Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport"

Transkript

1 Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9

2 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund 2 4. Projektets syfte, mål och genomförande Syfte Mål Genomförande 3 5. Ansvarsgranskning 2009, intern kontroll 3 6. Resultat av granskningen Reglemente Tillämpningsanvisningar Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden (fr.o.m barn- och skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden) Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnämnden Socialnämnden 6

3 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer De förtroendevalda revisorerna i har gett KPMG i uppdrag att genomföra en övergripande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning på Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll med bedömning av om kommunen har lyckats med att implementera en systematisk intern kontroll. För att med rimlig säkerhet se till att uppsatta mål nås med beaktande av verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering och efterlevnad av gällande lagar, förordningar m.m. krävs ett systematiskt internkontrollarbete. Av kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten Ansvarsgranskning 2009 framgick att någon av kommunchefen utsedd person ska vara ansvarig för den övergripande interna kontrollen samt att utvärdering utifrån nämndernas uppföljningsrapporter genomförs i fortsättningen. Kommunstyrelsen föreslog även att arbete med att utveckla riskbedömningen ytterligare på förvaltningsnivå skulle fortsätta. Kommunfullmäktige fastställde 2007 ett reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen antog 2008 en revidering av tillämpningsanvisningar för intern kontroll. De båda dokumenten ger tydliga anvisningar för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas i kommunen. Det är bara kommunstyrelsen som inte har fastställt någon plan för intern kontroll 2010 för den egna verksamheten. Nämnderna har lämnat rapporter om uppföljning av arbetet med den interna kontrollen under 2009 till respektive nämnd och till kommunstyrelsen. Det är en brist att kommunstyrelsen som ska ha det övergripande ansvaret för att arbetet med den interna kontrollen i kommunen ska utvecklas inte för den egna verksamheten antagit plan för intern konroll eller redovisas uppföljning av internkontrollarbetet. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Enligt reglementet för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen. Kommunstyrelsen ska även utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I kommunen finns ingen utsedd person som är övergripande ansvarig för arbetet med den interna kontrollen. Någon utvärderingsrapport av den interna kontrollen utifrån nämndernas uppföljningsrapporter för 2009 har inte genomförts. Enligt kommunstyrelsen yttrande över föregående års rapport skulle kommunchefen utse en person som skulle vara ansvarig för den övergripande interna kontrollen samt för utvärdering av nämndernas uppföljningsrapporter. Revisionen rekommenderar att åtgärder snarast vidtas för att stärka den interna organisationen för intern kontroll. Det finns en uppenbar risk att kommunstyrelsens förhållningssätt innebär att arbetet med den interna kontrollen i kommunen inte motsvarar de krav som finns i lag och reglemente. 1

4 2. Uppdrag KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i fått i uppdrag att genomföra en övergripande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning på Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll med bedömning av om kommunen har lyckats med att implementera en systematisk intern kontroll. 3. Bakgrund Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen som regleras i kommunallagen och god revisionssed samt av politiskt ansvar för verksamheten. 4. Projektets syfte, mål och genomförande 4.1 Syfte Projektets syfte har varit att bedöma hur väl kommunen uppfyller kommunallagens krav på intern kontroll. 4.2 Mål Projektets olika delmål har varit att kartlägga och bedöma Kommunstyrelsens och nämndernas införande av arbetet med systematisk intern kontroll, bland annat med avseende på upprättande och antagande av regler, planer, återrapportering och utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll samt rapportering av resultatet till kommunens revisorer. Om kommunstyrelsen och berörda nämnder har vidtagit rimliga åtgärder i förhållande till revisionens rekommendationer och kommunens yttrande över tidigare revisionsrapporter om intern kontroll. 2

5 4.3 Genomförande Projektet har genomförts bland annat genom Insamling och studier av yttranden och beslut med anledning av revisionsrapporter, övergripande reglemente för intern kontroll, internkontrollplan m.m. som haft betydelse för granskningens genomförande. Dagney Hansson har varit projektansvarig. Magnus Larsson har deltagit i sin egenskap av kundansvarig i kommunen. 5. Ansvarsgranskning 2009, intern kontroll I granskningsrapporten för ansvarsgranskningen av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll 2009 noterades bland annat Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Enligt reglementet för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen. Kommunstyrelsen ska även utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I kommunen finns ingen person som är övergripande ansvarig för arbetet med den interna kontrollen. Någon utvärdering av den interna kontrollen utifrån nämndernas uppföljningsrapporter har inte genomförts. Kommunstyrelsen har inte behandlat någon rapport om uppföljning av den interna kontrollen för sin egen verksamhet. Arbetet med att utforma riskbedömning går att utveckla. Genom vår granskning av den interna kontrollen kan vi konstatera att kommunstyrelsen är den svagaste länken. Det finns en risk att kommunstyrelsens förhållningssätt kan leda till att arbetet med den interna kontrollen i kommunen inte motsvarar de krav som finns i lag och reglemente. Revisorerna konstaterade i revisionsberättelsen för 2009 att kommunstyrelsen var den svagaste länken när det gällde arbetet med den interna kontrollen. Kommunstyrelsen överlämnade ett yttrande på revisionsrapporten med förslaget: Att någon av kommunchefen utsedd person ska vara ansvarig för den övergripande interna kontrollen samt att utvärdering utifrån nämndernas uppföljningsrapporter genomförs i fortsättningen. Kommunstyrelsen föreslog även att arbetet med att utveckla riskbedömningen ytterligare på förvaltningsnivå skulle fortsätta. 3

6 6. Resultat av granskningen Reglemente Kommunfullmäktige fastställde i september 2007 reglemente för intern kontroll att gälla från Syftet med reglementet är att säkerställa att kommunstyrelsen och kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det innebär att de med rimlig grad av säkerhet skall säkerställa att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering av information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Avsikten med intern kontroll är, enligt reglementet, att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. I reglementet fastställs vilken ansvar och vilka skyldigheter som kommunstyrelse, nämnd, förvaltningschef, verksamhetsansvarig och övriga anställda har. I avsnittet om uppföljning framgår styrning och uppföljning av intern kontroll, uppföljning av plan för intern kontroll, nämndens rapportskyldighet och kommunstyrelsens skyldigheter. 6.2 Tillämpningsanvisningar I maj 2008 fastställde kommunstyrelsen en revidering av tidigare fastställda tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Justeringen omfattade arbetet med riskbedömning, etiska regler med rutin för hantering av oegentligheter samt ett förtydligande av anvisningar för det fortsatta arbetet med intern kontroll. I tillämpningsanvisningarna beskrivs vad intern kontroll är, rollfördelning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd, den interna kontrollorganisationen, riskbedömning, plan för intern kontroll och hantering vid brister vid intern kontroll. 6.3 Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen I avsnittet redovisas resultatet av främst dokumentstudier av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll och handlingar Kommunstyrelsen Det framgår inte av kommunstyrelsen protokoll att någon uppföljning av 2009 års internkontrollplan har redovisats till styrelse eller att plan för internkontroll upprättats för den egna verksamheten för Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta uppdrag ligger ett ansvar att upprätta en intern kontrollorganisation inom 4

7 kommunen samt se till att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Uppdraget innebär även att upprätta förvaltningsövergripande anvisningar och regler. Kommunstyrelsen ska även utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter samt i de fall förbättringar behövs vidta åtgärder om sådana. I reglementet fastställs även att kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. I tillämpningsanvisningarna hänvisas till kommunallagen som fastställer att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders verksamhet. Utformningen av en övergripande organisation för den interna kontrollen ingår i kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppsikt Barn- och utbildningsnämnden (fr.o.m barn- och skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden) Vid nämndens sammanträde i januari 2010 redovisades uppföljning av plan för intern kontroll Dokumenterade rutinbeskrivningar för rutiner/processer som fanns upptagna i planen hade i början av året upprättats av nämndansvarig. Uppföljningen visade att kontrollresultat inte hade rapporterats in för de kontrollmoment där utsedd kontrollant var kommunchef, någon från ekonomiavdelningen eller IT-enheten. Uppföljningen överlämnades till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. Nämnden antog även vid samma sammanträde plan för intern kontroll Planen skulle överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. Planen omfattade samma rutiner/processer som föregående års plan med ett tillägg för delegationsrutiner. Förvaltningen planerade även att se över och revidera dokumenterade rutinbeskrivningar. Av planen framgår att riskbedömning har genomförts inför upprättande av internkontrollplanen. Uppföljningen av planen för intern kontroll 2010 rapporterades till nämnden i december Nämnden beslöt att godkänna uppföljningen och överlämna den till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. Av redovisningen till nämnden framgick att dokumenterade rutinbeskrivningar reviderats av nämndansvarig för samtliga rutiner/processer som var upptagna i planen. Uppföljningen av internkontrollplanen visade att inget kontrollresultat inrapporterats för de kontrollområden där kontrollanten var kommunchef eller någon från ekonomiavdelningen Kultur- och fritidsnämnden Vid nämndens sammanträde i januari 2010 godkändes genomförd uppföljning av intern kontroll Nämnden beslöt även att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen och revisionen. I protokollet noterades att rutinerna/processerna för attestrutiner, budgetuppföljningsrutiner och rutiner vid anställning var utförda med ett resultat som uppfyller kontrollens syfte. Rutinerna/processerna för ersättare för personal med särskild kompetens och bisysslor var delvis utförda och uppfyllda. För de övriga rutinerna/processerna noterades att de skulle utföras av ekonomiavdelningen och IT-avdelningen. 5

8 Nämnden fastställde vid samma sammanträde internkontrollplan för Planen omfattar samma kontrollområden som föregående års internkontrollplan. Av planen framgår att riskbedömning genomförts inför upprättande av kontrollplanen. Kommunfullmäktige beslöt i november 2010 om en förändring av den politiska organisationen i kommunen. Beslutet innebar bl.a. att kultur och fritidsnämnden skulle upphöra fr.o.m. den 1 januari Miljö- och byggnämnden Uppföljningen av 2009 års internkontrollplan behandlades av nämnden i januari Nämnden beslöt att godkänna uppföljningen, som var utformad som en avvikelserapportering, och överlämna den till kommunstyrelsen. Rapporteringen visade att förbättringar kunde genomföras för följande tre rutiner/processer, stöldbegärlig egendom, behörighetsrutiner till verksamhetssystem och ersättare för personal med särskild kompetens. Miljö- och byggnämnden antog planen för intern kontroll 2010 vid sitt sammanträde i mars Av planen framgår att riskbedömning har genomförts inför upprättande av internkontrollplanen. Vid nämndens sammanträde i februari 2011 godkände nämnden uppföljningen av internkontrollplanen för 2010 och överlämnade den till kommunstyrelsen. Även uppföljningen av 2010 års internkontrollplan utformades som en avvikelserapportering. Kommentarer lämnades för processerna löner och personal samt dokument- och ärendehantering Socialnämnden Socialnämnden godkände i december 2009 uppföljningen av internkontrollplan Förvaltningen fick i uppdrag att skicka uppföljningen av planen för intern kontroll vidare till kommunens revisorer och kommunstyrelsen. Socialnämnden beslöt i januari 2010 att anta den nya internkontrollplanen för 2010 enligt förslag. De kontrollområden som var kommunövergripande under 2009 ingick i nämndens internkontrollplan för Även de nämndspecifika rutinerna/processerna delegation och kvalitetsledningssystemet från internkontrollplanen för 2009 bedömdes som nödvändiga att vara kvar i 2010 års plan för intern kontroll. Av planen framgår att riskbedömning har genomförts inför upprättande av internkontrollplanen. 6

9 Vid nämndens sammanträde i december 2010 redovisades uppföljningen av internkontrollplanen för Nämnden beslöt att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2010 samt ge förvaltningen i uppdrag att skicka uppföljningen av planen till kommunens revisorer och kommunstyrelsen. Inom kontrollområdet ekonomi har rutinerna/processerna för attestrutiner och investeringar följts upp. Det framgår inte om rutinerna/processerna för inköp i egen regi och inköp mot avtalstrohet, där ekonomikontoret anges som kontrollant, har följt upp. Kommentarer fanns för IT-säkerhet, löner och personal, dokument- och ärendehantering, delegation och kvalitetsledningssystem. KPMG, som ovan Magnus Larsson Kundansvarig Dagney Hansson Projektansvarig 7

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. 2014-02-04 RAPPORT Dnr LiU-2014-00015 1(9) Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. Revisionsplanen för 2013, dnr LiU-2012/02045, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteter för verksamhetsåret.

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer