Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna"

Transkript

1 Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Uppdrag och revisionsfrågor Uppdrag Revisionsfrågor Revisionell bedömning Vad är intern kontroll? Allmän definition Ansvarsfördelningen i kommunen Kommentar Ks arbete med internkontroll Internkontrollplan Rutiner för uppföljning och kontroll Ks övergripande ansvar Kommentarer Nämndernas arbete med internkontroll Vuxennämnden Internkontrollplan Rutiner för uppföljning och kontroll Rapportering till nämnden Kommentarer Arbetsmarknads- och familjenämnden Internkontrollplan Rutiner för uppföljning och kontroll Rapportering till nämnden Kommentarer Barn- och utbildningsnämnden Internkontrollplan Rutiner för uppföljning och kontroll Rapportering till nämnden Kommentarer Sammanfattande kommentarer och förslag

3 1 Uppdrag och revisionsfrågor 1.1 Uppdrag Kommunens revisor har gett Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder - barn- och utbildningsnämnden, vuxennämnden samt arbetsmarknadsoch familjenämnden. Syftet med granskningen är att revisorerna ska få kännedom om hur styrelsen och nämnderna arbetar för att leva upp till kraven i kommunallagen och till kommunens egna regler gällande internkontroll. 1.2 Revisionsfrågor Granskningen har inriktats på att ge svar på följande revisionsfrågor: Har KS och nämnderna aktuella internkontrollplaner? Omfattar internkontrollplanerna alla nivåer i organisationen? Har planerna upprättats utifrån en bedömning av väsentlighet och risk? Har KS och nämnderna fungerande rutiner för att systematiskt följa upp den interna kontrollen? Är KS styrning, uppföljning och kontroll avseende nämndernas internkontrollarbete tillräcklig? För att besvara dessa frågor har intervjuer skett med biträdande ekonomichefen och ansvarig handläggare vid kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningscheferna för vuxenförvaltningen och arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, ekonomicheferna för samtliga tre förvaltningar samt tre avdelningschefer inom arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Vi har dessutom tagit del av och analyserat olika slag av dokumentation som förvaltningarna ställt till vårt förfogande. 3

4 2 Revisionell bedömning Utifrån de ställda revisionsfrågorna visar vår granskning följande: Två av de tre granskade nämnderna och KS har en internkontrollplan, men ingen av dessa omprövas varje år. En nämnd saknar helt internkontrollplan. Inom samtliga nämnder och KS görs dock ett stort antal kontroller/uppföljningar av såväl verksamhet som av mer administrativ karaktär. Det framgår inte tydligt om internkontrollplanerna omfattar hela nämndens verksamhetsområde eller i huvudsak endast den del som mer direkt är kopplad till den centrala administrationen. Granskningen visar att internkontrollplanerna inte är baserade på någon mer systematisk bedömning av väsentlighet och risk även om det förekommer diskussioner mellan olika tjänstemän. KS och de två nämnder som har planer följer upp dessa årligen. Uppföljningen inom den ena av de två nämnderna upptar dock endast ett fåtal punkter och är inte tydligt kopplad till den antagna internkontrollplanen. KS agerar inte tillräckligt kraftfullt för att leva upp till kraven i reglementet på att ha det övergripande ansvaret för internkontrollarbetet i kommunen. Nedan redovisas granskningsresultatet i sin helhet. Granskningen avslutas med våra förslag till åtgärder för att förbättra internkontrollarbetet i kommunen. 4

5 3 Vad är intern kontroll? 3.1 Allmän definition Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Intern kontroll utgör därför ett viktigt ledningsverktyg för såväl den politiska som professionella ledningen. En väl uppbyggd och fungerande intern kontroll är såldes en viktig förutsättning för att en organisation ska kunna leva upp till kraven på God ekonomisk hushållning. För att ytterligare tydliggöra definitionen av intern kontroll kan man dela in i begreppet i rutinorienterade kontroller och resultatorienterade kontroller: Med rutinorienterade kontroller menas dels säkerhet i system och rutiner dels rättvisande räkenskaper. Det förra skapas genom en tydlig arbetsfördelning och olika kontrollmoment, t.ex. löpande avstämningar, behörighetskontroller i ADB-system, back - up rutiner, inventeringar, attest- och anslagskontroll, kontroll mot underlag etc. Rättvisande räkenskaper innebär att kommunen följer god redovisningssed. Med resultatorienterade kontroller menas kontroller för att främja organisationens effektivitet och säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. I en effektiv organisation finns tydliga och mätbara mål för verksamheten, dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning, dokumenterade rutinbeskrivningar etc. En ändamålsenlig verksamhet kännetecknas av politiska beslut om mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat i förhållande till målen. I kommunallagens 6 kap. 7: definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen 5

6 är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Intern kontroll är ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv och behöver planeras och genomföras så att det uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god intern kontroll är det därför nödvändigt att nämnden har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande. 3.2 Ansvarsfördelningen i kommunen Hur internkontrollarbetet ska bedrivas i kommunen finns reglerat i ett dokument kallat Intern kontroll av ekonomi och verksamhet. Dokumentet är odaterat men enligt uppgift togs det fram i slutet av 1990-talet. Ansvarsfördelningen i kommunen rörande internkontrollen beskrivs i dokumentet på följande sätt: Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom kommunen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningschef ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas. Vidare sägs följande: Varje nämnd skall utforma en intern kontrollplan. Uppdatering och val av olika granskningsområden ska ske årligen. Granskningsområden prioriteras med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Slutligen fastslås följande: Nämnden ska besluta om formerna för rapportering. Till kommunstyrelsen skall rapport om resultatet av uppföljningen ske i samband med årsredovisningen Kommentar Även om styrdokumentet är 6-8 år gammalt är regleringen av ansvaret enkelt och tydligt beskrivet, fångar in de väsentligaste momenten som ska göras och bör därför kunna fungera väl för att stödja och styra nämndernas arbete med internkontroll. 6

7 4 Kommunstyrelsens arbete med internkontroll 4.1 Internkontrollplan Kommunstyrelsen ska i likhet med övriga nämnder utarbeta en internkontrollplan baserad på en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen visar att den plan KS nu arbetar efter i grunden bygger på den plan som togs fram redan år Därefter har det inte skett någon mer omfattande revidering av planens innehåll. Det har inte heller gjorts någon revidering av väsentlighets- och riskanalysen som grund för kommunstyrelsens internkontrollarbete. 4.2 Rutiner för uppföljning och kontroll Avrapporteringen av genomförda internkontrollinsatser 2005 inom KS ansvarsområde redovisas i ett dokument under rubriken Rapport om tillämpning av kommunstyrelseförvaltningens/kommunledningskontorets internkontrollplan under I detta dokument ges endast en översiktlig beskrivning av vilka områden som omfattats av internkontrollinsatser. Några resultat av den genomförda internkontrollen eller eventuella slutsatser för planering av kommande års internkontroll redovisas däremot inte. 4.3 Ks övergripande ansvar gentemot nämnderna Enligt reglementet har KS det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom kommunen. Av granskningen framgår att det under senare år inte funnits något politiskt tryck i frågor som rör internkontroll. KS har således de senaste åren inte tagit tillräckligt tydliga initiativ för att leva upp till kraven i gällande reglemente och kommunallagen. 4.4 Kommentarer Granskningen visar att KS saknar en aktuell internkontrollplan baserad på en bedömning av väsentlighet och risk. KS och dess förvaltning lever därmed inte upp till de krav som ställs i kommunallag och reglemente. Rapporteringen av genomförd internkontroll innehåller ingen redovisning av resultat eller förslag till prioriteringar inför kommande års internkontrollplan. 7

8 Det politiska engagemanget i KS liksom kunskapen om vad internkontrollbegreppet står för och hur det ska tillämpas i praktiken uppfattar vi som bristande. Vi bedömer att det finns ett stort behov av både information/utbildning och diskussion så att ledamöter och tjänstemän förstår sin roll och sitt ansvar. Dessutom är det viktigt att diskutera och lägga fast hur både KS egen internkontroll och KS tillsyn över nämndernas internkontrollarbete ska utformas. Denna diskussion bör ske snarast för att skapa en bra grund för den fortsatta utformningen av internkontrollarbetet i kommunen. 5 Nämndernas arbete med internkontroll 5.1 Vuxennämnden Internkontrollplan Granskningen visar att nämnden inte har någon sammanhållen internkontrollplan. Orsaken till detta uppges vara en kombination av tidsbrist och avsaknad av direktiv/initiativ från KS. Förvaltnings- och ekonomicheferna betonar att avsaknaden av en internkontrollplan inte innebär att man på förvaltningen saknar rutiner för att följa upp och kontrollera olika delar av verksamheten. Däremot finns inte tydligt dokumenterade kontroller av mer administrativ karaktär men även på detta område görs många olika typer av kontroller Rutiner för uppföljning och kontroll Förvaltningen har en tydlig struktur för styrning och uppföljning av verksamheten. På övergripande nivå finns nämndens mål och prioriteringar och respektive område och enhet bryter ner målen i konkreta mål/aktiviteter för den egna verksamheten. Uppföljningen av handlingsplanerna tillsammans med resultat från genomförda kvalitetsmätningar, nyckeltal, statistik mm utgör grunden för nämndens löpande uppföljning och utvärdering av sin verksamhet. Förutom denna mer övergripande verksamhetsuppföljning har nämnden en rad olika rutiner, kontroller och uppföljningar mm. som löpande sker ute i verksamheten. Exempel på detta är: MAS olika uppföljningar av medicinska rutiner vilka redovisas en gång per år för nämnden Kvalitetsgrupp inom förvaltningen arbetar med att öka kvaliteten i olika processer Rutiner för hantering och kontroll av privata medel 8

9 Rutiner för hantering och kontroll av kontanthantering Rutiner kring säkerhetsfrågor Inbyggda kontroller via överklaganden av biståndsbeslut Utomstående kontroller via Länsstyrelse och Socialstyrelse Diskussioner på områdes- och enhetschefsträffar kring konkreta problem som uppstår, etc. Samtliga intervjuade anser att de rutiner och kontroller som finns ute på enhetsnivå i stort täcker de mest väsentliga delarna i verksamheten, men det saknas en tydlig struktur för arbetet och hur det ska dokumenteras och rapporteras Rapportering till nämnden Hittills har relativt lite av de olika uppföljningar och kontroller som gjorts rapporterats till nämnden. Merparten av kontrollerna upplevs vara ren verkställighet varför återrapportering inte ansetts nödvändig. I den nya styrmodell nämnden nu arbetar med kommer verksamhetsuppföljningen att tas upp som ett eget ärende i nämnden Kommentarer Granskningen visar att vuxennämnden saknar en struktur för sitt arbete med intern kontroll och man har ingen fastställd internkontrollplan. Nämnden lever därmed inte upp till kraven i kommunens reglemente. Vi kan samtidigt konstatera att nämndens modell för verksamhetsstyrning innehåller tydliga rutiner för uppföljning och kontroll som stämmer väl med kraven på en fungerande internkontroll. Vi menar att nämnden måste komplettera verksamhetsuppföljningen med en tydligt strukturerad internkontrollplan som även omfattar olika former av mer administrativa rutiner. Förvaltningsledningen måste också hitta arbetsformer för att utforma internkontrollplanen utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Vi är övertygade om att underlaget till en sådan plan finns i form av olika rutiner och arbetssätt och att det därför mest är en fråga om att strukturera detta material. 9

10 5.2 Arbetsmarknads- och familjenämnden Internkontrollplan Granskningen visar att det finns en internkontrollplan som nämnden antog Nämnden har som rutin att planen gäller tills man gör en mer genomgripande revidering. Planen innehåller ett tjugotal kontrollpunkter av såväl administrativa rutiner som verksamhetsinriktade kontroller. Planen är utformad med följande rubriker: rutin, kontrollmoment, kontrollansvar, frekvens, metod, rapportering samt riskbedömning. Planens struktur och rubriker stämmer väl överens med de förslag som återfinns i bl.a. den s.k. COSOmodellen. Förvaltningschefen har nu gett direktiv om att planen ska revideras. Ledningsgruppen kommer att diskutera förslag till ny plan varefter man beräknar att ta upp förslaget i nämnden för beslut i mars eller april. Väsentlighets- och riskanalys kommer att ske i samband med diskussionerna i ledningsgruppen och även i samband med att de första förslagen till internkontrollplan tas fram till ledningsgruppens möten Rutiner för uppföljning och kontroll Ansvaret för att genomföra de fastställda momenten i internkontrollplanen vilar på de som getts kontrollansvaret. Detta upplevs fungera väl inom förvaltningen. Dessutom utförs en mängda andra kontroller av olika slag av personal på olika nivåer i förvaltningen utifrån den delegationsförteckning som finns. Detta dokumenteras sällan särskilt och rapporteras inte heller utan uppfattas mer som en ren verkställighet. Även inom denna nämnd sker en rad olika verksamhetsuppföljningar och kontroller löpande utan att detta finns tydligt dokumenterat i internkontrollplanen. Nämnden har en verksamhetsplan som bryts ner i uppföljningsbara mål som också dokumenteras i ett datorbaserat system VERA. Uppföljning av verksamheten kopplat till målen sker sedan månadsvis. De intervjuade påpekar att det också sker ett antal olika kontroller från myndigheter t.ex. länsstyrelsen som relativt ofta genomför tillsynsbesök ute i verksamheten. Detta upplevs utgöra ett bra komplement till förvaltningens egna kontrollinsatser. 10

11 5.2.3 Rapportering till nämnden Varje år sker en sammanställning av genomförda kontroller kopplat till internkontrollplanen och detta avrapporteras som ett särskilt ärende till nämnden i samband med årsredovisningen. De avrapporteringar av internkontrollplanen som skett 2005 och 2006 är mycket kortfattade och omfattar endast ett fåtal av de punkter som ingår i planen. Därmed är det svårt att få en klar bild av om samtliga kontrollmoment i planen genomförts eller ej. Den uppföljning av verksamheten som görs löpande varje månad rapporteras också till nämnden månadsvis Kommentarer Det är positivt att nämnden har en internkontrollplan som omfattar ett stort antal punkter av både administrativ och verksamhetsmässig karaktär. Däremot bör man diskutera om det går att i planen tydligare markera vilka kontroller som ska göras inom olika verksamhetsområden/enheter. Detta skulle ge såväl nämnden som utomstående en tydligare bild av hur internkontrollen är uppbyggd. En effektiv internkontroll förutsätter att nämnden årligen tar ställning till ett förslag till plan som tagits fram utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Internkontrollplanen ska också bygga på en värdering av erfarenheterna från föregående års genomförda kontroller. Nämndens plan har en i stort sett bra struktur, men skrivningarna under rubriken kontrollmoment bör utvecklas och på flera områden göras mer precisa för att tydliggöra exakt vad det är kontrollen ska inriktas på det aktuella året. Att endast ange att regler följs eller att uppföljning sker enligt anvisningar riskerar enligt vår uppfattning att ge en alltför vid tolkningsmöjlighet till vad som ska kontrolleras. Den skriftliga dokumentationen de två senaste åren av genomförda kontroller är alltför kortfattad och omfattar inte alla delar av internkontrollplanen. Därmed finns inte tillräckligt underlag för att kunna bedöma vilket resultat kontrollerna lett till, vilket i sin tur inte ger förvaltningsledning och nämnd en bra grund för att bedöma behov av eventuella åtgärder. Vi anser slutligen att rapporteringen till nämnden och KS av de kontroller som gjorts bör utvecklas och vara ett eget ärende och inte bara kopplas till årsredovisningen. 11

12 5.3 Barn- och utbildningsnämnden Internkontrollplan Nämnden har en internkontrollplan som omfattar tio punkter. Planen täcker både administrativa rutiner och verksamhetsinriktade kontroller. Planen fastställdes av nämnden år 2000 och har därefter inte reviderats. Planen innehåller följande rubriker: rutin/system, kontrollmoment, kontrollansvar, metod, rapportering till samt riskbedömning. Förvaltningens ekonomichef uppger att planen inte föregicks av någon mer systematisk analys av väsentlighet och risk utan att den mer baseras på de resonemang och värderingar som fördes mellan ledande tjänstemän. Enligt ekonomichefen finns tankar på att utveckla internkontrollarbetet så att vissa större enheter t.ex. gymnasieskolan tar fram en egen internkontrollplan som i vissa delar kan bygga på nämndens plan, men i vissa delar tar upp egna kontrollmoment Rutiner för uppföljning och kontroll Grunden i nämndens styr- och uppföljningsmodell är de fem olika perspektiven. För varje perspektiv har man valt ut några få mått/perspektiv som följs upp och redovisas. Man använder också varje år enkäter till elever, föräldrar och personal som ett viktigt medel att följa upp kvalitetsaspekter på verksamheten. Resultaten redovisas också öppet på bl.a. kommunens hemsida. Utifrån gjorda uppföljningar tar man ute på enheterna fram konkreta checklistor på vad man måste åtgärda utifrån resultaten i de gjorda kontrollerna. Ute på enheterna sker också löpande en rad olika kontroller och man har även rutinbeskrivningar som stöd för sitt kontrollarbete. Dokumentation av genomförda kontroller sker endast om man upptäcker större avvikelser eller brister, annars inte Rapportering till nämnden Rapporteringen av den genomförda internkontrollen sker en gång per år i en bilaga till årsredovisningen. Den avrapportering som gäller för 2005 innehåller sex olika punkter. Ingen av dessa punkter går dock att enkelt härleda direkt till internkontrollplanen. Punkterna har mer karaktären av genomförda utvecklingsinsatser inom olika områden än av genomförda kontroller Kommentarer Nämnden har en internkontrollplan som täcker både administrativa rutiner av olika slag och verksamhetsanknutna kontroller. Vi anser att planen bör utvecklas i sin form på sam- 12

13 ma sätt som vi angett ovan för arbetsmarknads- och familjenämnden. Om inte detta sker finns risk att planen blir alltför allmän och därmed svår att följa upp för nämnden på ett bra sätt. Vi anser att nämndens rapportering av internkontrollen inte är tillfredsställande då den inte är att kopplad till internkontrollplanen. Redovisningen av gjorda kontroller måste göras så tydlig att både berörd personal och nämndledamöterna kan utläs resultatet av gjorda kontroller kopplat till planen. Vi tycker att idén om att även utarbeta internkontrollplaner för större enheter inom förvaltningen är mycket bra. Detta skulle skapa förutsättningar för en tydligare genomförd internkontroll som når ända ut i verksamheten. 6 Sammanfattande kommentarer och förslag Granskningen visar att kommunstyrelsens och nämndernas arbete med internkontroll inte följer kommunens eget ramverk för hur arbetet ska ske. Samtidigt kan vi konstatera att det inom kommunstyrelsen och samtliga tre nämnder förekommer en rad olika kontrollaktiviteter på olika nivåer. Det som framför allt saknas är en tydlig politiskt uttalad ambition, en struktur för arbetet, att internkontrollplanerna baseras på en tydligare bedömning av väsentlighet och risk samt att resultatet av de kontrollaktiviteter som görs dokumenteras och återkopplas till berörda. Utifrån granskningens resultat vill vi särskilt peka på behovet av följande insatser: Begreppet intern kontroll och vad det konkret innebär behöver tydliggöras och såväl personal som nämndledamöter behöver därför ges utbildning i/ information kring internkontrollfrågor i allmänhet och hur man konkret bör arbeta med dessa. I samband med den nya mandatperioden är det ett ypperligt tillfälle att starta denna utbildning så att nämnder och KS klarar att leva upp till såväl kommunallag som eget internkontrollreglemente. Kommunen behöver också skapa en tydligare samordning och samsyn kring internkontrollarbetet. För att åstadkomma detta anser vi att KS snarast bör ta initiativ till en diskussion med nämnderna om hur arbetet med intern kontroll bör bedrivas. KS bör i dialog med nämndföreträdare och ledande tjänstemän kunna lägga fast en gemensam ram för utformningen av internkontrollplanerna och deras hantering. 13

14 Kommunstyrelsens egna rutiner för tillsyn över och uppföljning av nämndernas internkontrollarbete är inte tillfredsställande och måste därför skärpas upp. Att man beslutat att en redovisning ska ske i årsredovisningen 2006 är ett bra första steg. Arbetet med internkontrollplanerna inom KS och de granskade nämndernas ansvarsområde måste utvecklas och stärkas och en revidering måste ske årligen. Det är viktigt att framhålla att, oavsett hur KS agerar, har respektive nämnd och förvaltningschef ett uttalat ansvar för att skapa en fungerande internkontroll inom sina respektive ansvarsområden. Upprättandet av internkontrollplaner måste baseras på en faktisk bedömning av väsentlighet och risk. Dessutom måste resultatet från föregående års kontroller utgöra en viktig grund för vilka områden som ska ingå i kommande års internkontrollplan. Kontrollområden som inte uppvisar några brister bör således inte slentrianmässigt kvarstå i internkontrollplanen år efter år, om inte särskilda skäl föreligger. De nämnder som har en omfattande verksamhet på områdesnivå eller med många administrativa enheter bör överväga om nämnden ska besluta att man även på dessa nivåer ska upprätta internkontrollplaner. Detta skulle skapa en form av internkontrollkedja som skulle stärka den interna kontrollen och samtidigt ge såväl nämnden som utomstående en tydligare bild av hur kontrollsystemet inom hela nämndens ansvarsområde är uppbyggt. Det är viktigt att rapporteringen av genomförda kontrollinsatser till såväl nämnd som KS och revisorer görs tydlig. Vi anser därför att rapporteringen till både nämnde och KS ska ske som ett eget ärende och inte enbart kopplas till årsredovisningen. Rapporteringen måste också på ett tydligt sätt kopplas till de olika kontrollmoment som finns upptagna i internkontrollplanen. Man bör även i rapporteringen, på enklaste sätt, kommentera vilka förslag till åtgärder man har för att korrigera upptäckta brister. Avslutningsvis visar granskningen att det hos de granskade nämnderna finns mycket material, många rutiner, erfarenheter mm som måste utgöra stommen i en fungerande internkontroll. Det arbete som ligger framför kommunen handlar därför främst om att skapa en fungerande struktur, välja ambitionsnivå och tydliggöra ansvar och olika roller för internkontrollarbetet. Detta arbete bör enligt vår uppfattning påbörjas omgående! 14

15 15

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Revisionsrapport Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Motala kommun 2010-05-25 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2 Bakgrund

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Oxelösunds kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor 29 november2011 Granskning intern kontroll Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben Intern kontroll - Stadsbacken Bilaga 1, 189 2010-04-20 Maud Viklander Controller, koncernstaben Disposition Vad är intern kontroll och varför behövs det? Regelverk och vem ansvarar? Utformning av intern

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017 Riktlinjer för intern kontroll Antagen av Kf 77/2017 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-26, 77 Diarienummer: 2017/351 00 För revidering ansvarar: Staben För eventuell uppföljning ansvarar:

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/ DIARIENUMMER: KS 2013/2016 106 FASTSTÄLLD: 2014-12-09 VERSION: 3 SENAS T REVIDERAD: 2016-09-06 GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Kommunchef Policy Policy för intern kontroll Dokumentet gäller för

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller. INTERNKONTROLLREGLEMENTE Kf 127/2004, Gäller fr o m 2004-12-01 Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har respektive nämnd och styrelse. Detta fastslås i kommunallagens 6 kap 7. Styrelsen har

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Internt kontrollreglemente

Internt kontrollreglemente Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

Revisionsrapport. Motala kommun. Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Juni 2008 Håkan Lindahl

Revisionsrapport. Motala kommun. Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Juni 2008 Håkan Lindahl Revisionsrapport Motala kommun Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Juni 2008 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Ulrika Jansson Ärendenr. RS 2013/224 Handlingstyp Riktlinje 1 (7) Datum 2013-06-26 Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av regionstyrelsen 2013-08-29, 240 Riktlinjer för intern

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Håkan Lindahl Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 1 3

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Landstingets internkontrollarbete år 2012

Landstingets internkontrollarbete år 2012 Landstingets internkontrollarbete år 2012 Rapport nr 33/2012 Mars 2013 Richard Norberg, Certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer