Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad

2 Åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Sammanfattning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Solna stad genomfört denna granskning avseende stadens arbete med uppföljning och åtgärder avseende intern styrning och kontroll. Den revisionsfråga som har varit vägledande för granskningen är huruvida det finns ett systematiskt arbete med uppföljning av den interna kontrollen i staden, samt om åtgärder vidtas i syfte att stärka arbetet med intern styrning och kontroll. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att det i stor utsträckning finns ett systematiskt arbete med uppföljning av den interna kontrollen i staden, och att det i viss utsträckning vidtas åtgärder i syfte att stärka arbetet med intern styrning och kontroll. Det finns en tydligt beskriven struktur för arbetet med intern kontroll i och med stadens reglemente och anvisningar för internkontroll, och den översiktliga granskning som har genomförts av nämndernas internkontroll-planer för år 2014 och 2015 indikerar att den gemensamma strukturen för planering, uppföljning och dokumentation av arbetet tillämpas i allt högre utsträckning i stadens nämnder. Däremot varierar redovisningen av identifierade avvikelser och vidtagna åtgärder i uppföljningen av genomförd intern kontroll. Med bakgrund av genomförd granskning är våra rekommendationer att Solna stad ser över formerna för rapportering av och dialog kring identifierade avvikelser och åtgärder. Detta i syfte att tydliggöra vilken form avvikelser och åtgärder som bör synliggöras i uppföljningen för att säkerställa att ledningen för olika organisatoriska nivåer får tillgång till den information som krävs för att kunna styra, följa upp och rapportera om verksamheten. Att utveckla formerna för rapportering och dialog avseende identifierade avvikelser och åtgärder är ett sätt att stärka komponenten information och kommunikation i arbetet med intern kontroll, som i sin tur kan stärka arbetets övriga komponenter såsom kontrollmiljö, riskanalys, kontrollmoment och tillsyn. Solna stad

3 Åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollfrågor Metod och avgränsning Iakttagelser Gemensam struktur Styrdokument Reglemente för intern kontroll Anvisningar för intern kontroll Iakttagelser utifrån COSO-modellen Kontrollmiljö Risk- och väsentlighetsanalyser Kontrollåtgärder Information och kommunikation Tillsyn Sammanfattande bedömning och rekommendationer Sammanfattande bedömning Rekommendationer... 9 Solna stad

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund De förtroendevalda revisorerna ska varje år uttala sig om ansvarsfrågan i revisionsberättelsen. En viktig del i ansvarsutövandet är att bedöma kommunstyrelsens och nämndernas sätt att utöva kontroll. Syftet med denna granskning är att översiktligt bedöma hur dessa politiska organ arbetar med intern styrning och kontroll av verksamheten Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett systematiskt arbete med uppföljning av den interna kontrollen i staden, samt vidtas åtgärder i syfte att stärka arbetet med intern styrning och kontroll? Revisionskriterier Revisionskriterierna består av kommunallag, COSO-modellen samt stadens reglemente och anvisningar Kontrollfrågor Följande kontrollmål har varit vägledande för granskningen: Finns det en gemensam struktur för arbetet med intern kontroll i stadens nämnder? Genomförs årligen en uppföljning av utfallet av nämndernas arbete med intern kontroll? Initieras åtgärder med bakgrund av uppföljningen i syfte att stärka arbetet med intern kontroll i stadens nämnder? Utvärderas och återrapporteras resultatet av genomförda åtgärder? 1.3. Metod och avgränsning Granskningen avser kommunövergripande regelverk, rutiner och uppföljning, och har genomförts via granskning av styrdokument samt planering- och uppföljningsdokument från respektive nämnd. Intervju har även genomförts med stadens ekonomichef. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. Solna stad 1 av 10

5 2. Iakttagelser 2.1. Gemensam struktur Styrdokument Reglemente för intern kontroll Den 29 oktober 2012 antogs stadens reglemente för internkontroll. Enligt stadens indelning av styrdokument utgör reglementet en policy 1, som antas av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet. Syftet med reglementet definieras som att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll och med rimlig grad av säkerhet uppnår nedanstående mål: - En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. I reglementet definieras även ansvaret för intern kontroll på fem nivåer kommunstyrelsen, nämnd, förvaltningschef, verksamhetsansvarig chef och övriga medarbetare. Nedan beskrivs de tre första ansvarsnivåerna: - Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det råder god intern kontroll i staden, och ansvarar även för att utfärda övergripande regler och anvisningar för intern kontroll. - Nämnderna har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden, och ska därför anta regler och anvisningar för hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas. - Förvaltningschefen ansvarar för att god intern kontroll bedrivs inom nämndens verksamhetsområde, att anställda informeras om vad intern kontroll innebär och att allvarliga brister i den interna kontrollen omedelbart rapporteras till nämnden. Enligt reglementet ansvarar varje nämnd för att styra och löpande följa upp den interna kontrollen. Nämndens styrning och uppföljning ska struktureras och synliggöras på följande sätt: - Riskbedömningar av nämndens verksamhet ska genomföras - Inför varje nytt år ska en särskild plan antas för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. 1 En policy i Solna stad uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt och talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Ett policydokument bör enligt stadens definition inte innehålla detaljerade ställningstaganden gällande utförande, prioriteringar eller metoder. Solna stad 2 av 10

6 - Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska (med utgångspunkt från vad som fastställts i planen) återrapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i planen. - Nämnden ska i sin årsberättelse rapportera om resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, och rapporteringen ska redovisa omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. - Vid behov ska rapporten innehålla förslag till åtgärder i syfte att förbättra kommunens gemensamma rutiner. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och ta initiativ till förbättringar om sådana behövs Anvisningar för intern kontroll Som komplement till stadens reglemente för internkontroll har anvisningar för intern kontroll upprättats. Anvisningar och rutiner avser i regel ren verkställighet av riktlinjer och andra styrdokument, och anvisningarna för intern kontroll godkänns och förvaltas av stadsledningsförvaltningen. Anvisningarna förtydligar processen för arbetet med intern kontroll och hur de olika momenten ska genomföras och dokumenteras. Anvisningarna finns upplagda på stadens intranät och länkning till tillämpliga mallar för dokumentation och stöddokument sker löpande i anvisningarna. Nedan redovisas en överblick för anvisningarnas olika områden med tillhörande kort summering av innehållet i respektive område. Process för intern kontroll Anvisningarna inleds med en bild av processens sex delar, förtydligande av vikten av att tillämpa gemensamma mallar för dokumentation. Genomföra risk- och väsentlighetsanalys Risk- och väsentlighetsanalys utgör obligatoriskt dokument, identifiering och värdering av risker, värdering av sannolikhet, konsekvens och framtagande av riskindex samt dokumentation av analysen. Länkning till mallar och stöddokument. Upprätta plan för internkontroll Dokumentet är en obligatorisk bilaga för beslut om nämndens verksamhetsplan och budget. Länkning till mall för dokumentation. Genomföra kontrollmoment Hur genomförandet av kontrollmoment ska ske, när analys och avvikelser ska redovisas samt dokumentation av genomförande, analys och åtgärdsförslag i länkad mall. Solna stad 3 av 10

7 Återrapportera resultat Resultatet av genomförda kontrollmoment ska återrapporteras till nämnden i augusti och december, om allvarliga avvikelser identifieras ska återrapportering till nämnd ske omedelbart. Åtgärda avvikelser Ansvarig styrelse eller nämnd ansvarar för att löpande under året åtgärda identifierade avvikelser. Följa upp åtgärder Respektive förvaltning ska återrapportera åtgärdsstatus för identifierade avvikelser till nämnd per augusti och september. Kontroll av nämndernas identifierade åtgärder samt återrapportering av utfallet för de stadsgemensamma kontrollmomenten ansvarar stadsledningsförvaltningen för. Stadsgemensamma kontrollmoment De stadsgemensamma kontrollmomenten ska inkluderas i styrelse och nämnders plan för intern kontroll, och kontrollrapport inklusive föreslagna åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen per augusti och december. För respektive kontrollmoment formulerar stadsledningsförvaltningen rutiner för momentens genomförande, och rutinerna länkas i anvisningarna. I nedanstående tabell presenteras de stadsgemensamma kontrollmomenten för år 2014 och Internt registrerade betalningar Jäv-utbetalningar som berör den anställde Manuell kreditering av fakturor Representation och gåvor Avtalstrohet Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet Avtals- och entreprenadsuppföljning Periodisering av intäkter och kostnader Redovisning av representation 2.2. Iakttagelser utifrån COSO-modellen Kontrollmiljö Kontrollmiljön är i stor utsträckning beroende av de formella och informella mönster som förekommer i en organisationskultur, samt de målsättningar, regler och styrdokument som finns. Kontrollmiljön utgör grunden för arbetet med intern kontroll och för att påverka och utveckla kontrollmiljön krävs det att man beaktar det sociala systemet 2, det politiska systemet 3 samt det organisatoriska och administrativa systemet 4 och tekniska systemet 5. 2 Medarbetarnas erfarenheter, kompetens, attityder och värderingar, organisationsklimat och styrning 3 Politisk styrning samt hur chefer och ledare agerar 4 Reglementen, styrdokument, riktlinjer samt ansvars- och befogenhetsfördelning 5 Tekniska hjälpmedel, system och program Solna stad 4 av 10

8 Stadens reglemente för internkontroll har inte reviderats sedan beslutet år 2012, men under såväl år 2013 som 2014 har anvisningarna löpande utvecklats och uppdaterats till att bli alltmer handfasta. Det aktiva arbetet med anvisningarna kan ha föranlett vissa skillnader i nämndernas arbete med och dokumentation av intern kontroll, men från maj 2014 har anvisningarna inte reviderats. Anvisningarna finns tillgängliga via Solna stads intranät, som är ett socialt/interaktivt intranät. Detta innebär att användarna av intranätet kan ställa frågor om anvisningarna i anslutning till styrdokumentet. Vi har genomfört en översiktlig granskning av samtliga nämnders internkontrollplaner för år 2014 och 2015 med tillhörande riskanalyser samt uppföljningen i respektive nämnds årsredovisning Två av nämnderna (kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden) hänvisar till vilka regler eller anvisningar som har varit vägledande för nämndens arbete med intern kontroll (i detta fall sker hänvisning till reglementet för intern kontroll). Däremot kan de centrala anvisningarna enligt uppgift anses utgöra ett bra och tydligt stöd, och då är det bra att de gemensamma anvisningarna används istället för att nämnderna beslutar om egna anvisningar Risk- och väsentlighetsanalyser En risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål. En väl genomförd risk- och väsentlighetsanalys ska resultera i en prioritering av för verksamhetsutövningen kritiska kontrollområden i internkontroll-planen. För att riskanalysen ska kunna användas effektivt krävs att tillvägagångssättet för att identifiera och värdera risk och väsentlighet är tydligt, och för att säkerställa en enhetlig hantering och likvärdiga bedömningar mellan olika enheter är det även viktigt att samma systematik tillämpas. Enligt stadens reglemente och anvisningar för intern kontroll ska en risk- och väsentlighetsanalys genomföras årligen och internkontroll-plan upprättas, och båda dokumenten ska biläggas nämndernas förslag till verksamhetsplan och budget. Att risk- och väsentlighetsanalysen ingår som en obligatorisk del i arbetet säkerställer att den ska genomföras för att kunna tas i beaktande vid utformningen av internkontroll-planen. Resultatet av den översiktliga granskningen av nämndernas verksamhetsplaner för år 2014 och 2015 visar att samtliga nämnder utom kommunstyrelsen 6 har bilagt en risk- och väsentlighetsanalys till verksamhetsplanerna för år Två nämnder kompetensnämnden samt barnoch utbildningsnämnden har inte använt numeriska riskindex i analyserna för år 2014, vilket har justerats i 2015 års verksamhetsplaner. Antalet processer och/eller rutiner som redovisas i nämndernas analyser varierar, från fyra till Kontrollåtgärder Kontrollåtgärder är de konkreta åtgärder som vidtas i syfte att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Kontrollåtgärderna styrs av riskanalysen och bör 6 I kommunstyrelsens verksamhetsplan förklaras att alla avdelningar inom stadsledningsförvaltningen arbetade med egna risk- och väsentlighetsanalyser år 2013, och en genomgång och vidareutveckling av materialet skedde inför arbetet med 2014 års verksamhetsplan. Solna stad 5 av 10

9 utformas i förhållande till denna samt den kontrollmiljö som råder. I den struktur som Solna stad utformat för internkontroll-arbetet ska kontrollåtgärderna dokumenteras i en internkontroll-plan. Samtliga nämnder har upprättat internkontroll-planer för år 2014 och Två av nämnderna (socialnämnden och omsorgsnämnden) har uppgett i anslutning till internkontroll-planerna att de processer för vilka riskindexet uppgår till minst sex lyfts in i planen. Internkontroll-planerna följer i huvudsak samma mall, det vill säga att process/rutin, kontrollmoment, kontrollmetod, kontrollfrekvens och rapportering till finns angivet för de processer och rutiner som tas upp i planerna. Antalet moment i planerna varierar i likhet med riskanalyserna, hos några nämnder finns fyra processer eller rutiner upptagna i planen och hos andra finns 15 processer eller rutiner upptagna. I verksamhetsplanerna för år 2015 har flertalet av nämnderna använt samma mall för internkontroll-planerna, där sju uppgifter ska anges för varje process eller rutin som kontrolleras kontrollmoment, metod, redovisning, kontrollansvar, tidpunkt, resultat och förslag på åtgärd. Staden har under år 2014 också arbetat med stadsgemensamma kontrollmoment som en del av strukturen för intern kontrollarbetet, och nya gemensamma kontrollmoment har tagits fram för år Information och kommunikation En förutsättning för en effektiv intern kontroll är att det finns en väl fungerande kommunikation och information mellan olika organisatoriska nivåer, inte minst inför en risk- och väsentlighetsanalys. Det handlar om att ledningen för olika organisatoriska nivåer måste säkerställa att den får den information som krävs för att kunna styra, följa upp och rapportera om verksamheten. Formerna för nämndernas internkontroll ska fastställas i verksamhetsplan och budget och redovisning av resultatet ska ske till nämnd som minst i samband med delårsrapport och årsredovisning. I stadens reglemente för internkontroll finns även uttryckt att samtliga medarbetare har ett ansvar att omedelbart rapportera brister i internkontrollen, och att nämnderna ska rapportera allvarliga brister i internkontrollen till kommunstyrelsen. Utifrån granskningen av nämndernas internkontroll-planer och uppföljningarna av genomförd intern kontroll i nämndernas årsredovisningar, kan det noteras att formen för redovisningen av resultatet utifrån genomförda kontrollmoment år 2014 varierar mellan nämnderna. Ett par av nämnder har valt att redovisa utfallet i en bilagd mall som till upplägget liknar internkontroll-planen (exempelvis att kolumnen för rapporteras till har döpts om till uppföljning ) och för resterande nämnder sker en redovisning av utfallet i löptext i årsredovisningen. I den nya mallen för internkontroll-plan år 2015 finns en särskild kolumn för resultat och förslag på åtgärd. Redovisningen av vilka avvikelser som identifierats vid genomförandet och vilka åtgärder som har vidtagits eller föreslagits varierar mellan nämnderna. I vissa fall framgår inom vilka processer eller rutiner som avvikelser uppvisats och vilka åtgärder som vidtagits, men i förekommande fall uppges bara att resultatet av Solna stad 6 av 10

10 genomförda kontroller har visat på förbättringsområden. I de fall som avvikelser och åtgärder redovisas framgår att åtgärderna kan ha bestått i att såväl korrigera enskilda mindre avvikelser som att föranleda en revidering av en rutin Tillsyn Tillsyn syftar till att kvalitetssäkra och förbättra arbetet med intern kontroll genom kontinuerlig utvärdering av rutiner och processer för att säkerställa att arbetet fungerar som avsett. Detta fordrar ett system för tillsyn och uppföljning som sammanställer och kommunicerar det samlade resultatet av allt internkontrollarbete som har skett i organisationen, för att kunna möjliggöra en övergripande bedömning av intern kontroll samt identifiera områden i behov av åtgärder som kan stärka den interna kontrollen. Enligt stadens reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och ta initiativ till förbättringar om sådana behövs. Kommunstyrelsens utvärdering av styrelse och nämndernas internkontroll presenteras i stadens årsredovisning för år 2014, och bygger enligt uppgift dels på den återrapportering av genomförd internkontroll som nämnderna redovisar i sina respektive årsredovisningar, dels på stadsledningsförvaltningens återrapportering av utfallet för de stadsgemensamma kontrollmomenten. Den sammantagna bedömningen som kommunstyrelsen gör i sin utvärdering utifrån nämndernas återrapportering av internkontrollen, är att processerna fungerar och att internkontrollen har bidragit till goda resultat samt utveckling av processer, rutiner och kontrollmoment. Under året har inga avvikelser av omfattande art redovisats till kommunstyrelsen, utan identifierade avvikelser har hanterats inom respektive nämnd. En positiv utveckling som kommunstyrelsen beskriver i sin utvärdering är att planering och uppföljning av internkontrollen sker mer systematiskt och enhetligt under I uppföljningen lyfts också att det har utvecklats ett handfast stöd i arbetet med internkontroll, i form av ett workshopstöd för risk- och väsentlighetsbedömning, anvisningar och mall för numerisk risk- och väsentlighetsanalys samt mall för internkontrollrapport och anvisningar för återrapportering av kontrollmoment. Ett kvarstående utvecklingsområde uppges i årsredovisningen vara att tillse att arbetet med internkontroll hänger samman på ett bra sätt i hela organisationen, från styrelse och nämnd till respektive verksamhet och enhet. Solna stad 7 av 10

11 3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 3.1. Sammanfattande bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det i stor utsträckning finns ett systematiskt arbete med uppföljning av den interna kontrollen i staden, och att det i viss utsträckning vidtas åtgärder i syfte att stärka arbetet med intern styrning och kontroll. Bedömningarna för respektive kontrollmål sammanfattas i nedanstående tabell och förklaras Kontrollmål Finns det en gemensam struktur för arbetet med intern kontroll i stadens nämnder? Genomförs årligen en uppföljning av utfallet av nämndernas arbete med intern kontroll? Initieras åtgärder med bakgrund av uppföljningen i syfte att stärka arbetet med intern kontroll i stadens nämnder? Utvärderas och återrapporteras resultatet av genomförda åtgärder? Reglemente Uppföljning Uppföljning Uppföljning Tillämpningsanvisningar Gemensamma mallar för dokumentation Uppföljning Redovisning av avvikelser Redovisning av vidtagna åtgärder Redovisning av vidtagna åtgärder Utvärdering av resultatet Det finns en gemensam struktur för arbetet med intern kontroll i stadens nämnder. Denna struktur finns tydligt beskriven i och med stadens reglemente för internkontroll och stadens anvisningar för internkontroll. Den granskning som har genomförts av nämndernas internkontroll-planer för år 2014 och 2015 indikerar att den gemensamma strukturen för planering, uppföljning och dokumentation av arbetet tillämpas i allt högre utsträckning i stadens nämnder (se avsnitt och 2.2.2). Det sker en årlig uppföljning av utfallet av nämndernas arbete med intern kontroll, i och med upprättande av nämndernas årsredovisningar. I stadens årsredovisning redovisas även kommunstyrelsens utvärdering av den interna kontrollen. Det initieras i viss utsträckning åtgärder med bakgrund av uppföljningen i syfte att stärka arbetet med intern kontroll i stadens nämnder. Staden har sedan en tid Solna stad 8 av 10

12 tillbaka arbetat med att ta fram ett tydligt ramverk för arbetet vilket har verkat för att stärka kontrollmiljön. Redovisningen av vidtagna åtgärder eller åtgärder att vidta varierar dock från nämnd till nämnd, vilket gör det svårt att få en samlad bild över samtliga åtgärder som initierats för att stärka arbetet med intern kontroll i stadens nämnder. Redovisningen av de åtgärder som vidtagits utifrån genomförd intern kontroll varierar sett till nämnderas uppföljning, och därmed sker det inte genomgående en återrapportering och utvärdering av genomförda åtgärder. Av kommunstyrelsens samlade bedömning i årsredovisningen framgår vilka åtgärder som har vidtagits i form av att stärka strukturen för intern kontroll, samt de övergripande resultat och utvecklingsområden som kommunstyrelsen observerat Rekommendationer Solna stad har som tidigare nämnts vidtagit ett antal åtgärder för att tydliggöra stadens gemensamma struktur för arbetet med intern kontroll, och flertalet av åtgärderna har bidragit till att stärka kontrollmiljön. Av den uppföljningsdokumentation som granskats framgår att genomförd intern kontroll resulterar i identifiering av åtgärder som kan vidtas för att ytterligare stärka den interna kontrollen i stadens nämnder. Däremot har vi noterat att redovisningen och uppföljningen av vidtagna åtgärder sker på olika nivåer och med varierande detaljeringsgrad. Med bakgrund av genomförd granskning är våra rekommendationer därmed att Solna stad ser över formerna för rapportering av och dialog kring identifierade avvikelser och åtgärder. Detta i syfte att tydliggöra vilken form avvikelser och åtgärder som bör synliggöras i uppföljningen för att säkerställa att ledningen för olika organisatoriska nivåer får tillgång till den information som krävs för att kunna styra, följa upp och rapportera om verksamheten. Att utveckla formerna för rapportering och dialog avseende identifierade avvikelser och åtgärder är ett sätt att stärka komponenten information och kommunikation i arbetet med intern kontroll, som i sin tur kan stärka arbetets övriga komponenter så som kontrollmiljö, riskanalys, kontrollmoment och tillsyn. Solna stad 9 av 10

13 Ange datum Ange namn Projektledare Ange namn Uppdragsledare Solna stad 10 av 10

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben Intern kontroll - Stadsbacken Bilaga 1, 189 2010-04-20 Maud Viklander Controller, koncernstaben Disposition Vad är intern kontroll och varför behövs det? Regelverk och vem ansvarar? Utformning av intern

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Ulrika Jansson Ärendenr. RS 2013/224 Handlingstyp Riktlinje 1 (7) Datum 2013-06-26 Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av regionstyrelsen 2013-08-29, 240 Riktlinjer för intern

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Internt kontrollreglemente

Internt kontrollreglemente Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen 2013

Granskning av den interna kontrollen 2013 Falköpings kömmuns-revisorer- 2014-02-27 UN M -02-2 8 Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Kommunfullmäktige Granskning av den interna kontrollen 2013 Vi granskat den interna kontrollen inom styrelsen och

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Läs mer

Riktlinje för Intern kontroll

Riktlinje för Intern kontroll Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Riktlinjer för intern kontroll för Ålands omsorgsförbund k.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Riktlinjer för intern kontroll i Ålands omsorgsförbund k.f.... 1 1.1. Vad är intern kontroll?...

Läs mer

Granskning av rutiner för intern kontroll år Nynäshamns kommun

Granskning av rutiner för intern kontroll år Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för intern kontroll år 2016 Henrik Bergh, certifierad kommunal revisor Projektledare Februari 2017 Nynäshamns kommun Innehåll 1. Sammanfattning...2 1.1. Revisionell

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Johanna Kemppainen December 2015 Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning för intern kontroll och styrning

Anvisning för intern kontroll och styrning Bilaga 14 Sida 1 Styrelsen 2016-06-07 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 4018 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Anvisning för intern kontroll och styrning Förslag till beslut i styrelsen för

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Revisionsrapport Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Motala kommun 2010-05-25 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2 Bakgrund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 28/2015 April 2016 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande REGLEMENTE FÖR Intern kontroll Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-12-10 176 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns

Läs mer

Plan för intern kontroll 2017

Plan för intern kontroll 2017 Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Intern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen Intern kontrollplan och riskbedömning Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Inledning Sid 3 1. Syfte... Sid 5 Ansvar Sid 5 2 Kommunstyrelse... Sid 5 3 Nämnd/styrelse... Sid 5 4

Läs mer