Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)"

Transkript

1 PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande redogörelse för gällande rätt och de ändringar som en ny reglering på EU-nivå kan komma att innebära. Utredningen har även analyserat rättsläget inom områden där det i dag är oklart vad som gäller. För att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag måste det skapas förutsättningar för dem att kunna arbeta effektivt. Ett tydligt och förutsägbart regelverk är grundläggande liksom att reglernas innehåll i sig tillåter en effektiv hantering. Det är viktigt att lagstiftaren klargör rättsläget i de frågor som utredningen lyfter. Det är också viktigt att effektivitets- och behovsfaktorer tillåts väga tungt vid utformningen av en ny myndighetsdatalag. Domstolsverket anser att utredningen i allt väsentligt gjort välgrundade avvägningar men har i vissa fall synpunkter som utvecklas nedan. Domstolsverket vill redan nu påpeka att det är svårt att i vissa delar lämna detaljerade synpunkter. Det finns flera osäkerhetsfaktorer varav den nya regleringen på EU-nivå är den främsta. EU-förordningen kommer att gälla i domstolarnas administrativa verksamhet medan EU-direktivet kommer bli tillämpligt i den del av allmän domstols verksamhet som anses tillhöra den brottsbekämpande verksamheten. Vid årsskiftet träder vidare den nya domstolsdatalagen (DDL) i kraft som gäller i domstolarnas rättsvårdande och rättsskipande verksamhet. Detta har gjort att det är svårt att överblicka konsekvenserna av förslaget för domstolarnas del. Motsvarande gäller i viss mån även för Domstolsverket, främst när det gäller reglerna om personuppgiftsansvar. En anpassning till myndigheternas verksamhet Utredningens utgångspunkt har varit att skapa regler om personuppgiftsbehandling som är särskilt anpassade till myndigheternas verksamhet. Detta är i sig mycket positivt. Utredningen framhåller att myndigheters behandling av personuppgifter inte längre kan ses som en separat del av myndigheternas verksamhet bara för att den är automatiserad. De regelverk som styr behandlingen av personuppgifter måste därför enligt utredningen vara anpassade till de regler som mer allmänt styr en myndighets verksamhet. Vi delar den uppfattningen och kan konstatera att ett sådant synsätt är en förutsättning för att minimera konflikter mellan olika regelverk och principer. Att sådana konflikter existerar i dag och också orsakar svårigheter i praktiken har Domstolsverket egen erfarenhet av. Särskilt motsägelse- R2B Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16

2 PM 2 (9) fullt är regelverken som ska möta såväl berättigade verksamhetsbehov som integritetsskydd, offentlighet och rätten till insyn. Det är mot denna bakgrund en god strävan att försöka skapa en reglering som ser till denna komplexa helhet. I förlängningen skapar detta en tydligare och enklare reglering både för myndigheterna och enskilda. Utrymmet för särreglering Det är bra att myndighetsdatalagen (MDL) som huvudregel ska gälla för samtliga myndigheters personuppgiftsbehandling. En sådan ordning ger bäst förutsättningar för myndighetsgemensamma lösningar, till exempel vid uppgiftsutbyte mellan myndigheter. Detta är en utveckling i tiden och Domstolsverket kontaktas frekvent av andra myndigheter som vill utbyta uppgifter med myndigheter inom Sveriges Domstolar. Även om det finns ett behov av särregler i lag för vissa myndigheter kommer dessa enligt förslaget som utgångspunkt att finnas i en bilaga till lagen. En sådan ordning gör att det blir enklare att få en överblick över vilka regler som gäller för en viss myndighet. De flesta särreglerna bör dock tas in i en myndighetsdataförordning. Utredningens tolkning av vilket utrymme RF ger för att ta in bestämmelser om personuppgiftsbehandling i förordning framstår som rimlig och korrekt. Med en sådan tolkning riskeras inte heller inlåsningseffekter eftersom lagstiftningen sker på en nivå där det är enkelt att anpassa reglerna över tid och också relativt snabbt. Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen är detta en nödvändig ordning. Domstolsverket delar uppfattningen att den brottsbekämpande verksamheten i princip bör regleras i lag. När domstolarna handlägger brottmål anses de vara en del av den brottsbekämpande verksamheten och de kommer alltså att påverkas av denna bedömning. Även här är det dock viktigt att det finnas ett utrymme att meddela närmare regler i förordning. Lagens tillämpningsområde Det framstår som rimligt att avgränsa de verksamheter som utredningen föreslår från tillämpningsområdet för MDL. Eftersom myndigheterna är vana vid att tilllämpa PuL i sin administrativa verksamhet finns det en vinst i att PuL, så länge lagen gäller, fortsatt är tillämplig på den verksamheten. Myndigheters verksamhet inom det administrativa området skiljer sig inte nämnvärt från privata aktörers administrativa verksamhet. Det finns dock ett undantag. Utlämnade av allmän handling brukar normalt sett anses vara en del av en myndighets administrativa verksamhet. Den typen av frågor hanteras i princip inte av privata aktörer. För domstolarnas del kommer DDL gälla vid utlämnande av allmänna handlingar från kärnverksamheten. Domstolsverket anser att det bör gälla även i framtiden. DDL är vad utredningen kallar en informationshanteringsförfattning. Utredningens utgångspunkt är att denna typ av författningar ska avvecklas och ersättas av MDL, eventuellt med viss fortsatt särreglering i anslutande förordning eller vid behov i bilagan till lagen. Utredningen öppnar dock också upp för fortsatt särreglering i undantagsfall. Det är viktigt att domstolarna får en enkel och samlad reglering. Domstolarnas verksamhet kommer inte att till fullo kunna regleras av MDL ens utanför det

3 PM 3 (9) administrativa området. Detta eftersom lagen inte kommer kunna vara tillämplig i hela den dömande verksamheten. Handläggning av brottmål kommer troligtvis inte omfattas av MDL:s tillämpningsområde. Den handläggningen kommer troligtvis i stället att regleras genom en implementering av det kommande EUdirektivet på området. För domstolarnas del bör det därför finnas skäl för en fortsatt särreglering. Detta gäller även om det till följd av det kommande direktivet kan innebära att det i DDL kommer att behöva införas specialregler för brottmålshanteringen. De hänvisningar som i dag görs till PuL i DDL kommer att behöva ersättas av hänvisningar till EU-förordningen. Det kan också bli aktuellt att i något fall föra in regler motsvarande de som föreslås i MDL i den utsträckning de är adekvata och lämpliga. Genom DDL kan domstolarnas kärnverksamhet regleras i sin helhet och det är enligt Domstolsverkets mening att föredra. För Domstolsverkets egen del kan konstateras att MDL skulle reglera verkets personuppgiftsbehandling tillsammans med EU-förordningen som ersätter PuL. Det är dock oklart hur MDL ska tillämpas på servicemyndigheter eftersom deras kärnverksamhet till stor del består av att utföra administrativt arbete åt andra myndigheter. Att lagen inte kommer gälla i Domstolsverkets egen administrativa verksamhet är klart, men vad som kommer att gälla när verket utför administrativa göromål åt domstolarna berörs inte i utredningen. Detta bör klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Tanken att MDL ska träda i kraft successivt är god. Det är rimligt att lagen först ersätter PuL och i ett inledande skede enbart gäller för de myndigheter som i dag har den lagen att förhålla sig till. Det är också bra att de myndigheter som i dag har egna registerförfattningar, till dess en översyn har gjorts, fortsätter att tilllämpa dessa. Tillåten behandling När får myndigheter behandla personuppgifter? Utredningen föreslår att MDL inte ska innehålla några ändamålsbestämmelser. Det finns både för- och nackdelar med en sådan ordning. Å ena sidan skapar avsaknaden av sådana bestämmelser flexibilitet genom att överlåta åt myndigheten själv att bestämma ändamålen. Å andra sidan kräver det ett inte obetydligt arbete av myndigheten eftersom den själva måste formulera ändamålen. Vid en sammantagen bedömning anser Domstolsverket dock att fördelarna överväger och instämmer därför i utredningens bedömning i denna fråga. Utredningen föreslår också att samtycke inte ska kunna utgöra grund för personuppgiftsbehandling på myndighetsområdet. Det innebär att en enskild inte kan motsätta sig en behandling som är tillåten enligt lag. Detta är grundläggande och Domstolsverket tillstyrker att en uttrycklig regel om detta tas in i MDL. Särskilda kategorier av personuppgifter Hänvisningen till PuL:s bestämmelser om känsliga personuppgifter innebär att huvudregeln enligt MDL blir att det inte är tillåtet att behandla sådana personuppgifter. Utgångspunkten i DDL är den motsatta. För domstolarna är det alltså som huvudregel tillåtet att behandla känsliga personuppgifter om det finns en godtagbar grund för sådan behandling. En domstol har i princip samma behov

4 PM 4 (9) av att kunna behandla känsliga personuppgifter som andra personuppgifter. För det fall MDL blir tillämplig på domstolarnas verksamhet finns det därför behov av särregler som är mer tillåtande. Domstolsverket är positivt till att 22 PuL inte ska gälla för myndigheters behandling av personnummer. Bestämmelsen är inte ändamålsenlig på myndighetsområdet eftersom personnummer behöver användas i stor omfattning. Vi instämmer i bedömningen av att huvudregeln bör vara att sökningar på begrepp som avslöjar känsliga uppgifter ska vara förbjudna. En sådan reglering stämmer väl överens med hur DDL är utformad. Om domstolarna ska omfattas av lagen kan det dock komma att behövas vissa särregler. Personuppgiftsansvar och säkerhet Personuppgiftsansvaret Utredningens förslag när det gäller personuppgiftansvaret väcker en del frågor kring den ordning som valts i DDL i relationen mellan domstolarna och Domstolsverket. Enligt DDL har domstolarna hela personuppgiftsansvaret även om Domstolsverket tillhandahåller och utvecklar många av domstolarnas systemstöd. Domstolsverket är enligt DDL att betrakta som ett personuppgiftsbiträde åt domstolarna i dessa avseenden. Före DDL var ansvaret delat mellan domstolarna och Domstolsverket, vilket ledde till oklarheter både mellan myndigheterna och för enskilda när det gäller vem som var ansvarig för behandlingen av uppgifter. Domstolsverket anser därför, även om den hållning utredningen har vinner gehör, att domstolarna även fortsättningsvis ska vara ensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i den rättskipande och rättsvårdande verksamheten trots att Domstolsverket svarar för verksamhetsstöden. Personuppgiftsansvar, risk- och sårbarhetsanalyser samt överenskommelse om säkerhetsåtgärder vid direktåtkomst Utredningen föreslår att myndigheter som ger varandra direktåtkomst eller på annat sätt utbyter information ska ingå avtal om personuppgiftsansvarets fördelning. Utredningen ser dock inte att avtalet får rättsföljder, utan att det är de faktiska förhållandena som ska avgöra ansvarets placering. Däremot kan avtalet få betydelse i efterhand vid identifieringen av ansvar. Utredningen föreslår vidare att en myndighet innan direktåtkomst beviljas ska göra en risk- och sårbarhetsanalys. Vidare ska myndigheterna enas om skyddet. Motsvarande ska även gälla vid andra informationsutbyten eller samarbeten som innebär behandling av personuppgifter i gemensamma eller annars integrerade informationssystem. Att myndigheter som ger varandra direktåtkomst eller på annat sätt utbyter information bör reda ut ansvarsfördelningen sinsemellan och enas om säkerhetskrav är enligt Domstolsverket en självklarhet. Att införa ett sådant formellt krav som utredningen föreslår skulle dock leda till en tung administrativ börda. För domstolarnas del, som enligt DDL medges direktåtkomst till varandras verksamhetsstöd i olika omfattning och också är beroende av att möjlighet till sådan åtkomst finns i t.ex. överklagade mål skulle en reglering i avtal av personuppgiftsansvaret på sätt utredningen föreslår bli mycket komplex. Eftersom avtalet inte skulle få några rättsverkningar beträffande ansvarsfördelningen anser Domstols-

5 PM 5 (9) verket inte att den betydande administration som kravet innebär uppvägs av fördelarna med en sådan ordning. Frågan hanteras bättre och smidigare genom informationsinsatser och handledningar till myndigheter om vad de bör tänka på när de upplåter direktåtkomst till varandra, men detta bör inte formaliseras som ett lagkrav. Särskilt om personuppgiftsbiträden I betänkandet analyseras frågan om t.ex. två statliga myndigheter kan ingå avtal med varandra eller inte och då särskilt personuppgiftsbiträdesavtal. Utredningen synes mena att detta inte är möjligt eftersom förvaltningsmyndigheter inte är egna juridiska personer utan kapaciteten att ingå avtal tillkommer staten. Utredningen drar av detta slutsatsen att det inte är en hållbar konstruktion att statliga myndigheter på grund av avtal är personuppgiftsbiträde åt andra statliga myndigheter. Det skulle få negativa konsekvenser om statliga myndigheter inte längre kan ingå personuppgiftsbiträdesavtal med varandra. Detta gäller särskilt när myndigheterna är organiserade på ett sådant sätt som Sveriges Domstolar och de verksamhetsstöd som används i princip uteslutande tillhandahålls och utvecklas av en servicemyndighet, Domstolsverket. Verket ger också support på ett sätt som gör att myndigheten är att betrakta som ett personuppgiftsbiträde. Det vore därför olyckligt om utredningens tolkning av rättsläget skulle få gehör. Utredningen vill också införa ytterligare krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan myndigheter. Dels vill utredningen att instruktionerna som personuppgiftsbiträdet fått ska dokumenteras, dels införa ett förbud mot att anlita underbiträde utan godkännande i det enskilda fallet. Domstolsverket kan se vissa svårigheter med sådana krav om lagen ska tillämpas av domstolarna alternativt om motsvarande bestämmelse ska gälla för dem. Skälet är att Domstolsverket enligt DDL ska ingå personuppgiftsbiträdesavtal med var och en av domstolarna. Avtalen måste, för att det ska bli praktiskt och tekniskt hanterbart, vara allmängiltiga och se likadana ut för alla domstolar vad avser bland annat instruktioner. När det gäller underbiträden är situationen än mer komplicerad eftersom Domstolsverket skulle behöva inhämta ett godkännande från var och en av domstolarna i varje enskilt fall som anlitande av underbiträde aktualiserades. En sådan reglering som föreslås skulle alltså inte fungera i praktiken utan skapa en alltför stor administrativ börda. Domstolsverket kan inte heller se att dagens sätt att hantera dessa frågor ger upphov till problem, varken mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet eller i relationen till enskilda vars uppgifter behandlas. Domstolsverket menar alltså att det även fortsättningsvis bör vara tillräckligt att reglera för vilka ändamål personuppgiftsbiträdet får behandla uppgifterna, men att avtalet inte behöver vara uttömmande vad avser instruktioner till biträdet. Vidare bör det även fortsättningsvis vara möjligt att avtala om ett generellt medgivande för personuppgiftsbiträdet att använda underbiträde med krav på att den personuppgiftsansvarige ska underrättas. Det finns inget som hindrar att de myndigheter som finner det lämpligt i ett visst fall uttömmande anger vilka instruktioner som gäller eller tar in en avtalsklausul som säger att underbiträde inte får anlitas utan medgivande i det enskilda fallet. Den typ av reglering utredningen föreslår är bättre ämnad om personuppgiftsbiträdet är ett privaträttsligt subjekt och inte när två myndigheter ingår personuppgiftsbiträdesavtal med varandra.

6 PM 6 (9) Tillgängligheten till personuppgifter inom en myndighet Utredningen föreslår en generell regel om behörighetsstyrning. Till skillnad från i DDL används inte begreppet tjänsteman utan anställd. I kommentaren sägs att begreppet omfattar även andra som deltar i arbetet hos myndigheten, men detta framgår inte uttryckligen av lagtexten. Domstolsverket anser att lagtexten bör kompletteras så att det uttryckligen anges att åtkomst kan ges även till andra än de som är formellt anställda. Att lämna ut uppgifter i elektronisk form Åtskillnad mellan olika former av elektroniskt utlämnande Utredningens slutsats om att åtskillnaden mellan direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande bör behållas. Domstolsverket anser att skälen som utredningen framför för detta ställningstagande är rimliga och instämmer därför i den bedömning utredningen gör. Domstolsverket vill dock framhålla det problematiska i att de båda formerna för elektroniskt utlämnande inte definieras på samma sätt i DDL, vilket vi återkommer till nedan. Direktåtkomst Domstolsverket instämmer i utredningens bedömning att det inte finns skäl att införa något generellt krav på lagstöd för att direktåtkomst ska få medges annat än när det gäller direktåtkomst till sekretessreglerade uppgifter. Även utredningens förslag om att undanta direktåtkomst som medges ett personuppgiftsbiträde från kravet på stöd i lag framstår som rimligt. I detta sammanhang vill Domstolsverket dock lyfta fram en skillnad jämfört med hur regleringen i DDL är utformad. Enligt DDL får direktåtkomst endast medges en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol, en hyres- och arrendenämnd eller en part eller partens ombud, biträde eller försvarare. Lagen är uppbyggd på det sättet att endast den direktåtkomst som är uppräknad är tillåten. DDL tillåter således inte att domstolarna medger Domstolsverket direktåtkomst. Samtidigt förutsätter lagen att Domstolsverket ska agera personuppgiftsbiträde åt domstolarna (se. prop. 2014/15:148 s ). Domstolsverket har uppfattat regleringen på det sättet att skälet till att verket inte omfattas av bestämmelsen om vilka som kan medges direktåtkomst är att verket i rollen som personuppgiftsbiträde inte har direktåtkomst i DDL:s mening utan behandlar uppgifterna på uppdrag av domstolen. Verkets behandling sker då i enlighet med ett avtal som också reglerar åtkomsten, vilket innebär att verket inte behöver något lagstöd för åtkomsten eftersom den i DDL:s mening inte är direktåtkomst. En sådan tolkning vinner också stöd av definitionen i PuL av tredje man respektive personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. En tredje man medges direktåtkomst för sina egna syften, medan ett personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter på den personuppgiftsansvariges uppdrag och för dennes räkning. Utredningen tycks dock betrakta även den tillgång som ett personuppgiftsbiträde har som direktåtkomst. Regleringen i DDL och förslaget till MDL stämmer alltså inte överens med varandra. Om lagstiftaren bestämmer sig för att den åtkomst ett personuppgiftsbiträde har är en form av direktåtkomst (som i förslaget till

7 PM 7 (9) MDL) måste DDL ändras så att även ett personuppgiftsbiträde kan medges direktåtkomst. Annars saknar Domstolsverket stöd för den åtkomst vi har till domstolarnas verksamhetsstöd. Domstolsverket anser dock att den utgångspunkt som DDL bygger på bör gälla även i framtiden. Förslaget om en generell sekretessbrytande regel vid direktåtkomst framstår som en stor förenkling jämfört med dagens reglering som förutsätter att det införs både regler om direktåtkomst och sekretessbrytande regler för att direktåtkomst ska kunna medges. Regleringen blir också tydligare och mer överskådlig än i dag. Domstolsverket tillstyrker detta förslag. Annat elektroniskt utlämnande Det är bra att det införs ett enhetligt begrepp för att beskriva sådant elektroniskt utlämnande som inte är direktåtkomst. Vi vill dock påpeka att begreppet utlämnande på automatiserad behandling används i DDL och att det begreppet bör ersättas med begreppet elektroniskt utlämnande om utredningens förslag blir verklighet. Domstolsverket instämmer vidare i utredningens bedömning att utlämnande i elektronisk form inte bör kräva lagstöd. Övrigt Vi saknar en analys av rättsläget för utlämnande av personuppgifter genom publicering på internet. Det blir i dag allt vanligare att myndigheter vill använda denna möjlighet för att på ett enkelt sätt sprida information om till exempel viktigare beslut av allmänt intresse. Det råder dock osäkerhet om och i vilken utsträckning myndigheter får publicera information på nätet. Vidare är myndighetens registerförfattning ofta tillämplig på hämtandet av uppgifterna, medan publiceringen regleras av PuL. Det är svårt för domstolarna att tillämpa två olika regelverk som innehåller olika regler. När missbruksregeln försvinner kommer rättsläget, i vart fall för domstolarna, att bli än mer osäkert eftersom Datainspektionen menat att denna är tilllämplig vid publicering på internet och som huvudregel medger publicering om domen eller beslutet publiceras på det sätt som rättsinformationsförordningen stadgar. Det är viktigt att rättsläget klargörs eftersom allmänhet och media i allt större omfattning förväntar sig att kunna finna myndighetsinformation på nätet om t.ex. för domstolarnas del beslut, domar och förhandlingar samtidigt som rättsläget är väldigt oklart. Information till den registrerade Utredningen föreslår att den registrerade ska ha rätt att efter ansökan få information om den behandling av personuppgifter som en myndighet utför beträffande honom eller henne. Skyldigheten ska dock endast gälla personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning eller utgör en sammanställning av personuppgifter. Uppgifter i ostrukturerat material omfattas alltså inte enligt förslaget. Den ordningen gäller redan i dag på grund av den så kallade missbruksregeln. Sverige kommer inte kunna behålla missbruksregeln när EUförordningen börjar gälla. Precis som utredningen konstaterar är det dock rimligt att myndigheter även fortsatt får en sådan lättnad som dagens missbruksregel innebär. En sådan lättnadsregel kan, som utredningen framhåller, inte anses strida mot EU-lagstiftningen. Domstolsverket tillstyrker att en sådan lättnadsregel in-

8 PM 8 (9) förs i MDL och anser att motsvarande bör gälla för domstolarna även om deras personuppgiftsbehandling särregleras. Bevarande och gallring Utredningen menar att utgångspunkten bör vara att arkivlagstiftningens bestämmelser om bevarande och gallring ska gälla för uppgifter i allmänna handlingar. Eftersom vi, som utredningen påpekar, går mot ett elektroniskt förvarande av allmänna handlingar och digital arkivering är det inte hållbart att den ordning som gäller enligt dagens registerförfattningar fortsätter att gälla även i framtiden. Dagens registerförfattningar bygger på att gallring är huvudregeln. En sådan ordning riskerar, som utredningen påpekar, att få allvarliga konsekvenser för offentlighetsprincipen och rätten till insyn och de andra intressen aktivlagstiftningen grundas på. Det framstår därför som korrekt att inte införa bestämmelser om gallring i MDL. Särskilda gallringsbestämmelser bör enligt utredningen utformas utifrån arkivlagstiftningens terminologi och bara ta sikte på att begränsa hur länge personuppgifter i allmänna handlingar få bevaras. Vi anser att dessa utgångspunkter är bra. Det vore dock önskvärt om lagstiftaren kunde göra en samlad översyn av offentlighetsprincipen i ett digitalt samhälle och där ta ställning till hur lagstiftning som till exempel personuppgiftsreglering på ett mer principiellt plan ska förhålla sig till denna i ett digitaliserat samhälle. Skyldighet att vidta åtgärder då personuppgifter är oriktiga eller behandlas otillåtet Utredningen föreslår dels en skyldighet att rätta felaktiga och ofullständiga uppgifter, dels att korrigera en behandling som av andra skäl inte är tillåten. Den utformning av reglerna som föreslås av utredningen är bättre förenliga med myndigheters skyldighet att bevara handlingar och uppgifter än vad dagens regler är, bland annat görs undantag för personuppgifter i beslut. Konsekvenser Vi instämmer i utredningens bedömning att införandet av en samlad och enhetlig reglering av myndigheters behandling av personuppgifter skapar bättre förutsättningar för myndigheternas personuppgiftsbehandling. Det är dock, som vi nämnt inledningsvis, mycket svårt att i detta skede överblicka vilka konsekvenser förslagen får för domstolarna vilket beror på att det varken är klart i vilken utsträckning lagen kommer att bli tillämplig i domstolarnas verksamhet eller hur övrig reglering på området kommer att se ut. För närvarande pågår ett arbete på Domstolsverket och i domstolarna med att förbereda DDL:s ikraftträdande. Verksamhetsstöden behöver anpassas på olika sätt för att leva upp till lagens krav. Om MDL blir tillämplig i domstolarnas verksamhet kommer det sannolikt att medföra att ytterligare anpassningar av verksamhetsstöden behöver göras. Omfattningen av detta anpassningsarbete går dock inte att ange i nuläget. Även för Domstolsverkets egen del är det svårt att överblicka konsekvenserna av förslagen. Anledningen är, som vi angett ovan, att det är osäkert hur gränsen mellan den administrativa verksamheten och kärnverksamheten ska dras ef-

9 PM 9 (9) tersom mycket av vår kärnverksamhet (service till domstolarna) är sådant som är administrativ verksamhet på andra myndigheter. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Anna Hjort Ööpik och hovrättsassessorerna Karin Månsson och Jonna Wiborn (båda föredragande). Anna Hjort Ööpik

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) YTTRANDE 1 (17) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Ert diarienr Ju/2013/1684/DOM Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10)

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10) Datum Sida 2013-05-28 1 (5) Verksjurist Katarina Tullstedt Ert dnr Dnr Utvecklingsenheten Ju2013/1684/DOM A-2013/0146 Justitiedepartement Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut R1C, 2009-02, DV info.avd. YTTRANDE 1 (5) Juridiska avdelningen Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut Ert

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Yttrande 2015-11-17 Dnr 10.1-14199/2015 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6)

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6) YTTRANDE 2015-11-20 Dnr: 2015/1557 Regeringskansliet Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Skickas också med e-post till: nils.sjoblom@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 Innehåll 1 RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR VID INFORMATIONSUTBYTE... 2 2 SEKRETESSBRYTANDE BESTÄMMELSER... 2 3 INFORMATIONSUTBYTE OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN... 2 4 UTLÄMNANDEFORMER... 3 5 GALLRING... 4 2 (7) Juridiska

Läs mer

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten 8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten Såsom utredningen konstaterar i delbetänkandet, SOU 2003:4, krävs automatiserade och manuella register med personuppgifter för att

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik. Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist

Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik. Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist Agenda för dagen 11.00-12.15 Vilka juridiska frågor blir aktuella

Läs mer

Kommunala lantmäteridagarna november 2015

Kommunala lantmäteridagarna november 2015 Kommunala lantmäteridagarna november 2015 Kommande EU-lagstiftning om persondataskydd och Betänkandet Myndighetsdatalag SOU 2015:39 Sveriges Kommuner och Landsting, Staffan Wikell Lantmäteriet, Malgorzata

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 1310-2007 Bildningsnämnden Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ -CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ 1 (6) REMISSVAR 2015-11-19 REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2015/2393 Ert Dru Ju2015/3364/L6 SOU 2015:39 Myndighetsdatalag SAMMANFATTNING tillstyrker

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater RAPPORT Dnr 886-2010 2011-06-09 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater 1. INLEDNING

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, 891 38 Örnsköldsvik

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, 891 38 Örnsköldsvik Överklagande Diarienr 1 (11) 2015-12-11 2171-2015 Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) YTTRANDE 2012-02-09 Dnr: AD 411-2012/430 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) Sammanfattning Patent- och registreringsverket

Läs mer

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder

Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder Policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. En gemensam god sed I ett bostadsföretags uthyrningsverksamhet förekommer i olika

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg Cirkulärnr: 08:55 Diarienr: 08/2678 Handläggare: Avdelning: Ulla Lönnqvist Endre Datum: 2008-07-01 Mottagare: Rubrik: Avd för vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsdirektörer Socialchefer Landstingsjurister

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 231-2012 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret,

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:126

Regeringens proposition 2007/08:126 Regeringens proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Prop. 2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

5 Överväganden och förslag

5 Överväganden och förslag 5 Överväganden och förslag 5.1 Behovet av skydd för den personliga integriteten Den snabba tekniska utvecklingen innebär i sig att de ramar till skydd för integriteten som ställs upp i lagstiftningen behöver

Läs mer

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 10 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 5 Kort om PuL... 5 Hur länge får man spara personuppgifter?... 7 Hur vet man när man ska ta

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Elektronisk stämningsansökan i brottmål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 mars 2012 Tobias Billström Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013.

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Kommittédirektiv Förutsättningar för registerbaserad forskning Dir. 2013:8 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning Inom forskning som förutsätter tillgång till personanknutna

Läs mer

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet Yttrande Diarienr 2011-02-21 1790-2010 Ert diarienr N2010/6856/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarlagstiftning Dir. 2001:108 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2001. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) YTTRANDE 2010-06-16 AD 411-2010/805 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Sammanfattning av PRV:s ståndpunkter

Läs mer

SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR. 1. Inledning

SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR. 1. Inledning Särskilda registerförfattningar SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR Sören Öman 1. Inledning Peter Seipel är en av de rättsvetenskapsmän som engagerat sig i lagstiftningsarbetet. Han har bl.a. varit djupt engagerad

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS I INTEGRITETSKÄNSLIG FORSKNING

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS I INTEGRITETSKÄNSLIG FORSKNING ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS I INTEGRITETSKÄNSLIG FORSKNING P.M. 2006-05-22 från arbetsgruppen för integritetskänslig forskning Bakgrund Att integritetskänsligt forskningsmaterial

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557) Datum Dnr 2002-01-30 1825-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41 Innehåll Del 1 Sammanfattning... 19 Summary... 41 Inledning 1 Vårt arbete... 69 1.1 Direktiven... 69 1.2 Uppdraget... 70 1.3 Arbetets bedrivande... 71 1.4 Betänkandets disposition... 72 1.5 Författningsförslaget...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar YTTRANDE 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Håkan Lövblad Justititedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret Beslut Diarienr 1 (8) 2015-04-27 1259-2014 1260-2014 Ert diarienr A218.732/2014 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Er referens: Yttrande över betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för Socialförsäkring SOU 2014:67

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Er referens: Yttrande över betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för Socialförsäkring SOU 2014:67 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-03-05 Dnr.nr: SOU 2014:67 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Er referens: s.registrator@)regeringskansliet.se. s.sf@regeringskansliet.se Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Beslut Diarienr 1 (8) 2016-03-18 2671-2014 Pensionsmyndigheten Box 38 190 100 64 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Datainspektionens

Läs mer

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 januari 2013 Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Analys och samhällspolitik/samuel Engblom 2009-08-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM INTEGRITETSSKYDD

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:136

Regeringens proposition 2014/15:136 Regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Prop. 2014/15:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Åklagarväsendets brottsbekämpning

Åklagarväsendets brottsbekämpning Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet Betänkande av Åklagardatautredningen Stockholm 2008 w^ STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:87 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) Yttrande 2016-05-11 Dnr 10.1-4922/2016 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Jonas Widell jonas.widell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-09-24 Dnr 457-2014 Sid 1 (8) Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Generella synpunkter på utredningen

Generella synpunkter på utredningen YTTRANDE 1(7) Tillsynsavdelningen Ellen Ringqvist ellen.ringqvist@socialstyrelsen.se 2012-02-07 Dnr 1.4-39364/2011 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Överklagande

Läs mer

Olovligt bortförande och kvarhållande av barn

Olovligt bortförande och kvarhållande av barn Olovligt bortförande och kvarhållande av barn Produktion: Utrikesdepartementet Tryck: Edita Stockholm 2009 ISBN: 978-91-7496-398-4 Artikelnr: UD 09.015 Foto: Ariel Skelley, Corbis Innehåll Inledning 3

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 01 DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2699-16 1 KLAGANDE Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm MOTPART Bahnhof AB, 556519-9493 Ombud: Advokat Wilhelm Dahlborn

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 131-798320-12/113 2013-09-23 Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNGINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12360 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Lagrådsremiss Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Gunnel Lindberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/ingemar Hamskär 2013-01-15 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM UPPSÄGNINGSTVISTER

Läs mer

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken AUGUSTI 2002 1.Inledning I det följande lämnas information om personuppgiftslagen och dess tillämpning som berör alla anställda i Riksbanken.

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad alarmeringstjänst Dir. 2015:113 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-01-22 Dnr 15-2013 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 1730-2014 VA Syd Box 191 201 21 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Datainspektionens

Läs mer