Granskning av interna kontrollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av interna kontrollen"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Uppdrag Syfte och metod Allmänt om intern kontroll Dokumentation av rutiner Styrande dokument Bedömning och förslag till åtgärder Internkontrollreglemente Kontrollmål Sammanfattande kommentarer...8

3 1 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en granskning av den interna kontrollen vid följande enheter inom Landstinget Halland: Närsjukvården Kungsbacka Primärvårdsnämnden i Varberg Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Primärvårdsnämnden i Halmstad Primärvårdsnämnden i Hylte Primärvårdsnämnden i Laholm Psykiatrinämnden Hjälpmedelsnämnden Handikappförvaltningen inom Länssjukvårdsnämnden Sjuktransportförvaltningen inom Länssjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen 2 Syfte och metod Syftet har varit att bedöma nämndernas/styrelsens kontrollsystem och den interna kontrollen i väsentliga rutiner. Särskild vikt läggs vid granskning av att rutiner är dokumenterade. Aktuella kontrollmål finns beskrivna i pkt 5.2. Bedömning har skett utifrån en genomgång av olika dokument, intervjuer med ansvariga personer samt stickprovskontroller. Rapport med uppgifter om kontrollmål och bedömning av den interna kontrollen har lämnats till varje nämnd/styrelse. 3 Allmänt om intern kontroll Intern kontroll är ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningarna. Kontrollsystemen bidrar till att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen. Den interna kontrollen består dels av redovisningskontroller, dels av administrativa kontroller. 3

4 Redovisningskontroller syftar till säkerhet i system och rutiner (dvs. trygga tillgångar och förhindra att förluster uppstår) och rättvisande räkenskaper (dvs. säkerställa en riktig och fullständig redovisning). Syftet med administrativa kontroller är att främja effektiviteten och tillse att resurserna disponeras för uppställda mål och i enlighet med fattade beslut. Vidare syftar de till att säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. Administrativa kontroller kan delas in i organisatoriska kontroller (skapas genom att organisationen utformas på ett ändamålsenligt sätt) och förvaltningskontroller (skapas genom att styr- och rapporteringssystem utformas på ett ändamålsenligt sätt). Det är respektive nämnd/styrelse som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och utförande. Nämnden ska således upprätta anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Landstingsstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. 4 Dokumentation av rutiner 4.1 Styrande dokument Landstinget har sedan tidigare ett flertal rutiner beskrivna i sin Ekonomihandbok. Därtill kommer de olika anvisningar som finns beskrivna på Landstinget Hallands intranet, Lina. 5 Bedömning och förslag till åtgärder 5.1 Internkontrollreglemente Landstingsfullmäktige har antagit ett reglemente som ska gälla från och med 1 januari 2007 med successivt införande under Nämnden eller styrelsen ska varje år anta en särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen. 5.2 Kontrollmål Utifrån väsentlighets- och riskperspektivet har ett antal kontrollmål valts ut. För dessa görs en bedömning av dels befintliga regler och rutiner dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Bedömningen sker utifrån genomgång av dokument och intervjuer. För samtliga rutiner har även en verifiering gjorts. 4

5 Varje kontrollmål/revisionsfråga har betygsatts som acceptabel eller ej acceptabel. Rutin Kontrollmål Bedömning Motivering Dokumentation av förekommande rutiner Att dokumenterade rutiner finns upprättade. Landstingets ekonomihandbok har för flertalet rutiner kompletterats med egna rutinbeskrivningar. löpande avstämningar Att det finns ändamålsenliga avstämningsrutiner Dokumenterade rutiner finns upprättade. Faktureringsrutiner Att det finns ändamålsenliga rutiner för fakturering I huvudsak fungerar faktureringsrutinerna på ett tillfredsställande sätt inom samtliga nämnder. kassahantering Att det finns rutiner för avstämning av nämndens kontanthantering Avstämning av enheternas dagskassor sker, med ett par undantag, 1 ggr/mån. Vi anser att avstämning av dagskassorna ska ske minst två gånger per månad. Psykiatriförvaltningen bör genomföra en inventering och uppdatering av samtliga förskottskassor. Vid Kungsbacka vårdcentral var säkerheten för kassan och personalen bristfällig på grund av en mycket öppen planlösning. 5

6 Leverantörsfakturor Att det finns säkra rutiner för betalning av leverantörsfakturor Vissa konton, fakturor större än 20 tkr samt vissa leverantörer efterkontrolleras. Leverantörsfakturor betalas 30 dagar efter ankomstdag/ scanningdag. uppföljning av drivmedelskostnader och övriga kostnader Att rutiner finns utarbetade och följs. Körjournaler förs överlag men det är inte alltid dessa lämnas löpande till förvaltningen för uppföljning. Några enheter följer drivmedelsförbrukning och övriga kostnader årsvis på totalnivå och några årsvis per bil. Vi anser att regelbunden uppföljning av förbrukning och kostnader bör ske. Rutin för traktamenten, bilersättningar Att rutiner finns utarbetade och att rätt ersättning utbetalas Reseräkningen skickas för attest till närmaste chef. Centrala anvisningar finns. Flertalet nämnder registrerar uppgifterna manuellt, några registrerar direkt i PS-självservice. De manuella rutinerna fungerar i de flesta fall på ett ändamålsenligt sätt men vi anser ändå att all registrering ska ske direkt i PSsjälvservice. utbildning och konferenser Att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner och att de följs Centrala anvisningar finns, som ibland har kompletterats med egna rutinbeskrivningar. Stickprov visar att uppgifter om syfte och deltagare saknas för några fakturor för en del förvaltningar. 6

7 inköp och registrering av datorer och mobiltelefoner. Invent.förteckningar Att alla inköp registreras Allt som är stöldbegärligt registreras med serienr m m. Inventarieförteckningar begärs in varje årsskifte. Stickprov visar att anvisningarna med något undantag följs. representati on och gåvor Att befintliga rutiner tillämpas Landstingets regler för representation/gåvor följs i huvudsak. Stickprov visar att fullt avdrag för moms har gjorts på några representationsfakturor När det gäller interna konferenser eller interna informationsmöten är det av vikt att skillnaderna i avdragsrätt för moms uppmärksammas. Vid en konferens som omfattar minst 6 timmar samt har ett program, får moms på hela beloppet lyftas. Vid ett internt informationsmöte begränsas avdragsrätten till momsen på 90:-. Stickprov på verifikationsmaterialet visar att det för några fakturor råder oklarhet på ovannämnda punkt. mervärdesskatt vid leasing Att kännedom finns om gällande regelverk Rutiner finns för efterkontroll av leasingfakturor. 7

8 offentlighet och sekretess Att rutiner finns utarbetade och efterlevs Fakturor med personuppgifter scannas ej utan hanteras manuellt hos leverantören. Några centrala anvisningar över vad som ska scannas finns inte. Allmänna anvisningar om sekretess finns. I övrigt bestämmer varje förvaltning vad som ska scannas. Personal som scannar in fakturorna omfattas av sekretessen. Samtidigt vill vi framhålla vikten av att landstinget har säkra och ändamålsenliga rutiner vid sändande av fax. 6 Sammanfattande kommentarer Landstinget Halland har genomgående bra rutiner även om det finns några förbättringsområden främst när det gäller: -Avstämning av enheternas dagskassor -Uppföljning av fordonskostnader -Registrering av reseräkningar via PS-självservice -Lämnande av uppgifter om syfte och deltagare vid representation/konferenser -Momsavdrag i samband med representation. När det gäller uppföljning av fordonsparken är sjuktransportförvaltningen ett gott exempel att rekommendera för andra förvaltningar. Beträffande offentlighet och sekretess vill vi framhålla vikten av att landstinget har säkra och ändamålsenliga faxrutiner. I landstingets internkontrollreglemente betonas särskild att nämnder och styrelser ska anta en särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen. Revisionen kommer framledes att följa upp att planer upprättas. 8

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Hotell och Restaurangprogrammet, Carlsund Motala kommun 2007-11-13 Lars Edgren Stefan Knutsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer