Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningsunderlag vid praktiskt prov"

Transkript

1 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

2 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen Bakgrund Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är att pröva om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Examinationen avser att möta de förväntade studieresultat som framgår av mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen och mål för utbildning på grundnivå enligt högskolelagen. Nationell klinisk slutexamination är utformad i två delar. Del I är ett individuellt skriftligt prov och Del II är ett individuellt praktiskt prov. Del I utgörs av två patientfall som ska spegla realistiska vårdsituationer som en sjuksköterska kan stå inför. Denna del genomförs för att bedöma studentens förmåga till problemlösning och att använda kunskaper från de olika ämnen som ingår i utbildningen. Det ordinarie skriftliga provet ska ske samtidigt vid alla lärosäten en fredag mellan klockan 09:00-13:00 vecka 15/16 (vårterminen) och vecka 46/47 (höstterminen). Universitetets/högskolans lärare ansvarar för det skriftliga provet. Del II, praktiskt prov, kan ske från och med vecka 13 (vårterminen) och från och med vecka 44 (hösterminen) och innebär att studenten tilldelas en patient som studenten så självständigt som möjligt vårdar under tre timmar. Det praktiska provet genomförs för att bedöma studentens praktiska färdigheter i kliniska omvårdnadssituationer avseende observation, handlande och omdöme. Examinationen ska också pröva studentens förmåga till integration av de kunskaper som ingår i sjuksköterskeutbildningen. Betygen godkänd (G) och underkänd (U) används. För betyget godkänd (G) ska samtliga mål vara uppfyllda. Genomförande av praktiskt prov Det praktiska provet ska genomföras i Sverige. Provet ska kunna genomföras oavsett i vilken klinisk verksamhet studenten fullgör sin sista termin, under förutsättning att den kliniska verksamheten motsvarar kompetensområdet för en sjuksköterska på grundnivå. Bedömningsunderlaget ska användas vid praktiskt prov för att bedöma studentens kliniska kompetens. Under examinationen behöver bedömningsansvarig sjuksköterska frigöras från övrig patientverksamhet tre timmar under en arbetsdag samt en timma för sammanfattande bedömning samma dag. Bedömningsansvarig sjuksköterska, som inte är studentens ordinarie handledare, deltar som observatör och med det yttersta patientansvaret. Bedömningsansvarig sjuksköterska ska ha yrkesverksamhet som sjuksköterska i minst två år, vara väl vitsordad och väl insatt i vården av den patientkategori som studenten ska vårda vid praktiskt prov. Bedömningsansvarig sjuksköterska markerar och kommenterar i bedömningsunderlaget under provets genomförande. Lärare från lärosätet är ytterst ansvarig för examinationen, men medverkar endast under den sista timmen vid sammanfattande bedömning. Val av patient Bedömningsansvarig sjuksköterska väljer i samråd med lärare ut en patient, informerar patienten om det praktiska provet och får, om så är möjligt, patientens alternativt närståendes samtycke till deltagande. patienten ska inte tidigare vara känd för studenten patienten ska vara i behov av både omvårdnad och medicinska åtgärder Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

3 patientens vårdbehov ska motsvara kompetensen för en nyexaminerad sjuksköterska på grundnivå Under det praktiska provet vårdar studenten patienten så självständigt som möjligt. Det är viktigt att bedömningsansvarig sjuksköterska fokuserar på att studenten snart kommer att vara legitimerad sjuksköterska. Bedömningsunderlag Bedömningsunderlaget är indelat i Förberedelsefas, Genomförandefas och Sammanfattande bedömning av studentens kliniska kompetens. Det är strukturerat utifrån omvårdnadsprocessens steg och högskoleförordningens examensmål för sjuksköterskeexamen. Bedömningsansvarig sjuksköterska observerar, bedömer och markerar i bedömningsunderlaget studentens agerande utifrån ja- nej- ej relevant. Dessutom kommenteras eventuella avvikelser och andra synpunkter på studentens agerande. Studentens förberedelsefas Studenten förbereder mötet med patienten genom att samla information om patienten (genom exempelvis journal, litteratur, konsultation med sjuksköterskor och andra yrkeskategorier etc.) i cirka 20 minuter Studenten genomför mötet med patienten för att identifiera patientens vårdbehov, analyserar därefter insamlade data och planerar dagens arbete. I kommunal vård kan planering av dagens arbete delvis ske innan studenten haft möjlighet att träffa patienten Avstämning 1. Studenten beskriver patientens situation. Bedömningsansvarig sjuksköterska bedömer om studentens planering är realistisk, genomförbar och patientsäker. Inom kommunal vård kan avstämning 1 påbörjas innan mötet med patienten och kompletteras efter samtal/observation. Studentens genomförandefas Studenten genomför, utvärderar och dokumenterar planerat arbete i patientjournal/ omvårdnadsjournal Under examinationen ska studenten visa förmåga att leda och samordna omvårdnadsarbetet, samt visa ett professionellt förhållningssätt Avstämning 2. Studenten sammanfattar de genomförda aktiviteterna. Bedömningsansvarig sjuksköterska summerar att planerade åtgärder genomfördes patientsäkert. Saknas något som borde ha gjorts för patientens säkerhet och välbefinnande? Efter genomförd examination talar bedömningsansvarig sjuksköterska enskilt med patienten för att efterhöra upplevelsen av att ha blivit vårdad av studenten. Sammanfattande bedömning Sammanfattande bedömning av studentens kliniska kompetens sker samma dag och beräknas ta en timma. Student, bedömningsansvarig sjuksköterska och lärare deltar. I sammanfattande bedömning medverkar och ansvarar lärare för examinationen och utfärdar betyg. Varje bedömningsområde inleds med mål från Högskoleförordningen för sjuksköterskeexamen. Studenten ska kunna redogöra för och reflektera över de frågeområden som anges i samman- Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

4 fattande bedömning, dvs. dokumentets sista del, där också måluppfyllelse beskrivs. Graden av måluppfyllelse ligger till grund för betyget godkänd (G) eller underkänd (U). Studenten redogör för och reflekterar över patientsituationen reflekterar över patientens fortsatta vård reflekterar över sin egen roll och insats Bedömningsansvarig sjuksköterska kommenterar studentens redogörelse av patientsituationen delger sina observationer av studentens kliniska kompetens utifrån bedömningsunderlaget återger patientens upplevelser av att ha blivit vårdad av studenten Läraren följer upp de faktorer i bedömningsunderlaget som av bedömningsansvarig sjuksköterska bedömts med nej eller ej relevant, samt kommentarer om studentens agerande ansvarar för att ställa frågor med utgångspunkt från högskoleförordningens examensmål för sjuksköterskeexamen. Varje mål i sammanfattande bedömning bedöms utifrån om målet uppfyllts eller ej uppfyllts, vilket markeras med ett kryss i avsedd ruta. Områden som studenten genomfört tillfredsställande behöver inte ytterligare redogöras för i sammanfattande bedömning samråder enskilt med bedömningsansvarig sjuksköterska om bedömning av studentens kliniska kompetens sammanfattar och dokumenterar bedömning av praktiskt prov i sammanställning av betyg. Måluppfyllelse för områdena A-F markeras med kryss. För betyget godkänd (G) ska samtliga mål vara uppfyllda. Då studenten inte nått måluppfyllelse inom varje område krävs kommentar delger studenten betyg. Vid tveksamhet om betyg har läraren rätt att innan betyg fastställs konferera med kollegor arkiverar dokumentet sammanställning av betyg enligt lokala anvisningar arkiverar hela bedömningsunderlaget vid betyget underkänd (U) Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

5 BEDÖMNINGSUNDERLAG VID PRAKTISKT PROV BEDÖMNING AV STUDENTENS FÖRBEREDELSEFAS A. Förmåga att bedöma omvårdnadsbehov 1. Inhämtar självständigt nödvändig/tillräcklig kunskap och information från dokumentation och vårdteam aktuell omvårdnadsdokumentation aktuell medicinsk journal aktuella svar från laboratorieprover och undersökningar aktuell läkemedelsordination annan relevant dokumentation, ex. operationsberättelse litteratur, ex. FASS, Vårdhandbok, Författningshandbok kollegor, annan i vårdteamet, närstående 2. Inhämtar självständigt nödvändig/tillräcklig kunskap/information från patienten presenterar sig för patienten/närstående genomför ID-kontroll anpassar kommunikationen efter patientens förmåga och behov lyssnar aktivt, visar intresse och förståelse ställer enkla, öppna frågor uppmuntrar patienten att själv berätta observerar patienten under samtalets gång informerar sig om patientens sociala situation använder instrument och mätskalor, ex. VAS informerar sig om patientens tidigare sjukdomshistoria informerar sig om patientens upplevelse av sin situation, värderingar och förväntningar 3. Upprättar/uppdaterar självständigt omvårdnadsstatus (kan beskrivas och dokumenteras vid Avstämning 1) beaktar fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella upplevelser bedömer vitalfunktioner identifierar och bedömer symtom och objektiva tecken beaktar påverkande faktorer krav och resurser ex. motivation bedömer aktivitetsförmåga bibehållen/förändrad bedömer förmåga till delaktighet identifierar behov av hjälpmedel ex. hörapparat, glasögon Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

6 B. Förmåga att planera och prioritera omvårdnadsåtgärder Avstämning 1 Studenten beskriver patientens situation. 4. Planerar och prioriterar självständigt nödvändiga/tillräckliga omvårdnadsåtgärder och planeringen genomfördes om möjligt/lämpligt i samråd med patienten analyserar och reflekterar över vad som behöver/inte behöver göras presenterar, planerade och prioriterade omvårdnadsområden utifrån patientens aktuella problem, behov, resurser, risker presenterar omvårdnadsdiagnos presenterar mål/delmål presenterar omvårdnadsåtgärder Bedömningsansvarig sjuksköterska bedömer om studentens planering är realistisk, genomförbar och patientsäker. Inom kommunal vård kan avstämning 1 påbörjas innan mötet med patienten och kompletteras efter samtal/observation Ja Nej planering och prioritering är realistisk planering och prioritering är genomförbar planering och prioritering är patientsäker BEDÖMNING AV STUDENTENS GENOMFÖRANDEFAS C. Förmåga att genomföra omvårdnadsåtgärder 5. Genomför självständigt nödvändiga/tillräckliga omvårdnadsåtgärder genomför planerade omvårdnadsåtgärder utifrån prioriterade omvårdnadsområden arbetar med patientsäkerhet i fokus handlar adekvat i oväntade situationer behärskar omvårdnadens metoder och tekniker arbetar enligt basala hygienrutiner informerar och undervisar patienten på ett pedagogiskt sätt anpassar arbetstakten efter patientens situation och berör patienten med varsamhet visar förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

7 6. Utför ordinerade medicinska åtgärder genomför ID-kontroll behärskar medicinsk-tekniska metoder och tekniker medverkar vid och genomför undersökningar och behandling, ex. venprovtagning, injektion, PVK, KAD, sondmatning bedömer ordinationers rimlighet kan hantera/värdera läkemedelsbehandling informerar patienten om läkemedlens effekter och biverkningar på ett för patienten adekvat sätt D. Förmåga att utvärdera genomförda åtgärder 7. Utvärderar och rapporterar/dokumenterar nödvändig/tillräcklig information följer upp symtom och tecken på förändring utvärderar genomförda omvårdnadsåtgärder utvärderar genomförda medicinska åtgärder rapporterar/dokumenterar information överskådligt och tillgängligt för berörd personal rapporterar/dokumenterar aktuella problem, behov, resurser, risker rapporterar/dokumenterar planerade åtgärder rapporterar/dokumenterar mål/delmål rapporterar/dokumenterar genomförda åtgärder E. Förmåga att leda och samordna omvårdnadsarbetet 8. Leder och samordnar vårdarbetet självständigt prioriterar, fördelar och leder vårdarbetet självständigt samarbetar/deltar i vårdteam anpassar arbetstakt efter situation och arbetsuppgifter visar säkerhetsmedvetande följer relevanta författningar kommunicerar och samordnar vårdarbetet handleder och undervisar (patient, närstående, personal) Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

8 F. Förmåga att visa ett professionellt förhållningssätt 9. Agerar professionellt Ja Nej visar förmåga till självständighet i handling visar självkännedom och empatisk förmåga visar noggrannhet, pålitlighet och omdöme visar vetenskaplig medvetenhet visar respekt för patientens integritet och självbestämmande Avstämning 2 Studenten sammanfattar de genomförda aktiviteterna. Bedömningsansvarig sjuksköterska summerar om planerade åtgärder genomfördes patientsäkert. Ja Nej genomförde prioriterade och planerade omvårdnadsåtgärder med patientens välbefinnande i fokus planering och prioritering var realistisk planering och prioritering var genomförbar planering och prioritering var patientsäker Efter genomförd examination talar bedömningsansvarig sjuksköterska enskilt med patienten för att efterhöra hans/hennes upplevelse av ex. delaktighet och trygghet efter att ha blivit vårdad av studenten. Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

9 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV STUDENTENS KLINISKA KOMPETENS Läraren ansvarar för att ställa frågor med utgångspunkt från högskoleförordningens examensmål för sjuksköterskeexamen. Varje mål i sammanfattande bedömning bedöms utifrån om målet uppfyllts eller ej uppfyllts, vilket markeras med ett kryss. Områden i bedömningsunderlaget som studenten genomfört tillfredsställande behöver inte ytterligare bedömas. A. Förmåga att bedöma omvårdnadsbehov - visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, (upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling) - visa förmåga att identifiera behov av (och genomföra) hälsofrämjande och förebyggande arbete - hur nödvändig information insamlades - på vilket sätt patient och ev. närstående var delaktiga Tar självständigt del av nödvändig information från dokumentation och vårdteam. Samverkar med patient och ev. närstående. Bristande förmåga att inhämta nödvändig information från dokumentation och vårdteam. Agerar osjälvständigt och brister i samverkan med patient och ev. närstående. - patientens omvårdnadsbehov Identifierar omvårdnadsbehov; fysiska, psykiska, existentiella, sociala. Bristande förmåga att identifiera väsentliga omvårdnadsbehov. - hälsofrämjande och förebyggande arbete Beskriver relevant hälsofrämjande/förebyggande arbete. Beskriver inte relevant hälsofrämjande/förebyggande arbete. B. Förmåga att planera och prioritera omvårdnadsåtgärder - visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan (samt ge vård och behandling) - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna - prioriterade omvårdnadsområden och planerade omvårdnadsåtgärder - plan för hälsofrämjande och förebyggande arbete - patientens ev. närståendes delaktighet Har självständigt upprättat/ uppdaterat omvårdnadsplan. Planerar för hälsofrämjandeoch förebyggande arbete. Samverkar med patient ev. närstående. Bristande förmåga att prioritera omvårdnadsområden och brister i planering av omvårdnadsåtgärder/ omvårdnadsplan. Bristande planering för hälsofrämjande/förebyggande arbete. Bristande samverkan med patient ev. närstående. C. Förmåga att genomföra omvårdnadsåtgärder - visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående (identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt) ge vård och behandling - visa förmåga att (identifiera behov av och) genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete - visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar - visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov - genomförda omvårdnadsåtgärder Genomför självständigt omvårdnadsåtgärder. Säkerställer patientsäkerhet. Bristande självständighet och säkerställande av patientsäkerhet. Bristande förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat. Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

10 - ordinerade medicinska åtgärder Utför ordinerade medicinska åtgärder på ett adekvat sätt. Bristande förmåga att utföra ordinerade medicinska åtgärder. Brister i samverkan med patient och ev. närstående. - samverkan med patient och ev. närstående Samverkar med patient och ev. närstående. - aktuella läkemedel Hanterar läkemedel på ett Genomför inte identitetskontroll. adekvat sätt. - läkemedels effekt och biverkningar Ger information till patienten Brister i kritiskt förhållningssätt i förhållande till om läkemedlens effekter och och ser inte felaktigheter vid aktuell patient biverkningar. läkemedelshantering. - handlingsberedskap i patientsituationen Har beredskap att hantera händelser, tillstånd och frågeställningar på ett adekvat sätt. Bristande beredskap att hantera händelser, tillstånd och frågeställningar på ett adekvat sätt. D. Förmåga att utvärdera genomförda åtgärder - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa - utvärdering av genomförda åtgärder ur ett omvårdnadsoch ett medicinskt perspektiv - relevanta författningar gällande dokumentation Rapporterar, diskuterar och dokumenterar omvårdnadsåtgärder. Följer upp ordinerad medicinsk behandling med berörda parter. Redogör för relevanta författningar. Bristande rapport och dokumentation av omvårdnadsåtgärder. Bristande uppföljning av behandlingsresultat med berörda parter. Saknar kunskap om relevanta författningar. E. Förmåga att leda och samordna omvårdnadsarbetet - visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet - visa kunskap om relevanta författningar - visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter - visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper - planering, prioritering och samordning av omvårdnadsarbetet i vårdteamet Planerar och leder omvårdnadsarbetet självständigt. Motiverar samordning av omvårdnadsarbetet i vårdteamet. Visar förmåga till lagarbete och samverkan. Bristande förmåga att leda och prioritera omvårdnadsarbetet. Motiverar inte relevanta yrkesgruppers medverkan. Bristande förmåga till lagarbete och samverkan. - information och undervisning som var betydelsefull för patientens säkerhet och välbefinnande Informerar, undervisar eller handleder för patientens säkerhet och välbefinnande. Muntlig och/eller skriftlig information förs vidare. Bristande förmåga att informera, undervisa eller handleda. Muntlig och/eller skriftlig information förs inte vidare. - i vårdsituationen relevanta författningar Ger exempel på författning/-ar och anknyter dem till vårdsituationen. Saknar kunskap om relevant/-a författning/-ar. Kan inte anknyta till vårdsituationen. Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

11 F. Förmåga att visa ett professionellt förhållningssätt - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten - visa självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Studenten reflekterar över Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt - samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån vårdsituationen Beskriver samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån vårdsituationen. Ser inte samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån vårdsituationen. Studenten reflekterar över Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt - utveckling av yrket och verksamheten med utgångspunkt i vårdsituationen Visar ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till vårdsituation och organisation. Bristande kritiskt förhållningssätt i förhållande till vårdsituation och organisation. Studenten reflekterar över Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt - egna styrkor och det som behöver utvecklas vidare - empatisk förmåga i vårdsituationen Visar självkännedom genom att identifiera styrkor och eget behov av fortsatt kompetensutveckling. Reflekterar över hur empati uttryckts i förhållande till vårdsituationen. Brister i omdömesförmåga på ett sådant sätt som påverkar patientsäkerheten. Identifierar inte egna styrkor och eget behov av fortsatt kompetensutveckling. Bristande empatisk förmåga i vårdsituationen. Studenten reflekterar över Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt - relevanta samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna Hänvisar till vetenskap och beprövad erfarenhet, etiska begrepp, värdegrund för omvårdnad och de mänskliga rättigheterna. Bristande förmåga att hänvisa till vetenskap och beprövad erfarenhet etiska begrepp, värdegrund för omvårdnad och de mänskliga rättigheterna. Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

12

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK NKSE FÖRSÖKSVERKSAMHET NKSE Syfte Syftet med Nationell klinisk slutexamination för är att pröva om studenten i slutet av termin sex/utbildningen har uppnått den kliniska

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning

Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning Institutionen för omvårdnad/ Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet Komplement till utvärderingsformuläret AssCE, Assessment of Clinical Education Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter

Läs mer

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Programkod: SSH16 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd: 2015-04-22 Ikraftträdande: Höstterminen

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Hälsouniversitetet Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2008-03-26 Dnr LiU 2008/01315 Reviderad 2010-05-25 1 Utbildningsplan

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Bedömningsformuläret AssCe för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet är omarbetat efter

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, ambulanssjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAM Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-02-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-02-24

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen 2010 Nr 4 Reviderad 12 05 07 Ta texter från Manual för examinationsformulär. Skicka ett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy)

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) 90 högskolepoäng Allmänt Psykoterapi som metod för behandling av psykiska problem har fått en ökad betydelse

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Manual - en instruktion för användningen av Bedömningsformulär för klinisk utbildning (AssCE-formuläret*)

Manual - en instruktion för användningen av Bedömningsformulär för klinisk utbildning (AssCE-formuläret*) Manual - en instruktion för användningen av Bedömningsformulär för klinisk utbildning (AssCE-formuläret*) Anna Löfmark, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, e-post: anna.lofmark@hig.se

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU Kurs A0041H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkes (BAY) i VFU Bedömningen av studentens yrkes syftar till

Läs mer

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut.

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut. Utbildningsplan Fysioterapeutprogrammet 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits Högskolepoäng: 180 hp Programkod: VYSJG/VYFYS Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Datum för fastställande:

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00785 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten 2014-04-10. Redaktionella ändringar beslutades 2014-05-22. 1 Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

fördjupa sin kompetens i problembearbetning av omvårdnad samt internalisera ett professionellt förhållningssätt, och

fördjupa sin kompetens i problembearbetning av omvårdnad samt internalisera ett professionellt förhållningssätt, och Kursplan Kurs 5. Omvårdnad vid komplexa tillstånd den äldre människan, grundnivå, 15 högskolepoäng Kurskategori Programkurs Kurskod 8SLG50 Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet i Linköping, termin 5.

Läs mer

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Läkarprogrammet www.umu.se Kursplan Dnr 513-1592-12 Sid 1 (5) Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Clinical sciences 1, medicine

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Kursplaner Fastställda av Styrelsen vid Sophiahemmet Högskola 2005-05-06 Kursplaner för specialistutbildning för sjuksköterskor, Vård

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens

Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens En studie vid 11 svenska lärosäten 2012 Ann Gardulf Eva Johansson Marianne Carlsson Christel Bahtsevani Ann-Charlotte Egmar Jan Florin Gunilla Johansson

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Rättspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Tilläggsspecialiteter

Tilläggsspecialiteter Tilläggsspecialiteter Akutsjukvård Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Fakulteten för Teknik- och Naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Bred ingång BGBVP Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Programmet är fastställt av

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Portfolio Portfolion är ett pedagogiskt redskap som möjliggör en fördjupad förståelse för det som studeras och bidra till din personliga och yrkesmässiga utveckling. För

Läs mer

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Operating Room Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Etiska regler för sjukgymnaster

Etiska regler för sjukgymnaster Etiska regler för sjukgymnaster Förord Dessa regler syftar till att medvetandegöra sjukgymnasten om de etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen samt att garantera patienterna ett värdigt och sakkunnigt

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME IN PSYCHOTHERAPY, SPECIALIZATION FAMILY THERAPY 90 CREDITS Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Ärende Beskrivning av kriterier för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbete på civilingenjörs-

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng. Benämningen

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer