Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult"

Transkript

1 Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017

2 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod, material och avgränsning Granskningsresultat Ändamålsenlighet Kontrollområden och iakttagelser Budgetprocessens bedrivande... 3 Bedömning Är ansvarsfördelningen tydlig i budgetprocessen?... 6 Bedömning Finns det rutiner som säkerställer att budgeten förankras i organisationen?... 7 Bedömning... 7 September 2017 Pajala kommun PwC

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Vi har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om kommunstyrelsens budgetprocess är ändamålsenlig. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har legat till grund för valet av granskningsinriktning. Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och kontrollmålen samt iakttagelser för de olika kontrollmålen. Den sammantagna bedömningen av kontrollmålen ligger till grund för bedömningen av revisionsfrågan: Bedömningsskalan för ändamålsenligheten sträcker sig från; inte ändamålsenlig, i begränsad utsträckning ändamålsenlig, till övervägande del ändamålsenlig samt ja-ändamålsenlig. Revisionsfråga: Är kommunstyrelsens budgetprocess ändamålsenlig? Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt en ändamålsenlig budgetprocess. Underlag för gjorda bedömningar och övriga iakttagelser redovisas i rapporten. Rekommendationer För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras: - Kommunstyrelsen utvecklar den finansiella planeringen på lång sikt (5-10 år). Inom ramen för detta bör det bland annat genomföras en långsiktig finansiell analys/långtidsprognos samt upprätta lagstadgade riktlinjer för god ekonomisk hushållning inom kommunens samlade verksamhet. - Kommunstyrelsen vidareutvecklar den finansiella planeringen på kort sikt (1-3 år). Bland annat tar fram kommungemensamma anvisningar m.m. - Kommunstyrelsen prövar om det ska tas fram ett nytt styrdokument (styrprinciper eller motsvarande) som på övergripande nivå reglerar styrning och kontroll inom kommunen, till exempel inom området ekonomi. Detta dokument bör fastställas av kommunfullmäktige. - Dokumentera ansvarsfördelningen i verksamhetsorganisationen. En dokumenterad ansvarsfördelning skapar förutsättningar för politiken att kunna utkräva ansvar av verksamheten. Dokumentationen kan med fördel ske i särskilt styrdokument styrprinciper eller liknande. 1

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Budgetprocessen, planering av kommunens verksamhet och ekonomi, är en väsentlig process vars beredning ska ge underlag för beslut om verksamheternas mål, prioriteringar och resurstilldelning. Enligt kommunallagen 8 kapitel 4-5 skall budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För ekonomin ska anges finansiella mål och för verksamheten ska anges mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat genomföra en granskning av kommunens budgetprocess Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Är kommunstyrelsens budgetprocess ändamålsenlig? Revisionsfrågan har besvarats utifrån följande kontrollmål/granskningsmål: Bedrivs budgetprocessen i enlighet med kommunfullmäktiges styrande beslut? Finns det en planering med tillräckliga anvisningar, underlag och aktiviteter för genomförande av budgetprocessen? Är ansvarsfördelningen tydlig i budgetprocessen? Finns det rutiner som säkerställer att budgeten förankras i organisationen? 2.3. Metod, material och avgränsning Granskningen har avgränsas till hur kommunstyrelsen bedriver budgetprocessen som beredning inför kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget. Aktiviteter för åren 2015 och 2016 kommer att granskas. Se i övrigt revisionsfrågor, granskningsmål och revisionsmetod. Granskningen har genomförts genom analys av system, riktlinjer, rutinbeskrivningar och protokoll. Intervjuer har skett med kommunstyrelsens ordförande, kultur- och utbildningsnämndens ordförande, socialnämndens ordförande, kommunchef, förvaltningscheferna för kultur- och utbildning samt socialförvaltningen, ekonomichef samt ekonomer för kultur- och utbildning samt socialförvaltningen. De som intervjuats för granskningen har haft möjlighet att faktakontrollera innehållet. 2

5 3. Granskningsresultat 3.1. Ändamålsenlighet I revisorernas uppdrag ingår att granska och pröva om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Med detta begrepp avses till exempel att styrelse, nämnder och verksamheter driver verksamheten i enlighet med kommuninterna riktlinjer, lagar och föreskrifter. I denna granskningar har följande kontrollområden valts för att pröva området ändamålsenlighet: Kontrollområden och iakttagelser Budgetprocessens bedrivande Detta avsnitt behandlar kontrollmålet: Bedrivs budgetprocessen i enlighet med kommunfullmäktiges styrande beslut? Finns det en planering med tillräckliga anvisningar, underlag och aktiviteter för genomförande av budgetprocessen? Regler och anvisningar för budgetprocessen regleras i följande styrdokument: - Kommunallagen - Budgetdirektiv samt en tidplan I kommunallagen kapitel 8 ställs följande krav: Kommunen ska upprätta riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. Kravet på god ekonomisk hushållning gäller för all kommunal verksamhet, det vill även säga verksamhet som till exempel bedrivs i aktiebolag. Fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska innefatta hantering av resultatujämningsreserv (RUR). Kommunen ska årligen upprätta en budget. Vissa delar av budgeten (resultatbudget, finansiella mål) ska omfatta 3 år. I övrigt finns endast krav på finansiell planering för det närmaste året. I förarbeten till kommunallagen betonas vikten av att området kännetecknas av utvecklad planering, framförhållning och handlingsberedskap. Granskningen visar att området i viss utsträckning regleras i kommuninterna styrdokument fastställda av kommunfullmäktige. Följande dokument har noterats: Budgetdirektiv 2016, där även verksamhetsplanen för åren återfinns. Vidare finns en tidplan för arbetet med budget, som sträcker sig från januari till december. I övrigt finns inga andra riktlinjer/rutiner etc. 3

6 I vissa kommuner har fullmäktige fastställt ett styrdokument (styrprinciper eller motsvarande) som på övergripande nivå reglerar styrning och kontroll inom kommunen, till exempel inom området ekonomi. Vår granskning visar att något sådant styrdokument inte upprättats i Pajala kommun. Lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv bör också finnas beslutade. Vid granskningstillfället finns inte detta beslutat i Pajala. Mål för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet bör också finnas. Även här fanns detta inte beslutat om vid granskningstillfället. Kravet på särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning gäller från år Under år 2016 har kommunstyrelsen styrning inom området framför allt skett i samband med fastställande av budgetdirektiv samt verksamhetsplan. I kommunallagen och dess förarbeten beskrivs vad ett budgetdokument ska innehålla. Budgeten som ska omfatta kommunens samlade verksamhet, ska bland annat innehålla följande delar: - Resultatbudget (3-årig) - Balansbudget (1 årig) - Driftsbudget (1 årig) - Finansieringsbudget (1 årig) - Investeringsbudget (1 årig) I granskningen av budgetdirektivet och budgetprocessen visar att Pajala kommun har fastställt samtliga budgetar under år Balansbudget, driftsbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget överträffar även ställda grundkrav på 1 år. Vid intervjuer med företrädare för politik och verksamhet framkommer följande: - Att det finns behov av att utveckla den långsiktiga finansiella planeringen i kommunen. - Det fanns tidigare behov av att den årliga budgetprocessen tidigareläggs, vilket även har införts till viss del, förändringen har medfört en positiv inverkan på budgetarbetet. Bland annat har en ny tidplan tagits fram. - Vissa lyfter fram att de ständigt återkommande besparingskraven är själva budgetarbetet. - I Pajala kommun finns ingen resursfördelningsmodell, därav upplevs legitimiteten vara låg för nuvarande fördelning av driftsbudget. De intervjuade upplever att fördelningsprinciperna inte är tydliga. Detsamma gäller för fördelning av investeringarna. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att bereda förslag till budget. Kommunstyrelsen upprättar och fastställer årligen budgetdirektiv inför förestående budgetarbete. Budgetdirektiv 2016 innehåller: 4

7 - Kommunfullmäktiges vision för , det vill säga Pajala kommuns styrkort. - Gemensamma planeringsförutsättningar, en tidplan för ekonomiåret. - Vidare innehåller dokumentet befolkning, löneantaganden, pensioner, skatter och bidrag, nämndens förutsättningar, ramjusteringar, skattesats, investeringsram samt de olika färdiga budgetarna. Budgetdirektivet innehåller inga direkta anvisningar, det framgår inte heller hur budgetarbetet bedrivs. Vid intervjuerna framkom att anvisningar saknas och bör tas fram, så att budgetarbetet gör på ett likartat sätt i de olika nämnderna. Det vill säga enhetliga anvisningar som gäller för alla. Det framkom även att olika beslutsunderlag kan vidareutvecklas, så som investeringsbudgeten. De intervjuade upplever prioriteringarna som diffusa. Även för att få en transparent budgetprocess i övrigt kan beslutsunderlagen utvecklas. De intervjuade upplever vidare att det inte finns någon tydlig koppling mellan målen och budgeten. Kommunen har två budgetberedningar per år. Utgångspunkten för budgeten är föregående års verksamhetsplan med budget för kommande år samt ekonomiska planeringen för de två efterföljande åren. Detta uppdateras sedan efter demografiska förändringar, utveckling av skatteunderlag, bedömda volym- och kostnadsökningar samt övriga kända förutsättningar. Fördelning sker efter regelverk, behov och politiska prioriteringar. Vidare diskuteras olika besparingar, förslag kan komma från verksamheterna men det är politiken som tar beslut om vilka besparingar som ska genomföras. När det sammantagna budgetförslaget tas fram och fördelas är inte nämnd/ förvaltning delaktig, utan deras förutsättningar bedöms ha fångats upp i ett tidigare skede. Detta upplevdes olika av de intervjuade, en del upplevde att det är ett problem och kände att man bara fick en ram att förhålla sig till, medan andra tyckte att man hade haft en tydlig dialog och var väl medveten om vad som skulle komma. Efter att nämnderna fått sina ramar att förhålla sig till börjar arbetet med att internt inom förvaltningarna fördela ut ramar. Detta arbete sker i tät dialog mellan förvaltningschef, ekonomer samt med de olika verksamhetscheferna/rektorer. Bedömning Den revisionella bedömningen är att granskat område endast i begränsad utsträckning hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras framförallt på följande iakttagelser: 5

8 - Budgetprocessen på kort sikt sker till övervägande del i enlighet med krav i kommunallagen. - Den finansiella planeringen på lång sikt är otillräcklig. Granskningen visar att det saknas en systematisk och strukturerad planering inom området. Företrädare för politik och verksamhet ser ett behov att utveckla området. - Budgetdirektivet saknar bland annat mål för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet, det saknas även vägledning i arbetet med budgetprocessen, så som exempelvis vilka beslutsunderlag som ska nyttjas i olika delar av budgetprocessen. Företrädare för politik och förvaltning framhåller även att enhetliga anvisningar saknas. - Vidare saknas olika kommuninterna styrdokument. - Positivt är att budgetprocessen har tidigarelagts, vilket även upplevs som positivt av de intervjuade. Samt att tidplanen upplevs som något bra och att den följs Är ansvarsfördelningen tydlig i budgetprocessen? Ansvars- och arbetsfördelningen inom verksamhetsorganisationen regleras inte i lagstiftning. Detta får istället preciseras i interna styrdokument. Granskningen visar att ansvars- och arbetsfördelningen inom ekonomiområdet inte regleras i kommuninterna styrdokument. Av intervjuerna framgår att rollerna i processen är tydliga. Arbetsfördelningen inom verksamhetsorganisationen i stort upplevs som tydlig inom området. Kommunstyrelsen upplevs som aktiv och ställer utifrån sin roll krav på nämnderna. Av intervjuerna framgår att politikerna överlämnar mycket av det praktiska arbetet till förvaltningarna och inte lägger sig i detta arbete. De flesta intervjuade tycker att samarbetet funkar bra och att respektive roll håller sig till sitt. De intervjuade politikerna poängterar sitt förtroende för de tjänstemän som är inblandade i processerna. Att själva budgetprocessens övergripande styrning hålls ihop av kommunledningskontoret och dess ekonomifunktion är också tydligt. Någon av de intervjuade tyckte att det kunde bli lite för centralstyrt, men överlag var de intervjuade nöjda med fördelningen. Inom respektive förvaltning upplevdes en tydlighet om vem som gör vad i processerna. Förvaltningscheferna tillsammans med de stödjande ekonomerna har i båda förvaltningarna viktiga roller för helheten i beredningsprocessen. Ansvarsmässigt finns heller inga oklarheter mellan politiken och förvaltningsledningen. I intervjuerna lyfts behovet av att öka helhetsperspektivet. Överlag är de intervjuade dock nöjda med kommunens stödfunktioner. Det som framförallt framkom är att någon önskar att få mer hjälp med olika utredningar samt att göra analyser både vad gäller siffror men även av verksamheten. Det framkom även att utredningsresurser inom kansliet även bör arbeta mot andra förvaltningar. 6

9 Bedömning Vi bedömer att företrädare för verksamheterna indikerar att arbetsfördelningen inom granskningsområdet i stort är tydligt. Detta gäller både i de övergripande processerna och i nämndernas arbete samt i de olika förvaltningarna. Vår bedömning har utgått ifrån vad de som framkommit under intervjuerna. Vi bedömer vidare att ansvars- och arbetsfördelningen inte har dokumenterats. Utvecklingsområde som noteras är att dokumentera ansvarsfördelningen i verksamhetsorganisationen. En dokumenterad ansvarsfördelning skapar förutsättningar för politiken att kunna utkräva ansvar av verksamheten. Dokumentationen kan med fördel ske i särskilt styrdokument styrprinciper eller liknande Finns det rutiner som säkerställer att budgeten förankras i organisationen? Det sker en aktiv dialog mellan förvaltningschefer och verksamhetschefer/rektorer om budgetförutsättningarna. Enligt de intervjuade upplevs detta fungera bra. För att komma till rätta med verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningarna har förändringar vidtagits, vilket även har bidragit till att tydliggöra budgetförutsättningarna i förhållande till den verksamhet som bedrivs. De intervjuade upplever att det fungerar bra, men poängterar också att det är svårt att få alla medarbetare att dra åt samma håll när det gäller exempelvis besparingar och att få varje medarbetare att förstå hur allt hänger ihop. Förvaltningscheferna har kontinuerliga möten med förvaltningens ledande chefer och ekonom. Vid dessa möten hanteras budgetdirektiven. Bedömning Vi bedömer, grundat på vad som framkommit under intervjuerna att det finns rutiner för att förankra budgeten till de chefer som har budgetansvar. 7

Barn- och ungdomsnämndens

Barn- och ungdomsnämndens www.pwc.se Revisionsrapport Barn- och ungdomsnämndens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun

Uppföljning av revisionsrapporten Investeringsprocessen Bollnäs Kommun www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund, uppdrag och metod...3

Läs mer

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Ärende- och dokumenthantering

Ärende- och dokumenthantering www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Styrning och intern kontroll av verksamheten

Styrning och intern kontroll av verksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Styrning och intern kontroll av verksamheten Jokkmokks kommun Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Samspel politik och förvaltning

Samspel politik och förvaltning Revisionsrapport Samspel politik och förvaltning Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Augusti 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Revisionell

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen

Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Elin Petersson Jörn Wahlroth Maj 2016 Uppföljning av Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mönsterås kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Projekt inom utvecklingsenheten

Projekt inom utvecklingsenheten www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Tillförlitlighet i ekonomiska. Vilhelmina kommun

Tillförlitlighet i ekonomiska. Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Februari 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport Överkalix kommun

Granskning av delårsrapport Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Intern kontroll - kontrollmiljön för första linjens chefer

Intern kontroll - kontrollmiljön för första linjens chefer Revisionsrapport Intern kontroll - kontrollmiljön för första linjens chefer Överkalix kommun Helena Lundberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Överkalix kommun Intern kontroll - kontrollmiljön för

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ängelholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet

Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet Simon Lindskog Hanna Franck Larsson December 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknologi. Smedjebackens kommun

Informations- och kommunikationsteknologi. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningen Johanna Kemppainen Januari 2016 Smedjebackens kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Protokollsutdrag. 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240. Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

Protokollsutdrag. 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-08-21 1 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Avge svar enligt kommunledningskontorets

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Januari 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Smedjebackens kommun Hans Gåsste Cert. kommunal revisor Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 Bakgrund och revisionsfråga 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Gällivare kommun Revisionsberättelse 1 (9) Kommunfullmäktige i Gällivare kommun REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning POLICY Policy för verksamhets- och ekonomistyrning Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2018-02-26, 46 Diarienummer KS 2017/622 Giltighetstid Fr.o.m. 2018-03-15 och gäller

Läs mer

Granskning av mål - och budgetprocessen

Granskning av mål - och budgetprocessen www.pwc.se Revisions rapport Granskning av mål - och budgetprocessen Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Erik Jansen, revisionskonsult September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Arbetsmiljöarbete

Revisionsrapport Arbetsmiljöarbete www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken i Norrbotten AB Bussgods Norrbotten AB Susanna Huber Revisionskonsult Maj 2017 Innehåll

Läs mer

Svar på Uppföljning - Granskning av kommunstyrelsens

Svar på Uppföljning - Granskning av kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-04-10 73 Dnr 2018/000065 007 Svar på Uppföljning - Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Ansvarsutövande Barn- & Utbildningsnämn den

Ansvarsutövande Barn- & Utbildningsnämn den www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Barn- & Utbildningsnämn den Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport JohanCöster Eleonor Duvander Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Oxelösunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Lokalt miljöarbete. Sollefteå kommun

Lokalt miljöarbete. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lokalt miljöarbete Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Susanna Huber Revisionskonsult Maj 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte, kontrollområden

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2017

Revisionsberättelse för år 2017 Sida 1 av 18 Kommunfullmäktige i Kalix kommun Revisionsberättelse för år 2017 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder och ev fullmäktigeberedningar,

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rättviks kommun

Granskning av delårsrapport Rättviks kommun www.pwc.se KLK 2017/747 2017.1458 2017-11-07 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Emil Forsling, auktoriserad revisor Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen

Granskning av budgetprocessen www.pwc.se Lotten Lasson Jörn Wahlroth Mars 2014 Granskning av budgetprocessen Ängelholms kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer