Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7"

Transkript

1 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

2 Innehåll 1. Sammanfattning Bedömning Bisysslor Driftkostnader och investeringar Moms 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och inriktning Syfte Inriktning 2 5. Genomförande 3 6. Avgränsning 3 7. Resultat av granskningen Granskning av bisysslor Uppföljning Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och investeringar Uppföljning Mervärdesskatt Uppföljning 7

3 1. Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i har beslutat att genomföra en uppföljning av utförda granskningar. Uppföljningen omfattar revisionsrapporter avseende granskningar av bisysslor (rapport år 2005 och uppföljning 2007), driftkostnader och investeringar (rapport år 2006 och uppföljning 2007) och moms (rapport år 2008). 1.1 Bedömning Bisysslor Kommunen har sen år 2006 en policy för bisysslor. Den reglerar hanteringen av anställda som innehar bisysslor. Enligt policyn ska en uppföljning ske årligen. Hur denna uppföljning ska göras är upp till respektive nämnd som i sin väsentlighets- och riskbedömning beslutar om uppföljning av bisysslor i den årliga uppföljningen av internkontrollplanen. Detta innebär att uppföljningen ser olika ut mellan nämnderna. Det innebär också att kommunstyrelsen inte har någon förvaltningsövergripande kontroll över förekomsten av bisysslor. Revisionens uppfattning är att kommunstyrelsen bör upprätta rutiner för en årlig förvaltningsövergripande kontroll över förekomsten av bisysslor. Eftersom kommunen inte har en tillfredsställande kontroll av anställdas bisysslor finns det risk för att kommunen genomför inköp från företag (associationer) där anställd har en bisyssla, funktionärspost eller annat personligt intresse Driftkostnader och investeringar Granskningen av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och investeringar har utförts 2006 och Syftet med granskningarna har varit att bedöma om kommunen hade en ändamålsenlig styrning av vad som avser investering eller driftskostnad, att det finns rutiner för kontering och kontroller så att interna riktlinjer och externa krav uppfylls. Revisionen har tidigare år noterat brister vad avsåg klassificeringen av vad som avser en investering då det noterats att driftskostnader felaktigt redovisats som en investering. erna som avlämnats till kommunstyrelsen i samband med dessa granskningar för yttrande innehöll rekommendationer. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förbättringar skett för de flesta områden där synpunkter framförts. Fortfarande finns förbättringsutrymme Moms en som avlämnades till kommunstyrelsen i samband med denna granskning innehöll rekommendationer. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förbättringar skett för de flesta områden där synpunkter framförts. Enligt vår bedömning har kommunen nu en större medvetenhet om de frågeställningar som rör mervärdesskatt samt att ytterligare personer är insatta i rutinerna. Förbättringar kan fortfarande ske avseende att upprätta en komplett rutinbeskrivning för momshanteringen samt att upprätta rutiner för intern kontroll i momshanteringen. 1

4 2. Uppdrag De förtroendevalda revisorerna i har beslutat att genomföra en uppföljning av utförda granskningar. Uppföljningen omfattar revisionsrapporter avseende granskningar av bisysslor (rapport år 2005 och uppföljning 2007), driftkostnader och investeringar (rapport år 2006 och uppföljning 2007) och moms (rapport år 2008). 3. Bakgrund Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses enligt god revisionssed styrelsens och nämndernas verksamheter som utförs inom deras verksamhetsområden och på ett övergripande plan. Revisorerna genomför årligen en övergripande granskning av den styrning som styrelsen, nämnder och förvaltningar utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. Under 2010 inriktas denna granskning mot intern kontroll. För att kommunrevisionens uppgift ska få avsedd effekt är det angeläget att kommunen själv har en egen kontroll över att åtgärder vidtas och rapporteras i den omfattning och inom den tidsram som utlovas i kommunens yttrande. Av detta följer att kommunens förtroendevalda revisorer med automatik bör få en återkoppling från kommunens sida över resultatet av vidtagna åtgärder. Information om resultatet är en del av underlaget för revisorernas bedömning om styrelsens och nämndernas verksamhet: Bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Omfattas av en intern kontroll som är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 4. Syfte och inriktning 4.1 Syfte Syftet med granskningen var att bedöma om styrelsen och nämnderna har vidtagit rimliga åtgärder i förhållande till revisionens rekommendationer och kommunens lämnade yttrande. 4.2 Inriktning I granskningen ingick att översiktligt dokumentera och bedöma: 2

5 Om kommunens yttrande i rimlig grad beaktat de i revisionsrapporterna framförda bristerna och rekommendationerna. Vilka förändringar har skett efter det att revisionsrapporten lämnades och fram till i dag. Om vidtagna åtgärder och/eller resultatet av genomförda förändringar har rapporterats till ansvarig nämnd. 5. Genomförande Genomförandet av granskningen har bl.a. att omfattat: Insamling och genomläsning av revisionsrapporter, missiv, yttranden och rapport över vidtagna åtgärder. Intervjuer med ansvariga tjänstemän. Verifiering genom stickprov av kvalitén i planer, vidtagna åtgärder och intern rapportering. Analys och bedömning av resultat av insamlade regler, planer, rapporter och intervjuer. Arbetet från KPMG har genomförts av Per Wiklander och Lena Forssell. en har saklighetskontrollerats av Mona Persson, personalstrateg, och Magnus Haraldsson, ekonom. 6. Avgränsning Uppföljningen kommer att genomföras utifrån rekommendationer i revisionsrapporter, missiv och kommunens yttrande om utlovade åtgärder. Verifiering av kommunens egen uppföljning, utvärdering och rapportering av vidtagna åtgärder kommer att ske genom stickprov. 7. Resultat av granskningen Granskningens resultat beskrivs under punkt varvid framförda synpunkter i revisionsrapporterna kommenteras. Avstämning har skett mot erhållna svar från kommunstyrelsen och en bedömning har gjorts om rimliga åtgärder vidtagits i förhållande till revisionens synpunkter. 7.1 Granskning av bisysslor En revisionsrapport angående bisysslor gjordes under Rapporten konstaterade sammanfattningsvis att det saknades fungerande regler och rutiner för hur bisysslor skall hanteras och att det saknades rutiner för att kartlägga omfattningen av bisysslor. Det konstaterades också att det fanns ett behov av intern kontroll beträffande bisysslor i relation till upphandling och inköp mellan företagen och kommunen. 3

6 Kommunstyrelsen lämnade yttrande över revisionsrapporten i dec 2005 och i enlighet med de synpunkter som framförts av revisorerna så har en bisysslepolicy utarbetats. I policyn ingår rutiner och regler för hantering av bisysslor i. Policyn är fastställd av kommunstyrelsen och gäller fr.o.m Till policyn hör bilagor där det tydligt framgår vilka moment som ingår i rutinen, vem som är ansvarig samt hur arbetet skall utföras och dokumenteras. En uppföljningsgranskning gjordes år Granskningen konstaterade att rutinen om att regelbundet fråga de anställda om de innehar bisysslor samt dokumentation av svar ej sker i enlighet med policyn för bisysslor. Inom Socialnämndens verksamhet fanns en sammanställning av svar men för övriga nämnder fanns brister. Uppföljning av efterlevnaden av policyn bör enligt revisorerna ingå som ett led i den interna kontrollen. Nämnderna bör också i enlighet med policyn begära in sammanställning av bisysslor årligen. Kommunstyrelsens säger i sitt yttrande, , att det finns brister i uppföljningen men att problemet inte är stort. I och med att kommunens arbetsplatser är små anser man att det kommer fram om bisysslor inverkar på verksamheten. Kommunstyrelsens ståndpunkt är att den årliga sammanställningen, enligt policy, som rapporteras till respektive nämnd ska göras och huruvida kontroll av bisysslor ska utgöra en del av den internkontrollplanen eller ej ska avgöras av den väsentlighets- och riskbedömning som ligger till grund för denna Uppföljning Den policy för bisysslor som gäller fr.o.m gäller fortfarande. Varje förvaltning jobbar utifrån policyn men har sina egna rutiner för uppföljning. Bisysslor och uppföljningen av dessa ligger som en del i internkontrollen och i respektive nämnds uppföljningsplaner. Enligt kommunstyrelsens yttrande på 2007 års uppföljningsgranskning av bisysslor så är det upp till varje nämnds väsentlighets- och riskbedömning om och hur uppföljningen ska ske. Socialnämnden arbetar utifrån policyn för bisysslor. I den årliga uppföljningen av internkontrollplanen ingår bisysslor som en del. Kontrollen innebär att en sammanställning finns för bisysslor och att bisyssleförteckning uppdaterats. Inom socialnämndens område är arbetsrutinen angående bisysslor att nyanställda i samband med introduktion informeras om reglerna för bisysslor och att den anställde där har skyldighet att informera om eventuella bisysslor. Rutinen är sedan att man under årliga utvecklingssamtal, som alla chefer ska ha med sina anställda, gör en uppföljning om anställda innehar bisysslor. All dokumentation angående anställdas bisysslor samlas på socialförvaltningen som sedan rapporterar till socialnämnden i samband med uppföljning av internkontrollplanen. Socialförvaltningen har en egen mall för utvecklingssamtal. Ingen kommungemensam finns, det är upp till varje förvaltning att ha rutiner för utvecklingssamtalen men frågan om bisysslor ska alltid tas upp enligt policy för bisysslor. Barn- och skolnämnden samt gymnasie- och utbildningsnämnden har upprättat en egen rutinbeskrivning utifrån bisysslepolicyn. Uppföljning görs årligen i utvecklingssamtal och resultatet sammanställs på barn- och utbildningskontoret. Vid uppföljningen av intern- 4

7 kontrollplanen redovisas sammanställningen. Enligt nämndens delegationsordning ska godkännande av bisyssla anmälas till nämnden. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar utifrån policyn d v s att vid introduktion informera om bisysslor och vid årliga utvecklingssamtal följa upp. Miljö- och byggnämnden arbetar utifrån policyn för bisysslor och följer årligen upp eventuella bisysslor i uppföljningen av internkontrollplanen. Kommentar: Det finns rutiner för hantering av bisysslor i och med den policy för bisysslor som är antagen. Svårigheten är uppföljning d v s hur man årligen följer upp vilka bisysslor anställda innehar. Idag är det upp till varje nämnd att besluta om uppföljning, detta innebär att det ser olika ut på förvaltningarna. De stora förvaltningarna har många anställda och många chefer. Ett stort ansvar för uppföljningen ligger hos cheferna som i uppföljningssamtal åläggs att följa upp huruvida bisysslor förekommer eller ej. Det finns också en administrativ svårighet att följa upp förekomsten/förändringen av bisysslor utifrån utvecklingssamtal. Kommunövergripande finns ingen sammanställning eller uppföljning av hur nämnderna arbetar och följer upp förekomsten av bisysslor. Vår uppfattning är att nämnderna i de flesta fall har rutiner kring arbetet med bisysslor men att man arbetar på delvis olika sätt. Det finns ingen sammanställning på kommunövergripande nivå och vår uppfattning är att Kommunstyrelsen bör ta ett samlat grepp om förekomsten av bisysslor. Detta kan göras genom t ex skriftliga förfrågningar varje år till samtliga anställda. 7.2 Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och investeringar Granskningen av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och investeringar har utförts 2006 och Syftet med granskningarna har varit att bedöma om kommunen hade en ändamålsenlig styrning av vad som avser investering eller driftskostnad, att det finns rutiner för kontering och kontroller så att interna riktlinjer och externa krav uppfylls. Revisionen har tidigare år noterat brister vad avsåg klassificeringen av vad som avser en investering då det noterats att driftskostnader felaktigt redovisats som en investering. erna som avlämnats till kommunstyrelsen i samband med dessa granskningar för yttrande innehöll rekommendationer som vi kommenterar nedan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förbättringar skett för de flesta områden där synpunkter framförts Uppföljning Det är viktigt att kommunen skriftligen tydliggör vilka riktlinjer som skall gälla för klassificeringen mellan investering (anläggningstillgångar) och driftskostnad. Detta bör framgå av reglemente med tillhörande anvisningar. Samtliga ansvariga för denna redovisning på nämnder och förvaltningar bör få nödvändig utbildning i tillämpningen av detta. Kommunen bör ta fram en rutin för att säkerställa att interna riktlinjer och gällande lagstiftning och rekommendationer för investeringar efterlevs. Kommentar: Reglemente för investeringar antogs i april Reglementet innehåller enligt vår bedömning en tydlig definition av vad som är investering respektive driftskostnad. 5

8 Kommunens internkontrollplaner innehåller ett moment där det skall ske stickprov för att säkerställa efterlevnaden av reglementet för investeringar. I samband med vår granskning i december 2010 konstateras att några stickprov för 2010 ej utförts. I samband med vår granskning av investeringsobjekt inom Tekniska nämnden samt Barn- och utbildningsnämnden har vi noterat brister i specifikationer och underlag som på ett överskådligt sätt beskriver de bedömningar samt motiverar varför en utgift redovisats som investering i stället för som en underhållskostnad. Kommentar: Hur detta skall behandlas framgår i reglementet för investeringar. Vi noterar också att kommunstyrelsen i samband med behandlingen av investeringsplanen för lyfter fram och definierar vad som är tillgång respektive driftskostnad Kommunens anläggningsregister har vissa brister då varje enskilt inventarium inte specificeras. Kontrollrutiner i samband med överföringen från bokföring till anläggningsredovisning bör införas. Kommentar: Från och med 2006 specificeras varje enskilt inventarium på ett tydligare sätt i kommunens anläggningsregister varför så kallade samlingsobjekt inte längre förekommer i så stor utsträckning bland nya investeringsobjekt. Då man i vissa fall fortfarande väljer att använda samlingsobjekt bör det finns underlag som visar vilka olika delar investeringen består av. Kommunen genomförde under 2005 en genomgång av substansen i anläggningsregistret varvid ett antal utrangeringar och korrigeringar bokfördes. Vi föreslår att en rutin för återkommande kontrollinventeringar upprättas. Kommentar: Det finns nu en årlig rutin för kontrollinventeringar. Ekonomikontoret tar fram underlag till respektive förvaltning för denna inventering. Kommunen bör upprätta en rutin som säkerställer kontrollen över stöldbegärlig egendom varvid menas tillgångar med väsentligt värde men som ej aktiverats som anläggningstillgång i anläggningsregistret. Kommentar: Reglementet för investeringar innehåller ett avsnitt på hur stöldbegärlig egendom skall hanteras. Förslaget innebär att varje enskild förvaltning själva ansvarar för kontrollen av stöldbegärlig egendom. Förslagsvis bör det ingå i den interna kontrollen att verifiera att så sker. 7.3 Mervärdesskatt Granskning av kommunens hantering av mervärdesskatt skedde under Syftet med granskningen var att belysa hur kommunens rutiner fungerar mot bakgrund av att mervärdesskattesystemen i kommuner är av komplex natur. Två parallella system skall hanteras, konventionell skattepliktig verksamhet och så kallad Ludvikamoms. Därtill kommer rekvisitioner av särskilda ersättningar i samband med Ludvikamomsen. Risk finns för felaktig hantering av mervärdesskatten i bokföringen, deklarationer och rekvisitioner. en som avlämnades till kommunstyrelsen i samband med denna granskning innehöll rekommendationer som vi kommenterar nedan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förbättringar skett för de flesta områden där synpunkter framförts. Enligt vår bedömning har kommunen nu en större medvetenhet om de frågeställningar som rör mervärdesskatt samt att ytterligare personer är insatta i rutinerna. Förbättringar kan fortfarande ske avseende att upprätta 6

9 en komplett rutinbeskrivning för momshanteringen samt att upprätta rutiner för intern kontroll i momshanteringen Uppföljning Det bör upprättas en rutinbeskrivning för kommunens momshantering. I rutinbeskrivningen bör avstämningsrutiner och internkontroll för moms beskrivas. Vi föreslår att kontroller avseende momshanteringen dokumenteras och utförs löpande under året för att säkerställa redovisningens tillförlitlighet samt att gällande lagar och regler på området efterlevs. Kommentar: Kommunstyrelsen konstaterar i sitt svar att de synpunkter som revisionen har framfört avseende rutiner och intern kontroll kommer ekonomiavdelningen att ta hänsyn till i det fortsatta utvecklingsarbetet av redovisningen framöver. Någon komplett rutinbeskrivning finns ej framtagen vid vår granskning i december 2010 varför vi föreslår att en sådan upprättas. Dessutom bör rutiner för intern kontroll av momshanteringen införas. En rutin bör införas som ökar säkerheten att samtliga kostnader som berättigar ersättning kommer med i ansökan om återbetalning. Kommentar: Enligt vår bedömning sker detta nu manuellt via uppgifter från leverantörsreskontran. Rutinen kring detta bör förtydliga hur leverantörer och tjänster som berättigar ersättning skall identifieras. Vi föreslår att kommunen ser över hur fördelningen av ingående moms vid förvärv i så kallad blandad verksamhet hanteras. Kommentar: Omfattningen av förvärv i blandad verksamhet bör dokumenteras och vilka fördelningsgrunder som används bör framgå av rutinbeskrivning. Årlig avstämning av tillämpade schabloner mot verkligt utfall bör ske. Vi förslår att kommunen ser över möjligheterna till en avstämningsrutin som säkerställer att utgående moms redovisas för all skattepliktig verksamhet samt att den utgående momsen redovisas på rätt sätt. Kommentar: I vår granskning i december 2010 noteras att kommunen jobbar med att hitta en modell för denna avstämning. Genomgång bör ske så att de fastigheter som är frivilligt momsregistrerade hos skatteverket hanteras korrekt vad avser momsavdrag och momsredovisning. Kommentar: För närvarande är det ingen stor omfattning på det antal fastigheter som är frivilligt momsregistrerade men bör enligt vår bedömning ingå i rutinbeskrivning. KPMG AB, dag som ovan Lena Forssell Certifierad kommunal yrkesrevisor Per Wiklander Revisor 7

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 Götene kommun 2012-06-20 Revisorerna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Intern kontroll 2010 Återrapportering

Intern kontroll 2010 Återrapportering 1(7) KS 2011/0013 Intern kontroll 2010 Återrapportering Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer uppdrar årligen till Pricewaterhouse- Coopers att granska kommunens interna kontroll. Resultatet av

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun www.pwc.com/se Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun Bakgrund Granskning genomfördes av intern kontroll 2009 samt uppföljning av denna 2011. Resultatet var bl.a. att kommunen

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer