Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014"

Transkript

1 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten

2 Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig. Syfte Syftet är att granska hur kommunstyrelsen, nämnder och de helägda kommunala bolagen följer och leder det interna kontrollarbetet utifrån interna kontrollplaner, dokumentation och uppföljning. Metod Uppföljningen har skett genom att uppföljande frågor skickats till övergripande ansvarig för intern kontroll, t.f. ekonomichef. Ytterligare avstämning har även genomförts. Vidare har granskning gjorts av aktuella dokument för styrelsens och nämndernas interna kontrollarbete. EY har även valt att följa upp iakttagelser från 2013 års granskning av den interna kontrollen i Osby kommun. Revisionskriterier Kommunallagen 6 kap. 1-2 samt 7. Interna styrdokument COSO-modellen 2 Page 2

3 Rekommendationer i 2013 års revisionsgranskning Kommunstyrelsens, nämnders och bolagens interna kontrollplaner bör på ett tydligt sätt kopplas till väl utvecklade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser som utgår från en bruttorisklista kopplade till verksamhetsmålen. Både ekonomiska, juridiska och verksamhetsmässiga risker bör beaktas. På grund av organisationsförändringen i kommunen bör kommunstyrelsen tillse att den interna kontrollen i kommunen bedrivs på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med framtagna anvisningar för kommunens interna kontrollarbete avseende dokumentation. För att undvika missförstånd och i längden ofullständiga svar i kontrollrapporterna bör kommunstyrelsen tydliggöra hur anvisningarna ska tillämpas. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har kommunstyrelse och nämnder en skyldighet att löpande följa upp sitt arbete med intern kontroll. För att tillse att reglementet följs och för att stärka det interna kontrollarbetet bör vissa nämnder se över om en uppföljning av det interna kontrollarbetet kan genomföras under både delår och årsbokslut. Page 3 Presentation title

4 Revisionsfrågor Hur har kommunstyrelsen organiserat det interna kontrollarbetet? Hur bedrivs det interna kontrollarbetet hos olika nämnder/förvaltningar? Bygger de interna kontrollplanerna på risk- och väsentlighetsanalyser? Hur har det interna kontrollarbetet dokumenterats? Hur sker återrapportering och framförs förslag till förbättringar? Reglemente för intern kontroll, KF , 27 Mallar för intern kontroll och uppföljning, KS Stratsys (IT-system) används vid sammanställning av övergripande kontrollrapport Samordnare för intern kontroll tf. ekonomichef Ekonomgruppen behandlar intern kontroll vid sina möten Förvaltningschef ansvarar för att upprätta en god intern kontroll inom nämndens ansvarsområde. Risk- och väsentlighetsanalys à intern kontrollplan. Förslag på intern kontrollplan redogörs för nämnden under hösten, alternativt efter årsskiftet. Förslag till internkontrollplan registreras i Stratsys. Vid eventuella förändringar efter beslut i nämnden revideras planen. Uppföljning av den interna kontrollen beslutas på samma möte som årsbokslutet. En sammanställning av samtliga nämnders uppföljningar görs i Stratsys. Ja. Förvaltningarna arbetar utifrån en mall för risk- och väsentlighetsbedömning, från 25 november Granskarna saknar dock dokumenterade bruttorisklistor. Det interna kontrollplanerna dokumenteras i Stratsys. Interna kontrollplaner diarieförs även efter politiskt beslut och i enlighet med gällande riktlinjer. Varje nämnd har en skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Återrapportering sker i samband med årsbokslut. Vid avvikelse ska det enligt mallen framgå förslag till förbättringar. Page 4

5 Uppföljning av den interna kontrollen 2014 Interna kontrollplanen 2014 antogs Uppföljning av den intern kontrollen 2014 hanteras av kommunstyrelsen för beslut Under 2014 hade kommunen inga kommunövergripande kontrollområden, utan nämndspecifika kontrollområden Enligt granskat arbetsmaterial konstaterades inte några större avvikelser i de genomförda kontrollerna. Kommentarer I 2013-års granskning av den interna kontrollen påpekades att det inte fanns några dokumenterade bruttorisklistor, vilka ska ligga till grund för risk- och väsentlighetsanalysen. Vid årets uppföljning av den interna kontrollen har revisionen ej fått ta del av några bruttorisklistor. Det är positivt att förtroendevalda, enligt t.f. ekonomichef, efterfrågat risk- och väsentlighetsanalyser. Under 2013 lämnade inte överförmyndaren in någon uppföljning av den interna kontrollen. Under 2014 har överförmyndaren lämnat in både plan och uppföljning. Tillstånds- och myndighetsnämnden och det kommunala bolaget Fjärrvärme i Osby AB har inte lämnat in uppföljning av den interna kontrolen vid granskningstillfället, vilket gör att vi inte kan bedöma 2014 års arbete kring den interna kontrollen inom ramen för denna uppföljning. Page 5 Presentation title

6 Uppföljning av den interna kontrollen 2014 Kommunstyrelsen Samtliga kontrollmoment är inte ifyllda i enlighet med den kommungemensamma mallen ( Delegationsanmälan och rapportering ) Vid identifierade avvikelser framgår inte åtgärder vid samtliga kontrollpunkter ( Felanmälan helger och nätter ) Kontrollansvarig, samt när kontrollen genomförts framgår vid samtliga kontrollmoment i uppföljningen. Utbildningsnämnden/Barn- och skolnämnden Samtliga planerade kontroller är genomförda under 2014 Vid identifierade avvikelser framgår åtgärder/förslag till förbättring Socialnämnden/Vård- och omsorgsnämnden Fyra av fem kontrollområden är kontrollerade under Rutin för återsökning av medel flyktingmottagandet finns med i planen för 2015, efter ett tillägg den Vid avvikelser har förslag till åtgärder lämnats, vid de kontroller som gjorts I 2014 års interna kontrollplan framgår inte en riskbedömning av de fyra kontrollområdena. Page 6 Presentation title

7 Uppföljning av den interna kontrollen 2014 Överförmyndaren Två av fyra riskområden har inte kontrollerats under Risker kopplade till dokumenthanteringsplanen har inte kontrolleras eftersom det under året saknats en plan. Vid identifierade avvikelser framgår inte åtgärder i enlighet med kommunens mall. Istället har överförmyndaren valt att skriva in åtgärder under en annan rubrik. Samtliga fyra risker som fanns med i den interna kontrollplanen 2014, återkommer i planen för 2015 Osbybostäder AB Samtliga kontroller är genomförda under Uppföljning av den interna kontrollen är ifylld i enlighet med kommunens mall för uppföljning. Tillstånds- och myndighetsnämnden och det kommunala bolaget Fjärrvärme i Osby AB har inte lämnat in uppföljning av den interna kontrollen vid granskningstillfället ( ), vilket gör att vi inte kan bedöma 2014 års arbete kring den interna kontrollen inom ramen för denna uppföljning. Page 7 Presentation title

8 Sammanfattande bedömning En tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerade i organisation och system och i det löpande arbetet. God Revisionssed 2014 Vår bedömning är att Osby kommun inte beaktat och vidtagit åtgärder i tillräcklig utsträckning utifrån de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen av den interna kontrollen i mars Efter genomförd uppföljning lämnas följande kommentarer/rekommendationer: En risk- och väsentlighetsanalys bör enligt God revisionssed bygga på dokumenterade bruttorisklistor. Kommunstyrelsen bör därför tillse att bruttorisklistor dokumenteras och följs upp kommande år i syfte att skapa systematik i riskanalysarbetet. Kommunstyrelsen bör tillse att det skapas förutsättningar för de att utveckla sin roll och betydelse för den interna kontrollen, framför allt i risk- och väsentlighetsanalysen. Kommunstyrelsen och nämnder bör tillse att både ekonomiska, juridiska och verksamhetsmässiga risker beaktas i risk- och väsentlighetsanalysen. För att stärka det interna kontrollarbetet bör kommunstyrelsen och nämnder tillse att det i uppföljningen av den interna kontrollen tydligt framgår åtgärder vid avvikelse, samt att samtliga kontrollmoment är ifyllda i enlighet med kommunens framtagna mall. Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att utnyttja Stratsys till dess fulla potential, med syfte att effektivisera arbetet med den interna kontrollen. Page 8

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Betänkande av Utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer