Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

2 Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Uppdraget Avgränsning och metod Granskningsresultat Organisation och arbetssätt Kommunövergripande arbete Kommunstyrelsens arbete Nämndernas och förvaltningarnas arbete Bolagen Smedjebacken Energi & Vatten AB Bärkehus AB Kommentarer och bedömningar Uppföljning och rapportering Protokollsgenomgång Kommentarer och bedömningar Utvärdering och förbättringsåtgärder Kommentarer och bedömningar November 2014 Smedjebackens kommun

3 1. Sammanfattande bedömning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun genomfört en granskning avseende kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala bolagen endast till viss del utövar sitt ansvar gällande den interna kontrollen i enlighet med reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen behöver förbättra sin samordning och uppsikt över nämnder och bolag för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet samt med tillräcklig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning bland annat på att reglementet för intern kontroll behöver uppdateras samt göras känt inom kommunen att kommunstyrelsen behöver säkerställa att reglementet tillämpas att nämnderna i låg grad har upprättat och antagit regler, anvisningar och organisation för den interna kontrollen i enlighet med reglementet för intern kontroll. Vi kan dock konstatera att det inom två nämnder har upprättats ledningssystem som tydliggör organisation, processer, systematiskt kvalitetsarbete etc vilket är positivt och bidrar till att stärka den interna kontrollen inom verksamheten. att vår bedömning från tidigare granskning av bolagens ägarstyrning (november 2012) kvarstår d v s att vi bedömer att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, behöver kontrollera och fastställa att ändamålsenliga rutiner för internkontroll finns beslutade och dokumenterade i bolaget samt att dessa efterlevs att interkontrollplaner inom kommunstyrelse och nämnder behöver aktualiseras samt tas fram i bolagen att uppföljning och rapportering av intern kontroll i låg grad sker i enlighet med reglementet att kommunstyrelsen behöver säkerställa att utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll sker i enlighet med reglementet. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att vid identifierade förbättringar genomföra dessa. Ett förbättringsprojekt som lyfts fram i granskningen är översynen av informationssäkerheten samt dokumenthanteringen vilket vi anser är positivt. Smedjebackens kommun 1 av 15

4 Vi rekommenderar att vid en uppdatering av reglementet bör detta omfattas av att det inom kommunstyrelse och nämnder genomförs risk- och väsentlighetsanalyser som grund till arbetet med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll att reglementet även bör gälla för de kommunala bolagen så att kommunstyrelsens samordning och uppsiktsplikt underlättas och stärks att som stöd till att stärka kommunstyrelsens samordningsansvar och övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen bör gemensamma mallar utarbetas för risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan, uppföljning och rapportering att anvisningar och rutiner tas fram och implementeras som tydligt redogör för hur uppföljning och rapportering av interna kontrollen ska ske att rutiner för utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll tas fram, görs kända och tillämpas att respektive nämnd och bolag utser en huvudansvarig för internkontrollarbetet inom deras verksamhet samt att kommunstyrelsen även utser en huvudansvarig för det övergripande internkontrollarbetet inom kommunen för att säkerställa att reglementet efterlevs att det bör analyseras varför förvaltningschefer uppfattar otydligheter kring anvisningar och tidplaner för kommunens budget- och bokslutsprocess, om det är processen eller om dokumenten behöver implementeras i verksamheten att informations- och utbildningsinsatser genomförs både för politiker och för tjänstemän avseende intern kontroll Sammanfattningsvis kan vi konstatera att svaren i webbenkäten visar en mer positiv bild av kommunens arbete med intern kontroll även vad vi fått fram i granskningen via intervjuer och styrande- och stödjande dokument. Det kan vara väsentligt att analysera vad denna skillnad beror på. Smedjebackens kommun 2 av 15

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Av kommunallagen (6 kap. 7 ) framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att det är nämnderna själva som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten så den bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att räkenskaperna är rättvisande. Tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerade i organisation, system och i det löpande arbetet. I Smedjebackens kommun finns ett reglemente för intern kontroll fastställt av fullmäktige. Enligt reglementet 1 har styrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar att en organisation kring intern kontroll finns inom kommunen. Enligt reglementet 2 har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: - En organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde - Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen - Varje år antaga en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Revisorerna ska bl a enligt KL 9 kap 7 pröva om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig Uppdraget Revisorerna i Smedjebackens kommun har i tidigare granskningar samt avstämningar med nämnder, bolag och styrelse noterat att den interna kontrollen behöver stärkas. Inför 2014 års granskningar genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys där det bedömdes angeläget att granska kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. har fått i uppdrag att genomföra granskningen. Revisionsfråga Vår revisionsfråga är om kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala bolagen utövar sitt ansvar gällande den interna kontrollen i enlighet med reglementet för intern kontroll? Smedjebackens kommun 3 av 15

6 Revisionskriterier Kommunallagen Reglemente för intern kontroll, Smedjebackens kommun (daterat 2001) Kontrollmål - Nämnderna har antagit regler och anvisningar för den interna kontrollen. - Nämnderna har upprättat en organisation för den interna kontrollen. - Nämnderna fastställer årligen en plan för att följa den interna kontrollen inom verksamheten. - Nämnderna följer löpande upp det interna kontrollsystemet inom respektive nämnds verksamhetsområde. - Rutiner finns för hur uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras. - Nämnderna har rapporterat resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 2013 till styrelsen och kommunens revisorer. - Rutiner finns för styrelsens arbete med att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Vid identifierade förbättringar, har styrelsen genomfört dessa? 2.3. Avgränsning och metod Granskningen avser kommunens samtliga nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Genomgång av styrdokument och andra för granskningen relevanta dokument (t ex internkontrollplaner, uppföljningar avseende intern kontroll, rutiner för den interna kontrollen etc). Intervjuer, avstämningar och kontroller enligt nedan: - Webbenkät till ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelse och nämnder - Intervjuer med kanslichef, ekonomichef och förvaltningschefer samt ordförande och vd i kommunens bolag Intervjuerna har genomförts individuellt samt i grupp. Webbenkäten har haft en svarsfrekvens på 80 %. Representanter från samtliga nämnder och kommunstyrelsen har besvarat enkäten. Smedjebackens kommun 4 av 15

7 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation och arbetssätt I reglementet för intern kontroll specificeras kommunstyrelsens och nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Enligt reglementet har styrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll samt att upprätta en organisation för internkontrollarbetet. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive område. De ska tillse att en organisation upprättas inom området samt att regler och anvisningarna för den interna kontrollen antas. Reglementet specificerar även förvaltningschefens respektive verksamhetsansvariga chefers ansvarsområden. Förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler skall antagas av respektive nämnd. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvariga cheferna ansvarar för att antagna regler och anvisningar följs och att övriga anställda informeras om dess innebörd. Iakttagelser I granskningen har vi noterat stora variationer i nämndernas och förvaltningarnas arbete med intern kontroll. Ansvarig för arbetet med interna kontrollen inom kommunstyrelseförvaltningen är kanslichefen. Kanslichefen har ett samordningsansvar för förvaltningscheferna inom kommunen men respektive nämnd ansvarar för tillsättandet av förvaltningschef för sin verksamhet. Det finns ingen kommunchef i Smedjebackens kommun utan funktionen kanslichef har en mer övergripande roll. Kännedomen om internkontrollreglementet varierar. Två av förvaltningscheferna känner inte till reglementet. VD och ordförande i bolagen känner inte heller de till reglementet. Reglementet antogs av fullmäktige 2001 och det upplevs av de intervjuade som kort och koncist. Vid intervjuerna framkommer att det upplevs som att det är ett gammalt dokument men att det inte är i behov av revidering Kommunövergripande arbete Gällande intern kontroll finns inget kommunövergripande arbete och ingen person har utsetts som ansvarig för att hålla ihop och samordna arbetet inom kommunen samt med bolagen. Varje nämnd/förvaltningschef ansvarar för sin verksamhet. Smedjebackens kommun 5 av 15

8 Det sker inga systematiska eller strukturerade diskussioner kring internkontrollarbetet på en kommunövergripande nivå. Vissa diskussioner har förts inom förvaltningschefernas ledningsgrupp men inte utifrån ett samordnat internkontrollarbete. I förvaltningschefernas ledningsgrupp har det dock identifierats en gemensam risk avseende personalssystemets självservice. En kommungemensam definition av intern kontroll finns inte. Sådana diskussioner har inte förts. Utifrån genomförd webbenkät kan vi konstatera att flertalet respondenter anser att kommunstyrelsen har upprättat en organisation för det övergripande internkontrollarbetet i kommunen. Gällande behovet av utbildning framkommer i intervjuer och webbenkät att detta varierar inom organisationen. Viss utbildning har utförts men det var några år sedan Kommunstyrelsens arbete Inom kommunstyrelseförvaltningen ansvarar avdelningarna för upprättandet av sin egen internkontrollplan. Det finns en mall för internkontrollplan upprättad och som ska användas av avdelningarna. I granskningen har noterats att det saknas aktuella internkontrollplaner för samtliga avdelningar (ekonomikontorets är från 2010). Ingen mall för redovisning av genomförda kontroller finns utarbetad inom förvaltningen. Kommunstyrelsen har antagit internkontrollmål för Avrapportering av målen gjordes i slutet av Uppdaterade internkontrollmål för kommunstyrelseförvaltningen ska tas inför Inom kommunstyrelsen finns en framtagen mall för riskbedömning inom enskilda rutiner. Riskbedömning har utförts för en enskild rutin men bedömningen är inte daterad varför det är svårt att avgöra hur aktuell den är. Kommunstyrelseförvaltningen har även gjort en övergripande riskbedömning för sin förvaltning, dock ej daterad. Gällande riskbedömningar görs detta strukturerat kring brandskydd, fysiska byggnader, lås och larm osv. Inom kommunstyrelseförvaltningen har ett utvecklingsarbete drivits och håller på att genomföras avseende informationssäkerhet. En informationssäkerhetspolicy har tagits fram. I detta arbete ska det även bland annat ses över samtliga rutiner för inkomna ärenden till kommunen (dokumenthanteringen, såväl manuella som digitala) för att säkerställa att detta fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vid intervju framkommer att kommunen i detta har kommit långt i jämförelse med andra kommuner. Webbenkäten visar att kommunstyrelsen upplever att de har en god kommunikation med förvaltningen avseende intern kontroll och risker. Men att det Smedjebackens kommun 6 av 15

9 finns vissa tveksamheter kring förekomsten av internkontrollplaner och hur den kommunicerats inom verksamheterna Nämndernas och förvaltningarnas arbete Inom familje- och utbildningsnämnden (FUN) arbetar de med ett systematiskt kvalitetsarbete vilket enligt förvaltningscheferna har vävts samman med internkontrollarbetet inom förvaltningen. Ett årshjul har utarbetats där kontrollerna som anges i internkontrollplanen följs upp. En aktuell internkontrollplan finns upprättad för 2014 samt för Enligt förvaltningscheferna kan det dock finnas ett behov av att se över kontrollmålen och ta bort några samt basera dem i högre grad på en riskanalys. Kontrollmålen är till stor del återkommande vilket enligt förvaltningscheferna också bör förändras. FUN:s internkontrollplan innefattar även en beskrivning av styrdokument, arbetssätt och organisation. Omsorgsnämndens (ON) uppger att de har utarbetat ett ledningssystem där intern kontroll ingår. Internkontrollarbetet inom förvaltningen fokuserar på kvalitet och verksamhet och har ingen ekonomisk aspekt enligt förvaltningschefen. Vid en genomgång av ledningssystemet från mars 2014 kan vi se att årliga interna kontrollmål har fastställts, ansvarig för målen är angivna och resultatet från kontrollerna skall rapporteras till nämnden. Inom kulturnämnden (KN) finns en interkontrollplan från Förvaltningschefen är ny sedan januari Vid intervju uppges att det finns ett flertal dokument som stärker arbetet med den interna kontrollen men att det saknas ett systematiskt arbete. Det sker inga diskussioner avseende risk. Någon närmare granskning av framhållna dokument har inte gjorts. Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) har ett reglemente som reglerar bl.a. nämndens ansvar och sammansättning. Reglementet nämner inte intern kontroll. Förvaltningen har en framtagen internkontrollplan med utvalda rutiner men den är inte daterad varför det är svårt att avgöra hur aktuell den är. Det finns enligt förvaltningscheferna en styrka och fördel i att utarbeta kommungemensamma mallar för internkontrollarbetet (t.ex. internkontrollplan, riskanalys, redovisning). Kommunstyrelsen fastställer varje år i februari datum för de olika stegen i budgetoch bokslutsarbetet. Samt finns mötesagenda för samtliga nämnds- och kommunstyrelsemöten framtagen. Vi har i granskningen tagit del av anvisningar och tidplan avseende budget- och bokslutsprocessen i dokumenten "Budgetprocessen som styrmedel" samt "tidsprocess". Vid intervjuer med förvaltningschefer framförs att det upplevs finnas en viss otydlighet avseende budgetprocess och tidplaner. Gällande behovet av utbildning varierar detta mellan förvaltningarna. Vissa anser att ytterligare utbildning vore bra för tjänstemännen men uppfattning är överlag att ett krafttag i och med den nya mandatperioden med utbildning av politikerna vore positivt för att öka förståelsen och strukturera arbetet med intern kontroll. Smedjebackens kommun 7 av 15

10 Förekomsten av regler och anvisningar varierar. Enligt webbenkäten finns det upprättat i nämnderna men vid intervjuerna framkommer att detta endast finns för FUN och KS. Webbenkäten stärker resultatet från intervjuerna kring huruvida nämnderna upprättat en organisation för den interna kontrollen. Internkontrollplaner har inte upprättats i majoriteten av nämnderna men dialogen med verksamheten framhålls som god Bolagen I Smedjebackens kommun finns bolagen Smedjebacken Energi & Vatten AB och Bärkehus AB. Vid intervju med bolagen framkommer att de inte har upprättat ett eget internkontrollreglemente. Bolagen har inte heller någon upprättad internkontrollplan. Arbete med riskanalyser och intern kontroll sker till viss del i det dagliga arbetet men inte strukturerat eller systematiskt. Det som framförs vid intervjuer med bolagen är att gemensamma mallar inom kommunen och ett tydligare reglemente kan vara positivt om det inte blir för detaljstyrt. Lekmannarevisorerna har i tidigare granskning (november 2012 Ägarstyrning) noterat att kommunens bolag saknar system och rutiner för intern kontroll. Inom Smedjebacken Energi AB har det tidigare genomförts en genomlysning av ekonomirutinerna. Som ett resultat av detta pågår nu med stöd av konsult ett genomgripande förändringsarbete av intern kontroll, redovisningsstruktur etc Smedjebacken Energi & Vatten AB Vi har i granskningen tagit del av följande dokument; Bolagsordning för bolaget antogs av kommunfullmäktige Ägardirektiv för bolaget antogs av kommunfullmäktige Styrelsens arbetsordning som antagits av styrelsen årligen, senast VD-instruktion som antagits av styrelsen årligen, senast Instruktion avseende ekonomisk rapportering enligt ABL som antagits av styrelsen årligen, senast Attestinstruktion daterad Bärkehus AB Vi har i granskningen tagit del av följande dokument; Bolagsordning för bolaget antogs av kommunfullmäktige Ägardirektiv för bolaget antogs av kommunfullmäktige Smedjebackens kommun 8 av 15

11 Styrelsens arbetsordning som antagits av styrelsen årligen, senast VD-instruktion som antagits av styrelsen årligen, senast Instruktion avseende ekonomisk rapportering enligt ABL som antagits av styrelsen årligen, senast Attest- och utanordningsinstruktion daterad Kommentarer och bedömningar Vår bedömning är att reglementet för intern kontroll behöver uppdateras samt göras känt inom kommunen. Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen behöver säkerställa att reglementet tillämpas. Vi rekommenderar att vid en uppdatering av reglementet bör detta omfattas av att det inom kommunstyrelse och nämnder genomförs risk- och väsentlighetsanalyser som grund till arbetet med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Vidare är vår rekommendation att reglementet även bör gälla för de kommunala bolagen så att kommunstyrelsens samordning och uppsiktsplikt underlättas och stärks. Vår bedömning är att nämnderna i låg grad har upprättat och antagit regler, anvisningar och organisation för den interna kontrollen i enlighet med reglementet för intern kontroll. Vi kan dock konstatera att det inom två nämnder har upprättats ledningssystem som tydliggör organisation, processer, systematiskt kvalitetsarbete etc vilket är positivt och bidrar till att stärka den interna kontrollen inom verksamheten. Webbenkäten visar att det finns en uppfattning om att kommunstyrelsen och nämnderna har upprättat en organisation för internkontrollarbetet i kommunen men vid intervjuer med tjänstmännen är detta inte lika tydligt. Vi bedömer med bakgrund i detta att det finns ett behov av att tydliggöra organisationen och kommunicera detta inom kommunen. Som vi noterat under iakttagelserna så gjordes en granskning av bolagens ägarstyrning i november Vår bedömning från denna granskning kvarstår d v s att vi bedömer att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, behöver kontrollera och fastställa att ändamålsenliga rutiner för internkontroll finns beslutade och dokumenterade i bolaget samt att dessa efterlevs. Vi bedömer att interkontrollplaner inom styrelse och nämnder behöver aktualiseras samt tas fram i bolagen. Vi rekommenderar att som stöd till att stärka kommunstyrelsens samordningsansvar och övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen bör gemensamma mallar utarbetas för risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan, uppföljning och rapportering. Vi konstaterar att det finns anvisningar och tidplaner för kommunens budget- och bokslutsprocess. Det bör analyseras varför förvaltningschefer uppfattar otydligheter Smedjebackens kommun 9 av 15

12 kring detta, om det är processen eller om dokumenten behöver implementeras i verksamheten. Vi bedömer vidare att informations- och utbildningsinsatser bör genomföras både för politiker och för tjänstemän avseende intern kontroll Uppföljning och rapportering Enligt reglementet är nämnderna skyldiga att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt område och skall årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen skall löpande rapporteras till nämnden. Nämnden skall i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen och samtidigt även till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen skall sedan göra en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll samt informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. Iakttagelser Kommunstyrelsens sekreterare arbetar med insamling av internkontrollplanerna inom kommunstyrelseförvaltningen inför avrapporteringen till styrelsen. Tanken är att internkontrollplanerna ska sammanställas men det arbetet uppges ej fungera fullt ut. Under 2014 har endast en avdelning lämnat in en redovisning av internkontrollarbetet. Kanslichefen ansvarar för arbetet med insamling. Begäran skickas ut efter semestrarna men återkopplingen fungerar inte tillfredsställande. Vid genomförda intervjuer framkommer att FUN har en klagomålshanteringsrutin som används för att fånga upp brister inom förvaltningen. Denna fokuserar främst på kundernas möjlighet att lämna synpunkter på t.ex. rektorer men hjälper förvaltningscheferna att fånga upp brister. FUN har även en internkontrollplan med specificerade kontroller som följs upp och rapporteras till nämnden. FUN rapporterar till nämnden utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete där intern kontroll ingår. Rapportering till nämnden sker en gång per år. Inom övriga förvaltningar används arbetsplatsträffar (APT), ledningsgruppsmöten och dylikt för uppföljning och rapportering. Uppföljning och rapportering sker inte på ett systematiskt sett och intern kontroll är inte en stående punkt på dagordningen. I samband med årsbokslut 2013 träffade respektive förvaltningschef kommunens revisorer och deras sakkunniga biträde och informerade om arbetet med internkontroll och årets resultat. Bolagen har inte lämnat någon rapport till kommunstyrelsen avseende internkontrollarbetet. Vid genomförda intervjuer sker rapportering till Smedjebackens kommun 10 av 15

13 kommunstyrelsen genom att kallelser till styrelsemöten samt protokoll översändes till kommunstyrelsen. Uppföljning och rapportering uppges vara styrt av ägardirektiven. Webbenkäten har visat att uppföljningen och rapporteringen av intern kontrollarbetet kan förbättras. Detta upplevs endast till viss del vara fungerande. Uppföljning och rapportering sker till viss del till kommunstyrelsen från den egna förvaltningen. Utifrån enkätsvaren har ingen av nämnderna rapporterat sitt arbete till kommunstyrelsen Protokollsgenomgång I granskningen har en genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll gjorts. Iakttagelser Nedan redovisas 2013 och 2014 t.o.m oktober Internkontrollplan KS FUN KN ON => MBN Regler och anvisningar Särskild plan för uppföljning Löpande rapportering x Årlig uppföljning Rapport till kommunstyrelsen FUN har fått löpande rapportering från förvaltningscheferna om det systematiska kvalitetsarbetet inkl internkontrollmoment under ON beslutade i september 2013 att en ny internkontrollplan skulle tas fram och ingå som en del i kvalitetsledningssystemet. Nämnden beslutade även i samband med budget 2014 att internkontrollplan skulle utarbetas Internkontrollplan Regler och anvisningar Särskild plan för uppföljning Löpande rapportering Årlig uppföljning av fg år KS x x FUN x x x KN ON x MBN Rapport till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har tagit del av internkontrollplan 2014 samt uppföljning av internkontrollplan 2013 för Västerbergslagens kulturskolenämnd vid ett möte. Kommunstyrelsen tar regelbundet del av protokollen från nämnderna och bolagens styrelsemöten. FUN har fått löpande rapportering från förvaltningscheferna om det systematiska kvalitetsarbetet inkl internkontrollmoment under Smedjebackens kommun 11 av 15

14 ON beslutade att godkänna ledningssystemet i mars 2014 i vilket internkontrollplanen ingår. Nämndernas protokoll innefattar återkommande budgetuppföljningar. Utifrån resultatet redovisas vidtagna/planerade åtgärder samt hot och möjligheter för att nå en budget i balans. Detta görs dock inte för MBN Kommentarer och bedömningar Vi kan konstatera att det idag inte sker ett strukturerat uppföljningsarbete eller rapportering av internkontrollarbetet inom kommunen med undantag för FUN. Inom kommunstyrelseförvaltningen finns en struktur för uppföljning och rapportering men detta uppges inte fungera då internkontrollplanerna inte lämnas in. Vi kan även konstatera att förekomsten och aktualiteten av internkontrollplaner inom förvaltningarna och bolagen varierar. Med bakgrund i protokollsgenomgången kan vi konstatera att endast en nämnd har spårbara löpande uppföljningar som innefattar intern kontroll. Kommunstyrelsen har inte fått några rapporter ifrån nämnderna och ingen utvärdering har utförts under 2014 av föregående års internkontrollarbete. Uppfattningen i nämnderna är dock att kommunstyrelsen följer upp internkontrollarbetet i samband med årsbokslut, delårsbokslut och budgetuppföljningar samt att de har avrapporterat sina internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Detta går dock inte att utläsa ur protokollen. Mot bakgrund av ovan är vår bedömning att uppföljning och rapportering av intern kontroll i låg grad sker i enlighet med reglementet. Vi rekommenderar att anvisningar och rutiner tas fram och implementeras som tydligt redogör för hur uppföljning och rapportering av interna kontrollen ska ske Utvärdering och förbättringsåtgärder Enligt reglementet skall kommunstyrelsen utifrån sin utvärdering av kommunens sammanställda system för intern kontroll identifiera eventuella förbättringsområden och stärka den interna kontrollen inom dessa områden. Iakttagelser Det görs inte någon sammanställning eller utvärdering på kommunövergripande nivå (inkl bolagen) avseende hur arbetet med intern kontroll fortlöpt under året. Som vi beskriver under punkt pågår inom kommunen ett utvecklingsarbete avseende informationssäkerheten inkl dokumenthantering. Bland annat kommer det att innebära att när kommunens IT-användare tilldelas olika behörigheter så måste de genomgå kunskapstester för att säkerställa att de arbetar på ett säkert och effektivt sätt med kommunens IT-system. I webbenkäten framkommer att åtgärdsplaner upprättas vid behov men att uppföljningen av dessa kan förbättras. Smedjebackens kommun 12 av 15

15 Kommentarer och bedömningar Vår bedömning är att kommunstyrelsen behöver säkerställa att utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll sker i enlighet med reglementet. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att vid identifierade förbättringar genomföra dessa. Ett förbättringsprojekt som lyfts fram i granskningen är översynen av informationssäkerheten samt dokumenthanteringen vilket vi anser är positivt. Vi rekommenderar att rutiner för utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll tas fram, görs kända och tillämpas. Smedjebackens kommun 13 av 15

16 Projektledare Louise Cedemar Uppdragsledare Hans Gåsste Smedjebackens kommun 14 av 15

17 Smedjebackens kommun 15 av 15

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Smedjebackens kommun Hans Gåsste Cert. kommunal revisor Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 Bakgrund och revisionsfråga 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/ DIARIENUMMER: KS 2013/2016 106 FASTSTÄLLD: 2014-12-09 VERSION: 3 SENAS T REVIDERAD: 2016-09-06 GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Kommunchef Policy Policy för intern kontroll Dokumentet gäller för

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Ansvarsprövning 2014

Ansvarsprövning 2014 www.pwc.se Ansvarsprövning 2014 Översiktlig granskning av kommunstyrelsen och nämnderna Robert Bergman April 2014 1 Inledning 2 Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Johanna Kemppainen December 2015 Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst

Revisionsrapport Uppföljning av granskning förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst www.pwc.se Revisionsrapport Helena Steffansson Carlson September 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfråga...3 1.3. Kontrollmål...3 1.4. Avgränsning...3

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Revisionsplan 2019 Trollhättans Stad

Revisionsplan 2019 Trollhättans Stad Revisionsplan 2019 Trollhättans Stad Antagen 2019-04-24 Revisionsplan 2019 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Internkontroll Rättviks Skoljordbruk AB. Rättviks kommun

Internkontroll Rättviks Skoljordbruk AB. Rättviks kommun www.pwc.se KLK 2017/916 2017.1602 2017-11-28 Internkontroll Rättviks Skoljordbruk AB Louise Cedemar Erika Brolin November/2017 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande

Läs mer

Granskning av utbildningsoch omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning. Älvkarleby kommun

Granskning av utbildningsoch omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning. Älvkarleby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hanna Franck Larsson Jennifer Lendeng Oskar Månsson Mars 2019 Granskning av utbildningsoch omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Revisionsrapport Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Motala kommun 2010-05-25 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2 Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 28/2015 April 2016 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen

Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen 2013

Granskning av den interna kontrollen 2013 Falköpings kömmuns-revisorer- 2014-02-27 UN M -02-2 8 Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Kommunfullmäktige Granskning av den interna kontrollen 2013 Vi granskat den interna kontrollen inom styrelsen och

Läs mer

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 19/2016 April 2017 Richard Norberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 29:2-2016 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Nora kommun. Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 13

Nora kommun. Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 13 Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 1 (5) 3 Dnr 2017/00469 194 Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt s beslut 1 beslutar att lämna svar till revisionen angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt yttrande nedan.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer