Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys"

Transkript

1 Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun

2 Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Revisionsfråga Revisionsmetod Avgränsning Bakgrund Beskrivning av kommunens styrsystem Stratsys Resultat Arbetet med ledning och styrning Granskningsresultat Bedömning Ledningssystemet Stratsys Granskningsresultat Bedömning...7 Lysekil kommun

3 1. Sammanfattning Kommunal sektor har på uppdrag av Lysekils kommuns revisorer granskat kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av ledningssystemet Stratsys för detta ändamål. Granskningen är en uppföljning av en tidigare granskning utförd av Kommunal Sektor i juni Vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunen i större utsträckning idag, än 2012, arbetar ett ändamålsenligt sätt med ledning och styrning utifrån ett målstyrningsperspektiv men några förbättringsområden kan lyftas fram. När det gäller användningen av ledningssystemet Stratsys för detta ändamål bedömer vi att Stratsys inte används på ett tillfredställande sätt utifrån ett målstyrningsperspektiv. Det är otydligt hur nämndernas mål relaterar till de kommunövergripande målen. Vi rekommenderar därför att målkedjan från vision och kommunövergripande mål till nämndspecifika mål förtydligas. Det är också oklart hur nämnderna arbetar med servicegarantier eftersom dessa inte följs upp i årsredovisning eller delårsrapport. Detta bör ses över. Som läsare av årsredovisningen eller delårsrapporten är det svårt att bilda sig en uppfattning kring måluppfyllelsen då denna endast presenteras utifrån en uppföljning av indikatorerna. Möjligheten att komplettera indikatorernas utfall med analys av måluppfyllelsen för varje delmål samt att göra en sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen i årsredoviningen bör ses över. Stratsys används i dag inte som ett ledningssystem, varken av kommunstyrelsen eller vård- och omsorgsnämnden. Stratsys används istället som ett informationssystem där nämnderna ansvarar för att rapportera in information inför årsredovisning och delårsrapport. Detta görs genom att klippa och klistra in från andra dokument som idag används för bl.a. löpande uppföljning av verksamheten. Syftet med att använda Stratsys samt ansvarsfördelningen inom systemet är idag också otydligt och bör därför ses över. Systemet måste ha ett mervärde i förhållande till andra system som verksamheterna idag använder sig av. Detta för att undvika att systemet blir ytterligare en administrativ börda och att parallella system sedimenteras i organisationen. Kommunen bör också säkerställa att den personal som förväntas använda systemet har tillräcklig utbildning för att klara av detta, vilket idag inte är fallet. Till följd av de brister som identifieras, rekommenderar vi, precis som vi gjorde 2012, att kommunstyrelsens roll i målstyrningen förstärks. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för styrning och ledning av kommuners verksamhet, att denna sker i enlighet med - de av kommunfullmäktige - fastställda mål samt utveckling och tillämning av styrmodeller och ledningssystem. Kommunstyrelsen har därför också ansvar för tillämpningen av Stratsys. Lysekils kommun 1 av 8

4 2. Inledning På uppdrag av de kommunala revisorerna i Lysekils kommun granskade Kommunal Sektor i juni 2012 kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av ledningssystemet Stratsys för detta ändamål. Syftet med granskningen var att ge svar på revisionsfrågan om kommunen arbetar på ett ändamålsenligt sätt med ledning och styrning och om kommunens ledningssystem Stratsys används på ett tillfredställande sätt av kommunledning och nämnder. :s sammanfattande bedömning var att kommunen inte arbetar på ett ändamålsenligt sätt med ledning och styrning utifrån ett målstyrningsperspektiv. Bedömningen baserades i huvudsak på att: Inga mätbara mål och målvärden är beslutade för 2011, istället används de mål som var uppsatta att uppnå I budget 2012 är målen helt bortlyfta. Kommunstyrelsens roll i målstyrningen behöver förstärkas. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och ansvarar för att de beslut kommunfullmäktige tagit verkställs. gjorde vidare bedömningen att ledningssystemet Stratsys fyllde sin funktion och användes i huvudsak på ett tillfredställande sätt, utifrån de förutsättningar som finns avseende beslutade mål och målstruktur, av samtliga nämnder förutom individ- och myndighetsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden som inte använt systemet alls under Då två år passerat sedan granskningen utfördes har kommunens revisorer funnit skäl att följa upp granskning och därför givit Kommunal Sektor uppdrag att utföra en uppföljningsgranskning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för styrning och ledning (inklusive uppsiktsplikt) av kommuners verksamhet, att denna sker i enlighet med - de av kommunfullmäktige - fastställda mål samt utveckling och tillämning av styrmodeller och ledningssystem Revisionsfråga Arbetar kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt med ledning och styrning och används kommunens ledningssystem Stratsys av kommunledning och nämnder på ett tillfredställande sätt? Lysekils kommun 2 av 8

5 2.2. Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom studier av dokument, intervjuer med: - redovisningsekonom, - socialchef, och - socialförvaltningens kvalitets- och utvecklingschef, samt granskning av vård- och omsorgsnämndens rapportering i Stratsys inför årsredovisningen 2013 och delårsrapport Följande dokument har studerats: - budget - årsredovisning delårsrapport vård- och omsorgsnämndens rapportering i Stratsys inför årsredovisningen 2023 samt delårsrapport Avgränsning Granskningen avser kommunstyrelsens målstyrning samt vård- och omsorgsnämndens användning av Stratsys. Lysekils kommun 3 av 8

6 3. Bakgrund 3.1. Beskrivning av kommunens styrsystem Kommunfullmäktige antog Lysekils kommuns vision i december I samband med visionen antog kommunövergripande fyra målområden: - Lärande - Livsmiljö - Ekonomi - Näringsliv Till varje målområde kopplas ett antal kommunövergripande mål med tillhörande indikatorer. För varje indikator fastslås i budget 2014 samordningsansvar och vilka förvaltningar som berörs. Nämnderna kan också besluta om nämndspecifika mål kopplade till de fyra målområdena. Indikatorerna ska följas upp i årsredovisning och delårsrapport. Kommunfullmäktige har fastställt att arbetet i Lysekils kommun ska präglas av värderingarna: Öppet, Enkelt och Värdigt. Varje förvaltning har fått i uppdrag att upprätta servicegarantier som beskriver vilken service man kan förvänta sig som medborgare/brukare/kund i kontakten med kommunen Stratsys Stratsys är ett IT-system, ett operativt verktyg och IT-stöd för kommunens verksamhet. Systemet kan användas i allt från strategisk planering, verksamhetsplanering, intern kontroll och dokumentation till operativt arbete med uppföljning, analys och rapportering. Stratsys kan byggas ut med moduler så att ett ledningssystem ryms inom verktyget. Lysekils kommun 4 av 8

7 4. Resultat 4.1. Arbetet med ledning och styrning Granskningsresultat I årsredovisningen följs de kommunövergripande målen upp genom återrapportering av indikatorerna. De nämndspecifika målen återrapporteras i avsnittet nämndredovisning. Indikatorerna följs även upp till viss del i delårsrapporten. 10 av 18 indikatorer följs dock inte upp bl. a. därför att mätning/utvärdering först sker senare under hösten eller senare i samband med årsredovisningen. Nämndspecifika mål återrapporteras inte i delårsrapporten. I budget finns nämndernas mål inte med, dessa fastställs således inte av kommunfullmäktige. Däremot beskrivs de nämndspecifika servicegarantierna. Vård- och omsorgsnämndens lokala garantier började gälla den 1 januari Dess följs dock inte upp i delårsrapporten. Sedan december 2012 finns ett - av kommunsfullmäktige - beslutat dokument som beskriver kommunens styrmodell/styrprincip 1. Dokumentet beskriver kommunens styrkedja från vision, målområden till kommunövergripande mål med tillhörande indikatorer. De nämndspecifika målen finns dock inte med Bedömning Det är tydligt att arbetet med ledning och styrning fortsatt och utvecklats sedan den tidigare granskningen utfördes i juni Det är positivt att ett styrdokument har tagits fram och de kommunövergripande målen följs upp i årsredovisning och till visst del också i delårsrapporten. Vår bedömning är därför idag att kommunen i större utsträckning arbetar på ett ändamålsenligt sätt med ledning och styrning utifrån ett målstyrningsperspektiv. Granskningen har dock identifierat ett antal förbättringsområden. Det är otydligt hur nämndernas mål relaterar till de kommunövergripande målen. Vi rekommenderar därför att målkedjan från vision och kommunövergripande mål med indikatorer till nämndspecifika mål förtydligas. Otydligheten resulterar idag en oklarhet kring vilka mål som är gällande för respektive nämnd, vilket innebär att det också är oklart vilka mål nämnderna förväntas återrapportera på. Det är också oklart hur nämnderna arbetar med servicegarantier eftersom dessa inte följs upp i delårsrapporten. Vi vet inte heller om dessa kommer följas upp i årsredovisningen. Det är svårt som läsare av årsredovisningen eller delårsrapporten att bilda sig en uppfattning kring måluppfyllelsen då denna endast presenteras utifrån en uppföljning av indikatorerna. Indikatorernas utfall bör kompletteras med en kort analys av måluppfyllelsen för varje delmål samt en sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen i kommande årsredovisning. 1 Förslag till vision, värderingar och mätbara mål för KF 2013 Lysekils kommun 5 av 8

8 Till följd av de brister som identifieras, rekommenderar vi, precis som vi gjorde 2012, att kommunstyrelsens roll i målstyrningen förstärks. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och styrning och har en samordnande roll. Detta bör förtydligas i målarbetet Ledningssystemet Stratsys Granskningsresultat Stratsys infördes i kommunen Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp som ansvarade för arbetet med systemets ledningsfunktioner. Under intervjuer framkommer att personalstyrkan har förändrats sedan dess och att den personal som drev implementeringen av systemet inte längre finns kvar inom kommunen. Implementeringen av systemet blev aldrig helt genomförd och Stratsys upplevs därför inte ha blivit en naturlig del av kommunens arbete med ledning och styrning. Detta i kombination med utförda omorganiseringar inom kommunen har resulterat i att systemet inte används på det sätt som var tänkt. Idag finns inte heller, vad någon av de intervjuade känner till, någon central samordnare eller ansvarig för Stratsys. Vid intervjuer framkommer att ekonomikontoret inför årsredovisning och delårsrapport begär in information från respektive nämnd. Denna information ska rapporteras in i Stratsys för en tydligt strukturerad och samlad redovisning. Rapportering kan göras mer eller mindre omfattade och olika typer av rapporter kan genereras av systemet. Ekonomikontoret vill ha in aggregerad övergripande information som beskrivs i Stratsysrapporteringen under sammanfattning 2. Precis som 2012 års granskning visade, varierar också idag kvaliteten på det som läggs in i Stratsys mellan de olika nämnderna. Inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ansvarar enhetscheferna för rapportering kring den egna verksamheten i Stratsys. Kvalitets- och utvecklingschefen ansvarar i sin tur för att sammanställa inrapporterad information från verksamheterna i en aggregerad nämndövergripande presentation. Presentations struktur ser något olika ut i Stratsysrapporteringen inför årsredovisning 2013 och delårsrapport Bl. a. är rapporteringen kring mål och måluppfyllelse mer utförlig När det gäller måluppfyllelse beskrivs i rapporteringen 2013 nämndens specifika mål inom de kommungemensamma målområdena. Det beskrivs huruvida målen uppnås eller inte, vilka aktiviter som genomförts för att nå målen samt vilka åtgärder som vidtagits vid bristande måluppfyllelse. Rapporteringen är utförlig under målområdet lärande och mindre utförlig under målområdena livsmiljö och ekonomi. Inga kommunövergripande mål eller indikatorer återfinns i rapporteringen. I rapporteringen 2014 är avsnittet om måluppfyllese strukturerat enligt följande: målområde, kommunövergripande mål, nämndmål samt aktiviteter som utförts inom verksamheten för att nå målen. Flera av de nämndspecifika målen följs upp genom ett antal indikatorer. Dessa presenteras i en bilaga. Nämndspecifika mål 2 Denna innehåller 2014: verksamhet, ekonomisk analys och åtgärder för budgetbalans. Lysekils kommun 6 av 8

9 återfinns enbart under målområde lärande. Under målområde Livsmiljö hänvisar man dock till indikatorer redan presenterade under målområde lärande. Vid intervjuer framkommer att den personal som ansvarar för rapportering i Stratsys inte upplever att de har fått tillräcklig utbildning för att hantera detta. De upplever inte heller att de har fått tillräcklig information kring vad som ska rapporteras in och varför, alltså vad rapporetingen ska användas till. Dessutom upplevs tiden varit mycket knapp från det att de fick instruktionen att rapportera in tills det skulle vara klart. Vid intervjuer framkommer det också att otillräcklig utbildning och information i kombination med tidsbristen medför att kvaliteten på det som rapporteras in blir bristfällig. Det är också förklaringen till varför uppföljningen av indikatorerna rapporteras i bilaga. Man känner alltså inte till hur detta kan införas i systemet. Varje rapportör rapporterar efter egen förmåga och tolkning, varför det upplevs också mycketsvårt av kvalitets och utvecklingschefen att sammanställa den information som rapporteras in av respektive enhetschef. När det gäller den praktiska användingen av Stratsys i verksamheten beskrivs vid intervjuer att rapportörerna klipper och klistrar in information från andra dokument som används systematiskt för rapportering och uppföljning i den löpande verksamheten. Stratsys upplevs därmed som ytterligare en administrativ börda som stjäl tid från verksamheten. Ingen verksamhetsuppföljning görs idag på enhetsnivå eller centralt på nämnden i Stratsys. För socialförvaltningen gäller författningen SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stratsys kan byggas ut med en modul anpassad till författningen och kan därmed användas som ett ledningssystem. Vid intervjuer framkommer att denna modul inte finns i Lysekil kommun Bedömning Under granskningen framkommer att Stratsys idag inte används som ett ledningssystem, varken av kommunstyrelsen eller vård- och omsorgsnämnden är därmed inte fyller sin funktion. Stratsys används istället som ett informationssystem där nämnderna ansvarar för att rapportera in information inför årsredovisning och delårsrapport. Vi bedömer därför att Stratsys inte används på ett tillfredställande sätt utifrån ett målstyrningsperspektiv. Det framkommer under granskningen att syftet med att använda Stratsys samt ansvarsfördelningen för systemet är otydligt. Vi rekommenderar därför att man ser över syftet med att använda sig av systemet, vad som ska vara dess mervärde i förhållande till andra system som verksamheterna idag använder sig av, samt att ansvarsfördelningen tydliggörs. Detta för att undvika att systemet blir ytterligare en administrativ börda och att parallella system sedimenteras i organisationen. Vård- och omsorgsnämndens rapportering i Stratsys är idag bristfällig, framför allt när det gäller måluppfyllelsen. Genom att uppföljningen av indikatorerna redovisas i bilaga blir det svårt att få en överblick över måluppfyllelsen. Det är därmed också svårt att göra en bedömning av måluppfyllese till årsredovisning och delårsrapport- Lysekils kommun 7 av 8

10 baserat på Stratsysrapporteringen. Vi rekommenderar därför att man ser över den kompetens som finns på området inom kommunen och säkerställer att personal som ansvarar för rapportering i Stratsys får tillräcklig utbildning för att hantera systemet. Håkan Olsson Projektledare Håkan Olsson Uppdragsledare Lysekils kommun 8 av 8

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem. Norrtälje kommun

Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem. Norrtälje kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem Anders Törnqvist Roger Burström Norrtälje kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Elin Petersson Jörn Wahlroth Maj 2016 Uppföljning av Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mönsterås kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ärende- och dokumenthantering

Ärende- och dokumenthantering www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning POLICY Policy för verksamhets- och ekonomistyrning Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2018-02-26, 46 Diarienummer KS 2017/622 Giltighetstid Fr.o.m. 2018-03-15 och gäller

Läs mer

Ansvarsutövande Gemensam nämnd för drift av personalsystem

Ansvarsutövande Gemensam nämnd för drift av personalsystem Revisionsrapport Ansvarsutövande 2011 Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Gemensam nämnd för drift av personalsystem Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Kvalitetsledningsarbetet

Kvalitetsledningsarbetet www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun

Uppföljning av revisionsrapporten Investeringsprocessen Bollnäs Kommun www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund, uppdrag och metod...3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Revisionsplan 2015 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2015 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Anneth Nyqvist Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt 2015 1 3.2.1

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Projekt inom utvecklingsenheten

Projekt inom utvecklingsenheten www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinje för styrmodell och ledningssystem

Riktlinje för styrmodell och ledningssystem Riktlinje för styrmodell och ledningssystem Fastställd av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx Dokumentansvarig: Hållbar samhällsutveckling Gäller tillsvidare med årlig översyn och revidering vid behov 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-06-30 Krokoms kommun 2007-09-12 Hans Stark *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...1 Inledning...2 Inledning och regelverk...2

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Linköpings kommuns revisorer har i sin revisionsplan för 2016 beslutat om en fördjupad granskning för att undersöka om ändamålsenliga

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Övergripande ansvarsutövande år 2013

Övergripande ansvarsutövande år 2013 Övergripande ansvarsutövande år 2013 Kommun: Styrelse: Skellefteå kommun Kommunstyrelsen Uppdrag från kommunfullmäktige 1 Reglemente Fastställt: 2012-12-11 Är reglementet aktuellt? 2 Budget Innehåller

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Tilda Lindell Sofia Regnell Augusti 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer1

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Uppföljning överförmyndarnämndens verksamhet

Uppföljning överförmyndarnämndens verksamhet Uppföljning överförmyndarnämndens verksamhet Bakgrund Under 2015 genomförde kommunrevisionen i Falkenbergs kommun en övergripande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet mot bakgrund av inrättandet

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för styrkort och ledningssystem

Riktlinje för styrkort och ledningssystem Riktlinje för styrkort och ledningssystem Fastställd av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx Dokumentansvarig: Hållbar samhällsutveckling Gäller tillsvidare med årlig översyn och revidering vid behov 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Älvdalens.

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Älvdalens. Älvdalens kommun kommunaalvdalen.se efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Älvdalens kommun Skolinspektionen. Box 156, 221 00 Lund. www.skolinspektionen.se

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsutövande Stadsbyggnadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Styrmodell i Tjörns kommun

Styrmodell i Tjörns kommun Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinje, Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommunchef Dokumentnamn Styrmodell i Tjörns kommun Dokumentet gäller för Hela kommunen och de kommunala bolagen. Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Januari 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen

Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: KF 79 2017-09-27 För revidering och fastställande av bilagan

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Granskning av processen för implementering av landstingsplanen

Granskning av processen för implementering av landstingsplanen Granskning av processen för implementering av landstingsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016 12 14 16REV37 2(12) Sammanfattning I granskningen fokuseras på processen kring implementering

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer