Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)"

Transkript

1 Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Intern kontroll Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning Granskningsresultat Ägardirektiv, rutiner och arbetssätt Åtgärder Uppföljning och rapportering Sammanfattande kommentarer och revisionell bedömning av 11

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomför PwC en årlig granskning, Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner. Denna granskning omfattar en genomgång och analys av ett antal rutiner/processer för att säkerställa den interna kontrollen. Detta PM fokuserar på Division Primärvårds omställningsarbete inom ramen för löpande granskning av intern kontroll. Fokus är divisionens arbete med att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. År 2010 infördes Hälsoval inom Landstinget Gävleborg. Detta förändrade i grunden de ekonomiska spelreglerna för den offentligt drivna primärvården. Verksamheten blev då intäktsfinansierad. Sedan införandet har det ställts stora krav på divisionen att klara snabba omställningar och anpassa verksamheten utifrån förändrade patientunderlag och intäkter. Andelen listade i den offentligt drivna primärvården har minskat från 85 % till 70 % av befolkningen. Detta påverkar intäktsnivån och ställer krav på en omställning i organisationen. Sommaren 2011 genomförde PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Landstinget Gävleborg en basgranskning av Division Primärvård. I granskningen noterades att ett utvecklingsområde för verksamheten var rutiner och arbetssätt för att klara den omställning av verksamheten som minskade kundunderlag och minskade intäkter kräver. 1.2 Intern kontroll Intern kontroll kan övergripande definieras som en process för att kunna uppnå följande mål; Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Landstingsstyrelsen har ett tydligt ansvar för den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap 1. I lagen nämns bl a att styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av landstingskommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 1.3 Revisionsfråga och kontrollmål Syftet med löpande granskning av intern kontroll är att granska och bedöma landstingstyrelsens förmåga att leda och styra verksamheten för att skapa förutsättningar för en god intern kontroll. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har landstingsstyrelsen säkerställt att omställningsarbetet bedrivs på ett effektivt sätt? 3 av 11

4 Kontrollmål Har rutiner och arbetssätt tagits fram för att klara omställningen av verksamheten? Vilka åtgärder har vidtagits under 2011? Vilka åtgärder planeras under 2012? Vilka ägardirektiv har landstingsstyrelsen lämnat? Vilken uppföljning och rapportering lämnas till landstingsstyrelsen? 1.4 Metod och avgränsning Genomgång av rutiner och riktlinjer avseende omställningsarbetet inom divisionen. Intervjuer med verksamhetsföreträdare. Granskningen avgränsas till Division Primärvård. 4 av 11

5 2. Granskningsresultat I juli 2012 har Landstinget Gävleborg ca 67,5 % av marknaden att jämföra med ca 85 % vid ingången av Hälsoval Det finns 40 hälsocentraler i länet varav 27 är landstingsdrivna (per juli 2012). I och med att landstingets marknadsandel och därmed också antalet listade patienter har intäkterna minskat. Detta ställer krav på att anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna. 2.1 Ägardirektiv, rutiner och arbetssätt Vid basgranskningen av Division Primärvård 2011 noterades att en avsaknad av en tydlig ägarstrategi som vägleder divisionsledningen i beslut som rör divisionens utveckling, exempelvis hur verksamheter som ej är konkurrenskraftiga ska hanteras. Iakttagelser Landstingsstyrelsen har inte beslutat om en ägarstrategi som vägleder divisionsledningen. Vid efterfrågan av ägardirektiv hänvisas till krav på en ekonomi i balans, måldokument och överenskommelser, hälsovalshandboken samt den landstingsdrivna primärvårdens sistahandsansvar. Sistahandsansvaret ligger till grund för divisionsledningens målsättning att landstingets primärvård skall finnas på alla större orter och inom varje kommun inom länet. Landstinget har uppfyllt denna målsättning överallt utom i Bollnäs men under våren 2013 är avsikten att öppna en landstingsdriven hälsocentral även där. Divisionschefen tecknar varje år en överenskommelse med landstingsdirektören. Överenskommelsen bryts sedan ner i flera överenskommelser och skall därmed genomsyra hela divisionen. Den senaste överenskommelsen avser år Överenskommelsen fastställer målsättningen att den offentligt drivna primärvården skall ha 70 % av antalet listade patienter. Per juli 2012 var 34 % av befolkningen listade vid privata hälsocentraler. Överenskommelsen fastställer även divisionens målsättning kring en ekonomi i balans. Detta innebär enligt överenskommelsen, ett ökat fokus på uppföljning av styrkort, nyckeltal och redovisningen av bas- och tilläggsuppdraget. Under 2011 påbörjades framtagandet av en affärsplan för divisionen för perioden Affärsplanen är ännu inte beslutad. Affärsplanen innehåller dels Vision för den offentligt driva primärvården i Gävleborgs län där värdegrunden beskrivs, dels innehåller den en beskrivning av nuläget (marknad, konkurrens, kund m.m.), målsättningar kring marknadsandelar och tillgänglighet, marknadsföringsstrategier m.m. Den senaste versionen är daterad från februari Det finns en landstingsövergripande policy samt ett landstingsövergripande direktiv för omställningsarbetet som är giltigt fram till januari av 11

6 Direktivet beskriver organisation, ansvarsfördelning och aktiviteter för omställningsarbetet. Beskrivningen omfattar såväl provessen som aktuellt regelverk. Direktivet avser framför allt rutiner och åtgärder för hantering av överresurser. Det har utarbetats en mall för beräkning av kostnader och intäkter i samband med att en ny, konkurrerande verksamhet öppnar. Denna har enligt verksamhetsföreträdare används vid ett flertal tillfällen när konkurrerande hälsocentraler öppnas, både i Gävle, Hudiksvall och Söderhamn. Mallen används då av verksamhetschef tillsammans med vårdenhetschef för att förbereda och anpassa verksamheten utifrån olika scenarion. Enligt verksamhetsföreträdare uppges den utarbetade mallen fungera bra. Det finns nu en beredskap inom landstinget i det fall en extern part öppnar en ny hälsocentral. Vid signaler om en ny hälsocentral börjar verksamhetschefen tillsammans med vårdenhetschefen och controllern att utarbeta handlingsplaner för den eller de hälsocentraler som konkurrensutsätts. I handlingsplanerna ser man över antalet listade, bemanning etc. och hur detta kan komma att förändras i och med öppnandet av en hälsocentral. Sådana handlingsplaner har upprättats bland annat i Hofors och Söderhamn. Dessa handlingsplaner består till ovan nämnda mall för beräkning av kostnader respektive intäkter. Gällande beredskap kring nedläggning av konkurrerande hälsocentral finns i dagsläget ingen sådan. Avsaknaden hänförs till att det ännu inte inträffat inom landstinget. Det förs dock vissa diskussioner kring detta. Vid intervjuerna hänvisas till landstingets sistahandsansvar som innebär att landstinget skall ta hand om de patienter som blir utan hälsocentral. En rutin för medarbetares respektive chefs övergång till konkurrent finns framtagen. Landstinget beviljar inte tjänstledighet för arbete hos konkurrent. Vid intervjuer framkommer att ett trendbrott kan urskiljas. I början av Hälsoval tappade landstinget patienter men patienter byter nu mer sällan och flera har åter listat sig hos landstinget. En liknande trend kan till viss del urskiljas gällande personal, framför allt inom läkargruppen. Gällande bemanningen har primärvården haft vissa problem med läkarbemanningen vilket generat kostnader för inhyrd personal och framförallt inhyrda läkare. Landstinget satsar därför på AT- och ST-läkare för att täcka behovet. Det pågår nu en kartläggning av behovet av ST-läkare inom primärvården för att säkerställa en kontinuerlig tillgång. Primärvården har utarbetat en strategi att läkare som gör sin AT-tjänstgöring börjar inom allmänmedicin och där har sin huvudhandledare. Förhoppningen är att kunna locka fler att välja allmänmedicin som specialisering och att öka förståelsen för primärvården. AT-läkare kommer dock inte att täcka vakansbehovet inom primärvården. Mellan hälsocentralerna har samarbetet kring bemanningen utvecklats sedan granskningen Hälsocentraler har idag gemensamma vårdenhetschefer och kan dela på vissa funktioner t.ex. diabetessjuksköterskor. Samarbetet innefattar till viss del även inhyrda läkare. Vid genomförda intervjuer framhålls samarbete som landstingets styrka gentemot konkurrenterna varför utveckling av samarbetet mellan hälsocentraler samt mellan verksamhetsområden kommer att utvecklas ytterligare. 6 av 11

7 Bemötande framhålls som en viktig del för landstinget i arbetet med att öka och behålla listade patienter. Verksamhetsföreträdare framhåller att det inom organisationen märks en attitydförändring hos de anställda vilket gett positiva effekter. 2.2 Åtgärder Vid basgranskningen 2011 noterades att det inom divisionen utarbetats en åtgärdsplan för en ekonomi balans och i divisionens styrkort nämndes bl a att verksamheterna skall ha en ekonomi i balans. Iakttagelser Åtgärdsplanen från 2011 har följts av divisionsledningen och en ny åtgärdsplan har utarbetats för Vi noterar att det sedan granskningen 2011 har genomförts ett antal åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En del åtgärder har varit rent organisatoriska och har enligt verksamhetsföreträdare fått en stor effekt på divisionens ekonomi; Rehabiliteringsverksamheten har till viss del övergått till slutenvården och den personal som stannade kvar i primärvården tillhör nu respektive hälsocentral Verksamhetsområdet psykosocialhälsa har upphört och personalen tillhör nu respektive hälsocentral Verksamhetsområdena Gävle Norra och Gävle Södra har slagits ihop Personalen som arbetat mot slutenvården inom verksamhetsområdena rehabilitering och psykosocialohälsa har övergått till Division Medicin-Psykiatri. De ovan nämnda organisatoriska förändringarna har minskat antalet verksamhetsområden från 9 till 6. Omorganiseringen av rehabiliteringsverksamheten har inneburit en minskning om ca 20 chefer och överföring av ca 90 personal till annan division. Under hösten 2012 kommer primärvårdens verksamhet att utökas genom övergången av verksamhetsområde hud från Division Operation. Detta innebär en ökning med ca 30 medarbetare. Aktuellt för primärvården och som enligt verksamhetsföreträdare kommer att påverka primärvårdens ekonomi är övergången av hemsjukvården till kommunerna. Under 2012 har det genomförts ett stort arbete med förberedelserna för övergången och ännu återstår en del arbete. En annan åtgärd som primärvården arbetar med är definition av basuppdraget och dess innehåll samt målrelaterade ersättningar. Målrelaterad ersättning utgår ifrån ett antal områden i Handboken för Hälsoval. Områdena revideras varje år och under 2012 var några av dessa områden följande: Den ojämlika hälsan 7 av 11

8 Läkemedelsgenomgångar Folkhälsoarbete Tobak (rökning) Fysisk aktivitet på recept (FaR) Kvalitet och patientsäkerhet (risk- och händelseanalys) Basal demensutredning I granskningen har framkommit att basuppdraget har varit underfinansierat och att hälsovalskontoret kommer att höja ersättningen till kommande år. Genomförandet av läkemedelsgenomgångarna uppges ha gett effekt på minskade läkemedelskostnader inom primärvården. En kostnad som varit hög för landstinget är kostnader för patienters besök hos externa vårdgivare. En åtgärd har varit att minska dessa kostnader genom att arbeta med bemötande hos personalen, information till patienten samt att landstingsstyrelsen har beslutat om en spärr för besök hos privata sjukgymnaster på 15 besök innan patienten måste remitteras tillbaka till hälsocentralen. Inom primärvården pågår idag ett stort arbete med produktionsplanering och produktionsmått. Bland annat antalet besök har specificerats per yrkeskategori. Tanken på sikt är att produktionsplaneringen skall kopplas samman med och ligga till grund för bemanningsplaneringen. Produktionsplaneringen är dock inte implementerad fullt ut i hela organisationen, det återstår fortfarande visst arbete. Arbetet med produktionsplanering och produktionsmått fortskrider enligt verksamhetsföreträdare under hösten I samband med att antalet listade patienter minskar vid en hälsocentral genomförs en översyn av bemanningen. Vid överresurser har dessa till hanterats via bemanningscentrum enligt landstingets rutin. Ett fåtal har erbjudits avtalspension. En del i arbetet med att minska personalkostnaderna har varit att inte tillsätta en tjänst när en person slutar. Om en tjänst behöver tillsättas skall dispens sökas hos divisionschefen. När en anställd slutar skall detta följas upp med ett avslutningssamtal. Gällande kostnaderna för inhyrd personal uppges att dessa i nivå med budget under sommaren Under 2012 uppger verksamhetsföreträdare att det varit stort fokus på att minska kostnaderna för inhyrd personal. Idag sker planeringen av inhyrda läkare veckovis och till viss del sker ett samarbete mellan hälsocentraler kring inhyrda läkare. Verksamhetsområdenas ekonomi följs månadsvis av controller och divisionschef. Om ett verksamhetsområde uppvisar en avvikelse så upprättas en åtgärdsplan. Utöver ovan nämnda åtgärder görs med anledning av det ändrade huvudmannaskapet för hemsjukvård även en översyn av lokaler, utrustning och bilar vilket förväntas kunna leda till minskade kostnader. Dessutom pågår ett stort arbete med patientsäkerhet, införande av ett nytt journalsystem och ett arbete med miljöcertifiering. 8 av 11

9 I överenskommelsen beskrivs ett antal åtgärder som har genomförts under 2011 och åtgärder som kommer att fortsätta under Styrkorten kommer att vara i fokus vid månadsuppföljningar med verksamhetschefer, nyckeltal kring kostnader för läkemedel, lab och röntgen kommer att följas och nya nyckeltal för tilläggsuppdragen skall utvecklas. De samlade åtgärderna/förändringarna har givit resultat. I delårsrapporten per juli 2012 redovisas ett positivt resultat per juli om 8,2 mnkr (att jämföra med budgeterat 7,4 mnkr). Detta innebär en förbättring av divisionens resultat om 16,3 mnkr sedan delårsbokslutet år Enligt delårsrapporten prognostiserar division Primärvård ett nollresultat per helår (att jämföra med föregående års prognos per juli på -25 mnkr). En notering som gjorts i granskningen är att divisionen minskade det vid delårsbokslutet befarade underskottet då årets resultat slutligen blev ett underskott på 10 mnkr. I intervjuer framkommer att förbättringen beror på flera faktorer bland annat arbetet med åtgärder och lägre laboratorie- och röntgenkostnader. 2.3 Uppföljning och rapportering Kontinuerlig och systematisk uppföljning sker av verksamheten utifrån ekonomi, styrkort och andra nyckeltal. Det bör säkerställas att de analyser som görs utifrån uppföljningarna, och de åtgärder som vidtas når önskade effekter. Iakttagelser Divisionen har ledningsgruppsmöten varannan vecka där verksamhetscheferna, controller och HR-strateg ingår. Vid dessa möten diskuteras förbättringar, åtgärder, ekonomi etc. för divisionen. Ett nytt inslag under 2012 är att verksamhetscheferna får presentera sina verksamhetsområden och nämna goda exempel för att ge ett ökat lärande och samarbete inom divisionen. Varje månad sker en uppföljning av verksamhetsområdenas ekonomi. Om verksamhetsområdet uppvisar en negativ budgetavvikelse sker en enskild uppföljning med verksamhetschefen där controller och divisionschef deltar. Dessutom skall en åtgärdsplan upprättas vid negativ budgetavvikelse. Divisionsledningen görs endast uppföljning av de åtgärdsplaner som beslutats av divisionschefen. Vid intervjuer framkommer att divisionen har arbetat mer med utformningen och uppföljningen av styrkort. Enligt verksamhetsföreträdare är denna uppföljning en viktig del i divisionens förbättrade resultat då styrkorten bland annat bidrar till mer styrning och kontroll av kostnader. Det förekommer även uppföljningar mellan funktioner i divisionsledningen (ex. HRstrateg) och funktionerna på lednings- och verksamhetsstöd kring utvecklingen och arbetssättet inom divisionen. 9 av 11

10 Produktionsmått vars syfte är att göra det tydligt för den anställde om vad han/hon förväntas göra har införts. Med detta redskap får landstinget bland annat en inblick om bemanningen matchar det behov som finns i verksamheten. Uppföljning av detta redskap uppges ha skett i maj respektive oktober Division Primärvård lämnar en redogörelse för verksamhetens utveckling, ekonomi m.m. till landstingsstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut. Fortsatt uppföljning och analys av primärvården är nödvändig då exempelvis öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 visar att kostnader per vårdkontakt i primärvård är jämförelsevis höga jämfört med andra landsting. 10 av 11

11 3. Sammanfattande kommentarer och revisionell bedömning Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att det fortsättningsvis krävs vissa åtgärder för att landstingsstyrelsen skall kunna säkerställa att omställningsarbetet inom division Primärvård bedrivs på ett effektivt sätt. Det har utarbetats rutiner och arbetssätt för att klara omställningen av verksamheten. Vi ser positivt på utarbetandet av en mall för beräkning av kostnader och intäkter för hälsocentralerna. Om mallen fortsätter att användas kan anpassning och planering av verksamheter underlättas. Utarbetandet av en affärsplan för divisionen där vision, mål och strategier specificeras kan utgöra en viktig grund för arbetet inom divisionen. Det är väsentligt att denna färdigställs och att den grundar sig på en strategi från landstingsstyrelsen. Det landstingsövergripande direktivet för omställningsarbete används inom divisionen. Divisionen bör dokumentera arbetssätt, riktlinjer etc. kring förfarandet när en hälsocentral konkurrensutsätts. Det finns i dagsläget en beredskap för detta vilket är positivt men en dokumenterad rutin kan underlätta verksamhetschefernas arbete ytterligare. Vidare bör en beredskap för motsatt förhållande utarbetas, det vill säga hur landstinget ska hantera organisationen om en konkurrerande hälsocentral lägger ner sin verksamhet. En annan väsentlig punkt är hur hälsocentraler som uppvisar underskott skall hanteras. Sedan basgranskningen 2011 kan vi konstatera att det inom divisionen skett ett flertal åtgärder som har givit resultat. Omorganisationen av verksamhetsområden har bidragit till ett ökat samarbete mellan verksamhetsområden och arbetet med uppföljning av styrkort, verksamhetsområdens resultatutveckling, bas- och tilläggsuppdrag samt enskilda kostnadsslag bidrar till en ökad kostnadskontroll. Resultatet per juli 2012 är ca 16 mnkr bättre än samma period föregående år vilket kan ses som ett tecken på att genomförda åtgärder givit resultat. Vi har noterat att ett flertal åtgärder har specificerats även för Det är väsentligt att arbetet med dessa fortsätter inom divisionen för att ytterligare minska kostnaderna och utveckla en mer kostnadseffektiv verksamhet. Arbetet med utveckling av verksamheten kan på sikt stärka den offentligt drivna primärvårdens konkurrenskraft. Fortsatt uppföljning och analys av primärvården är nödvändig då exempelvis öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 visar att kostnader per vårdkontakt i primärvård är jämförelsevis höga jämfört med andra landsting. 11 av 11

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården www.pwc.se Revisionsrapport Lars-Åke Ullström, Niklas Eriksson Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2010

Revisionsberättelse för år 2010 2011-04-08 1 (5) Kommunfullmäktige i Kalix kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder och genom utsedda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Folkhälsa. Landstingets revisorer Revisionsrapport Mars 2013

Folkhälsa. Landstingets revisorer Revisionsrapport Mars 2013 Folkhälsa Landstingets revisorer Revisionsrapport Mars 2013 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1 4 Granskningsansvarig...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Uppföljning av 2006 års granskningar

Uppföljning av 2006 års granskningar Revisionsrapport Uppföljning av 2006 års granskningar Krokoms kommun 4 september 2009 Erik Palmgren Revisionskonsult 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Barn och ungdomspsykiatri efterlevnad av förstärkt vårdgaranti September 2010 Karin Magnusson 1. Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga, kontrollmål och

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Basgranskning division Primärvård

Basgranskning division Primärvård Revisionsrapport Basgranskning division Primärvård Landstinget Gävleborg Karin Magnusson LarsÅke Ullström Hanna Franck September 2011 Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning......4 1. Inledning.........6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av bostadsanpassningsbidrag 2013-03-07 1. Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte och avgränsning... 3 2.3 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskningspromemoria 2009

Granskningspromemoria 2009 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 10 Februari 2010 DNR 370-12/2010 Granskningspromemoria 2009 STOCKHOLMS HAMN AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av Lantmäteriverksamheten. Uppsala kommun. Roger Burström

Revisionsrapport Uppföljning av Lantmäteriverksamheten. Uppsala kommun. Roger Burström Revisionsrapport Uppföljning av Lantmäteriverksamheten i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström September 2014 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 BAKGRUND...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer