Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)"

Transkript

1 Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollfrågor Avgränsning och metod Iakttagelser och bedömningar Styrmodell för styrning och uppföljning Iakttagelser Bedömning Styrprinciper och riktlinjer Iakttagelser Bedömning Tillämpning av styrmodellen Iakttagelser Bedömning Mål- och budgetprocess Iakttagelser Bedömning Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Iakttagelser Bedömning...14

3 Sammanfattning Revisorerna i har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, funnit det angeläget att genomföra en övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodellen). har fått uppdraget att genomföra granskningen. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrmodell? Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig styrmodell. Vi grundar vår bedömning på följande noteringar inom respektive kontrollfråga: Kontrollfråga Finns en tydlig struktur/styrmodell för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? (Arbete med mål och uppföljning) Finns tillfredsställande styrprinciper och riktlinjer för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? Kommentar Uppfylld Vi konstaterar att det finns en tydlig struktur/styrmodell i avseende Vision 2022, politisk plattform , strategisk plan , årlig kommunplan samt årliga nämndplaner. Från intervjuer framkommer att styrmodellen anses tydlig men att utmaningen ligger i att få till en fullt utvecklad användning i verksamheterna. Vi konstaterar att kommunens ledningsgrupp där förvaltningscheferna ingår är delaktiga i framtagandet av förslag till strategisk plan vilket de anser som positivt då de är delaktiga hela vägen strategiska planen till respektive nämndplan. Vidare framförs det i intervjuer att ett arbete sker i ledningsgruppen avseende att få in ett helhetstänk i styrnings- och ledningsarbetet. Det tas upp att det idag är en annan diskussion kring t ex den övergripande resursfördelningen. Vidare konstaterar vi att som stöd i arbetet med mål och uppföljning har kommunen ett IT-baserat system, Stratsys. Mål och mått som tas fram i den årliga kommunplanen och respektive nämndplan läggs in i Mora Plus IT (Stratsys). Delvis uppfylld Vi konstaterar att det finns ett dokument Ekonomiska styrprinciper från år Styrprincipen innehåller beskrivningar kring ansvar och roller, kommunplansprocessen, investeringar, kommunens fastigheter samt uppföljning av verksamhet och ekonomi. Vid intervjuer framkom att ekonomikontoret 2012 tog fram nya styrprinciper för kommunen, men dessa antogs aldrig av kommunstyrelsen. Enligt intervjuade är de nuvarande ekonomiska styrprinciperna inte kända inom

4 kommunen och tillämpas därför i låg grad. Ekonomikontoret ska framöver revidera styrprinciperna, då de identifierat ett behov av ett samlat dokument som beskriver kommunens styrprinciper. De större rapporteringstillfällena under året är: Verksamhetsuppföljning 1 (VUP 1), efter mars månad. Delårsbokslut och Verksamhetsuppföljning 2 (VUP 2), efter juli månad. Årsredovisning efter verksamhetsårets slut. Vi har i granskningen tagit del av anvisningar och användarmanualer (Mora Plus IT) för hur rapporteringen ska ske enligt tillfällena ovan. Tillämpas styrmodellen i verksamheterna på ett tillfredsställande sätt? Finns en tydlig koppling mellan mål- och budgetprocess? Sker en tillfredsställande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende ekonomi och verksamhet? (Orsaker till budgetavvikelser, påverkan på måluppfyllelse etc) Delvis uppfylld Vi konstaterar att styrmodellen tillämpas på ett tillfredsställande sätt på övergripande nämnds- och förvaltningsnivå. Däremot, enligt uppgifter i intervjuer, kan tilllämpningen förbättras längre ut i verksamheterna. Delvis uppfylld Vi konstaterar att det finns en dokumenterad årsplanering för mål- och budgetarbetet i planeringshänvisningarna till kommunplanen. Däremot framkommer i intervjuer att kopplingen mellan mål- och budgetprocess i praktiken inte är lika tydlig och att fokus i verksamheterna är att ha en ekonomi i balans mer än att nå målen. Delvis uppfylld Vi konstaterar att det sker en uppföljning och rapportering till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen avseende ekonomi och verksamhet i enlighet med de rapporteringstillfällen som uttrycks i styrdokument. Vidare konstaterar vi att de krav på åtgärdsplaner som kommunstyrelsen efterfrågar från nämnder härrör till budgetuppfyllelse och inte måluppfyllelse. Vi konstaterar att mot bakgrund av socialnämndenssamt för- och grundskolenämndens ekonomiska resultat i VUP 1 och VUP har beslut tagits avseende att genomföra en fördjupad kostnads- och effektivitetsanalys inom dessa förvaltningar. Från intervjuer framkommer att det finns brister avseende uppföljning och rapportering. Områden som lyfts fram är otydliga krav och direktiv till nämnderna vid prognostiserade underskott, avsaknad av nyckeltal på övergripande nivå, rapportering av nämndernas ekonomi och verksamhet sker inte vid varje kommunstyrelsesammanträde samt att det saknas en tydlig mall avseende handlingsplan som nämnderna/förvaltningarna ska ta fram inför budgetberedning och till kommunplanen.

5 Utifrån genomförd granskning och noteringar inom respektive kontrollfråga lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: - Säkerställ att revidering av styrprinciperna sker. I detta dokument bör ett tydligt årshjul finnas med, som tydliggör kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet. I styrprinciperna behöver även kopplingen mellan målen och budget tydliggöras. - När styrprinciperna är reviderade är det viktigt att dessa implementeras i verksamheterna och att tillämpningen följs upp. - Ta fram en mall till vad som handlingsplanen ska innehålla inför budgetberedning och till kommunplanen. - Diskutera och analysera på vilket sätt krav på åtgärder vid låg måluppfyllelse skall kunna utvecklas.

6 1. Inledning 1.1. Bakgrund I kommunallagens Kap 3 framgår det att kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Av Kommunallagen kap 8 5 framgår att För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I kommunallagens Kap 6 framgår att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrningen i kommunen regleras även i kommunens egna styrdokument. Kommunens budgetdokument är normalt det huvudsakliga styrdokumentet i kommunerna. En tydlig modell för kommunens styrning är av central vikt för verksamheten. Inom ramen för styrmodellen i kommunerna bestäms hur planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet inklusive målsättningar ska gå till. Väsentligt är att kommunstyrelsen och nämnderna leder, styr och följer upp att styrmodellen har implementerats i verksamheten att de säkerställer att det finns en sammanhängande målkedja i kommunen. I samband med revisorernas granskning av årsredovisningar och delårsrapporter har konstaterats att man i redovisningarna ofta saknar en tydlig koppling mellan de fastställda politiska målen och de tillgängliga resurserna. Revisorerna har i sina finansiella granskningar haft synpunkter på att målen behöver förtydligas och att mätbarheten och måluppfyllelsen av målen behöver öka. I slutet av 2012 genomförde de förtroendevalda revisorerna en granskning avseende Mora kommuns målprocess. I granskningen lämnades ett antal rekommendationer för att förbättra och utveckla kommunens målprocess. Revisorerna i har, utifrån ovan samt en bedömning av väsentlighet och risk, funnit det angeläget att genomföra en övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet. har fått uppdraget att genomföra granskningen Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrmodell?

7 1.3. Revisionskriterier Kommunallagen Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Strategisk plan Kommunplan 2017 mål och budget Nämndplaner/verksamhetsplaner 2017 Kommunens årsredovisning från Kontrollfrågor Finns en tydlig struktur/styrmodell för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? (Arbete med mål och uppföljning) Finns tillfredsställande styrprinciper och riktlinjer för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? Tillämpas styrmodellen i verksamheterna på ett tillfredsställande sätt? Finns en tydlig koppling mellan mål- och budgetprocess? Sker en tillfredsställande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende ekonomi och verksamhet? (Orsaker till budgetavvikelser, påverkan på måluppfyllelse etc) 1.5. Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, socialnämnden, för- och grundskolenämnden samt tekniska nämnden. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Intervjuer har genomförts med: Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef Ekonomichef Socialchef, för- och grundskolechef samt teknisk chef Ordförande i socialnämnden, för- och grundskolenämnden samt tekniska nämnden Vi har även gått igenom protokoll för år 2017 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt de nämnder som granskningen omfattade.

8 2. Iakttagelser och bedömningar 2.1. Styrmodell för styrning och uppföljning Finns en tydlig struktur/styrmodell för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? (Arbete med mål och uppföljning) Iakttagelser För att prioritera och styra kommunens utveckling har en styrmodell som bygger på mål- och resultatstyrning. Utgångspunkten är kommunens vision för år 2022, och utifrån visionen har strategier och mål formulerats. En strategisk plan togs fram för mandatperioden som styr verksamheternas inriktning tillsammans med andra styrdokument i kommunen. Den strategiska planen är fastställd av kommunfullmäktige och utgör grunden för den årliga kommunplanen som följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning. Det framkommer vid intervjuer att inför varje ny mandatperiod tar majoriteten fram en politisk plattform som presenteras för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Den politiska plattformen bildar sedan grunden för den strategiska planen. Politikens viljeinriktning utgår från visionen och redovisas som fyra målområden, livslångt lärande, vår hållbara kommun, tillväxt och utveckling samt livskvalitet för alla. som anger prioriterade områden för utveckling. Till respektive målområde har ett antal strategiska mål fastställts, som riktar sig till en eller flera nämnder. Målen är formulerade som den effekt kommunen vill uppnå och till målen beslutar kommunfullmäktige om ett antal nämndmål med tillhörande mått. Varje nämnd formulerar nämndmål med utgångspunkt från kommunfullmäktiges strategiska mål. Nämnderna kan också skapa egna resultatmål för sin verksamhet. Respektive förvaltningschef ingår i kommunens ledningsgrupp, vilket gör att de är delaktiga i framtagandet av förslag till strategisk plan. Detta ser de intervjuade som mycket positivt då de är delaktiga hela vägen från skapade av strategiska plan till respektive nämndplan. På så sätt vet de vilka av kommunfullmäktiges mål som riktar sig till respektive nämnd. Det framförs i intervjuer att ett arbete sker i ledningsgruppen avseende att få in ett helhetstänk i styrnings- och ledningsarbetet. Det tas upp att det idag är en annan diskussion kring t ex den övergripande resursfördelningen. För att kunna följa upp vidtagna insatsers resultat anges mått för respektive mål och år. Vid bedömning av de strategiska målens måluppfyllelse sker en sammanvägning av kvantitativa mätningar och kvalitativ uppföljning som redovisas från nämnderna i samband med uppföljningar (VUP 1 och VUP 2), delårsrapport och årsredovisning. Mål och mått som tas fram i den årliga kommunplanen och respektive nämndplan ska läggas in i Mora Plus IT (Stratsys). Stratsys är ett IT-baserat system och används som stöd till verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

9 Intervjuade anger att styrmodellen är tydlig, men att kommunens verksamheter inte efterlever den fullt ut. De intervjuade upplever att styrmodellen inte styr mot verksamheten i den mån det är tänkt. Flera intervjuade anger också att kommunfullmäktiges mål är för abstrakta och svåra att mäta. Ett arbete pågår med att få till tydligare mål och mått, t ex inom miljöområdet. Det framförs även i intervjuer att det ibland kan upplevas som att mycket tid läggs på att få in all data i Mora Plus IT (Stratsys) och att mindre tid läggs på analysen och hur kopplingen till verksamheten är. Enligt uppgifter ska det ses över om kommunen ska införa en ansvarig för styrmodellen och dess utveckling. För närvarande är det ekonomienheten som bär ansvaret Bedömning Vi bedömer kontrollfrågan som uppfylld. Vi konstaterar att det finns en tydlig struktur/styrmodell i avseende Vision 2022, politisk plattform , strategisk plan , årlig kommunplan samt årliga nämndplaner. Från intervjuer framkommer att styrmodellen anses tydlig men att utmaningen ligger i att få till en tillämpning fullt ut i verksamheterna. Vi konstaterar att kommunens ledningsgrupp där förvaltningscheferna ingår är delaktiga i framtagandet av förslag till strategisk plan vilket de anser som positivt då de är delaktiga hela vägen strategiska planen till respektive nämndplan. Vidare framförs det i intervjuer att ett arbete sker i ledningsgruppen avseende att få in ett helhetstänk i styrnings- och ledningsarbetet. Det tas upp att det idag är en annan diskussion kring t ex den övergripande resursfördelningen. Vidare konstaterar vi att som stöd i arbetet med mål och uppföljning har kommunen ett IT-baserat system, Stratsys. Mål och mått som tas fram i den årliga kommunplanen och respektive nämndplan läggs in i Mora Plus IT (Stratsys) Styrprinciper och riktlinjer Finns tillfredsställande styrprinciper och riktlinjer för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? Iakttagelser För granskningen har vi tagit del av Ekonomiska styrprinciper från år I dokumentet beskrivs att styrprinciperna ska vara ett led i en strävan att påverka beteendet i organisationen mot ett önskat resultat i både ekonomisk och kvalitativ mening. Styrprincipen innehåller beskrivningar kring ansvar och roller, kommunplansprocessen, investeringar, kommunens fastigheter samt uppföljning av verksamhet och ekonomi. Vid intervjuer framkom att ekonomikontoret 2012 tog fram nya styrprinciper för kommunen, men dessa antogs aldrig av kommunstyrelsen. Enligt intervjuade är de nuvarande ekonomiska styrprinciperna inte kända inom kommunen och tillämpas därför i låg grad.

10 Ekonomikontoret ska framöver revidera styrprinciperna, då de identifierat att det finns ett behov av ett samlat dokument som beskriver kommunens styrprinciper. Varje nämnd och styrelse ska rapportera uppföljning och prognoser i enlighet med Mora kommuns årshjul. De större rapporteringstillfällena under året är: Verksamhetsuppföljning 1 (VUP 1), efter mars månad. Delårsbokslut och Verksamhetsuppföljning 2 (VUP 2), efter juli månad. Årsredovisning efter verksamhetsårets slut. Ekonomienheten på kommunledningskontoret, skickar varje år ut anvisningar och mallar avseende uppföljningen till nämnder, kommunstyrelse och bolag. Vi har i granskningen tagit del av: Anvisningar VUP Anvisningar Delårsbokslut VUP Anvisningar Delårsbokslut och prognos 2017 Anvisningar Årsredovisning 2016 Anvisningarna innehåller information om vad som ska rapporteras per nämnd/bolag. Det kan vara både redogörelser avseende den ekonomiska ställningen, resultat av besparingsåtgärder, verksamhetsberättelser samt analyser av ekonomi. Anvisningarna innehåller även datum för när olika delar i uppföljningen ska vara gjorda och inrapporterade i Mora Plus IT (Stratsys). Uppföljningarna enligt ovan ska rapporteras in via Mora Plus IT. Till denna rapportering finns olika manualer som vi tagit del av i granskningen: Användarmanual VUP Användarmanual Delårsbokslut VUP Användarmanual Internkontroll Uppföljning 2016 Användarmanual Nämnds- och bolagsbokslut 2016 Användarmanualerna innehåller steg-för-steg beskrivningar av de delar som ska rapporteras in i Mora Plus IT. Manualerna riktar sig till alla användare i Mora Plus IT som ska rapportera i samband med de olika uppföljningarna. Vi har även i granskningen tagit del av följande mallar: Mall VUP Mall Delårsbokslut VUP Mall Nämnd- och bolagsplan 2018 Mall Årsbokslut Bedömning Vi bedömer kontrollfrågan som delvis uppfylld. Vi konstaterar att det finns ett dokument Ekonomiska styrprinciper från år Styrprincipen innehåller beskrivningar kring ansvar och roller, kommunplansprocessen, investeringar, kommunens fastigheter samt uppföljning av verksamhet och ekonomi.

11 Vid intervjuer framkom att ekonomikontoret år 2012 tog fram nya styrprinciper för kommunen, men dessa antogs aldrig av kommunstyrelsen. Enligt intervjuade är de nuvarande ekonomiska styrprinciperna inte kända inom kommunen och tillämpas därför i låg grad. Ekonomikontoret ska framöver revidera styrprinciperna, då de identifierat att det finns ett behov av ett samlat dokument som beskriver kommunens styrprinciper. Vi har i granskningen tagit del av anvisningar och användarmanualer (Mora Plus IT) för hur rapporteringen ska ske enligt de större rapporteringstillfällena under året Tillämpning av styrmodellen Tillämpas styrmodellen i verksamheterna på ett tillfredsställande sätt? Iakttagelser Vid protokollgenomgång har vi följt nämndernas uppföljning och rapportering avseende verksamhet och ekonomi under Vi har i socialnämndens protokoll tagit del av följande rapportering avseende ekonomi och verksamhet: Fastställande av socialnämndens internkontrollplan Socialnämndens årsbokslut Socialnämndens verksamhetsuppföljning, VUP Socialnämndens verksamhetsuppföljning, VUP Socialnämndens nämnds- och bolagsplan 2018 Vi har i för- och grundskolenämndens protokoll tagit del av följande rapportering avseende ekonomi och verksamhet: För- och grundskolenämndens årsbokslut Fastställande av för- och grundskolenämndens internkontrollplan 2017 och uppföljning För- och grundskolenämndens verksamhetsuppföljning, VUP Beslut om effektiviseringar utifrån resultatet i VUP För- och grundskolenämndens verksamhetsuppföljning, VUP Beslut om effektiviseringar utifrån resultatet i VUP Beslut om reviderad nämnd- och bolagsplan Beslut om ytterligare effektiviseringsåtgärder.

12 Vi har i tekniska nämndens protokoll tagit del av följande rapportering avseende ekonomi och verksamhet: Fastställande av tekniska nämndens internkontrollplan 2017 och uppföljning Tekniska nämndens årsbokslut Beslut om nämnd- och bolagsplan Tekniska nämndens verksamhetsuppföljning, VUP Tekniska nämndens verksamhetsuppföljning, VUP 2 I s delårsrapport 2017 ingår en redovisning av måluppfyllelsen för de strategiska målen och nämndmålen med tillhörande mått som antas i kommunplanen I delårsrapporten bedöms ett av nio strategiska mål uppfyllas för helåret. Enligt intervjuade informeras alla nyanställda chefer om bland annat kommunens styrmodell. Däremot anser de intervjuade att det är svårt för personer på enhetsnivå att känna sig som en del i styrkedjan och se kommunen som en helhet och inte bara till den egna förvaltningen och/eller enheten. Enligt tidigare iakttagelse under avsnitt 2.1 framkom vid intervjuer att styrmodellen anses tydlig på en övergripande nivå men att få till tillämpningen längst ut i verksamheterna är en utmaning Bedömning Vi bedömer kontrollfrågan som delvis uppfylld. Vi konstaterar att styrmodellen tillämpas på ett tillfredsställande sätt på övergripande nämnds- och förvaltningsnivå. Däremot, enligt uppgifter i intervjuer, kan tillämpningen förbättras längre ut i verksamheterna Mål- och budgetprocess Finns en tydlig koppling mellan mål- och budgetprocess? Iakttagelser För granskningen har vi tagit del av planeringshänvisningar till kommunplan I dokumentet anges en tidsplan för kommunplansprocessen som anger när verksamhetsplaner och budget för nämnderna ska vara inrapporterade i Mora Plus IT. De anvisningar som ekonomienheten skickar ut avseende uppföljningen innehåller också datum för när rapporteringen ska lämnas in. 31 januari Verksamhetsberättelse per nämnd/styrelse ska rapporteras in till årsredovisning. 27 april 2017 Verksamhetsuppföljningsprognos 1 ska lämnas in via Mora Plus IT

13 28 april 2017 Förslag till verksamhetsplaner och budget för nämnderna ska vara inrapporterade. 14 augusti 2017 Driftredovisning, prognos och verksamhetsbeskrivning för delårsrapporten ska lämnas in. Enligt intervjuade är budgetprocessen samt mål- och uppföljningsprocessen känd inom verksamheterna. Ett arbete har genomförts för att förtydliga budgetprocessen. Däremot anser flera av de intervjuade att verksamhetsuppföljning 1 som sker i mars månad ligger tidigt på året vilket gör att analysen och prognosen från uppföljningen sällan stämmer. Delårsrapporten, verksamhetsuppföljning 2 ska lämnas in per sista juli, vilket är mitt i semestern. Vilket har gjort att kvalitén i delårsrapporten försämrats. Vid intervjuer framkommer att diskussioner finns om att flytta delårsbokslutet till augusti. Det som talar emot detta, i diskussionerna, är att då kommer delårsrapporten upp i kommunfullmäktige i november vilket också är sent. Det framkommer i intervjuerna att det finns en tydlighet i mål- och budgetprocessen enligt styrdokumenten. Det anses dock inte att kopplingen mellan mål och budget är lika tydligt i praktiken. Det framkommer i intervjuer att fokus ligger på att få en ekonomi i balans och inte på att nå målen. I praktiken påverkas verksamheterna mer av budgeten/resurserna än av målen Bedömning Vi bedömer kontrollfrågan som delvis uppfylld. Vi konstaterar att det finns en dokumenterad årsplanering för mål- och budgetarbetet i planeringshänvisningarna till kommunplanen. Däremot framkommer i intervjuer att kopplingen mellan mål- och budgetprocess i praktiken inte är lika tydlig och att fokus i verksamheterna är att ha en ekonomi i balans mer än att nå målen Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sker en tillfredsställande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende ekonomi och verksamhet? Iakttagelser Vid intervjuer framkom att rapportering av nämndernas ekonomi och verksamhet inte sker vid varje sammanträde i kommunstyrelsen. Om en nämnd prognoserar ett underskott vid verksamhetsuppföljningarna kan kommunstyrelsen begära att få ta del av ett förslag med besparingsåtgärder eller effektiviseringar. Förvaltningscheferna får sedan presentera ett förslag för kommunstyrelsen som diskuteras. Enligt intervjuade finns en önskan att kommunstyrelsen ska ställa tydligare krav på nämnderna vid prognoserade underskott. Idag anses direktiven från kommunstyrelsen vara otydliga och kan skilja sig mellan nämnderna vilket gör att uppföljningen tillbaka till kommunstyrelsen också blir otydlig och svår att förstå för politikerna.

14 Vi noterar att mot bakgrund av socialnämndens- samt för- och grundskolenämndens resultat i VUP 1 och VUP har beslut tagits avseende att genomföra en fördjupad kostnads- och effektivitetsanalys inom dessa förvaltningar. Det framförs även i intervjuer att det är svårt för ledamöterna i Kommunfullmäktige att få en sammanfattande bild av måluppfyllelsen när det inte finns nyckeltal. Respektive nämnd tar fram egna nyckeltal men det saknas på övergripande nivå. Inför budgetberedning och till kommunplanen får nämnderna/förvaltningarna information om att de ska ta fram en handlingsplan, där de ska redogöra för avvikelser och effektiviseringar, samt en presentation av vad de gör. Det framförs i intervjuer att respektive nämnd/förvaltning presenterar utifrån vad de anser behöver tas upp. De har efterfrågat en tydligare mall för detta men hittills finns ingen sådan framtagen. Vi noterar att de krav på åtgärdsplaner som kommunstyrelsen efterfrågar från nämnder härrör till budgetuppfyllelse och inte måluppfyllelse. Vi har i kommunfullmäktiges protokoll tagit del av följande rapportering avseende ekonomi och verksamhet: s Årsredovisning s verksamhetsuppföljning VUP Kommunplan s verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport Reviderad kommunplan 2018 Vi har i kommunstyrelsens protokoll tagit del av följande rapportering avseende ekonomi och verksamhet: Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll Kommunstyrelsens internkontrollplan Planeringsanvisningar för kommunplan , s årsredovisning för år Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning VUP s verksamhetsuppföljning VUP Kommunplan 2018

15 Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport s verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport Reviderad kommunplan Bedömning Vi bedömer kontrollfrågan som delvis uppfylld. Vi konstaterar att det sker en uppföljning och rapportering till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen avseende ekonomi och verksamhet i enlighet med de rapporteringstillfällen som uttrycks i styrdokument. Vidare konstaterar vi att de krav på åtgärdsplaner som kommunstyrelsen efterfrågar från nämnder härrör från budgetuppfyllelse och inte måluppfyllelse. Vi konstaterar att mot bakgrund av socialnämndens- samt för- och grundskolenämndens ekonomiska resultat i VUP 1 och VUP har beslut tagits avseende att genomföra en fördjupad kostnads- och effektivitetsanalys inom dessa förvaltningar. Från intervjuer framkommer att det finns brister avseende uppföljning och rapportering. Områden som lyfts fram är otydliga krav och direktiv till nämnderna vid prognoserade underskott, avsaknad av nyckeltal på övergripande nivå, rapportering av nämndernas ekonomi och verksamhet sker inte vid varje kommunstyrelsesammanträde samt att det saknas en tydlig mall avseende handlingsplan som nämnderna/förvaltningarna ska ta fram inför budgetberedning och till kommunplanen Micaela Hedin Uppdragsledare Louise Cedemar Projektledare

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande

Läs mer

Tillförlitlighet i ekonomiska. Vilhelmina kommun

Tillförlitlighet i ekonomiska. Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Februari 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rättviks kommun

Granskning av delårsrapport Rättviks kommun www.pwc.se KLK 2017/747 2017.1458 2017-11-07 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Emil Forsling, auktoriserad revisor Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsprövning 2014

Ansvarsprövning 2014 www.pwc.se Ansvarsprövning 2014 Översiktlig granskning av kommunstyrelsen och nämnderna Robert Bergman April 2014 1 Inledning 2 Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av mål och majoritetens samverkansprogram.

Revisionsrapport. Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av mål och majoritetens samverkansprogram. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av mål och majoritetens samverkansprogram. Granskningen utförd av: Peter Alexandersson Malin Eriksson Anders Larson Rapport 2017-06-28 Linköpings

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Internkontroll Rättviks Skoljordbruk AB. Rättviks kommun

Internkontroll Rättviks Skoljordbruk AB. Rättviks kommun www.pwc.se KLK 2017/916 2017.1602 2017-11-28 Internkontroll Rättviks Skoljordbruk AB Louise Cedemar Erika Brolin November/2017 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Styrmodell för Vingåkers kommun

Styrmodell för Vingåkers kommun Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun, 2016 Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15, 58) 1 INLEDNING... 2 2 MÅLSTYRNING HUVUDPRINCIPER... 2 3 BILD ÖVER STYRMODELLEN...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 1 (5) 3 Dnr 2017/00469 194 Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt s beslut 1 beslutar att lämna svar till revisionen angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt yttrande nedan.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning POLICY Policy för verksamhets- och ekonomistyrning Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2018-02-26, 46 Diarienummer KS 2017/622 Giltighetstid Fr.o.m. 2018-03-15 och gäller

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Granskning av mål - och budgetprocessen

Granskning av mål - och budgetprocessen www.pwc.se Revisions rapport Granskning av mål - och budgetprocessen Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Erik Jansen, revisionskonsult September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Hanna Franck Larsson, Certifierad kommunal revisor Viktor Hallström Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016 Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016 Rapport Gr 5/2016 Mars 2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2-2016 Diarienummer: 245167 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014 Rapport nr 03/2014 Juni 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1 Sammanfattande analys... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Granskning

Läs mer

Svenljunga kommun Januari 2019

Svenljunga kommun Januari 2019 www.pwc.se Fredrik Carlsson Certifierad Kommunal revisor Emma Ekstén Isabelle Panasco Grundläggande granskning 2018 Svenljunga kommun Januari Uppdrag Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem. Norrtälje kommun

Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem. Norrtälje kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem Anders Törnqvist Roger Burström Norrtälje kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande PAJALA KOMMUN 1 (5) För kännedom Kommunfullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Pajala kommun Kommunstyrelsen Nämnderna Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande Bakgrund Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Sofia Nylund Certifierad kommunal revisor Håbo kommun Charlotta Franklin Revisionskonsult Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet i Markaryds kommun

Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet i Markaryds kommun Antaget av kommunstyrelsen 18-11-13, 173. Gäller från: 2019-01-01 Ansvarig: Utvecklingsledare Revideras: Vid behov Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet i Markaryds

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport JohanCöster Eleonor Duvander Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Oxelösunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning...

Läs mer

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun 2(5) 1 Syfte Kommunfullmäktige anger i denna policy vad som gäller för den styrning, målstyrning som ska tillämpas i Hällefors kommun och som

Läs mer

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Mål- och uppföljningsprocessen. Region Gävleborg

Mål- och uppföljningsprocessen. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Susanna Collijn Hanna Franck Larsson December 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1.1. Rekommendationer... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande Grundläggande granskning av styrning och kontroll samt måluppfyllelse

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande Grundläggande granskning av styrning och kontroll samt måluppfyllelse www.pwc.se Lena Brönnert Certifierad kommunal revisor Karolin Hamnér Kommunal revisor Ellen Håkansson Kommunal revisor Nina Törling Kommunal revisor Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande

Läs mer

Granskning av utbildningsoch omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning. Älvkarleby kommun

Granskning av utbildningsoch omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning. Älvkarleby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hanna Franck Larsson Jennifer Lendeng Oskar Månsson Mars 2019 Granskning av utbildningsoch omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

4. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr

4. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (41) 2016-05-23 Kf 4. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr Kommunens revisorer har 11 maj 2016 överlämnat s granskningsrapport Kommunstyrelsens

Läs mer

Projekt inom utvecklingsenheten

Projekt inom utvecklingsenheten www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens utökade uppdrag. Sollefteå kommun

Kommunstyrelsens utökade uppdrag. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens utökade uppdrag Robert Bergman Revisionskonsult December 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Elinore Fahlgren September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 28/2015 April 2016 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens

Barn- och ungdomsnämndens www.pwc.se Revisionsrapport Barn- och ungdomsnämndens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Lisa Åberg Malin Kronmar Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och revisionsfråga...2 1.3. Revisionskriterier...2

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn

Läs mer

Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över verksamhet i samverkan med andra kommuner

Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över verksamhet i samverkan med andra kommuner www.pwc.se Revisionsrapport Projektledare Anders Haglund Projektmedarbetare Jessica Nordahl Per Larsson November 2016 Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över verksamhet i samverkan med andra kommuner

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Samordningsförbundet Pyramis Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport Överkalix kommun

Granskning av delårsrapport Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Protokollsutdrag. 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240. Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

Protokollsutdrag. 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-08-21 1 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Avge svar enligt kommunledningskontorets

Läs mer

NORA KOMMUN KOMMUNREVISORERNA

NORA KOMMUN KOMMUNREVISORERNA Till Kommunfullmäktige Revisorernas redogörelse 2014 För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Dennis Hedberg Hanna Franck-Larsson Micaela Hedin Granskning av delårsrapport 2014 Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Lekmannarevisionsrapport, BORAB och granskning av koncernnyttan.

Lekmannarevisionsrapport, BORAB och granskning av koncernnyttan. Lekmannarevisionsrapport, BORAB och granskning av koncernnyttan. Bollnäs och Ovanåkers kommuner 2018-02-22 Micaela Hedin och Mattias Ljungqvist Holm, PwC Sammanfattning Lekmannarevisorerna i BORAB har

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Elin Petersson Jörn Wahlroth Maj 2016 Uppföljning av Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mönsterås kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Sofia Nylund Certifierad kommunal revisor Solna stad Anders Rabb Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor Ebba Lind Gustav Näslund

Läs mer

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-19 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00417-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden

Läs mer

Granskning av drifts- och servicenämnden. Karlstads kommun

Granskning av drifts- och servicenämnden. Karlstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av drifts- och servicenämnden Remmi Gimborn Nina Törling Karlstads kommun Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer