Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av EU-arbete inom Motala kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och metod Revisionsfråga Metod och avgränsning Granskningens resultat Organisation och strategi Ekonomi och jämförelser Nämnderna och styrelsens arbete Bildningsnämnden Plan och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden samt Vatten och renhållningsnämnden Kommunstyrelsen Sammanfattande analys och bedömning...11

3 Sammanfattning Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Motala kommuns revisorer genomfört en granskning av organisationen kring EU-arbetet inom kommunen. EU:s gemensamma regionalpolitik (s k sammanhållningspolitik) har till syfte att minska ekonomiska och sociala regionskillnader inom EU. De gemensamma och nationella åtgärderna ska komplettera varandra för att stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. Det främsta instrumentet för att uppnå detta är strukturfonderna, som omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget. Granskningen syftar till att besvara om kommunens organisation kring EU-arbetet är ändamålsenligt, har kommunen någon övergripande strategi gällande EU-arbete, hur ser nämndernas kompetens kring dessa frågor ut samt hur aktiva har kommunen varit på området. Det kan konstateras att kommunen har en strategi för internationellt arbete som då innefattar även EU-arbete, denna är något gammal och en revidering är på gång. Kommunens organisation gällande EU-arbete bygger på en centralt placerad resurs som till % arbetar med EU-frågor. Denna person skall fungera som en länk mellan kommunen och andra organisationer men också som en länk internt i form av informationsspridning, kunskapsspridning och vara behjälplig vid frågor. Nämnderna har inga egna resurser vad gäller EU-frågor utan bygger på enskilda individers initiativ. Inom t.ex. Bildningsnämnden har det funnits EU-nätverk och större EU-projekt har drivits. Kommunstyrelsen har också drivit två stora EU-projekt Legs och Files. Effekterna av dessa projekt har varit positiva och lett till det lokala utvecklingsplanen Motala Det finns mycket kunskap inom kommunen att ta tillvara och dra nytta av. I jämförelse med andra kommuner i länet har Motala kommun under perioden , erhållit 219 kr per invånare i EU-stöd, detta ska jämföras med att länets invånare i snitt har fått 280 kr. Detta tyder på att Motala kommun skulle kunna vara mer aktiva på området. Revisionen föreslår att kommunen beslutar om 1) vilken ambitionsnivå ska gälla för kommunens EU-arbete 2) reviderar och uppdaterar strategin 3) beslutar om hur organisationen ska se ut i framtiden, 4) beslutar om en manual hur man praktiskt går tillväga och till sist 5) inspirerar och får liv i arbetet. 3

4 Inledning 1.1 Bakgrund Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Motala kommuns revisorer genomfört en granskning kring EU-arbete inom kommunen, i enlighet med revisionsplanen för Det finns hundratals olika program inom EU som finns att söka för kommunen. En del program är tematiska och inriktade på t ex forskning och en del är knutna och anpassade till ett visst geografiskt avgränsat område, t ex strukturfondsprogram. EU:s gemensamma regionalpolitik (s.k. sammanhållningspolitik) har till syfte att minska ekonomiska och sociala regionskillnader inom EU. De gemensamma och nationella åtgärderna ska komplettera varandra för att stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. Det främsta instrumentet för att uppnå detta är strukturfonderna, som omfattar drygt en tredje del av EU:s budget. En ny sjuårig programperiod för regionalpolitiken och strukturstöden gäller mellan 2007 och Innevarande programperiod syftar till att skapa konkurrenskraft och sysselsättning i alla regioner inom EU. De två strukturfonderna är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) med Nutek som förvaltande myndighet, och Europeiska Socialfonden (ESF) med ESF:s rådet som förvaltare. 1.2 Syfte och metod Syftet med granskningen är att kartlägga kommunens organisation kring EU-arbetet samt att omfattningen av kommunens uppföljande arbete. Granskningen omfattar det utförda EU-arbetet under åren 2005, 2006 och Revisionsfråga Granskningens huvuddelar: Är kommunens organisation kring EU-arbetet ändamålsenlig? Har kommunen någon övergripande strategi gällande EU-arbete? Hur är nämndernas kompetens, intresse och möjligheter att praktiskt hantera ansökningsförfarande och genomförande av EU-projekt? Kartläggning av hur stora belopp kommunen sökt resp. hur stor andel av ansökningarna som blivit beviljade. 4

5 1.4 Metod och avgränsning Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer olika befattningshavare inom nämnderna, koordinator för internationellt arbete, utvecklingschef samt näringslivschef Dessutom har en genomgång gjorts av relevant dokumentation och information. Rapporten är sakgranskad av koordinator för internationellt arbete. Revisionen avgränsar sig till att granska organisationen och arbetet kring EU-projekt och inte enstaka projekts resultat. 5

6 2 Granskningsresultat 2.1 Organisation och strategi Kommunfullmäktige i Motala kommun antog en strategi för internationellt arbete. Denna strategi omfattar internationellt arbete i stort, och därmed inte begränsad till projekt inom EU och finansierade av EU-medel. Nedan kommer de delar som berör EU-projekt att omnämnas. Ett av de viktiga skäl för internationellt engagemang som nämns är att tillvarata de möjligheter som finns inom EU:s fonder och program för att deltaga i projekt och på så sätt få delfinansiering till utveckling av ny och ordinarie verksamhet. I avsnittet för genomförande och uppföljning står det att kommunstyrelsen och verksamhetsstyrelserna upprättar verksamhetsplaner för sina respektive områden samt har ansvar för att den internationella strategin verkställs. Styrelserna har själva ansvaret för att bevaka och finansiera sina respektive verksamhetsområden. Resurser ställs till de kommunala verksamheternas, näringslivets och allmänhetens förfogande i form av bl a kommunens EU-samordnare samt tjänsteköp av East Sweden Brysselkontoret, Euro Info Center och EU-lotsen. Dessutom är Motala kommun delägare i East Sweden Development Agency. I bilaga 2 till strategin beskrivs de externa resurser som finns för Motala kommuns internationella arbete. 1. Länsstyrelsen i Östergötland Här finns en EU-samordnare som hjälper till med ansökningar mm. 2. East Sweden Brysselkontoret Sedan 1996 finns ett kontor i Bryssel som Motala kommun har ett avtal om tjänsteköp med. Uppdraget för kontoret är att vara kontaktorgan in i EU för regionens kommuner, landsting, länsstyrelse och universitet. De ska bevaka och ge information, förmedla kontakter mm. 3. EU-nätverket i Östergötland Ett nätverk sedan 1996 med representanter från kommuner, landsting och andra organisationer. Nätverket träffas en gång per månad. 4. EU-lotsen En regional EU-lots finns anställd som hjälper till med EU-projekt inom skolan. När strategin författades så fanns det en anställd EU-samordnare centralt placerad på %. Det är denna person som det hänvisas till och som skall vara ett stöd för övriga styrelser och nämnder. Under hösten 2004 rationaliserades denna tjänst bort men infördes igen Idag finns det en centralt placerad tjänsteman som arbetar 10-20% med internationellt arbete. Tjänstemannen ingår även som representant i EU-nätverket i Östergötland, och har även mycket kontakter med East Sweden kontoret i Bryssel. 6

7 I arbetsuppgifterna ingår att vara länken mellan kommunen och Östsam, att sprida information om EU, att distribuera information både inom och utom kommunen, kunna svara på frågor och sprida kunskaper. Kommunen har fortfarande goda kontakter med Länsstyrelsen i Östergötland vad det gäller dessa frågor och så även EU-nätverket. På Östsam finns det en person som främst arbetar med frågor kring skolan, en s.k. EU-lots. Precis som skrivs i strategin så ligger det på nämnderna och styrelserna att bevaka eventuella möjligheter att finansiera projekt. Intervjuer har skett med representanter för de olika nämnderna och hur man arbetar med dessa frågor ser väldigt olika ut. Det finns önskemål om en tydligare strategi kring detta och en central person som mer koncentrerat arbetar med dessa frågor. Alla är dock överens om att projektledaren för ett specifikt projekt bör finnas inom berörd verksamhet. Den centrala resursen ska vara behjälplig i informationsinsamling, förankring hos berörd myndighet, ansökningar, uppföljningar, mm. Arbete har påbörjats med att revidera strategin. 2.2 Ekonomi och jämförelser Ekonomikontoret har efter revisorernas förfrågan sammanställt, för denna gransknings ändamål, alla EU-bidrag registrerade i ekonomisystemet som EU-projekt under perioden Sammanställningen visar att Motala kommun under dessa fyra år fått drygt 4 miljoner kronor i intäkter för olika EU-projekt. Under granskningens gång har det framkommit projekt som inte finns med i denna ekonomiska redogörelse. Omfattningen av dessa är ej kartlagd. Summa Summa Summa Summa Totalt Vissa nämnder/förvaltningar har inte erhållit något medan andra har erhållit. Nedan visas en redovisning på respektive förvaltning och år. Nämnd/förvaltning Summa Omsorg Barn/grundskola Fritid/kultur SUMMA

8 Revisionen har begärt in från ESF-rådet en lista över ansökningar Motala kommun gjort under Vid tre tillfällen har kommunen sökt om medel, fått avslag i två fall och tagit tillbaka en ansökan. Hur aktiva har då Motala kommun varit i att söka och erhålla EU-stöd jämfört med andra kommuner i länet? Jämförelsen nedan avser statistik framtagen på förra programperioden d.v.s. 1 januari 2000 till 31 december Någon statistik för senare år har ännu inte kunnat tas fram. Kommun Summa beviljade belopp Summa beviljade belopp per invånare (kr) Boxholm kr 175 kr Finspång kr 232 kr Kinda kr 477 kr Linköping kr 242 kr Mjölby kr 174 kr Motala kr 219 kr Norrköping kr 333 kr Söderköping kr 123 kr Vadstena kr 724 kr Valdemarsvik kr 444 kr Ydre kr 235 kr Åtvidaberg kr 230 kr Ödeshög kr 539 kr Östergötlands län kr 280 kr Som framgår varierar summa beviljade belopp per invånare stort inom länet. Sett till Motala kommun hamnar man på fjärde plats vad gäller de som beviljats minst medel. Motala kommun ligger även under snittet för hela länet, 219 kr jämfört med länets 280 kr. Att statistiken ser ut som den gör beror med all säkerhet på många olika faktorer. Det kan dock konstateras att Motala kommun kan bli mer aktiv och därmed få möjligheter att växla upp befintliga egna medel med EU-medel. 8

9 2.3 Nämnderna och styrelsens arbete Nedan ges en sammanfattning över de olika nämnderna och styrelsens arbete kring EUarbete Bildningsnämnden Tidigare fanns det en centralt placerad tjänst som på 25 % hade hand om EU-frågor. Under sista tidens omorganisationer mm har denna tjänst försvunnet. Inom skolan har det bedrivits ett EU-projekt gällande kompetensutveckling. Arbetet har varit bra och gett mycket. Det har även gett ringar på vattnet så fler skolor inom andra områden har intresserat sig för frågan. De EU-projekt som bedrivs inom nämnden kommer upp och drivs av enskilda eldsjälar. Det finns i dagsläget inget sammanhållande grepp kring dessa frågor. I samband med att kompetensutvecklingsprojektet var igång hade man även ett EU-nätverk/projektgrupp som var aktivt. Kultur har inga EU-projekt igång och ser inte heller att man varken har tid eller kunskap att starta igång något. Efterfrågar en person som har den samlade kunskapen. Fritid har inte heller några EU-projekt igång. Anser att det är oerhört viktigt att man har rätt perspektiv på den här typen av verksamhet. Får inte vara så att man hittar på ett projekt som läggs på den övriga verksamheten utan det ska vara ett befintligt projekt som växlas upp med EU-medel. Har varit med i en förstudie i ett internationellt projekt tillsammans med Norge och Italien. Fick efter inlämning av ansökan avslag. Ansvarig på fritid tycker att mycket tid och kraft läggs ner för väldigt lite pengar. Tycker inte att kommunens EU-arbete är bra organiserat Plan och miljönämnden Inom nämnden bedrivs inga EU-projekt i dagsläget. Förvaltningschefen har vid ett tillfälle deltagit vid ett informationsmöte gällande EU-bidrag men det var längesedan. Finner inte kommunens organisation som ändamålsenlig vilket medför en passivitet bland övriga. Har även sett exempel på projekt som inte varit helt förenliga med den verksamhet de bedrivs i Socialnämnden I slutet av 1990-talet bedrev man EU-projekt inom mål 3 d.v.s. kompetensutveckling. Detta projekt föll väl ut och höll en hög kvalitet. Sedan dess har det inte bedrivits några projekt som förvaltningschefen känner till. Omsorgschefen konstaterar att kommunens fokus har förändrats över tiden då man tidigare hade en EU-samordnare anställd och som fungerade som en länk mellan förvaltningarna och olika EU-organ. Det saknas kompetens inom förvaltningen vad gäller EU-arbete. 9

10 2.3.4 Tekniska nämnden samt Vatten och renhållningsnämnden Inom park och natur har det bedrivets ett projekt som avslutades hösten EUfinansieringen möjliggjorde ett större arbete än vad det från början vad tänkt med egna medel. Detta ser man som en förutsättning för att överhuvudtaget hålla på med EU-projekt att man växlar upp befintliga projekt. Vad gäller kommunens organisation kring EUarbete så anser man den inte vara fullt ut ändamålsenlig. Önskar mer handfast hjälp i genomförandefasen och med ekonomin. Inom kostenheten erhåller man också EU-bidrag i form av Mjölkpengar vilka administreras genom jordbruksverket som är samordnare. Ansvarig på kostenheten vet att det finns andra bidrag att söka också men av tidsmässiga och kunskapsmässiga skäl görs det inte. Tycker inte att kommunens organisation är ändamålsenlig Kommunstyrelsen Stadsbyggnadskontoret har inte varit delaktiga i något EU-projekt historiskt sett. Det är främst samverkansprojekt som skulle kunna vara aktuella men man har inte fått frågan. En av anledningarna till att de inte deltagit är tidsbrist. Tycker inte att kommunens organisation är ändamålsenlig vad gäller EU-arbete. Det har även bedrivits två EU-projekt som heter Legs och Files. Files projekt avslutades 2007 men kommunen har än så länge inte fått sina pengar. Filesprojektet var ett följdprojekt av Legs. Kommunen har haft stor nytta av projektet vilket har bidragit som underlag till Motala 2020 LUP (lokala utvecklings planen). Man konstaterar dock att det är mycket administrativt arbete med att bedriva EU-projekt och utan Länsstyrelsen hade det aldrig gått. Det finns goda resurser i de samarbetsorgan som finns runtomkring men de utnyttjas inte. Koordinator för internationellt arbete konstaterar att det missas i samordningen mellan förvaltningarna. Det finns inte en kontaktperson på respektive förvaltning som har huvudansvaret utan det är var och ens intresse som avgör hur pass aktiv förvaltningen är. Det finns mycket kunskap och kontakter som skulle kunna utnyttjas bättre. 10

11 3 Sammanfattande analys och bedömning Motala kommun har en kommunövergripande strategi gällande internationellt arbete där EU-arbete ingår. Det var dock sju år sedan som fullmäktige beslutade om denna och vissa delar har förändrats med tiden. Arbete har påbörjats med att revidera strategin vilket förefaller nödvändigt då vissa förutsättningar har förändrats. Det framgår klart och tydligt, i de intervjuer som har gjorts, att majoriteten inte tycker att kommunens organisation vad gäller EU-arbete är ändamålsenlig. Det efterfrågas mer handfast stöd i frågor inför projekt och under genomförande fasen men även i uppföljningsfasen. EU-samordnare brukar ha ansvar att bevaka program, initiera och stimulera projekt, organisera utbildning och informationsinsatser om EU-frågor och förutsättningarna för projektfinansiering, samt att bistå med rådgivning vid ansökningar om projektmedel från EU. Tanken är att en samordnares tjänst ska självfinansieras via de beviljade EU-medlen. I dagsläget har kommunen en koordinator för internationellt arbete som arbetar med dessa frågor % av sin arbetstid. Oavsett vilken organisationsform kring EU-arbetet som kommunen bestämmer sig för, är det viktigt att strategi och ansvar blir klartgjort i hela organisationen. Det krävs att kommunstyrelsen antar en tydlig strategi, fördelar ansvaret mellan kommunens olika enheter och gör en prioritering av de frågor som ska bevakas/drivas på EU-nivå, för att kommunens EU-arbete ska vara framgångsrikt och ändamålsenlig. Utgångspunkten för det strategiska arbetet bör vara en kartläggning av kommunens behov samt en omvärldsanalys av de framtida utmaningar kommunen står inför och utifrån dessa identifiera projekt som skulle kunna vara aktuella. Det finns inget förvaltningsövergripande nätverk bestående av ansvariga personer i de olika förvaltningarna. Detta innebär att möjligheten till erfarenhetsutbyte inte utnyttjas optimalt, vilket riskerar att försämra organisationens förmåga att få EU-finansiering. Kommunen deltar däremot i externa nätverk som finns inom regionen vilket är mycket positivt. Vidare har man goda kontakter med Länsstyrelsen och kommunen delfinansierar även East Sweden kontoret i Bryssel. Östsam har också resurser som inte fullt ut utnyttjas, där skulle kommunen kunna få mycket stöd. Det är inte möjligt att ange hur mycket EU-medel kommunen hade kunnat få om möjligheterna hade utnyttjats optimalt. Men det kan konstateras att kommunen hade kunnat vara betydligt mer framgångsrik och förmodligen kunnat erhålla ytterligare medel med tanke på hur det ser ut i jämförelse med andra kommuner i länet. De siffror som redovisas som intäkter till kommunen är förmodligen högre än vad som anges då det under granskningens gång har framkommit EU-projekt som inte finns redovisade i den statistiken. Någon djupare analys av detta har inte gjorts. 11

12 Min sammanfattande bedömning är följande; Kommunen bör 1. Besluta vilken ambitionsnivå som skall gälla för EU-arbetet 2. Revidera och uppdatera strategin 3. Hur skall organisationen se ut i förhållande till beslutad ambitionsnivå, centralt placerad samordnare, decentraliserad kunskap, utnyttja befintlig kunskap mer effektivt, köpa kunskap? 4. Besluta om en manual hur man praktiskt gör, vilka instanser som ska kontaktas, hur uppföljning ska gå till, vem ska informeras mm. 5. Framför allt, inspirera och få liv i arbetet! 12

Granskning av Mjölby kommuns EUarbete

Granskning av Mjölby kommuns EUarbete Revisionsrapport Granskning av Mjölby kommuns EUarbete Maj 2010 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. INLEDNING...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte...4 1.3 Revisionsfråga...4 1.4 Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Styrning EU-projekt Krokoms kommun 2009-03-04 Anneth Nyqvist 2009-03-04 Maj-Britt Åkerström Anneth Nyqvist Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Standardrapport Procent Antal Projektrådgivning om EU-program 48,7% 19 Besök i Bryssel 59% 23 Informationsmöte i din kommun 51,3% 20 Partnersök 28,2% 11 Övrigt (beskriv

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

2 juni Referensgruppen sammanträder. 4 juni Urban II Göteborg gör studiebesök i Kiel. 23 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder

2 juni Referensgruppen sammanträder. 4 juni Urban II Göteborg gör studiebesök i Kiel. 23 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder Urban-nytt Maj 2004 Sex nya projekt beviljades medel vid beslutsmötet den 10 mars Vid strukturfondsdelegationens möte den 10 mars beviljades sex stycken nya projekt medel ur gemenskapsinitiativet Urban

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Kommunens nyttjande av EU-medel ur ett effektivitetsperspektiv

Kommunens nyttjande av EU-medel ur ett effektivitetsperspektiv Kommunens nyttjande av EU-medel ur ett effektivitetsperspektiv Katrineholms kommun Revisionsrapport 2011-01-19 Tobias Bjöörn 1 of 11 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDRAG

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

2015-12-18. 15 oktober 2015

2015-12-18. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 Information om Operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020 Uppdraget och bakgrund Samordning med andra

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Kompetenscentrum STI Josefine Nordling 2011-11-17 LiÖ 2011-1894 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

18 januari Referensgruppen sammanträder. 31 januari Strukturfondsdelegationen sammanträder. 4 maj Övervakningskommittén sammanträder

18 januari Referensgruppen sammanträder. 31 januari Strukturfondsdelegationen sammanträder. 4 maj Övervakningskommittén sammanträder Urban-nytt December 2006 Dialogkonferens Inclusive Cities i Göteborg Den 19-20 oktober bjöd URBAN II Göteborg, tillsammans med den statliga storstadssatsningen, in till dialogkonferensen Inclusive Cities.

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Allmänt Osby kommuns policy för internationellt arbete ska utgöra grund och gemensam plattform för kommunens arbete med EU och andra internationella frågor. Till policyn

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD?

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? 13/06/2005 FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? - Svar, Ja! Tekniskt sett finns det inga hinder som omöjliggör att en kapitalfond upprättas

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer