, SÄKER OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD 6 2 LEDNINGSSYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 9 3 AVVIKELSEHANTERING 11 4 INFORMATIONSÖVERFÖRING/SAMVERKAN/SAMORDNING 13 5 PERSONALENS KOMPETENS* 15 6 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, UTRUSTNING OCH LOKALER 17 7 KONTAKT MED LÄKARE, ORDINATION 20 8 JOURNALER/DOKUMENTATION 22 9 LÄKEMEDELSHANTERING DELEGERING AV FÖR VÅRDUPPGIFTER VÅRD VID LIVETS SLUT/UNDERRÄTTELSE VID DÖDSFALL 28

3 3 ÖVERGRIPANDE SFÖRHÅLLANDEN ENLIGT AR NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 22 SOL 2001:453, 2 kap 4 HSL 1982:763, 18 HSL 1982:763, 31 SOSFS 2011:9, 3 kap 1 SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 1997:10 SFS 2014:821, 6 Patientlag Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder i kommunen som ansvarar för ledningen av hälso- och sjukvård (vårdgivare) Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket Lag (2003:199) Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten Ansvar för att verksamhetschef (HSL) har tillräcklig kompetens för uppgiften samt ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter Bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter samt vilket ansvar, inklusive resultatansvar utöver det författningsreglerade ansvaret respektive verksamhetschef ska ha Ansvar för att MAS/MAR ges en organisatorisk ställning och placering som gör det möjligt att fullgöra sina uppgifter Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården

4 4 VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 SOSFS 1997:8 (upphörde ) HSL 1982:763, 29a HSL 1982:763, 30 HSL 1982:763, 28 SOSFS 1997:8, SOSFS 1997:10 (upphörde ) SOSFS 2011:9 Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschefen), någon som patient, anhöriga, personal och tillsynsmyndighet kan vända sig till med frågor rörande verksamheten Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enstaka ledningsuppgifter Svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården Representerar vårdgivaren Har ett samlat ledningsansvar med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enl HSL 1982:763, 24 och SFS 2010: kap 3 Ska, som representant för vårdgivaren, säkerställa att det finns rutiner för: riskanalys, rapporteringsskyldighet (avvikelsehantering), klagomålshantering, samverkan och egenkontroll MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

5 (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 5 SOSFS 2011:9, 3 kap 1 SOSFS 1997:10 Biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten Ska vara en resurs för nämnden i frågor som gäller planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Placering i stab av MAS/MAR-funktionen Föredragande av ärenden i ansvarig nämnd

6 6 1 GOD, SÄKER OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2a SFS 2010:659 SFS 2014:821, 6 kap 1 SFS 2014:821, 2 kap 2 SFS 2010:659, 1 Patientsäkerhetslagen HSL 1982:763, 2e HSL 1982:763, 1 HSL 1982:763, 28 SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 2011:9, 3 kap, 1 Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård Detta innebär att den ska särskilt tillgodose patientens behov av trygghet, lätt tillgänglighet, självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen med god vårdhygienisk standard samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges Inom hälso- och sjukvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité av vården samt främjar kostnadseffektivitet Ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften Vårdgivaren ansvarar också för att verksamhetschefen ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så att patientsäkerheten är tillfredsställande och vården vid enheten har god kvalitet Vårdgivaren ska ange hur uppgifter som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelad i verksamheten

7 7 VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8, 30 SOSFS 1997:8,30 SOSFS 1997:8 (upphörde ) Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredställande sätt, att personalens kompetens upprätthålls, bör fastställa former för fortlöpande samråd med MAS/MAR i frågor som gäller kvalitet och säkerhet samt i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning Verksamhetschefen får uppdra åt sådan befattningshavare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra vissa ledningsuppgifter Ansvarar för att MAS har den kompetens som erfordras för uppgiften och att hon har möjlighet att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt och har tillgång till de resurser som krävs MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket

8 8 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SFS 2010:659 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) MAS/MAR ansvarar ytterst för att gripa in i vård och omhändertagande av enskilda om det är erforderligt för att patienten ska ges en god vård De ansvarar för att tillse att: författningsbestämmelser och andra regler efterlevs, det finns direktiv och instruktioner som verksamheten kräver, patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet, samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienterna tillfredställande sätt, rutiner för individuell vårdplanering samt att verksamhetens vårdpolicy följs FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Stabsfunktion/ledningsposition Information kontinuerligt från nämnd, verksamhetschef, samt övriga chefsfunktioner Kontrollfunktion och insyn i verksamheten

9 9 2 LEDNINGSSYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SFS 2010:659 Ska följa upp avvikelsehanteringen, ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL (1982:763) respektive Tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls, ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas, ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet, ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten, SOSFS 2005:28 ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SOSFS 2011:9 Verksamhetschefen ska som representant för vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för att: anmäla till myndigheter i enlighet med gällande författningar, identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt, sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda, använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet, ta tillvara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal

10 10 MAS/MAR HSL 1982:763, 24 HSL 1982:763, 31 SOSFS 1997:10, 3 kap 1 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Tid samt resurser till förfogande för att kunna lagenligt hantera avvikelseprocesserna på ett korrekt patientsäkert sätt MAS/MAR är delegerad av nämnd att hantera de olika processerna i de skilda lagparagraferna gällande avvikelsehantering MAS/MAR bör ha tillgång till de professioner som är delaktiga i utarbetande av förebyggande rutiner för att förhindra vårdskador av skilda slag Lagefterlevnad av SOSFS 2005:28 Lex Maria SOSFS 2013:6 Medicintekniska produkter

11 11 3 AVVIKELSEHANTERING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SFS 2010:659, 3 kap, 3 SFS 2010:659, 7 kap, 8 SFS 2010:659, 3 kap, 7 SOSFS 2005:28, 5 kap, 1 SOSFS 2011:9, 5 kap, 1 Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunna medföra en allvarlig vårdskada Vårdgivaren ska utreda i nödvändig omfattning samt att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet Vårdgivaren ska snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en person som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten Vårdgivaren bör tillse att tid och resurser avsätts för arbetet med anmälningar enligt Lex Maria Vårdgivaren har skyldighet att utreda händelser som har medfört eller hade kunna medföra vårdskada VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 2005:28 SOSFS 1997:8 (upphörde ) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvarar för att ledningssystemet innehåller rutiner för identifiering, analys, bedömning samt åtgärdsplan Verksamhetschef ska enligt HSL svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av

12 allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket 12 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 HSL 1982:763, 24, p3 SOSFS 2005:28 SOSFS 2005:28 7 kap, 3 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) MAS/MAR utreder och anmäler Lex Maria till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Upprättar rutiner för rapportering till MAS/MAR för allvarliga avvikelser Anmälningsansvarig svarar för att patient eller närstående utan dröjsmål blir informerade efter beslut om anmälan enl Lex Maria FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Tid samt resurser till förfogande för att kunna lagenligt hantera avvikelseprocesserna på ett korrekt patientsäkert sätt MAS/MAR är delegerad av nämnd att hantera de olika processerna i de skilda lagparagraferna gällande avvikelsehantering MAS/MAR bör ha tillgång till de professioner som är delaktiga i utarbetande av förebyggande rutiner för att förhindra vårdskador av skilda slag

13 13 4 INFORMATIONSÖVERFÖRING/SAMVERKAN/SAMORDNING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 26e SOSFS 1997:10 SOSFS 2011:9, 4 kap, 6 SOSFS 2005:27 Landsting och kommun ska samverka så att den enskilde får den hälsooch sjukvård som tillståndet fordrar Bör säkerställa att det finns ändamålsenliga former för samråd och samverkan mellan verksamhetschefen och MAS/MAR som tillgodoser att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet upprätthålls och att verksamhetens kvalitet utvecklas Det ska med processer och rutiner även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter Skapa förutsättningar för att rutiner, informationsöverföring, samverkan och samordning efterlevs VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Fastställa former för fortlöpande samråd med MAS/MAR i frågor som gäller kvalitet och säkerhet liksom i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning, ansvarar för att god samverkan utvecklas med andra enheter, tillse att samverkan och samordning med andra huvudmän fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller

14 behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket 14 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Resurs för nämnden i frågor som gäller planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet, att vara en resurs och rådgivare till verksamhetschefen i enskilda frågor, tillse att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Forum landsting/kommun/primärvård där gemensamma frågor berörs Framarbetade rutiner gemensamt för MAS/MAR nätverket, samt från Region Dalarna, Högskolan Dalarna

15 15 5 PERSONALENS KOMPETENS* NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2e SOSFS 1997:8 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som behövs för att en god och säker vård ska kunna ges VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 SOSFS 1997:10 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet Tillse att personalens kompetens upprätthålls Svarar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har erforderlig kompetens MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),

16 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 16 SOSFS 1997:10 I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bla att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten Följa forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet och visa på utbildningsbehov FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Insyn i de skilda verksamheter, att som MAS/MAR garanteras att en öppen dialog förs mellan verksamhetsansvariga och medicinskt ansvarig MAS/MAR bör garanteras en öppen dialog för att kunna bedöma verksamheternas behov/kompetens *Se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2012

17 17 6 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, UTRUSTNING OCH LOKALER NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2a, p1 HSL 1982:763, 2e HSL 1982:763, 18b, SOSFS 2008:1 SOSFS 2013:6 Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och vara av god hygienisk standard samt tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges Kommunen ska erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade till de som bor på särskilda boenden och tillgång till hjälpmedel under vistelsen på dagverksamheterna Ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 2008:1 6 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att 1 endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter, 2 endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter, 3 de medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informationssystemen är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter, 4 information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal, 5 rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal, och 6 medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras

18 18 SOSFS 2008:1 7 SOSFS 1997:8 3kap 6 SOSFS 1997:8 SOSFS 2013:6 Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, göra en bedömning av om hälsooch sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att 1 vara utbildningsansvarig, 2 förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter, 3 ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, och 4 vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter Verksamhetschefen ska även, efter uppdrag, utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra ovanstående uppgifter Efter uppdrag ansvara för att endast säkra och ändamålsenliga produkter och tillhörande informationssystem används, endast säkra produkter förskrivs, produkterna är rätt installerade, information från tillverkare och myndigheter finns tillgängliga, rutinerna enligt ledningssystemet finns tillgängliga, alla förskrivna produkter går att spåra Ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet utifrån den enskildes behov Utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen som ska vara utbildningsansvarig vara förskrivare vara anmälningsansvarig MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),

19 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 19 SOSFS 1997: 10 SOSFS 2008:1 Följer upp att författningar och riktlinjer är kända och efterlevs Ansvarar för att det finns behövda direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten Utarbeta rutiner för anmälningsplikten avseende olyckor och tillbud, göra en bedömning av personalens kompetens, deltar i avtalsprocessen vad gäller medicintekniska produkter för inköp, förskrivning, underhåll och kontroll, ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, kan vara anmälningsansvarig angående negativ händelse eller tillbud FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Det optimala i varje kommun är att framtidens behov av en MAR funktion tillgodoses Dagens dubbelansvar kräver att MAS/MAR ges möjlighet till kontinuerlig information ifrån utsedda medlemmar i hjälpmedelsrådet, samt hjälpmedelsnämnden Ett patientsäkert och kostnadseffektivt arbetssätt möjliggörs genom ovan

20 20 7 KONTAKT MED LÄKARE, ORDINATION NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2 HSL 1982:763, 18 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Kommunens ansvar och kommunens befogenheter omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 HSL 1982:763, 29a SFS 2010:1369 Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Har ett samlat ledningsansvar, med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enligt HSL 24, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket

21 21 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är också en viktig resurs för nämnden i andra frågor som gäller verksamhetens kvalitet och säkerhet Det kan bla gälla planeringen av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet, framtagningen av kommunens hälso- och sjukvårdspolicy, användningen av kommunens hälso- och sjukvårdsresurser och kompetens, upphandling av hälso- och sjukvårdsresurser, personalplaneringen och rekryteringen av hälso- och sjukvårdspersonal, samt planeringen av introduktion och kompetensutveckling av personalen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Forum för landsting och kommun där gemensamma frågor berörs Att ett gemensamt dokument tas fram gällande samarbete mellan vårdgivare i Dalarnas län

22 22 8 JOURNALER/DOKUMENTATION NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 2e Arkivlagen 1990:782 SOSFS 2011:9, 7 kap 2 SOSFS 2013:7 SOSFS 2013:7 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas de personella resurser och den utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges Journalhandlingar är allmänna handlingar och vid gallring och förvaring inom kommunen gäller arkivlagen Enligt 16 Arkivlagen får kommunfullmäktigen meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen Särskild arkivansvarig bör utses att svara för att utfärdade föreskrifter följs Ansvarar för egenkontroll och journalgranskning Ska säkerställa att det finns rutiner för hur patientuppgifter dokumenteras i patientjournaler, ska tillse att det finns en informationssäkerhetspolicy och utse en eller flera personer som ansvarar för policyn, ska via ledningssystemet tillse att behörigheterna begränsas till vad som är nödvändigt Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk Rutinerna ska även säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8, SOSFS 1997:10 (upphörde ) SOSFS 2013:7 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Har ett samlat ledningsansvar, med undantag för uppgifter som MAS/- MAR ansvarar för enligt HSL 1982:763, 24 tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Ansvara för att uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet, att berörd personal är informerad om bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter, kontinuerliga uppföljningar av loggarna, ansvara över att utdelade behörigheter för åtkomst till patientens uppgifter är ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens aktuella arbetsuppgifter

23 23 MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Patientsäkerhetsförordningen SOSFS 1997:10 SOSFS 2013:7 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Ansvara för att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen-2010:1369, 7 kap 3 Ansvara för att journaler förs i den omfattning som förskrivs i Patientjournallagen, samt skyldighet att tillse att säkra rutiner för att journalföring utarbetas och att de följs upp i verksamheten Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk Rutinerna ska även säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Samverkan med systemansvariga

24 24 9 LÄKEMEDELSHANTERING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SOSFS 2001:1, 2 kap, 1 SOSFS 2011:9 3 kap, 1 SOSFS 2011:9 3 kap, 2 Ska ge förutsättningar och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshantering Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Har ett samlat ledningsansvar med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enl HSL 24 och SFS 2010: kap 3, svarar för MAS/MAR ges möjlighet att fullgöra sina uppgifter Svarar för att personalen har den kompetens som behövs, tillse att MAS-rutiner är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 1 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

25 (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 25 SFS 2010:659 SOSFS 1997:10 (upphörde ) MAS har ansvar enligt HSL 1982:763, 24 för läkemedelshanteringen Ansvar för att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Är skyldig att följa upp de rutiner som används i verksamheten och tillse att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård SOSFS 2000:1 MAS upprättar lokal instruktion för läkemedelshantering FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: MAS/MAR ska garanteras en öppen dialog för att kunna bedöma verksamheternas läkemedelshantering samt att avvikelsehanteringen gällande läkemedelshanteringen fungerar enligt fastställda rutiner

26 26 10 DELEGERING AV FÖR VÅRDUPPGIFTER NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2e SOSFS 1997:14 Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges Tillse att det finns tillräcklig formell och reell kompetens som kan fullgöra de uppgifter som ankommer på verksamheten VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 1997:14 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Har ett samlat ledningsansvar Svarar för att MAS/MAR ges möjlighet att fullgöra sina uppgifter, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Verksamhetschefen svarar för att den personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens för detta MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av

27 god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 27 SOSFS 1997:14 SFS 2010:659 6 kap, 3 SOSFS 1997:14 MAS/MAR ansvarar för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna Följer upp att riktlinjer är kända och genomförda i verksamheterna Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på god och säker vård Ska underrättas om de delegeringar som sker inom verksamhetsområdet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Att gemensam framtagen delegeringsrutin tillsammans med Högskolan Dalarna följs och efterlevs

28 28 11 VÅRD VID LIVETS SLUT/UNDERRÄTTELSE VID DÖDSFALL NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2d Skapa förutsättningar och säkerställa en god vård i livets slut och ett respektfullt omhändertagande vid dödsfall VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) Förordning 1996:933 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvarar för att verksamheten tillgodoser god kvalitet samt följer de riktlinjer som är framtagna gällande vård i livets slut MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Ansvarar för att tjänstgörande sjuksköterska omedelbart underrättar närstående när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt

29 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 29 SOSFS 1997:10 Ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och upprättar riktlinjer för tillvägagångssätt vid vård i livets slut och dödsfall och tillser att samverkan och samordning med läkare och andra enheter fungerar FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Att fastställda/framtagna rutiner gällande palliativ omvårdnad följs Att utbildningsinsatser för vårdpersonal ges återkommande

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga Maria Jacobsson Socialstyrelsen Syftet med patientdatalagen tillgodose patientsäkerhet och god kvalitet samt främja kostnadseffektivitet patienters och övriga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 1 Innehållsförteckning Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Kommunens övergripande mål... 3 Kvalitet... 3 Grund

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Diarienummer ALN-2013-0246 NHO-2013-0201 Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande ÄLN och NHO

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård 22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Gemensam för Södertörn 2011-11-01 Rev.2012-02-17 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län Denna riktlinje har tagits fram av Erland

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 50 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Företagshälsovårdens juridik

Företagshälsovårdens juridik Företagshälsovårdens juridik Vilka krav ställer lagstiftningen på ledningen? Vad är viktigt att känna till i PSL och PDL? Ulf H Fröberg VD/chefsjurist, Institutet för Medicinsk Rätt AB Arbetsmiljölagen

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Kändisspotting i sjukvården

Kändisspotting i sjukvården Kändisspotting i sjukvården Sten Jacobson Grundprincip för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. PDL ska ge en bättre samverkan

Läs mer

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård DIREKTIV Framtagen av Medicinskt ansvariga Utgåva Ersätter 2 2010-03-22 Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvariga Fastställd Utvärderas 2011-04-01 2013-04-01 Dokumentation Vård och omsorgskontorets

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad

Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad Diarienr 2014/399-ÄN 2014/278-NF 2014/979-IFN Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad i ordinärt och särskilt boende och för dagverksamhet/daglig verksamhet inom äldrenämndens, nämndens för

Läs mer

Avvikelsehantering att lära av misstagen

Avvikelsehantering att lära av misstagen Revisionsrapport* Avvikelsehantering att lära av misstagen Kirurgkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Mars 2008 Anna-Karin Nesheim Roine Gillingsjö *connectedthinking

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer