Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Oxelösunds kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Avgränsning och revisionsmetod 2 3 Granskningsresultat Kommunen Styrande dokument Internservice Hemtjänsten Bedömning Bolagen Kustbostäder/Oxelö Energi Bedömning 6 29 augusti 2011 Oxelösunds kommun

3 1 Sammanfattning En genomgång har skett av Oxelösunds kommun och de kommunala bolagen Oxelö Energi AB samt Kustbostäder AB. Undersökta enheter inom kommunen är de som innehåller flest bilar samt de två nämnda kommunala bolagen. Vad gäller kommunen har granskningen kommit att innefatta kommunens egen bilpool (internservice), samt hemtjänsten Genomgången av kommunen och de kommunala bolagen i Oxelösunds kommun visar på att i de kommunala bolagen, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB, finns ett resereglemente vilket främst rör resor med förmånsbil alternativt tjänstebil. Det saknas dock en bilpolicy som täcker hanteringen av bolagens egna bilar. För kommunen överlag kan också konstateras att ingen övergripande bilpolicy existerar och att en sådan föreslås upprättas. Denna borde också vara gemensam för enheterna och bolagen. Körjournaler finns på kommunens bilpool samt inom biståndshandläggningen. Hos de kommunala bolagen samt inom hemtjänsten finns inga körjournaler. I de fall körjournaler finns bedöms de överlag innehålla tillräckligt med information. Det sker i de fallen också vissa rimlighetsbedömningar av drivmedelskostnader, körningar samt även kontroll över innehållet i körjournalerna. Utifrån de stickprov som tagits av körjournalerna bedöms dessa även vara korrekt hanterade. Både i de kommunala bolagen samt för kommunen stäms betalda drivmedelskostnader av mot bensinkvitton. Sammantaget bedöms att den interna kontrollen som råder på de kommunala bolagen avseende bilanvändandet är god. Bolagen har dock ett stort antal bilar varför det kan finnas anledning att öka kontrollen ytterligare med fler kontroller med rimlighetsbedömning halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagens drivmedelskostnader. Stora skillnader kan konstateras beträffande kommunens verksamheters hantering av bilar. Den informella rutin som tillämpas avseende poolbilarna bedöms som tillräcklig men kan stärkas genom dokumentering av de kontroller som finns. Hanteringen av bilar inom hemtjänsten bedömer vi emellertid vara förenad med brister och den interna kontrollen bedöms som otillräcklig. Oxelösunds kommun 1 av 7

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Revisorerna i Oxelösunds kommun har beslutat att genomföra en granskning av den interna kontrollen i hanteringen av kommunen och bolagens bilar. PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. En del av revisorernas underlag för prövning av intern kontroll är att granska väsentliga och riskfyllda rutiner. Revisorerna har i sin väsentlighet och riskbedömning funnit skäl att granska den interna kontrollen i koncernen avseende bilhantering. Av intresse är om koncernen har välfungerande rutiner för att säkerställa att kommunens och bolagens bilar (egna och leasingbilar) används på avsätt vis. Det är viktigt ur förtroendesynpunkt att koncernen har kontrollrutiner som minimerar risken för otillåtet bilanvändande. 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara revisionsfrågan: Kontrollmål: Är den interna kontrollen i rutinerna gällande koncernens bilar tillräcklig? - Finns det en fungerande kontroll av att körjournaler används i behövlig omfattning? - Sker rimlighetskontroll av mätarställning mot körjournal? - Kontrolleras tankad volym mot körd sträcka enligt körjournal? 2.3 Avgränsning och revisionsmetod Granskningen omfattar kommunen och kommunens bolag Kustbostäder och Oxelö Energi. Granskningen har genomförts genom intervjuer med inköpschef, enhetschef hemtjänsten och internservicechef i kommunen samt personalchef i Kustbostäder. Verifiering har gjorts genom stickprovsgranskning av körjournaler mot bokning av poolbilarna. Vidare har bedömning gjorts av kommunens och bolagens rutiner för kontroll av körjournaler mot betalda drivmedelskostnader samt bensinkvitton. Oxelösunds kommun 2 av 7

5 Ett utkast till revisionsrapport har lämnats till berörda för synpunkter på sakinnehåll i rapporten. 3 Granskningsresultat 3.1 Kommunen Styrande dokument Vid intervjuer har det framkommit att det inte finns något skrivet kommunövergripande dokument för att reglera, kontrollera och följa upp användning av bilar. Uppfattningen hos de intervjuade är att ett kommunövergripande ramverk som reglerar hantering och användning av kommunens bilar är önskvärt Internservice Inom internservice finns fyra miljöbilar varav två är poolbilar för utlåning. Samtliga bilar är märkta med kommunnamn och logotyp i enlighet med kommunkoncernens grafiska manual. För användande av poolbil finns ett bestämt tillvägagångssätt. Initialt bokas poolbil via intranät. Utlämning av bilnyckel sker i receptionen tillsammans med körjournal och bensinkort. I körjournal anges bland annat uppgifter om dag, mätarställning före och efter resa, färdsträcka och om tankning skett. Körjournal och bensinkort finns för respektive bil. Kvällstid förvaras bilnycklar inlåst i reception. Informellt gäller att poolbil endast får användas i tjänsteärenden och ska återlämnas samma dag. Undantag ges när resa ska påbörjas tidigt efterföljande dag. Vid behov av bil längre än ett dygn hyr internservice bil från OKQ8. Enligt uppgift sker kontroller av mätarställning mot körjournal men avstämningen dokumenteras inte. Vidare uppges att drivmedelsfakturor stäms av mot inlämnade bensinkvitto och rimlighet bedöms mot färdsträcka. Attestansvarig för poolbils kostnader är chefen för internservice. Utöver ovan uppges att det sker tertialvisa uppföljningar av poolbils kostnader mot budget samt att kontroll sker av eventuell avvikelse. Uppkomna kostnader interndebiteras verksamheter som nyttjat poolbilarna. Oxelösunds kommun 3 av 7

6 Kontrollåtgärder som finns: Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto. Rimlighetsbedömning av kostnader mot färdsträckor. Tertialvisa uppföljningar av bilkostnader. Kommunnamn och logotyp återfinns på bilarna. Körjournaler används. Nycklar och bensinkort förvaras inlåst utanför arbetstid. Bilar måste bokas. Kontrollåtgärder som saknas: Uppföljande kontroller dokumenteras inte Hemtjänsten I hemtjänstverksamheten finns fem miljöbilar. Samtliga bilar är märkta med kommunnamn och logotyp. Ansvarig för bilarna finns utsedd och enligt uppgift innebär ansvaret enbart att tillse att service genomförs enligt givna intervaller. Tidigare har detta brustit vilket medfört kostnader vid leasingtidens slut. Bilarna används dagligen i tjänsten och bilnycklar förvaras i ett nyckelskåp. Till varje bil finns ett bensinkort. Vid intervjun uppges att körjournaler inte används för hemtjänstens bilar. Under intervjun kontaktade enhetschefen företrädare för andra verksamheter för information om användande av körjournaler. Av de bilar som finns anslutna till Björntorps äldre- och demensboende uppgavs att endast biståndshandläggarna använder körjournal. Vidare råder stor oklarhet i användandet av bilarna samt att det för verksamheten råder en relativt stor personalomsättning. Någon specifik och systematisk kontroll av färdsträckor gentemot tankade volymer uppges inte ske. Enhetschefen har attestansvar för drivmedelskostnader. Inkomna drivmedelsfakturor kontrolleras mot bensinkvitton innan attestering. Kontrollåtgärder som finns: Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto. Kommunnamn och logotyp återfinns på bilarna. Rimlighetsbedömning av kostnader. Kontrollåtgärder som saknas: Körjournaler används inte. Bensinkort finns i respektive bil vilket eventuellt riskerar ett otillåtet bilanvändande. Uppföljande kontroller av bilanvändning och uppkomna kostnader. Oxelösunds kommun 4 av 7

7 3.1.4 Bedömning Stora skillnader kan konstateras beträffande verksamheternas hantering av bilar. Den informella rutin som tillämpas avseende poolbilarna bedöms som tillräcklig men kan stärkas genom dokumentering av ovan sagda kontroller. Hanteringen av bilar inom hemtjänsten bedömer vi emellertid vara förenad med brister. Mot bakgrund av att skriftliga rutiner och dokumenterade kontroller saknas att möjligheten till uppföljning och kontroll av hemtjänstens bilar begränsas då körjournaler eller liknande dokumentation inte används är vår bedömning att kommunens interna kontroll avseende bilar är otillräcklig. För att skapa förutsättningar för en god intern kontroll bör ett övergripande ramverk upprättas för hur bilar får användas och hur dokumentation, exempelvis löpande körjournaler, ska föras. Därtill bör dokumenterade rutiner upprättas för kontroll av eventuella körjournaler, rimlighet i bensinåtgång jämfört med körsträcka samt kontroller av hantering av bensinkort för att säkerställa att bilar endast används i tjänsten och på avsett vis. 3.2 Bolagen Kustbostäder/Oxelö Energi Bolagen har ett reseregelemente vilken har utvecklats internt på bolaget. Medarbetare erhåller informationen via sin personalhandbok. Medarbetare har informerats om reglementet genom ett personalmöte för cirka ett och ett halvt år sedan. Utöver reglementet uppges även av personalchefen att det finns en viss informell policy där personalen har blivit tillsagda att till exempel inte använda bolagets bilar vid fikarast. Vad gäller biljournaler finns det inga på bolagen. Vid privatlån ska dock körjournal lämnas och drivmedel vara återfört. Oxelö Energi har ca 20 bilar vilka står i garage alternativt i ett inhägnat område. Kustbostäder har i princip motsvarande antal bilar vilka är mer utspridda i olika garage hos bolaget beroende på verksamhetsområde. Det finns således en form av intern kontroll då exempelvis anställda går hem och ser att bilarna är där de ska vara. Bilnycklarna är inlåsta i larmade utrymmen. Vidare har i princip varje bil har varsin ansvarig som i sin tur har ett tillhörande bensinkort. Bensinkort förvaras antingen inlåsta eller i plånbok. Det finns dock ingen uttalad bilansvarig som håller allmän ordning på bilarna, tankning etc. Det finns såsom ovan nämnt bensinkort till respektive bil som sedan av ekonomienheten kopplas ihop genom faktura och kvitto. Då bilarna går att se på en egen kontorad i ekonomisystemet syns det tydligt om det är större avvikelser mellan perioder. Det är upp till varje verksamhetschef att attestera och stämma av de bilar som finns inom raden för chefens område. Verksamhetschefen stämmer enligt Oxelösunds kommun 5 av 7

8 personalchefen av förbrukning mot budget samt följer även upp eventuella frågor med respektive bilansvarig. Bolagens resereglemente innehåller främst information om: Resa med egen bil i tjänsten. Resa med förmånsbil i tjänsten. Hantering av representation, reseräkningar och reseräkningar. Kontrollåtgärder som finns: Respektive verksamhetschef granskar och attesterar bilkostnader. Ekonomichef alternativt bilansvarig rimlighetsbedömer drivmedelskostnader löpande. Bilansvarig jämför faktura mot erhållet kvitto. Ingen förutom bilansvarig har tillgång till ett bensinkort. Bilarna har logotyp vilket ökar kontrollen för vart bilen befinner sig. Kontrollåtgärder som saknas: En bilpolicy saknas. Nuvarande resereglemente saknar regler för hantering av bolagens egna bilar. Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukningen jämfört med drivmedelskostnaderna. Dock analyseras budget där avvikelser diskuteras Bedömning Bolagen har ett resereglemente enligt ovan. Denna är dock upprättad internt och behandlar framförallt användandet av egen bil i tjänsten samt förmånsbil i tjänsten varför vår rekommendation är att kontakt tas med kommunen för att verifiera att den är tillräcklig när kommunen själva har upprättat en policy. En viss informell policy avseende bilhanteringen verkar även finnas hos bolagen men är dock svår att verifiera. Kontrollrutiner som skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagens drivmedelskostnader. Detta för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioden. Sammantaget anser vi att den interna kontrollen som råder på bolagen avseende bilanvändandet är god. Bolagen har dock ett stort antal bilar varför det kan finnas anledning att öka kontrollen ytterligare med exempelvis ovan nämnda åtgärder. Oxelösunds kommun 6 av 7

9 Andreas Gustavsson Karin Jäderbrink Oxelösunds kommun 7 av 7

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun

Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun Revisionsrapport* Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun 2008-06-09 Stefan Knutsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer