Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning"

Transkript

1 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR Materialet är framtaget av Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Författarna,

2 2 Övergripande SFÖRHÅLLANDEN enligt författningar 3 1 GOD, SÄKER OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD 6 2 LEDNINGSSYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 9 3 AVVIKELSEHANTERING 11 4 INFORMATIONSÖVERFÖRING/SAMVERKAN/SAMORDNING 13 5 PERSONALENS KOMPETENS* 15 6 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, UTRUSTNING OCH LOKALER 17 7 KONTAKT MED LÄKARE, ORDINATION 20 8 JOURNALER/DOKUMENTATION 22 9 LÄKEMEDELSHANTERING DELEGERING AV FÖR VÅRDUPPGIFTER VÅRD VID LIVETS SLUT/UNDERRÄTTELSE VID DÖDSFALL 28

3 3 ÖVERGRIPANDE SFÖRHÅLLANDEN ENLIGT AR NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 22 SOL 2001:453, 2 kap 4 HSL 1982:763, 18 HSL 1982:763, 31 SOSFS 2011:9, 3 kap 1 SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 1997:10 SFS 2014:821, 6 Patientlag Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder i kommunen som ansvarar för ledningen av hälso- och sjukvård (vårdgivare) Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket Lag (2003:199) Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten Ansvar för att verksamhetschef (HSL) har tillräcklig kompetens för uppgiften samt ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter Bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter samt vilket ansvar, inklusive resultatansvar utöver det författningsreglerade ansvaret respektive verksamhetschef ska ha Ansvar för att MAS/MAR ges en organisatorisk ställning och placering som gör det möjligt att fullgöra sina uppgifter Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården

4 4 VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 SOSFS 1997:8 (upphörde ) HSL 1982:763, 29a HSL 1982:763, 30 HSL 1982:763, 28 SOSFS 1997:8, SOSFS 1997:10 (upphörde ) SOSFS 2011:9 Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschefen), någon som patient, anhöriga, personal och tillsynsmyndighet kan vända sig till med frågor rörande verksamheten Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enstaka ledningsuppgifter Svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården Representerar vårdgivaren Har ett samlat ledningsansvar med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enl HSL 1982:763, 24 och SFS 2010: kap 3 Ska, som representant för vårdgivaren, säkerställa att det finns rutiner för: riskanalys, rapporteringsskyldighet (avvikelsehantering), klagomålshantering, samverkan och egenkontroll MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

5 (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 5 SOSFS 2011:9, 3 kap 1 SOSFS 1997:10 Biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten Ska vara en resurs för nämnden i frågor som gäller planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Placering i stab av MAS/MAR-funktionen Föredragande av ärenden i ansvarig nämnd

6 6 1 GOD, SÄKER OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2a SFS 2010:659 SFS 2014:821, 6 kap 1 SFS 2014:821, 2 kap 2 SFS 2010:659, 1 Patientsäkerhetslagen HSL 1982:763, 2e HSL 1982:763, 1 HSL 1982:763, 28 SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 2011:9, 3 kap, 1 Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård Detta innebär att den ska särskilt tillgodose patientens behov av trygghet, lätt tillgänglighet, självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen med god vårdhygienisk standard samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges Inom hälso- och sjukvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité av vården samt främjar kostnadseffektivitet Ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften Vårdgivaren ansvarar också för att verksamhetschefen ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så att patientsäkerheten är tillfredsställande och vården vid enheten har god kvalitet Vårdgivaren ska ange hur uppgifter som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelad i verksamheten

7 7 VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8, 30 SOSFS 1997:8,30 SOSFS 1997:8 (upphörde ) Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredställande sätt, att personalens kompetens upprätthålls, bör fastställa former för fortlöpande samråd med MAS/MAR i frågor som gäller kvalitet och säkerhet samt i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning Verksamhetschefen får uppdra åt sådan befattningshavare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra vissa ledningsuppgifter Ansvarar för att MAS har den kompetens som erfordras för uppgiften och att hon har möjlighet att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt och har tillgång till de resurser som krävs MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket

8 8 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SFS 2010:659 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) MAS/MAR ansvarar ytterst för att gripa in i vård och omhändertagande av enskilda om det är erforderligt för att patienten ska ges en god vård De ansvarar för att tillse att: författningsbestämmelser och andra regler efterlevs, det finns direktiv och instruktioner som verksamheten kräver, patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet, samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienterna tillfredställande sätt, rutiner för individuell vårdplanering samt att verksamhetens vårdpolicy följs FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Stabsfunktion/ledningsposition Information kontinuerligt från nämnd, verksamhetschef, samt övriga chefsfunktioner Kontrollfunktion och insyn i verksamheten

9 9 2 LEDNINGSSYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SFS 2010:659 Ska följa upp avvikelsehanteringen, ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL (1982:763) respektive Tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls, ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas, ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet, ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten, SOSFS 2005:28 ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SOSFS 2011:9 Verksamhetschefen ska som representant för vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för att: anmäla till myndigheter i enlighet med gällande författningar, identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt, sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda, använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet, ta tillvara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal

10 10 MAS/MAR HSL 1982:763, 24 HSL 1982:763, 31 SOSFS 1997:10, 3 kap 1 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Tid samt resurser till förfogande för att kunna lagenligt hantera avvikelseprocesserna på ett korrekt patientsäkert sätt MAS/MAR är delegerad av nämnd att hantera de olika processerna i de skilda lagparagraferna gällande avvikelsehantering MAS/MAR bör ha tillgång till de professioner som är delaktiga i utarbetande av förebyggande rutiner för att förhindra vårdskador av skilda slag Lagefterlevnad av SOSFS 2005:28 Lex Maria SOSFS 2013:6 Medicintekniska produkter

11 11 3 AVVIKELSEHANTERING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SFS 2010:659, 3 kap, 3 SFS 2010:659, 7 kap, 8 SFS 2010:659, 3 kap, 7 SOSFS 2005:28, 5 kap, 1 SOSFS 2011:9, 5 kap, 1 Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunna medföra en allvarlig vårdskada Vårdgivaren ska utreda i nödvändig omfattning samt att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet Vårdgivaren ska snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en person som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten Vårdgivaren bör tillse att tid och resurser avsätts för arbetet med anmälningar enligt Lex Maria Vårdgivaren har skyldighet att utreda händelser som har medfört eller hade kunna medföra vårdskada VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 2005:28 SOSFS 1997:8 (upphörde ) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvarar för att ledningssystemet innehåller rutiner för identifiering, analys, bedömning samt åtgärdsplan Verksamhetschef ska enligt HSL svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av

12 allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket 12 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 HSL 1982:763, 24, p3 SOSFS 2005:28 SOSFS 2005:28 7 kap, 3 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) MAS/MAR utreder och anmäler Lex Maria till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Upprättar rutiner för rapportering till MAS/MAR för allvarliga avvikelser Anmälningsansvarig svarar för att patient eller närstående utan dröjsmål blir informerade efter beslut om anmälan enl Lex Maria FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Tid samt resurser till förfogande för att kunna lagenligt hantera avvikelseprocesserna på ett korrekt patientsäkert sätt MAS/MAR är delegerad av nämnd att hantera de olika processerna i de skilda lagparagraferna gällande avvikelsehantering MAS/MAR bör ha tillgång till de professioner som är delaktiga i utarbetande av förebyggande rutiner för att förhindra vårdskador av skilda slag

13 13 4 INFORMATIONSÖVERFÖRING/SAMVERKAN/SAMORDNING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 26e SOSFS 1997:10 SOSFS 2011:9, 4 kap, 6 SOSFS 2005:27 Landsting och kommun ska samverka så att den enskilde får den hälsooch sjukvård som tillståndet fordrar Bör säkerställa att det finns ändamålsenliga former för samråd och samverkan mellan verksamhetschefen och MAS/MAR som tillgodoser att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet upprätthålls och att verksamhetens kvalitet utvecklas Det ska med processer och rutiner även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter Skapa förutsättningar för att rutiner, informationsöverföring, samverkan och samordning efterlevs VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Fastställa former för fortlöpande samråd med MAS/MAR i frågor som gäller kvalitet och säkerhet liksom i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning, ansvarar för att god samverkan utvecklas med andra enheter, tillse att samverkan och samordning med andra huvudmän fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller

14 behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket 14 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Resurs för nämnden i frågor som gäller planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet, att vara en resurs och rådgivare till verksamhetschefen i enskilda frågor, tillse att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Forum landsting/kommun/primärvård där gemensamma frågor berörs Framarbetade rutiner gemensamt för MAS/MAR nätverket, samt från Region Dalarna, Högskolan Dalarna

15 15 5 PERSONALENS KOMPETENS* NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2e SOSFS 1997:8 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som behövs för att en god och säker vård ska kunna ges VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 SOSFS 1997:10 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet Tillse att personalens kompetens upprätthålls Svarar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har erforderlig kompetens MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),

16 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 16 SOSFS 1997:10 I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bla att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten Följa forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet och visa på utbildningsbehov FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Insyn i de skilda verksamheter, att som MAS/MAR garanteras att en öppen dialog förs mellan verksamhetsansvariga och medicinskt ansvarig MAS/MAR bör garanteras en öppen dialog för att kunna bedöma verksamheternas behov/kompetens *Se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2012

17 17 6 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, UTRUSTNING OCH LOKALER NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2a, p1 HSL 1982:763, 2e HSL 1982:763, 18b, SOSFS 2008:1 SOSFS 2013:6 Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och vara av god hygienisk standard samt tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges Kommunen ska erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade till de som bor på särskilda boenden och tillgång till hjälpmedel under vistelsen på dagverksamheterna Ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 2008:1 6 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att 1 endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter, 2 endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter, 3 de medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informationssystemen är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter, 4 information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal, 5 rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal, och 6 medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras

18 18 SOSFS 2008:1 7 SOSFS 1997:8 3kap 6 SOSFS 1997:8 SOSFS 2013:6 Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, göra en bedömning av om hälsooch sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att 1 vara utbildningsansvarig, 2 förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter, 3 ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, och 4 vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter Verksamhetschefen ska även, efter uppdrag, utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra ovanstående uppgifter Efter uppdrag ansvara för att endast säkra och ändamålsenliga produkter och tillhörande informationssystem används, endast säkra produkter förskrivs, produkterna är rätt installerade, information från tillverkare och myndigheter finns tillgängliga, rutinerna enligt ledningssystemet finns tillgängliga, alla förskrivna produkter går att spåra Ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet utifrån den enskildes behov Utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen som ska vara utbildningsansvarig vara förskrivare vara anmälningsansvarig MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),

19 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 19 SOSFS 1997: 10 SOSFS 2008:1 Följer upp att författningar och riktlinjer är kända och efterlevs Ansvarar för att det finns behövda direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten Utarbeta rutiner för anmälningsplikten avseende olyckor och tillbud, göra en bedömning av personalens kompetens, deltar i avtalsprocessen vad gäller medicintekniska produkter för inköp, förskrivning, underhåll och kontroll, ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, kan vara anmälningsansvarig angående negativ händelse eller tillbud FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Det optimala i varje kommun är att framtidens behov av en MAR funktion tillgodoses Dagens dubbelansvar kräver att MAS/MAR ges möjlighet till kontinuerlig information ifrån utsedda medlemmar i hjälpmedelsrådet, samt hjälpmedelsnämnden Ett patientsäkert och kostnadseffektivt arbetssätt möjliggörs genom ovan

20 20 7 KONTAKT MED LÄKARE, ORDINATION NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2 HSL 1982:763, 18 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Kommunens ansvar och kommunens befogenheter omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 HSL 1982:763, 29a SFS 2010:1369 Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Har ett samlat ledningsansvar, med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enligt HSL 24, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket

21 21 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är också en viktig resurs för nämnden i andra frågor som gäller verksamhetens kvalitet och säkerhet Det kan bla gälla planeringen av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet, framtagningen av kommunens hälso- och sjukvårdspolicy, användningen av kommunens hälso- och sjukvårdsresurser och kompetens, upphandling av hälso- och sjukvårdsresurser, personalplaneringen och rekryteringen av hälso- och sjukvårdspersonal, samt planeringen av introduktion och kompetensutveckling av personalen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Forum för landsting och kommun där gemensamma frågor berörs Att ett gemensamt dokument tas fram gällande samarbete mellan vårdgivare i Dalarnas län

22 22 8 JOURNALER/DOKUMENTATION NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 2e Arkivlagen 1990:782 SOSFS 2011:9, 7 kap 2 SOSFS 2013:7 SOSFS 2013:7 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas de personella resurser och den utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges Journalhandlingar är allmänna handlingar och vid gallring och förvaring inom kommunen gäller arkivlagen Enligt 16 Arkivlagen får kommunfullmäktigen meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen Särskild arkivansvarig bör utses att svara för att utfärdade föreskrifter följs Ansvarar för egenkontroll och journalgranskning Ska säkerställa att det finns rutiner för hur patientuppgifter dokumenteras i patientjournaler, ska tillse att det finns en informationssäkerhetspolicy och utse en eller flera personer som ansvarar för policyn, ska via ledningssystemet tillse att behörigheterna begränsas till vad som är nödvändigt Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk Rutinerna ska även säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8, SOSFS 1997:10 (upphörde ) SOSFS 2013:7 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Har ett samlat ledningsansvar, med undantag för uppgifter som MAS/- MAR ansvarar för enligt HSL 1982:763, 24 tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Ansvara för att uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet, att berörd personal är informerad om bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter, kontinuerliga uppföljningar av loggarna, ansvara över att utdelade behörigheter för åtkomst till patientens uppgifter är ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens aktuella arbetsuppgifter

23 23 MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Patientsäkerhetsförordningen SOSFS 1997:10 SOSFS 2013:7 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Ansvara för att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen-2010:1369, 7 kap 3 Ansvara för att journaler förs i den omfattning som förskrivs i Patientjournallagen, samt skyldighet att tillse att säkra rutiner för att journalföring utarbetas och att de följs upp i verksamheten Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk Rutinerna ska även säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Samverkan med systemansvariga

24 24 9 LÄKEMEDELSHANTERING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SOSFS 2001:1, 2 kap, 1 SOSFS 2011:9 3 kap, 1 SOSFS 2011:9 3 kap, 2 Ska ge förutsättningar och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshantering Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Har ett samlat ledningsansvar med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enl HSL 24 och SFS 2010: kap 3, svarar för MAS/MAR ges möjlighet att fullgöra sina uppgifter Svarar för att personalen har den kompetens som behövs, tillse att MAS-rutiner är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 1 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

25 (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 25 SFS 2010:659 SOSFS 1997:10 (upphörde ) MAS har ansvar enligt HSL 1982:763, 24 för läkemedelshanteringen Ansvar för att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Är skyldig att följa upp de rutiner som används i verksamheten och tillse att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård SOSFS 2000:1 MAS upprättar lokal instruktion för läkemedelshantering FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: MAS/MAR ska garanteras en öppen dialog för att kunna bedöma verksamheternas läkemedelshantering samt att avvikelsehanteringen gällande läkemedelshanteringen fungerar enligt fastställda rutiner

26 26 10 DELEGERING AV FÖR VÅRDUPPGIFTER NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2e SOSFS 1997:14 Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges Tillse att det finns tillräcklig formell och reell kompetens som kan fullgöra de uppgifter som ankommer på verksamheten VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 1997:14 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Har ett samlat ledningsansvar Svarar för att MAS/MAR ges möjlighet att fullgöra sina uppgifter, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Verksamhetschefen svarar för att den personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens för detta MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av

27 god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 27 SOSFS 1997:14 SFS 2010:659 6 kap, 3 SOSFS 1997:14 MAS/MAR ansvarar för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna Följer upp att riktlinjer är kända och genomförda i verksamheterna Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på god och säker vård Ska underrättas om de delegeringar som sker inom verksamhetsområdet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Att gemensam framtagen delegeringsrutin tillsammans med Högskolan Dalarna följs och efterlevs

28 28 11 VÅRD VID LIVETS SLUT/UNDERRÄTTELSE VID DÖDSFALL NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2d Skapa förutsättningar och säkerställa en god vård i livets slut och ett respektfullt omhändertagande vid dödsfall VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) Förordning 1996:933 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvarar för att verksamheten tillgodoser god kvalitet samt följer de riktlinjer som är framtagna gällande vård i livets slut MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Ansvarar för att tjänstgörande sjuksköterska omedelbart underrättar närstående när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt

29 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 29 SOSFS 1997:10 Ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och upprättar riktlinjer för tillvägagångssätt vid vård i livets slut och dödsfall och tillser att samverkan och samordning med läkare och andra enheter fungerar FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Att fastställda/framtagna rutiner gällande palliativ omvårdnad följs Att utbildningsinsatser för vårdpersonal ges återkommande

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Förvaltning Mars 2006 Reviderad april 2006 Februari 2014 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Sjukskrivningsprocessen...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN. 2006-02-28 Dnr 102-723-06

Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN. 2006-02-28 Dnr 102-723-06 Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN 2006-02-28 Dnr 102-723-06 Kvalitetsplan för studenthälsovården vid Umeå universitet Fastställd av rektor den 28 feb. 2006 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer