BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet"

Transkript

1 ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl BESLUT Dnr /2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna stråket Göteborg Vårdgivare Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet Socialstyrelsens beslut Vårdgivaren ska vidta följande åtgärder: tillse att återrapportering från informationssäkerhetsansvarig till vårdgivaren sker enligt gällande författning. redogöra på vilket sätt vårdgivaren säkerställer att journalsystemets tillgänglighet, med avseende på drifien, lever upp till ställda krav över tiden. tillse att det finns rutiner för riskanalys avseende driften samt redovisa genomförd riskanalys avseende driften. säkerställa att överföring av patientuppg.fter via öppna nät sker enligt gällande författning. redovisa hur risk- och behovsanalys genomförs avseende begränsning av behörigheter utifrån en god och säker vård. tiilse att det finns rutiner för förändring, borttagning samt regelbunden uppföljning av behörigheter. redovisa kontinuitetsplan för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast Om de krav som ställs inte uppfylls kan Socialstyrelsen komma att utfårda ett föreläggande med eller utan vite. o SOCIALSTYRELSEN Telefon Fax N Box sociaistyreisenebsocialstyrelsen.se Org nr I ; GÖTEBORG wftiwsocialstyrelsen.se Plusgro Drakegatan 1

2 SOCIALSTYRELSEN Dur /2011 2(5) Bakgrund Den 1 juli 2008 trädde patientdatalagen (2008:35) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hålso- och sjukvården i kraft. Dessa regelverk omfattar alla vårdgivare som hanterar patientuppgifter och ställer krav på att patientuppgiftema hanteras patientsäkert. Underlag Inspektion Dokumentgranskning av inhämtat material Inspektionsrapport Redovisning av tillsyn Mot ovanstäende bakgrund har Socialstyrelsen beslutat att genomföra en granskning av vårdgivarens informationssäkerhet. Tillsynen omfattar vårdgivarens ledning och styrning av infonnationssäkerheten samt hur informationssäkerhetskraven har applicerats på Sahlgrenska Universitetssjukhusets journalsystem Melior. Tillsynen inleddes med information och avisering om inspektion till vårdgivarna. En inspektionsrapport upprättades och kommunicerades med vårdgivaren enligt 7 kap 19 Patientsäkerhetslagen (2010:659). Resultatet av tillsynen återförs till vårdgivaren i form av skriftligt beslut. I Västra Götalandsregionen genomfördes inspektionen den april Vårdgivarens yttrande Inspektionsrapporten har kompletterats i relevanta delar efter vårdgivarens yttrande: Joumalsystemet Melior är en utveckling i samverkan mellan Göteborgs stad och Siemens i början av 1990-talet, Västra Götalandsregionen har ett sarnägande av produkten med Siemens Healthcare Joumalsystemet har ca användare i VG-regionen och inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns det ca användare Vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets introduktionsutbildning for chefer tar man upp regelverket för informationssäkerhet. Systemförvaltningen för Melior var med som företrädare för verksamheten vid framtagandet av SLA-avtalet. Leverantören av Melior har åtkomst till databaser och dess tillhörande integrationer dygnet runt för support

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 3(5) Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 2 kap. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2 kap. Soctalstyrelsens föreskrifter (SOSES 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 6 kap. Patientdatalagen (2008:355) Socialstyretsens bedömning De handlingar som inkommit efter att förslaget till beslut har kommunicerats har inte medfört att bedömningen ändrats. Styming och ledning Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Socialstyrelsen konstaterar att vårdgivaren har en informationssäkerhetspolicy. Enligt författningen, 2 kap. 3 p 1-3 (SOSFS 2008:14) skall återapportering ske till vårdgivaren en gång per år. Återrapporteringen skall omfatta granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som gjorts i enlighet med informationssäkerhetspolicyn, samt riskanalyser och förbättringsåtgärder som vidtagits. Det framkom vid inspektionen att informationssäkerhetsansvariga rapporterar en gång per år till vårdgivaren men att återrapporteringen inte omfattar kraven i gällande författning. Socialstyrelsen noterade detta som en brist. Drift, incident och support Socialstyrelsen noterade att det finns avtalade servicenivåer (SLA) vad gäller tillgänglighet till systemet. Vid inspektionen noterades att den senasteriskanalysen avseende driften för Melior skedde Övergripande rutiner för riskanalys av driften verkar saknas. Uppföljning av SLA-avtalet skall enligt avtalet följas upp två gånger per år. Det är oklart hur man dokumenterat att detta är gjort. SLA-dokumentet är daterat Det är således oklart på vilket sätt vårdgivaren säkerställer att journalsystemets tillgänglighet, med avseende på driften lever upp till ställda krav över tiden. Öppna nät och sekretess Om en vårdgivare gör patientuppgifter tillgängliga över öppna nät måste detta göras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan nå uppgiftema. 1 praktiken innebär detta bland annat att patientuppgifter måste överföras

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 4(5) genom en krypterad förbindelse eller genom att kryptera uppgifterna. Ett annat krav är att åtkomst till patientuppgifiema skall föregås av stark autentisering. Vid Socialstyrelsens inspektion framkom att vårdgivaren definierar sitt nätverk som öppet samt att kommunikation av uppgater i Melior sker okrypterat över nätverket vilket Socialstyrelsen noterade som en brist. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset förekommer det att vissa patientuppgifter skickas externt via fax. Socialstyrelsen vill göra vårdgivaren uppmärksam på att telenätet ranas som ett öppet nät. Fax använder telenätet för sin kommunikation. Bestämmelserna om öppna nät gäller därför också överföring av patientuppgifter med hjälp av fax. Detta innebär att det kan vara svårt att överföra uppgifter via fax på ett sådant sätt som uppfyller föreskrifternas krav på säkerhet. Den vårdgivare som använder fax för sådana överföringar måste förvissa sig om att ingen obehörig kan nå patientuppgiftema. Socialstyrelsen noterade en faxrutin hos vårdgivaren som är känd bland personalen. Socialstyrelsen noterade vid inspektionen att det saknas stöd för låsning av journalanteckningar i aktuell version av Melior. Enligt uppgift kommer nästa version av Melior att hantera stöd för låsning av journalanteckning. Behörigheter Vårdgivaren ska ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavares behörighet begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. Vid Socialstyrelsens inspektion franikom att personalen har behörighet till patientjournaler oavsett vart man arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det framkom inte vilken riskoch behovsanalys som ligger till grund för detta beslut. Vårdgivaren ska även ansvara för att det finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheterna. Socialstyrelsen kan konstatera att det finns övergripande dokumenterade rutiner på vårdgivamivå som styr villkoren för behörighetstilldelning, spärr för åtkomst samt för kontroll av åtkomst till patientuppgifter. Socialstyrelsen noterade dock att det saknas rutiner för förvaltning av behörigheter, det vill säga rutiner för förändring, borttagning samt regelbunden uppföljning av behörigheter. Det fanns en rutin för att få support då användarkontot låst sig eller då användaren exempelvis glömt sitt lösenord. Vid inspektionen noterades svagheter i denna rutin.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 5(5) Kontinuitetsplan Socialstyrelsen noterade vid inspektionen att Sahlgenska Universitetssjukhuset saknar kontinuitetsplan. Brister Socialstyrelsen har vid sin tillsyn funnit följande brister som rör kvalitet och patientsäkerhet hos vårdgivaren: Brister i återrapportering av informationssäkerhetsarbetet Bristande egenkontroll/uppföljning av tillgänglighet Brister i övergripande rutiner för riskanalys av driften Brister vid överföring av patientuppgifter/okrypterat nätveric Brister i styrning/tilldelning/förvaltning av behörigheter Avsaknad av kontinuitetsplan Sahlgrenska Universitetssjuldnuset Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Ralf Persson. I den slutliga handläggningen har utredaren Kerstin Risshytt deltagit. Inspektören Mikael Ramböl har varit föredragande. oc al yrelsen Ralf Persson Mikael Rannböl Kopia till: Chefläkaren Mats Tullberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionchefsläkaren Västra Götalandsregionen Regiondirektören Västra Götalandsregionen Säkerhetsdirektören Västra Götalandsregionen IT-direktören Västra Götalandsregionen

BESLUT. 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 901 89 UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet

BESLUT. 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 901 89 UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet J8L Socialstyrelsen T/Region Nord'Sek2 Knster Lundstrdm knster.lundstromfoisocialsrvrelsen.se BESLUT 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 Vasterbottens lans landsting Landstingsdirektor Jonas Rastad 901 89 UMEA

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

BESLUT. Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM

BESLUT. Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM /(\ BESLUT inspektionen for vård och omsorg 2015-05-18 Dnr 8.1.1-40841/2013-23 1(8) Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM Ärendet Anmälan enligt Lex

Läs mer

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Revisionskontoret PM NR 4/2014 Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Helena Olsson Augusti 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen,

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: 044-136815 E-post: charlotta.sandahl@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 31 oktober

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer