Produktionsplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsplanering"

Transkript

1 Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Avgränsning Revisionsmetod Granskningsresultat Landstingets modell för produktionsplanering Är målen om produktionsplanering förankrade i verksamheterna och upplevs produktionsplanering som en prioriterad fråga? Upplevs landstingets modell för produktionsplanering som ett stöd i verksamheten? Finns tillgång till tillräckliga resurser i produktionsplaneringsarbetet? Genomförs produktionsplanering i verksamheten enligt landstingets modell? Följs arbetet med produktionsplanering upp?... 8

3 1. Sammanfattning har på uppdrag av Region Östergötlands (dåvarande Landstinget i Östergötlands) revisorer genomfört en granskning avseende produktionsplanering. Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: Har landstingets styrande dokument om produktionsplanering fått genomslag i verksamheten? Vår bedömning är att landstingets styrande dokument om produktionsplanering delvis fått genomslag inom de av oss granskade verksamheterna. De styrande dokumenten är relativt välkända i verksamheten och signalerna från ledningen på olika nivåer har varit tydliga. Det återstår en hel del arbete för att uppnå mer enhetlighet, dels avseende hur långt verksamheterna har kommit i arbetet med produktionsplanering, dels avseende modellerna som används. Utifrån de underliggande kontrollfrågorna gör vi följande bedömningar: Målen om produktionsplanering är förankrade i verksamheterna och produktionsplanering upplevs som en prioriterad fråga. Signalerna från olika ledningsnivåer har varit tydlig. Landstingets modell för produktionsplanering kan vara ett stöd för de enheter som arbetar med att införa produktionsplanering. De enheter, som utvecklat modeller innan riktlinjerna beslutades, har i dagsläget mindre stöd av landstingets modell. I dagsläget finns tillgång till tillräckliga personella resurser för arbetet med produktionsplanering vid de utvalda sjukvårdande produktionsenheterna. Avsaknaden av ett gemensamt IT-stöd för produktionsplanering är en resursbrist. Det är positivt att det pågår ett arbete i syfte att få ett gemensamt IT-stöd för produktionsplanering. Produktionsplanering genomförs delvis enligt landstingets modell. Klinikerna har kommit olika långt i arbetet med produktionsplanering och olika modeller har utvecklats. På sikt bör mer enhetlighet uppnås för att leva upp till landstingets målsättningar. Det sker inte någon tydlig formell rapportering av arbetet med produktionsplanering. Det bör tydligare följas upp hur verksamheterna arbetar med produktionsplanering av 10

4 2. Inledning har på uppdrag av Region Östergötlands (dåvarande Landstinget i Östergötlands) revisorer genomfört en granskning avseende produktionsplanering. Två förtroendevalda revisorer, Annika Crona och Leif Hidmark, har följt granskningen Bakgrund Landstingsfullmäktige anger i sin strategiska plan med treårsbudget att ett strategiskt mål är Effektiv hälso- och sjukvård. Detta innebär att tillgängliga resurser nyttjas på bästa möjliga sätt. En viktig strategi är att arbeta med systematisk verksamhetsplanering och produktionsplanering. Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår att landstinget har valt Lean som verksamhetsstrategi med fokus på bland annat produktionsplanering. Vidare finns uttalat att kapacitetsanalys och kapacitetsplanering är verktyg, som ska användas inom varje vårdproducerande enhet. I landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 anges att landstinget måste utveckla och tillämpa metoder som stödjer en processorienterad styrning exempelvis genom produktions- och kapacitetsplanering. Vidare finns ett dokument Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland. Av detta framgår att landstinget har tagit fram en enhetlig strategi för produktionsplanering och att grundläggande regler och rutiner inte ska skilja mellan olika produktionsenheter och kliniker. Granskningen genomförs i enlighet med revisionsplanen för 2014, vilken baseras på genomförd riskbedömning. Styrelsen har det yttersta ansvaret för arbetet med produktionsplanering Revisionsfråga Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: Har landstingets styrande dokument om produktionsplanering fått genomslag i verksamheten? Bedömningen görs utifrån följande kontrollfrågor: Är målen om produktionsplanering förankrade i verksamheterna och upplevs produktionsplanering som en prioriterad fråga? Upplevs landstingets modell för produktionsplanering som ett stöd i verksamheten? Finns tillgång till tillräckliga resurser i produktionsplaneringsarbetet? Genomförs produktionsplanering i verksamheten enligt landstingets modell? Följs arbetet med produktionsplanering upp? av 10

5 Revisionskriterierna utgörs av landstingets strategiska plan med treårsbudget , verksamhetsplaner för år 2014 samt relevanta riktlinjer och rutiner inklusive beskrivningar av och information om produktionsplanering på landstingets intranät. Riktlinjerna är antagna i landstingets tjänstemannaledning. De är inte beslutade på politisk nivå Avgränsning Granskningen har avgränsats till intervjuer vid landstingets ledningsstab, Centrum för hälso- och vårdutveckling och tre sjukvårdande produktionsenheter: Diagnostikcentrum (Röntgenkliniken i Norrköping/Finspång), Sinnescentrum (Anestesi- och operationskliniken i Linköping) och Närsjukvården i väster (Medicinska specialistkliniken). Avgränsningen har gjorts med hänsyn till att få en bred bild av hur arbetet med produktionsplanering genomförs inom landstinget Revisionsmetod En förstudie genomfördes i april och maj 2014 i syfte att få en översiktlig bild av hur landstinget arbetar med produktionsplanering. Huvudstudien har i huvudsak genomförts under hösten Genomgång har gjorts av landstingets strategiska plan, verksamhetsplaner, riktlinjer och rutiner. Intervjuer har skett med utvecklingschef/chefläkare vid landstingets ledningsstab och representanter från utvalda enheter. Vid Centrum för hälso- och vårdutveckling intervjuades representanter från den grupp som stödjer införandet av produktionsplanering. Vid utvalda sjukvårdande produktionsenheter intervjuades produktionsenhetschefer, verksamhetschefer och personer med planeringsroller. Antalet intervjutillfällen har uppgått till 12 inklusive förstudie. Antalet intervjuade har uppgått till 19. Bedömningen har gjorts mot ovan uppställda revisionskriterier och kontrollfrågor. Avstämning av utkast till revisionsrapport har skett med berörda vid de granskade enheterna av 10

6 3. Granskningsresultat I landstingets styrdokument används ofta begreppet produktionsplanering tillsammans med flera andra begrepp, till exempel kapacitetsplanering, som kan ses som delar av eller sidoordnade processer till produktionsplanering. I rapporten använder vi produktionsplanering som ett heltäckande begrepp. Inledningsvis ges en kort beskrivning av landstingets modell för produktionsplanering. De följande avsnitten utgår från de kontrollfrågor som formulerats för granskningen Landstingets modell för produktionsplanering Landstingets dokument Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland beskriver, tillsammans med information på intranätet, landstingets modell för produktionsplanering som benämns LIÖmodellen. Se bild nedan av 10

7 LiÖ-modellen bygger på att verksamheten delas in i vårdtjänster/produkter och att det sker en bedömning av resursbehovet. Planering ska ske både på lång och kort sikt. Det ska finnas en beredskap för att hantera dagliga avvikelser. Prognoserna ska vidare följas upp och justeras vid behov. Framtida produktionsplaner ska kunna justeras utifrån utfall Är målen om produktionsplanering förankrade i verksamheterna och upplevs produktionsplanering som en prioriterad fråga? Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för produktionsplanering inom landstinget. Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår, som tidigare nämnts, att kapacitetsanalys och kapacitetsplanering är verktyg, som ska användas inom varje vårdproducerande enhet. Landstingsdirektören har som tjänsteman det övergripande ansvaret för landstingets produktionsenheter och för det administrativa stödet till landstingets politiska organ. Landstingsdirektören ska gentemot produktionsenheterna säkerställa att politiskt fastställda visioner, strategier och framgångsfaktorer får genomslag. Som tidigare nämnts anges i landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 att landstinget måste utveckla och tillämpa metoder som stödjer en processorienterad styrning exempelvis genom produktions- och kapacitetsplanering. Vid landstingets ledningsstab har utvecklingschefen/chefläkaren ett uppdrag att stödja arbetet kring införande av produktionsplanering. Vidare finns en grupp inom Centrum för hälso- och vårdutveckling, vilken erbjuder stöd i detta arbete. Vår genomgång av dokumentation visar att produktionsplanering tas upp i de utvalda produktionsenheternas verksamhetsplaner. Av intervjuerna framkommer att målsättningen om att varje vårdproducerande enhet ska produktionsplanera är känd. Signalerna från ledningen på olika nivåer har varit tydliga. Produktionsplanering uppfattas som en prioriterad fråga av samtliga intervjuade. Av landstingets dokument Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland framgår att ett mål i arbetet är att grundläggande rutiner och regler inte ska skilja mellan olika kliniker och produktionsenheter. Enligt dokumentet Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå är det ett uttalat mål att alla sjukvårdsenheter ska produktions- och kapacitetsplanera sin verksamhet. Riktlinjerna är kända bland de intervjuade. Handboken i produktions- och kapacitetsplanering är delvis känd. Bedömning Vi bedömer att målen om produktionsplanering är förankrade i verksamheterna och att produktionsplanering upplevs som en prioriterad fråga. Signalerna från olika ledningsnivåer har varit tydlig av 10

8 3.3. Upplevs landstingets modell för produktionsplanering som ett stöd i verksamheten? De produktionsenheter som ingår i granskningen arbetade med produktionsplanering redan innan framtagandet av riktlinjerna år I de verksamheter som arbetat med produktionsplanering under längre tid upplevs behovet av de stödjande riktlinjerna som mindre. Av intervjuerna framkommer att LiÖ-modellen upplevs till viss del som ett stöd. Riktlinjerna och handboken i produktions- och kapacitetsplanering ses som stödjande, inte tvingande, dokument. Det framförs att det är möjligt att jobba med olika koncept. En av de sjukvårdande produktionsenheterna uppger att de använder checklistan, som finns infogad i riktlinjerna, för uppföljning av status på den egna produktionsplaneringen. Bedömning Vi bedömer att LiÖ-modellen för produktionsplanering kan vara ett stöd för de enheter som arbetar med att införa produktionsplanering. De enheter som tidigt kommit relativt långt med att utveckla sin produktionsplanering och som utvecklat modeller innan riktlinjerna beslutades, har i dagsläget mindre stöd av LiÖmodellen Finns tillgång till tillräckliga resurser i produktionsplaneringsarbetet? Enligt riktlinjerna är ansvars- och arbetsfördelningen för planeringsprocessen i korthet följande: Centrum för hälso- och vårdutveckling arbetar i första hand med att föra över kompetens och kunskap till centrumteam inom produktionsenheternas staber. Respektive produktionsenhets staber bidrar med personer som stöttar klinikerna vid införande av produktionsplanering. Personer med planeringsroll ska utses tidigt i processen inom respektive klinik. Det poängteras i riktlinjerna, att det praktiska arbetet i införande av produktionsplanering ska göras av klinikens medarbetare. Intervjuerna visar att de utvalda produktionsenheterna har prioriterat tillgången till personella resurser för arbetet med produktionsplanering. Egen personal har anställts eller disponerats om till att arbeta med produktionsplanering. Det stöd och de resurser som finns tillgängliga är i dagsläget i huvudsak tillräckliga enligt de intervjuade. En av produktionsenheterna i urvalet har tidigare anlitat externa resurser i arbetet. Detta förklaras med att det tidigare funnits brist på stödjande resurser inom landstingets organisation. Vidare framförs att det kan vara svårt att få all personal att engagera sig i och avsätta tid för arbetet med produktionsplanering. Det kan också finnas skillnader i av 10

9 intresse av att produktionsplanera. Det framkommer att mer tid borde avsättas till att informera vårdpersonal om nyttan med produktionsplaneringen. Som nyckelpersoner nämns, i intervjuerna, främst chefer och läkare. Intresset hos dessa grupper anges som en viktig faktor för att resurser till produktionsplanering ska frigöras. Det framkommer också att det inom produktionsenheternas staber finns stöd gällande produktionsplanering. En framgångsfaktor som lyfts fram är också förmågan att ställa om från ekonomi- och redovisningsinriktning till produktionsplaneringsfokus. Av intervjuerna framkommer att det i nuläget inte finns något gemensamt ITsystem för arbetet med produktionsplanering. Detta har lyfts fram som ett problem. Ett arbete med att hitta ett gemensamt IT-stöd för produktionsplaneringen pågår. En mer digitaliserad och standardiserad planering i ett gemensamt system lyfts fram som önskemål av några av de intervjuade. Bedömning Vår bedömning är att det i dagsläget finns tillgång till tillräckliga personella resurser för arbetet med produktionsplanering vid de utvalda sjukvårdande produktionsenheterna. Avsaknaden av ett gemensamt IT-stöd för produktionsplanering är en resursbrist. Det är positivt att det pågår ett arbete i syfte att få ett gemensamt ITstöd för produktionsplanering Genomförs produktionsplanering i verksamheten enligt landstingets modell? Enligt de intervjuade har produktionsplanering i någon form alltid förekommit. Syftet med LiÖ-modellen uppges vara att utveckla produktionsplaneringen för att uppnå en bättre verksamhet. Av riktlinjerna framgår att grundläggande rutiner och regler inte ska skilja mellan olika kliniker och produktionsenheter. Kliniken måste själv äga planeringsprocessen och införandet av den. Produktionsenheternas staber ska stötta arbetet med införande av planeringsprocessen. I dokumentet finns en checklista som kan nyttjas av klinikerna för att se hur kliniken uppfyller kravet på produktionsplanering. Modellen har vuxit fram underifrån, d.v.s. den bygger på erfarenheter från kliniker som var tidiga med att utveckla egna modeller. Enligt riktlinjerna bör införandet ske stegvis, då det kan vara en stor omställning att arbeta med produktionsplanering. Enligt de intervjuade handlar det mycket om att förändra kulturer. Inledningsvis är det viktigt att komma igång med produktionsplanering och att förstå vad det innebär. Av intervjuerna framkommer att klinikerna kommit olika långt i införandet av produktionsplanering. Anledningar som lyfts fram är olika förutsättningar att kunna erbjuda god tillgänglighet till vården. Tillgänglighetsproblematiken har varit pådrivande i arbetet med att införa produktionsplanering. Det finns också olika attityder inom verksamheterna. Några intervjuade anser att produktionsplanering är mindre meningsfull för viss sjukvårdsverksamhet av 10

10 Det finns exempel på kliniker som valt att avvakta med införandet medan andra prioriterat att snabbt komma igång med arbetet. Inom flera eller delar av verksamheter sker ingen produktionsplanering i enlighet med LiÖ-modellens intentioner beroende på svårigheter med att definiera tjänster, produkter och efterfrågan. Några kliniker hade modeller för produktionsplanering innan LiÖ-modellen togs fram. Detta har inneburit olika arbetssätt som mer eller mindre överensstämmer med LiÖ-modellen. Samtliga produktionsenheter och kliniker som ingår i urvalet arbetar systematiskt med produktionsplanering. I intervjuerna uppges det vara viktigt att alla kliniker arbetar med produktionsplanering för att underlätta processer över klinikgränser. Även att arbeta med en enhetlig modell uppges underlätta i kommunikationen. Önskemål om standardisering av produktbegrepp och enhetligt IT-stöd lyfts fram. Diagnostikcentrum (Röntgenkliniken i Norrköping/Finspång) har kommit långt med en webbaserad modell. Denna uppges överensstämma relativt väl med LiÖmodellen. Närsjukvården i väster (Medicinska specialistkliniken) har nyttjat en extern konsult för genomlysning av verksamheten och också infört konsultens modell för produktionsplanering. Mycket resurser har lagts ner och det uppges vara svårt att motivera personalen att delvis starta om för att anpassa sig till LiÖ-modellen. Sinnescentrum (Anestesi- och operationskliniken i Linköping) började relativt tidigt att arbeta med egenutvecklade lösningar. Kliniken lyfter fram vikten av att även deras beställare av operationskapacitet produktionsplanerar för att få bättre underlag i kommunikationen med dessa under planeringsfasen. Den bild som framkommer i intervjuerna är att produktionsplanering främjar effektiviteten. Den upplevs också förbättra arbetsmiljön då kontrollen över verksamheten förbättras. Bedömning Vi bedömer att produktionsplanering delvis genomförs enligt LiÖ-modellen. Produktionsplanering sker inom utvalda produktionsenheter, men klinikerna har kommit olika långt i arbetet och olika modeller har utvecklats. De olika verksamheterna har valt att gå mer eller mindre snabbt fram i utvecklingsarbetet och attityderna till nyttan av produktionsplanering varierar. På sikt bör mer enhetlighet uppnås för att leva upp till landstingets målsättningar Följs arbetet med produktionsplanering upp? Landstingets uppföljning på olika nivåer bygger framförallt på de mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer och resultatmått som anges i landstingets strategiska plan med treårsbudget och verksamhetsplanerna på olika nivåer av 10

11 Landstingsfullmäktige beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget landstingets övergripande vision, strategiska mål och ekonomiska ramar. Ett strategiskt mål är En effektiv hälso- och sjukvård. En viktig strategi är att arbeta med systematisk verksamhetsplanering och produktionsplanering. De strategiska målen har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden brutit ned i framgångsfaktorer. Till dessa har också kopplats landstingsdirektörens nyckelindikatorer och resultatmått. Följande bild baseras på landstingsstyrelsens och landstingsdirektörens verksamhetsplaner för 2014: Strategiskt mål Effektiv hälsooch sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Resultatmått Processorienterat arbetssätt Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta God samverkan mellan egna verksamheter och med andra välfärdsaktörer Andel strukna operationer inom ANOPverksamheter Beläggningsgrad totalt Beläggningsgrad - akutvårdsflödet Utlokaliserade patienter, antal vårddygn/månad Andel uteblivna mottagningsbesök Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter >= 65 år Antalet dagar som utskrivningsklara patienter väntat på utskrivning Operationstid ska nyttjas enligt beställning Uppföljningen genom nyckelindikatorer och resultatmått presenteras i delårsrapporter och årsredovisningar. Dessutom sker dialoger mellan landstingsdirektören och produktionsenheterna. Av ovanstående tabell framgår att någon direkt uppföljning genom nyckelindikator avseende i vilken omfattning verksamheterna produktionsplanerar i enlighet med LiÖ-modellen inte sker. Endast i landstingets årsredovisning för år 2012 finns en nyckelindikator, som har direkt koppling till produktionsplanering. Målsättningen var då att hälften av alla berörda verksamheter ska genomföra produktionsplanering. Utfallet var 60 %. Enligt de intervjuade bedömdes dock nyckelindikatorn inte vara tillräckligt bra för att ge en representativ bild. I stället nyttjas andra nyckelindikatorer som är kopplade till effektiviteten. Av intervjuerna framkommer att produktionsvolymer följs upp löpande inom de verksamheter som produktionsplanerar. Det kan ske dagligen, veckovis eller månadsvis. Det är oftast producerad kvantitet och ordervolym /köstorlek som följs upp. Även utfallet för olika produkter följs av 10

12 Riktlinjernas checklista för uppföljning av hur väl en enhet uppfyller kravet på produktionsplanering används i begränsad omfattning. Den kan enligt intervjuerna fungera som stöd för en egenkontroll av statusen på produktionsplaneringen. De intervjuade är relativt nöjda med de mål, nyckelindikatorer etc. som följs upp samtidigt som de lyfter fram svårigheterna att hitta lämpliga parametrar. Bedömning Vi bedömer att det inte sker någon tydlig formell rapportering av arbetet med produktionsplanering. För att uppnå målsättningen att grundläggande rutiner och regler inte ska skilja mellan olika kliniker, bör tydligare följas upp hur verksamheterna arbetar med produktionsplanering av 10

Revisionsrapport - Produktionsplanering

Revisionsrapport - Produktionsplanering BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-09-28 Dnr: RS 2015-271 Regionstyrelsen Revisionsrapport - Produktionsplanering Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma om

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-03-24 Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Eva Ogensjö, Cert. kommunal revisor Anders Larsson Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor Miljöarbetet Region Östergötland 27 januari 2015 Miljöarbetet Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Certifierade kommunala

Revisionsrapport Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Certifierade kommunala www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Certifierade kommunala revisorer 10 april 2014 Patientdelaktighet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning

Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning Revisionsrapport Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Eva Ogensjö Certifierad kommunal revisor Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Revisionsrapport Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Linda Sandelin IT-specialist Eva Andlert Cert. Kommunal revisor Landstinget i Östergötland 2013-01-23

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet

Revisionsrapport Patientdelaktighet BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-02-16 Dnr: RS 2015-214 Regionstyrelsen Revisionsrapport Patientdelaktighet Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma ändamålsenligheten

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland

Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland 2013-02-13 Produktionsplanering Landstinget i Östergötland har tagit fram en enhetlig strategi

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Granskningsrapport Matti Leskelä Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 08 2014 Landstinget i Östergötland Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet - inriktning mot hot och våld i primärvården

Arbetsmiljöarbetet - inriktning mot hot och våld i primärvården Revisionsrapport Arbetsmiljöarbetet - inriktning mot hot och våld i primärvården Landstinget i Östergötland Jean Odgaard cert kommunal revisor Linda Gustavsson revisionskonsult Eva Andlert cert kommunal

Läs mer

Övergripande granskning av IT-driften - förstudie

Övergripande granskning av IT-driften - förstudie MISSIV 1(1) 2013-09-04 LJ2013/1116 Landstingsstyrelsen Övergripande granskning av IT-driften - förstudie Bakgrund Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-06-13 redovisat en övergripande granskning

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Produktionsplanering Region Östergötland

Produktionsplanering Region Östergötland Produktionsplanering Region Östergötland Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn Brister i tillgängligheten Produktionsplanering För att med patienten i ett kundfokus skapa ett bra flöde, få ökad kontroll

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Styrning av städning i vårdlokaler

Styrning av städning i vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Cert. kommunal revisor Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Styrning av städning i vårdlokaler Landstinget i Östergötland 11 november 2014 Styrning av städning i vårdlokaler

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Rapport nr 11/2014 November 2014 Eva Röste Moe, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Diarienummer:

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011 Förstudie Bidragshantering inom socialförvaltningen Gällivare kommun Fredrik Markstedt Maj 2011 Bidragshantering inom socialförvaltningen, Gällivare kommun 2011-05-18 Fredrik Markstedt Projektledare Hans

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Granskning av effektivitet vid Läkemedelsverket Granskning av arbetet med värdeflödesanalyser

Granskning av effektivitet vid Läkemedelsverket Granskning av arbetet med värdeflödesanalyser Granskning av effektivitet vid Läkemedelsverket Granskning av arbetet med värdeflödesanalyser Susanne Andersson 2017-11-28 Nätverk för statliga internrevisorer, ESV Disposition Kort om Läkemedelsverket

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för intern styrning och kontroll

Reglemente för intern styrning och kontroll 1(6) Reglemente för intern styrning och kontroll Syfte Landstinget är en demokratiskt styrd och skattefinansierad organisation som ger service till länets invånare. Användningen av gemensamma resurser

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer