SPECIFK UPPDRAGSBESKRIVNING OCH UPPFÖLJNING BEROENDECENTRUM STOCKHOLM SLUTEN OCH ÖPPENVÅRD BILAGA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIFK UPPDRAGSBESKRIVNING OCH UPPFÖLJNING BEROENDECENTRUM STOCKHOLM SLUTEN OCH ÖPPENVÅRD 2013-2014 BILAGA 1"

Transkript

1 1 Inledning Uppdraget är att bedriva beroendevård på specialistnivå i öppenvård och heldygnsvård för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Med beroendevård avses stöd, insatser och behandling av missbruk. Beroendevård omfattar ett differentierat utbud av akuta och planerade mottagningsbesök, konsultationer och vård i hemmet. Vårdgivaren utformar vårdprocesser som främjar kontinuitet, tillgänglighet, ett respektfullt bemötande och hälsofrämjande synsätt. 2 Målgrupp Målgruppen omfattar patienter folkbokförda i Stockholms län och kvarskrivna i behov av beroendevård på specialistnivå. Vårdgivaren ska utifrån patientens vårdbehov tillämpa en flexibel åldergräns, år mot barn- och ungdomspsykiatrin och beroendevården för unga. Utöver ovan angivna målgrupp omfattar målgruppen följande patienter: Patienter över 18 år folkbokförda i Stockholms län och har svår eller komplicerad missbruk/beroendeproblematik som är relaterad till alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Med komplicerad problematik menas att det förutom behandling av beroendetillståndet föreligger behov av samtidiga insatser p.g.a. somatisk samsjuklighet, nedsatt social funktionsförmåga och/eller psykiatrisk samsjuklighet och att dessa insatser är av sådan omfattning eller svårighet att de behöver samordnas tillsammans med vårdgrannar/huvudmän, har omhändertagits av polisen med stöd av Lag om omhändertagande av berusade personer, 1976:511 (LOB) och som har medicinska behov. Vid behov ska vårdgivaren göra vårdintygsbedömningar och skriva vårdintyg för personer som bor eller vistas i länet samt begära handräckning enligt LPT (1991: 1128). Vårdgivaren ska medverka i behandlingsarbetet för patienter som vårdas enligt öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT). När det kommer till vårdgivarens kännedom att personer som bor eller vistas i det geografiska området är i behov av psykiatrisk specialistvård men inte själv söker hjälp, så ska vårdgivaren söka upp personen för att bedöma vårdbehovet, motivera och erbjuda vård eller vidta nödvändiga insatser. Patienter som har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordningar (EEG 883/2004 och EEG 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt EEG 1408/71). Sida 1 av 12

2 Detta gäller även för EU-medborgare som är registrerade som arbetssökande i Stockholms län. Patienter som omfattas av konventioner eller överenskommelser om sjukvårdsförmåner som Sverige har ingått med andra länder, se Uppdragsguiden. Asylsökande ska erbjudas specialiserad beroendevård som inte kan anstå. Patienter från andra landsting/regioner enligt villkor i Riksavtalet för utomlänsvård (se Uppdragsguiden) endast i en utsträckning så att Vårdgivarens Åtagande enligt detta Avtal uppfylls. 3 Uppdraget Syftet med beroendevård på specialistnivå är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga genom att minska sjuklighet och dödlighet betingad av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Uppdraget innebär Att beroendevården -erbjuds utifrån behov och gällande prioriteringar -tillhandahåller vård på lika villkor -redovisar resultaten av insatserna och är kostnadseffektiv -erbjuder ett målgruppsanpassat vårdutbud Att patient får vård - i rätt tid i enlighet med vid varje tidpunkt beslutade besöks- och vårdgarantier - som är kunskapsbaserad, säker och effektiv - som är samordnad med vårdgrannar utifrån de olika medicinska och sociala behov som finns Att patient och närstående - ges information och känner till vilka möjligheter som finns till stöd och hjälp - kan påverka utformningen av vården och upplever ett gott helhetsintryck av vården Inriktningsmålen förutsätter att Vårdgivaren arbetar långsiktigt, kontinuerligt och uthålligt kring enskilda patienter. Den specialiserade beroendevården är en del av den missbruks- och beroendevård som ges inom Stockholms län och samverkan med andra Sida 2 av 12

3 vårdgivare/huvudmän är därför av grundläggande betydelse. Patienter med behov av grundläggande medicinsk behandling som inte kräver särskild kompetens ligger inom primärvårdens åtagande. Kommunerna ansvarar enligt Socialtjänstlagen för rådgivning och biståndsbedömda insatser. För vård och behandling av ungdomar mellan 18 och 20 år finns ett delat ansvar mellan specialiserad beroendevård för vuxna och Maria Ungdom. Målsättningen är att patienten får lämplig behandling och stöd oberoende av om ansvaret för de olika tillstånden ligger inom skilda verksamheter eller myndigheter. Stockholms läns landsting har tillsammans med Kommunförbundet Stockholms län en gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Den utgör tillsammans med landstingets Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p.g.a. psykisk störning och missbruk viktiga fundament för insatser i samverkan. Vårdgivaren ska använda evidensbaserade metoder. Vårdgivaren ska tydliggöra för patienten vilka evidensbaserade behandlingsmetoder som finns att tillgå så att patienten görs delaktig i vård och behandling. Vårdgivaren ska i samråd med patienten upprätta en skriftlig vårdplan som kontinuerligt uppdateras och delges patienten. Vårdgivaren ska fortlöpande mäta effekterna av vårdens påverkan på patienternas psykiska hälsa och sociala funktionsförmåga och redovisa metoder för mätningarna samt sammanställningar av resultaten. Vårdgivaren ska använda olika expert- och självskattningsskalor vid diagnostik och behandlingsutvärdering. Vårdgivaren ska erbjuda patienter minst ett läkarbesök per år. Vårdgivaren ska tillhandahålla neuropsykiatrisk utredning, behandling samt kognitivt stöd och hjälpmedel vid behov. Vårdgivaren ska för patienter erbjuda vård i form av läkemedelsassisterad behandling samt neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. Detta ska även gälla patienter inom kriminalvården. Vårdgivaren ska säkerställa att behandling av patienter med psykos och missbruksproblem sker samtidigt och samordnat genom att behandlingsplanen Sida 3 av 12

4 redan från början förankras hos alla aktörer psykosteam, beroendevård och socialtjänst. Vårdgivaren ska tillhandahålla psykiatriska beroendeteam (PBT) som samverkar med kommunen och erbjuder integrerad behandling av personer med gravt missbruk och samtidig psykossjukdom. Vårdgivaren ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänst i form av en av vårdgivaren anställd beroendesjuksköterska. Beroendesköterskan skall finnas avsatt för att erbjuda minst sex vårdcentraler/husläkarmottagningar stöd och insatser i husläkarmottagningarnas roll som första linjen i beroendeproblematik. Förutsättningarna regleras vid behov genom dokumenterade samverkansöverenskommelser och avtal. Vårdgivarens åtagande avser sjuksköterskeinsatser under dagtid vardagar. Vårdgivaren ska erbjuda öppenvårdsinsatser så att det minskar behovet av besök på beroendeakuten samt minskar behovet av heldygnsvårdsinsatser. Vårdgivaren ska i samband med självmord genomföra en händelseanalys som en metod att öka kunskapen om självmord och självmordsprevention. Vårdgivaren ska erbjuda återbesök för patienter som gjort självmordsförsök och innan utskrivning från heldygnsvården ska en tid finnas för patienten på en öppenvårdsmottagning. En kontakt ska omedelbart tas med patienter som uteblir från avtalat besök. Vårdgivaren ska främja hälsa och tillgodose målgruppens behov av somatisk hälso- och sjukvård inom ramen för den egna verksamheten eller försäkra sig om att rätt insatser tillgodoses hos annan vårdgivare. Vårdgivaren ska genomföra konsultationer i det geografiska området och tillhandahålla specialistkompetens till andra vårdgivare kring enskilda individer som är patienter hos vårdgivarna. Vårdgivaren ska i det individuella patientmötet fråga om hälsovanor och vid behov erbjuda hälsofrämjande insatser inom områdena kost, fysisk aktivitet, stress, tobak och droger. Vårdgivaren ska ge patienten kunskap om egenvårdsinsatser för att minska behovet av återbesök samt redovisa metoder för att mäta effekterna av egenvårdinsatser. Vårdgivaren ska ha rutiner för att erbjuda eller hänvisa till stöd och åtgärder till närstående under 18 år. Sida 4 av 12

5 Vårdgivaren ska erbjuda stöd och utbildning till anhöriga och närstående. Vårdgivaren ska erbjuda missbruks-/beroendevård, relaterad till alkoholoch/eller narkotika- och/eller läkemedel, och hörande till det psykiatriska specialitetsområdet samt tillnyktringsverksamhet vardagar dagtid, erbjuda ett brett utbud av utredningar och behandlingar i öppenvård vid lokalt integrerade mottagningar. Gäller även neuropsykiatriska mottagningen, metadonsektionen och övriga enheter med målgruppsinriktning vid sidan av den lokala integrerade mottagningarna. Den lokalt integrerade mottagningen utgör navet för insatser som kräver planering och samordning av insatser tillsammans med vårdgrannar/huvudmän. För detta ändamål bedriver Vårdgivaren verksamhet i samma lokaler som en eller flera vårdgrannar/huvudmän, oftast en kommun/stadsdel. Vilka vårdgivare som är samlokaliserade kan variera och förändras över tid beroende på lokala förutsättningar. Patienter vid mottagningarna bor vanligtvis, men är inget krav, inom den kommun eller de stadsdelar där mottagningen är belägen och med vars kommun och stadsdelsförvaltning Vårdgivaren har ett upparbetat nära samarbete med. helgdagar dagtid, tillhandahålla sådan planerad annan öppenvård på sjuksköterskenivå som är medicinskt nödvändig och inte kan anstå till en vardag i journal dokumentera uppgift om närstående under 18 år för att uppmärksamma behov av stöd och åtgärder i samband med patientkontakt utföra de akuta somatiska insatser som patientens hälsotillstånd kräver. Vården ska ha ett samband med patientens missbruk erbjuda patienter med en längre tids vård och behandling minst ett läkarbesök per år för uppföljning av beroendehälsotillståndet och uppmärksamma patientens behov av somatisk vård samt göra kontinuerliga läkemedelsgenomgångar. ta fram en skriftlig vårdplan som involverar de närstående i behandlingen I det fall patienter medger det, med hänvisning till sekretess erbjuda patient- och anhörigutbildningar erbjuda vård i from av bla läkemedelsassisterad behandling och neuropsykiatriska utredningar samt behandling för patienter inom kriminalvården och frivården Sida 5 av 12

6 samverka med kriminalvården och frivården kring vård för patienter med relationsvåldsproblematik samt rattfylleri Tillhandahålla målgruppsanpassad verksamhet genom särskilda enheter för läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, läkemedelsmissbruk, kvinnor, hbt-personer samt en mottagning med livsstilsinriktning och samarbete med primärvården. medverka i forskningsprojekt som förankrats i den partssammansatta FoUUgrupp som leds av Centrum för psykiatriforskning Stockholm. Detta åtagande regleras genom överenskommelse i varje enskilt fall. 4 Vårdprogram och riktlinjer Vårdgivaren ska följa för uppdraget tillämpliga nationella riktlinjer samt regionala- och lokala vård- och handlingsprogram som finns i VISS, se Uppdragsguiden. För detta uppdrag ska Vårdgivaren särskilt följa nedanstående nationella riktlinjer, regionala vårdprogram och fokusrapporter: Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen 2007). Regionala vårdprogrammet Alkolholproblem (2007). Regionala vårdprogrammet Suicidnära patienter (2010). Regionala vårdprogrammet Schizofreni och andra psykossjukdomar (2008). Regionala vårdprogram Ångestsyndrom (2011). Regionala vårdprogram ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna (2010). Regionala vårdprogrammet Depression och bipolär sjukdom (2007). Fokusrapport Äldrepsykiatri i SLL utom demensjukdomar (2005). Fokusrapport Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa (2009). Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p.g.a. psykisk störning och missbruk (2005). 5 Samverkan Vårdgivaren ska känna till och följa beslut och riktlinjer i samverkansöverenskommelser som finns mellan SLL och andra huvudmän och som berör Vårdgivarens uppdrag, se Uppdragsguiden. Vårdgivaren ska delta i arbetet med att anpassa och utveckla dessa till lokal nivå. Vårdgivaren ska ta fram individuella planer och samverkansplaner som utgör grunden för samverkan på individ- och strukturell nivå. Sida 6 av 12

7 Vårdgivaren ska följa de regler och rutiner kring utskrivningsklara patienter som är fastställda av Beställaren, se Uppdragsguiden. Vårdgivaren ska upprätta skriftliga samverkansöverenskommelser med vårdgrannar inom vårdområdet psykiatri och beroendevård. Vårdgivaren ska samverka med kriminalvården och frivården kring aktuella patienter. Vårdgivaren ska säkerställa att vårdkedjan ur ett patient- och närståendeperspektiv är så sammanhängande som möjligt. Vårdgivaren ska aktivt bidra till samverkan för patienter som har behov av vård och omsorg från andra vårdgivare och huvudmän. Dokumenterade rutiner ska upprättas för samverkan med andra vårdgivare och huvudmän i den omfattning som krävs för uppdragets utförande. Vårdgivaren ska dagligen vara uppdaterad på vilka patienter som är inlagda i slutenvård och får behandling på mottagningen. Vårdgivaren ska organiserat och regelbundet samverka med brukar- och närståendeföreningar samt använda sig av brukarrevisioner och fokusgrupper som ett sätt för att mäta vårdens kvalitet. Samverkan ska etableras med tandvården för att uppmärksamma målgruppens behov av tandvård. Vårdgivaren ska efter kallelse delta i samordnad vårdplanering kring patient som annan vårdgivare eller huvudman kallar till Vårdgivaren ska medverka i samordnad vårdplanering som rättspsykiatriska enheter tar initiativ till för att underlätta berörda patienters utskrivning från rättspsykiatrisk vård Vårdgivaren ska medverka i samordnad vårdplanering som Barn- och Ungdomspsykiatriska enheter kallar till för att underlätta berörda patienters överföring till beroendevård för vuxna även om patienten vid vårdplaneringstillfället är under 18 år Vårdgivaren ska själv ta initiativ till och aktivt delta i upprättandet av individuell samordnad vårdplan för de patienter som bedöms ha behov av insatser från fler än en vårdgivare eller huvudman Sida 7 av 12

8 Vårdgivaren ska erbjuda patienten kopia på upprättad skriftlig samordnad vårdplan Vårdgivaren ska aktivt bidra till samverkan kring patienter som har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän, bland annat kommunerna Vårdgivaren ska medverka till att vårdkedjan är sammanhängande och uppfattas som en helhet av patient och närstående Vårdgivaren ska organiserat och regelbundet samverka med brukar- och närståendeföreningarna för att utveckla former för stöd till enskilda patienter och för att medverka i fortbildning av personalen samt i övrigt utveckla vården Vårdgivaren ska följa de regler och rutiner kring utskrivningsklara patienter som är fastställda av Beställaren, se Uppdragsguiden Vårdgivaren ska medverka i de samverkansmöten som Beställaren kallar till Vårdgivaren ska delta i vårdplanering när Barn- och ungdomspsykiatrin så begär Vårdgivaren ska ha personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget i enlighet med Avtalet. Vårdgivaren ska tillse att personalen har för uppdraget adekvat utbildning och kompetens och får den kompetensutveckling som erfordras. Vårdgivaren ska minst ha följande kompetenser anställda i sin verksamhet; leg läkare specialist i psykiatri, leg psykoterapeut, leg psykolog och leg sjuksköterska med vidareutbildning i specialistpsykiatri samt tillhandahålla leg arbetsterapeut och leg sjukgymnast. Vårdgivaren ska svara för god kontinuitet och erbjuda fasta vårdkontakter. Personal med patientkontakt ska tala och förstå samt kunna läsa och skriva svenska. 6 Personal och kompetens Vårdgivaren ska ha personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget i enlighet med Avtalet. Vårdgivaren ska tillse att personalen har för uppdraget adekvat utbildning och kompetens och får den kompetensutveckling som erfordras. Sida 8 av 12

9 Vårdgivaren ska i sin bemanning minst ha följande kompetenser anställda i sin verksamhet; leg läkare specialist i psykiatri, leg psykolog, leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, och leg arbetsterapeut. Vårdgivaren ska svara för god kontinuitet och erbjuda fasta vårdkontakter. Personal med patientkontakt ska tala och förstå samt kunna läsa och skriva svenska. 7 Tider för verksamhetens bedrivande Vårdgivaren ska vara tillgänglig per telefon för patient och närstående mellan och veckans alla dagar för information, bedömning, råd, stöd och hänvisning. Under andra tider ska vårdgivaren informera om öppettider och hänvisa till annan vårdenhet och Vårdguiden. Vårdgivaren ska kunna erbjuda patient att boka tid vid personligt besök på vårdenheten och per telefon mellan helgfri måndag - fredag. Vårdgivaren ska kunna erbjuda akuta besök mellan och 16:30 vardagar vid mottagning eller i hemmet. Vårdgivaren ska ta emot patienter i öppen vård minst 40 timmar i veckan, dock alltid mellan klockan och helgfri måndag fredag; övriga 10 timmar fördelar vårdgivaren utifrån patienternas behov. Vårdgivaren ska ansluta sig till och tillämpa tjänsten Mina Vårdkontakter på Vårdguiden, Vårdkontakter. Vårdgivaren ska uppnå en miniminivå som omfattar av- och omboka tid, beställa tid, begära ut intyg, beställa journalkopia och förnya recept. Vårdgivaren ska ansvara för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information skriftlig och via Vårdguiden - till medborgarna om verksamheten som helhet, dess inriktning, målgrupper, vårdutbud, lokalisering, öppettider, telefontider och bokning av besök. Vårdgivaren ska utforma informationen utifrån de riktlinjer som Beställaren anvisar, se Uppdragsguiden. Sida 9 av 12

10 8 Miljö Vårdgivare som för samtliga sina avtal med Beställaren fått en ersättning som sammanlagt är eller överstiger 15 Mkr under kalenderåret ska ha ett gällande miljöcertifikat enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande. Vårdgivaren ska se till att läkemedelsförskrivande personal har utbildning i läkemedels miljöpåverkan. 9 Forskning, utveckling och utbildning Forskning och utveckling Vårdgivare ska medverka i forskningsprojekt och kliniska prövning inom vården, exempelvis genom att tillhandahålla nödvändiga uppgifter från journal och labbdata, samt vid behov biträda med kompletterande uppgifter och/eller godkännande. Detta regleras genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den som genomför den kliniska prövningen. Vårdgivaren ska i sådana överenskommelser tillse att forskningsetiska tillstånd finns. Journaluppgifter, biobanksprover och liknande data om patienter ska vara tillgängliga för forskning. Om detta är förknippat med väsentliga merkostnader regleras detta genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den som begär ut uppgifterna. Uppgifter om enskilda prov som sparas ska vara registrerade i Svenska Biobanksregistret. Utbildningsplatser Vårdgivaren ska tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för vård- och medicinstuderande till de olika professioner som tjänstgör hos vårdgivaren. Där läkare och psykologer tjänstgör ska utrymme för AT- och ST-tjänstgöring samt PTP-psykolog tillhandahållas. Vårdgivaren ska i första hand ta emot vårdstuderande från gymnasie-, universitets- och högskoleutbildningar inom Stockholms län. Vårdgivaren ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och den inriktning som följer examenskraven för respektive utbildning. De som handleder studenter bör ha handledarkompetens eller annan likvärdig pedagogisk utbildning. I utbildningsuppdraget ingår att delta i de regelbundna handledarmöten som arrangeras av lärosätet. Vårdgivaren ska medverka i lärosätenas utvärderings- och kvalitetssäkringsarbete av verksamhetsförlagd utbildning. Sida 10 av 12

11 Vårdgivaren ska kunna ta emot minst en ST läkare. SPECIFK UPPDRAGSBESKRIVNING OCH UPPFÖLJNING Platser för VFU hanteras via det elektroniska kliniska placeringsprogrammet KliPP. 10 Läkemedel Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. När patient behandlas med läkemedel och under behandlingen befinner sig på mottagning, inom dagvård eller i slutenvård svarar Vårdgivaren för kostnaden för läkemedlen. Då patient överförs till annan vårdgivare ska patienten förses med läkemedel fram till planerat återbesök, oavsett var detta kommer att ske. Vårdgivaren ska informera mottagande vårdgivare om aktuell läkemedelsbehandling och planerade förändringar i medicineringen. Vårdgivarens förskrivning ska ske i enlighet med rekommendationer som utfärdas eller förmedlas av Stockholms läns läkemedelskommitté, inklusive Kloka listan och Kloka råd. Vårdgivaren ska göra kontinuerliga läkemedelsgenomgångar. Genomgång av aktuell läkemedelslista ska alltid göras för de patienter som är 65 år och äldre. Recept ska vara försedda med kvalitetssäkrad identifikation som innehåller personlig förskrivarkod och arbetsplatskod. Arbetsplatskod ska kopplas till Vårdgivarens uppdrag enligt detta Avtal. Alla kontakter och all samverkan Vårdgivaren har med läkemedelsföretag och medicinsktekniska företag ska följa de avtal och överenskommelser som har träffats av SLL med berörda intressentorganisationer, se Uppdragsguiden. Vårdgivare som avser att genomföra klinisk läkemedelsstudie ska senast i samband med ansökan till Läkemedelsverket/etikprövningsnämnd anmäla detta till Stockholms läns läkemedelskommitté samt ta kontakt med Stockholms Regionala Biobankscenter eller vederbörande ansvarig för biobankshantering av insamlade prover. Vårdgivaren ska försäkra sig om att resurser finns för fortsatt eller avslutande behandling efter det att studien upphört. Beställaren tillhandahåller mer information, se Uppdragsguiden under Läkemedel. Vårdgivaren ska följa Beställarens instruktioner om Läkemedel, se Uppdragsguiden. Sida 11 av 12

12 11 Medicinsk service Medicinsk service är patientbunden diagnostik och laboratorieanalyser utförda efter remiss. Tjänster som därmed avses är laboratoriemedicin, radiologi, klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, gastrointestinal endoskopi, spermaprover, transfusionsmedicin och nukleärmedicin samt biobankshantering och vävnadsinrättning. För nyttjande av medicinsk service där Vårdgivaren har hela kostnadsansvaret, ska Vårdgivaren välja leverantör som har avtal med SLL eller är ackrediterad av SWEDAC. Vårdgivare som bedriver eget närlaboratorium ska ha ackrediterat detta hos SWEDAC. Vårdgivare som utför så kallade patientnära analyser ska kvalitetssäkra analyserna genom avtal med ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium. För definition av patientnära analyser, se Uppdragsguiden. Vårdgivaren ska följa Beställarens anvisningar för kvalitetssäkring av de patientnära analyserna, se Uppdragsguiden. Beställaren äger rätt att granska Vårdgivarens förskrivning av medicinsk service. Vid utfärdande av remiss avseende medicinsk service ska på remissen anges Kombikakod eller HSAID enligt Beställarens anvisningar för den egna Verksamheten som drivs enligt detta Avtal. Remiss till medicinsk service får endast utfärdas för patienter som vårdas i verksamhet som omfattas av detta Avtal. Kombikakod eller HSAID för någon annan verksamhet får inte användas, se Uppdragsguiden. 12 Hjälpmedel och visst förbrukningsmaterial Vid förskrivning av hjälpmedel, förbrukningsmaterial eller näringsprodukter ska Vårdgivaren följa SLL:s anvisningar, regler och beställningsrutiner, se Uppdragsguiden. Vårdgivaren ska vara väl förtrogen med aktuellt hjälpmedelsutbud, kloka hjälpmedelslistan och tillhandahålla utrymme för utlämning till och återtagning av bashjälpmedel från brukaren. Hjälpmedelskort ska vara försedda med kvalitetssäkrad identifikation som innehåller personlig förskrivarkod och arbetsplatskod. Vårdgivaren ansvarar för att ta ut eventuell avgift av brukaren av hjälpmedel enligt SLL:s beslut, se Uppdragsguiden. Avgiften ska tillfalla Beställaren. Sida 12 av 12

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1 Inledning Syftet med verksamheten är att personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser uppnår en förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

för specialiserad beroendevård

för specialiserad beroendevård Sid 1 (21) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning LS0904-0381 HSN 0801-0131 ADA xxxx Bilaga 1 1 Mål och inriktning KRAVSPECIFIKATION för specialiserad beroendevård Målet för hälso- och sjukvården är

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

Utöver ovan angivna målgrupp omfattar målgruppen följande patienter:

Utöver ovan angivna målgrupp omfattar målgruppen följande patienter: Specifik uppdragsbeskrivning 2012 1 Inledning Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå i öppenvård för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Med psykiatrisk vård avses

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor

Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor 1(16) Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor Innehållsförteckning 1 Allmänna utgångspunkter... 2 2 Lagar och förordningar samt SLL:s riktlinjer och policys... 3 3 Vårdgaranti... 3 4 Målgrupp utanför Stockholms

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning Uppdraget omfattar beroendevård på specialistnivå för att uppnå förbättrad hälsa och förebygga skadligt bruk och beroende. Med beroendevård av ses stöd, insatser

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (5)

JIL Stockholms läns landsting i (5) JIL Stockholms läns landsting i (5) INTERPELLATIONSVAR Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP) Svar på interpellation 2013:5 Sverre Launy (V) om psykiatrisk vård för missbrukare. Sverre Launy (V)

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

Specialiserad neurologi i öppenvård

Specialiserad neurologi i öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ENLIGT LAGEN (2008:962) OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) VÅRDVAL FÖR Specialiserad neurologi i öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FR O M 2014 04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1 Inledning Uppdraget är att bedriva rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk sluten- och öppenvård för patienter i målgruppen. Syftet är förbättrad psykisk hälsa

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning Uppdraget utgör slutenvård för personer med utvecklingsstörning med grava beteendeavvikelser. Verksamheten omfattar utredning, bedömning, behandling och uppföljning

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1 Inledning Uppdraget är att bedriva beroendevård för ungdomar på specialistnivå för att hjälpa unga att bli fria från alkohol, narkotika och/eller läkemedel

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA HSN xxxx-xxxx Sid 1 (9) 1.1 Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande Definitioner TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING

Läs mer

PSYKIATRISK VÅRD FÖR VUXNA MED GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR I NORDÖSTRA LÄNET

PSYKIATRISK VÅRD FÖR VUXNA MED GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR I NORDÖSTRA LÄNET Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Inledning Kraven i denna bilaga ska infrias vid driftstart. Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga

Läs mer

Förslag till Gemensamma kapitel i Regelböcker, 2009

Förslag till Gemensamma kapitel i Regelböcker, 2009 Bilaga 1 Förslag till Gemensamma kapitel i Regelböcker, I denna bilaga redovisas de kapitel som föreslås bli likalydande i de sex Regelböcker som detta ärende omfattar. Kapitel 1 Auktorisationsvillkor

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Ann-Christin Åström Projektledare landstinget Henry Lundgren Projektledare Kommunförbundet Projektnamn: Uppbyggnad av Beroendecentrum i Norrbotten

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) HSN 1409-1213 Sid 1 (10) Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning,

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning, Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning, armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk 1 Inledning Armprotesmottagningen och Gåskolan skall utgöra en specialistfunktion för personer med behov av

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning HSN:1212-1501 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1.1 Inledning Uppdraget omfattar behandling i öppenvård för patienter med: ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk

Läs mer

5.1 Regelbok Hälso- och Sjukvård År 2016

5.1 Regelbok Hälso- och Sjukvård År 2016 1 (9) 5.1 Regelbok Hälso- och Sjukvård År 2016 2 (9) 5.1 Uppdragsbeskrivning hälso-och sjukvård 5.1.1 Övergripande uppdrag Primärvården svarar för öppen sjukvård inom det allmänmedicinska kompetensområdet.

Läs mer

organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och «VårdgivareFöretagsnamn», «Orgnr» ( Vårdgivaren ), har slutits följande

organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och «VårdgivareFöretagsnamn», «Orgnr» ( Vårdgivaren ), har slutits följande Mellan Stockholms läns landsting genom, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och, «Orgnr» ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal 1 Avtalets omfattning I detta Avtal regleras Vårdgivarens

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag I dagsläget görs en brukarrevision, som startade hösten 2015, på avdelning 4B. Revisionen genomförs av fyra utbildade revisorer från Brukarnas revisionsbyrå BRiU. Vision och uppdrag "Vår verksamhet ligger

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Gunnel Hedman Wallin Anna Jedenius Moderator: Birgitta Hagström Missbruksuppdraget Regeringen gav Socialstyrelsen och länsstyrelserna uppdraget att förstärka

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering

Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering Datum: 2011-01-31 ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering Det tidigare avtalet med Landstinget Gävleborg upphörde 091231 och hade för avsikt att starta igen

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning Specifik uppföljning 1 Uppföljning LS 1112-166 HSN 122-252 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 1 (5) 5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 2 (5) 5.10 Ungdomsmottagningar 5.10.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895 Dnr: 2011 -OB-17 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 -OB-17 * 028 Motion

Läs mer

- ATT MÖTA OCH BEMÖTA

- ATT MÖTA OCH BEMÖTA KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH MISSBRUK BLAND ÄLDRE - ATT MÖTA OCH BEMÖTA Charlotte Barouma Allmänläkare 30 år Gôtebosska 58 år Grundare Wästerläkarna Vårdcentral, BVC och Äldrevårdcentral KONFERENS PSYKISK

Läs mer

Gäller from 2014-11-01

Gäller from 2014-11-01 - - Gäller from 2014-11-01 1 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Målgrupp... 4 4. Mål... 5 5. Gemensamma utgångspunkter... 5 5.1. Utgångspunkter för samverkan... 5 6. Regionala

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas

Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-07 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 140694 Överenskommelse i Kalmar län om att gemensamt förbättra stöd och

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen 1 Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen En gemensamt överenskommen lokal rutin för sjukskrivningsprocessen är enhetens kvalitetsinstrument

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren Maria Ungdom Samordnade insatser för ungdomar med missbruk & Gisela Baumgren 1 Maria Ungdom Maria Ungdom startades 1966 Antal anställda: 85 personer Vårddygn: 2 038 (2013) Antal öppenvårdsbesök: 28 500

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Erik Wottrich 15 oktober 2014 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Förebygga och behandla missbruk och beroende. kommunerna och landstinget i Örebro län

Förebygga och behandla missbruk och beroende. kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE (POLICY) Omfattar område/verksamhet/enhet Missbruks- och beroendevård Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller

Läs mer

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) 2012-11-15 Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ytterligare problembeskrivningar och förslag från NSPH med anledning av Psykiatrilagsutredningens

Läs mer

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende)

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Rubrik specificerande dokument Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Omfattar

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

En hållbar och livskraftig region med god hälsa för alla

En hållbar och livskraftig region med god hälsa för alla En hållbar och livskraftig region med god hälsa för alla Ett samhälle som omfattar alla stärker och bidrar till människans frihet att förverkliga sina drömmar. Målet för den Socialdemokratiska hälso- och

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer