Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning."

Transkript

1 Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Avgränsning Revisionskriterier och metod Resultat Styrdokument Regelverk Rutinbeskrivning Antalet fordon per förvaltning Körjournaler Miljö Administration av leasingbilar Bilpool Tankning Användning av privata fordon Internkontroll Uppföljning av tidigare granskning Kommentarer Sammanfattande kommentarer... 9

3 Sammanfattning Nämnderna ska enligt Kommunallagen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Vid brister i den interna kontrollen, finns risk för både ekonomisk skada och så kallad förtroendeskada där allmänhetens förtroende för kommunen kan påverkas negativt. Rättsfall visar att Skatteverket kan beskatta den anställde utifrån dennes dispositionsrätt av fordon, dvs. rätt att nyttja fordonet. Det krävs att Skatteverket kan visa att det funnits dispositionsrätt till bilen. Om myndigheten bevisar detta, är det upp till brukaren att bevisa att ingen (eller ringa) privat användning av bilen har skett, för att undgå beskattning. Även om Skatteverket i sådana frågor brukar göra en samlad bedömning av de olika omständigheterna i varje enskilt fall, kan en förd körjournal vara ett sätt att bevisa att en bil inte använts privat. Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun granskat kommunens hantering av personbilar samt förekomsten av körjournaler. Mot bakgrund av utförd granskning rekommenderar vi kommunen att: En enhetlig körjournal införs som på ett tydligare sätt efterliknar de uppgifter som Skatteverket tar upp. Tankkvitton häftas samman med körjournalerna. Ta fram skriftliga rutiner vad gäller tankning och drivmedelskort. Se över om användningen av privata fordon kan minskas. Detta i syfte att säkerställa efterlevnaden av kommunens resepolicy inom områdena säkerhet och miljö. Beakta fordonshantering och användning av körjournaler i verksamheternas internkontrollplaner. Fortsätta sitt arbete inom redovisningsområdet för att bättre kunna göra ekonomiska uppföljningar avseende fordonskostnader. Tillse att gällande policydokument och riktlinjer kommuniceras och säkerställa att dessa efterlevs. I vår granskningsrapport lämnas mer detaljerade synpunkter. Karlstad David Bäcker Certifierad kommunal revisor Pontus Ericsson Revisor Deloitte Rutiner för bilanvändning 1

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Nämnderna ska enligt Kommunallagen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Vid brister i den interna kontrollen, finns risk för både ekonomisk skada och så kallad förtroendeskada där allmänhetens förtroende för kommunen kan påverkas negativt. Rättsfall visar att Skatteverket kan beskatta den anställde utifrån dennes dispositionsrätt av fordon, dvs. rätt att nyttja fordonet. Det krävs att Skatteverket kan visa att det funnits dispositionsrätt till bilen. Om myndigheten bevisar detta, är det upp till brukaren att bevisa att ingen (eller ringa) privat användning av bilen har skett, för att undgå beskattning. Även om Skatteverket i sådana frågor brukar göra en samlad bedömning av de olika omständigheterna i varje enskilt fall, kan en förd körjournal vara ett sätt att bevisa att en bil inte använts privat. Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun granskat kommunens hantering av personbilar samt förekomsten av körjournaler. 1.2 Syfte och revisionsfrågor Projektet syfte har varit att granska kommunens hantering av personbilar samt förekomsten av körjournaler och hur dessa förs. Granskningen har genomförts utifrån följande kontrollmål: Kartlägga antalet av kommunen ägda/leasade personbilar. Granska förekomsten av skriftliga riktlinjer/policys. Granska förekomsten av uppföljning och intern kontroll. Granska att körjournaler används på ett tillfredsställande sätt Granska i vilken omfattning miljöaspekter tillgodoses. Granska om kommunens bilpool utnyttjas effektivt. Kartlägga i vilken utsträckning privata bilar används i tjänsten. Undersöka i vilken utsträckning rekommendationer i tidigare granskning (genomförd under 2008) åtgärdats. Deloitte Rutiner för bilanvändning 2

5 1.3 Avgränsning Granskningen omfattar kommunens samtliga fordon. Ett urval har därefter gjorts i syfte att täcka in så stora delar bland kommunens olika verksamheter som möjligt. Inom dessa har granskning av körjournaler skett för kommunledningskontorets poolbilar, tekniska enheten samt den generella bilpoolen som bland annat innefattar hemtjänsten. 1.4 Revisionskriterier och metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt genom intervjuer med berörd personal. Vi har tagit del av olika dokument som upprättats i kommunen som Riktlinjer vid tjänsteresa, Resepolicy för Forshaga kommun och Fordonspolicy. Intervjuer har hållits med fordonsansvariga och övrig ansvarig personal som berörts av granskningen. I samband med granskningen har stickprov av körjournaler för de olika förvaltningarna granskats. Deloitte Rutiner för bilanvändning 3

6 2 Resultat 2.1 Styrdokument Kommunen har två styrdokument som har koppling till granskningsområdet. Dessa är: Fastställd resepolicy för Forshaga kommun (gällande) Riktlinjer vid tjänsteresa Forshaga kommun Dessutom finns ett förslag till reviderad resepolicy som kommer att politiskt antas den 27 maj Regelverk Förutom ovan nämnda styrdokument finns också en fordonspolicy som mer har karaktären av anvisningar. Detta dokument är ännu inte politiskt antaget, men det tillämpas redan i praktiken av de olika verksamheterna. Rättsfall har visat att i de fall Skatteverket kan visa dispositionsrätt till ett fordon, kan myndigheten också beskatta dispositionsrätten. Det är då upp till näringsidkaren/kommunen att bevisa att ingen (eller ringa) privat användning av bilen har skett. För att undgå beskattning krävs, enligt rättsfallen, en noggrant förd körjournal och att denna måste föras kontinuerligt. 2.3 Rutinbeskrivning Fordonsansvaret i kommunen är fördelat på flera ansvariga som sedan delegerar ansvaret för varje fordon till en fordonsansvarig. Den ansvariga har ekonomiskt ansvar medan den fordonsansvariga svarar för det praktiska. Inom tekniska enheten finns en förrådsansvarig som har ett övergripande ansvar över verksamhetens fordon Antalet fordon per förvaltning Inom Forshaga kommun finns enligt fordonsförteckningen 108 personbilar/bussar. Av dessa är 43 st ägda och resterande leasade. Av kommunens personbilar/bussar tillhör 10 fordon kommunledningskontorets bilpool (hädanefter kallat bilpool 1) och 50 fordon den generella bilpoolen (hädanefter kallat bilpool 2). Bilpool 2 innefattar bland annat hemtjänstens fordon. Kommunens samtliga fordon, bortsett från några fordon i bland annat hemtjänsten och psykiatrin, är märkta med kommunens logotyp. Total fordonskostnad för kommunen uppgick år 2013 till 5,4 MKR. Antal körda mil med kommunens bilar uppgick till mil. Deloitte Rutiner för bilanvändning 4

7 2.3.2 Körjournaler Skatteverket rekommenderar att följande uppgifter framgår av körjournalen: Mätarställning vid årets början Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner som besökts Hur många kilometer som körts Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades Mätarställning vid årets slut Bra att notera är också antal liter bränsle samt pris vid tankning Körjournalerna ser olika ut mellan de olika verksamheterna och även inom verksamheterna. Flertalet av kommunens körjournaler uppfyller samtliga ovanstående krav medan vissa inte gör det. Med anledning av detta föreslår vi att kommunens körjournaler, för samtliga fordon, på ett tydligare sätt efterliknar de uppgifter som Skatteverket rekommenderar. I styrdokumentet Riktlinjer vid tjänsteresa är angivet under avsnittet Körjournal att: Samtliga tjänstebilar skall vara försedda med en körjournal där samtliga resor noteras. Ansvariga för att körjournalen fylls i korrekt är beställaren eller föraren av fordonet. Körjournalen skall innehålla samtliga uppgifter som fordonsansvariga kräver. Varje månad skall körjournalen skickas in till respektive fordonsansvarig. Fordonsansvarig skriver in körjournalens uppgifter i särskild mall/blankett. Nedan redovisas vår stickprovsvisa granskning av körjournaler som omfattar 28 fordon för perioden juni 2013 till mars Bilpool 1 För de fordon vi granskat inom bilpool 1 kan konstateras att körjournalerna genomgående håller en god nivå avseende de uppgifter som bör lämnas enligt Skatteverket rekommendationer Bilpool 2 För de fordon vi granskat inom bilpool 2 kan konstateras att körjournaler inte förs för samtliga fordon. Generellt sett förs inga körjournaler för de fordon som enbart brukas av en förare. För de fordon vi granskat och där körjournaler förs är kvalitén på dessa varierande. Uppgift om syfte och resväg saknas vid flertalet tillfällen. Vid flera tillfällen kan uppgifterna också förtydligas. Resvägen kan ibland vara svår att notera för exempelvis hemtjänsten. Vi har förståelse för detta mot bakgrund av verksamhetens karaktär men föreslår ändå hemtjänsten att uppge resvägen kopplat till hemtjänstturer eller liknande. Uppgift om mätarställning vid resans start och slut är generellt sett god men kan för vissa fordon förbättras. Antal körda km ska anges i körjournaler som skillnaden mellan mätarställning vid resans start och mätarställning vid resans slut. Denna uppgift saknas för flera av de granskade körjournalerna. Skatteverket rekommenderar att uppgift lämnas om antal liter bränsle samt pris vid tankning. Avseende uppgifter om antal liter och pris vid tankning finns en förbättringspotential. Tankkvitton är bifogade tillsammans men återfinns inte med körjournalerna. Enligt intervju kan inte tankkvitto häftas samman med körjournalerna då tankkvitton kommer tillsammans med följesedel på fakturan. Deloitte Rutiner för bilanvändning 5

8 Vi ser ett behov av att införa körjournaler för samtliga fordon och att samtliga körjournaler på ett tydligare sätt efterliknar de uppgifter som Skatteverket rekommenderar. Tankkvitton är bifogade men återfinns inte tillsammans med körjournalerna. Enligt intervju kan inte tankkvitto häftas samman med körjournalerna då tankkvitton kommer tillsammans med följesedel på fakturan. För att underlätta efterkontroll föreslår vi ändå att dessa istället häftas ihop med körjournalen Tekniska enheten För de fordon vi granskat inom tekniska enheten kan konstateras att inga körjournaler förs. Som en förklaring menar ansvariga att tidrapporter förs vid användning av tekniska enhetens fordon och dessa används som underlag vid kostnadsfördelning. Utifrån tidrapporten går det att spåra antal timmar som fordonet använts, på vilket projekt som kostnaden påförts och vem som framfört fordonet. Vi ser här ett behov av att införa körjournaler för samtliga fordon som efterliknar de uppgifter som Skatteverket rekommenderar. 2.4 Miljö I kommunens Rese- och transportpolicy anges under avsnittet Direktiv vid tjänsteresor att alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. Genomgående finns ett miljötänk i styrdokumentet Riktlinjer vid tjänsteresa. Bland annat uppmuntrar kommunen till att använda cykel vid kortare resor, att allmänna kommunikationer ska användas om möjligt och att flyg endast ska användas vi resor längre än 50 mil. De flesta av kommunens bilar är miljöklassade. Undantag är några fyrhjulsdrivna bilar som bland annat behövs för vissa resor inom hemtjänsten. Kommunen har upphandlat miljöfordon. Utöver miljöklassade fordon erbjuder kommunen sina anställda cyklar för kortare resor. Kommunen har beställt elcyklar och elbilar som kommer att finnas till tillgängliga för personalen framöver. År 2010/2011 genomfördes en Eco-drivingkurs där de anställda fick utbildning i ekonomiskoch miljövänlig körning. 2.5 Administration av leasingbilar Kommunens fordon är till största del leasade och leasas från Danske Bank. Leasingavtalet innefattar enbart hyra av fordonet. Kommunen ordnar självt med försäkringar, service med mera. Efter leasingperiodens slut säljs fordonen i kommunens regi, alternativt förlängs leasingtiden eller så köps fordonen från leasingbolaget. Senaste upphandlingen av fordon skedde centralt av värmlandskommunerna. Upphandlingen utgick från kriterierna miljö, ekonomi och säkerhet. Kommunens tjänstebilar står parkerade vid kommunens anläggningar och får inte tas med hem. Det finns endast några få undantag från denna regel, vilket framgår av kommunens Riktlinjer vid tjänsteresa. Det finns även särskilda regler för arbetstagare med beredskapseller jourtjänstgöring. Deloitte Rutiner för bilanvändning 6

9 Kommunen har förbättrat samordningen av fordon och minskat fordonskostnaderna genom införandet av bilpool 2. Kommunen har kartlagt hur många fordon som behövs i bilpoolen och hur stor andel av bilparken som ska vara leasad och ägd. Om fordonen leasas på längre tid blir restvärdet lägre och då blir fordonen billigare att köpa när leasingperioden är slut. Därför har kommunen valt att leasa fordonen på längre tid och på så vis kunna köpa fordonen till ett lägre pris. Genom att själva sälja fordonen när leasingperioden är slut istället för att lämna tillbaka dem till leasinggivaren kan över- och undermil undvikas och kommunen får mer betalt för fordonen. När leasingavtal tecknas för nya fordon säljs de äldsta fordonen. Bortsett från några fordon som endast används under vissa perioder av året är fordonsparken inte äldre än 10 år Bilpool Kommunen har som tidigare nämnts två bilpooler; bilpool 1 (10 fordon) och bilpool 2 (50 fordon). Bilpool 1 är i första hand tänkt att användas av kommunledningen men de finns även tillgängliga för de olika förvaltningarna. Bilarna som finns i bilpool 1 lånas på kort tid, ofta några timmar eller en dag. Bokning sker via ett internt bokningssystem men kan även göras genom att ringa till växeln. Från uppgifterna på de inlämnade körjournalerna debiteras de olika verksamheterna. Bilpool 2 är en generell bilpool som omfattar alla verksamheter utom den tekniska enheten. Bilpool 2 anskaffades för att minska de tidigare höga kostnaderna för korttidshyror av fordon. Dessa bilar används ofta i flera månader eller till och med i flera år och behöver därför inte bokas dagligen. Detta är också ett sätt att samordna och fördela kommunens fordon mellan förvaltningarna. När behovet ökar eller minskar flyttas bilarna mellan verksamheterna. Kommunens utnyttjande av poolbilar bedöms som effektiv och samordningen som god Tankning Tekniska enhetens fordon tankas från egen tank. För att tanka krävs nyckel till området samt att registreringsnummer skrivs in. Möjligheten att tanka privat finns men det är inte vem som helst som kommer åt tanken. Tekniska enheten anser att de har god kontroll över tankningarna och att drivmedelskostnaderna samt antal körda mil inte varierar särskilt mycket mellan åren. Övriga fordon tankas hos OKQ8 i Forshaga eller Preem i Deje. Hos mackarna finns ett stationskort per fordon. Varje fordonsnyckel har en bricka med registreringsnummer och kod. Nyckeln visas upp i kassan. Den som tankar skriver på ett tankkvitto som sparas av bensinstationen och tar med en kopia som sparas tills fakturan inkommit. När fakturan inkommit stäms den av mot tankkvitto. Stationskorten är begränsade till inköp av drivmedel och bilanknutet (t ex olja och spolarvätska). Några skriftliga rutiner vad gäller tankning och drivmedelskort finns inte. Det finns ytterligare tre drivmedelskort som kan användas vid längre resor. Dessa finns inlåsa i ett kassaskåp när de inte används. Vi rekommenderar att kommunen tar fram skriftliga rutiner vad gäller tankning och drivmedelskort. Deloitte Rutiner för bilanvändning 7

10 2.5.2 Användning av privata fordon I Riktlinjer vid tjänsteresa under avsnittet Egen bil står skrivet att tjänstebil i första hand skall användas vid tjänsteresor. Användning av egen bil i tjänsten skall alltid godkännas av närmsta chef i förväg. Utbetalda reseersättningar för år 2013 uppgick till 370 TKR. Totalt kördes mil med privata fordon. Antal körda mil med kommunens bilar uppgick till mil för samma period. Tillfällen då privata fordon får användas kan vara om det inte finns någon ledig poolbil eller om det underlättar en tjänsteresa. Användning av privata fordon i tjänst är relativt hög. Vi rekommenderar kommunen att se över om användningen av egna fordon kan minskas. Detta i syfte att säkerställa efterlevnaden av kommunens resepolicy inom områdena säkerhet och miljö. 2.6 Internkontroll Fordonshantering och användning av körjournaler har inte beaktats i verksamheternas internkontrollplaner och någon dokumenterad internkontroll görs inte inom området. Dock sker viss kontroll i samband med attest av fordonskopplade kostnader. Varje månad summeras också antalet körda mil. På detta vis kontrollerar kommunen hur mycket fordonen används. I dagsläget går det inte att ta fram total fordonskostnad för kommunen, vilket ses som en brist som försvårar uppföljningsarbetet. Ett arbete har påbörjats med att införa konsekvent bokföring av fordonskostnader och objektsnummer för respektive fordon. Efter förändringen ska kommunen på ett bättre sätt kunna följa upp fordonskostnaderna. Viss kontroll sker av existens och fullständighet i fordonsförteckningen. Två gånger om året beställs utdrag från fordonsregistret och i samband med att försäkringsbreven kommer sker en avstämning av förteckningen. Vi föreslår att kommunen beaktar fordonshantering och användning av körjournaler i verksamheternas internkontrollplan. Vi föreslår också att kommunen fortsätter sitt arbete inom redovisningsområdet för att bättre kunna göra ekonomiska uppföljningar. 2.7 Uppföljning av tidigare granskning Vi har följt upp kommunrevisionens tidigare granskning som genomfördes Denna granskning utgick från följande frågeställningar: Ansvar och organisation Nulägesbeskrivning, fordon, kalkyler mm Behovsanalys och upphandling samt kravspecifikationer Verksamhets- och transportplanering Revisionsfråga: Säkerställer nuvarande mål, handlingsplaner och åtgärder att kommunen har en effektiv och rationell fordonsekonomi och transportlogistik? Deloitte Rutiner för bilanvändning 8

11 Vi har också översiktligt gått igenom en tidigare granskning från Denna granskning utgick från följande frågeställningar: Är kommunens förteckning över fordonsinnehavet korrekt? Förekommer körjournaler i erforderlig omfattning? Har förvaltarna erforderliga rutiner för uppföljning med leasingbilar förknippade kostnader, dels totalt och dels för varje fordon? Har nämnderna ändamålsenliga rutiner för sin egenkontroll? Kommentarer Utifrån nu genomförd uppföljning kan vi konstatera att förbättringar skett på flera punkter. Bland annat har en policy och riktlinjer för effektivare användning av tjänstebilar, både ekonomiskt och miljömässigt, tagits fram. Dokumenten används dock inte i den utsträckning som de borde då vi bland annat kan se brister i användandet av körjournaler. Vi rekommenderar att kommunen tillser att gällande policydokument och riktlinjer kommuniceras och efterlevs. Vår uppfattning är att kommunen har inventerat det verkliga behovet av fordon och tjänsteresor inför senaste upphandling. Bland annat har fler leasingbilar anskaffats för att minska de höga kostnaderna som kommunen har haft för korttidshyror av fordon. Samordning och fördelning av fordon har blivit bättre efter införandet av bilpool 2. Bilpoolen tillsammans med att kommunen själv säljer fordonen efter att leasingperioden tagit slut gör att kommunen kan minska problemet med över- och undermil. Det finns fortfarande inte någon uppgift om den totala kostnaden för kommunens fordon. Ett arbete har börjat med att införa konsekvent bokföring av fordonskostnader och objektsnummer för respektive fordon. Detta för att det ska gå att ta fram den totala fordonskostnaden för kommunen och även kostnaden för respektive fordon. I tidigare granskning ansågs utveckling nödvändig vad gäller kommunens säkerhet i hanteringen av drivmedelskort. Någon förändring har inte skett då kommunen anser att systemet med stationskort, kod på nyckelbricka och signatur fungerar bra. Kommunen erhåller kvitto och faktura där de stämmer av tid, datum, tankat liter, pris och vilket bränsle som tankats. Utifrån detta görs rimlighetsbedömningar där felaktigheter identifieras. 2.8 Sammanfattande kommentarer De granskade körjournalerna för bilpool 1 håller genomgående en god nivå avseende de uppgifter som bör lämnas enligt Skatteverket rekommendationer. Vi kan dock se brister i användandet av körjournaler för den generella bilpoolen och tekniska enheten. Inga körjournaler lämnas för den tekniska enhetens fordon. För bilpool 2 lämnas körjournaler för vissa men inte samtliga fordon. Av de journaler som lämnas är kvalitén varierande och samtliga körjournaler uppfyller inte alla uppgifter som Skatteverket rekommenderar. Vi rekommenderar att körjournaler införs för samtliga av kommunens fordon och att samtliga körjournaler på ett tydligare sätt efterliknar de uppgifter som Skatteverket rekommenderar. Styrdokument för effektivare användning av tjänstebilar, både ekonomiskt och miljömässigt, har tagits fram. I dessa styrdokument finns ett genomgående miljötänk. Dokumenten används Deloitte Rutiner för bilanvändning 9

12 dock inte i den utsträckning som de borde då vi bland annat kan se brister i användandet av körjournaler. Vi rekommenderar att kommunen tillser att gällande policydokument och riktlinjer kommuniceras och säkerställer att dessa efterlevs. Kommunens samordning av fordon är god och fordonsanvändningen bedöms som effektiv. En översyn har gjorts av kommunens fordonspark för att sänka kostnaderna och för att bättre anpassas till verksamheternas behov. Dock är användning av egna fordon i tjänsten relativt hög. Vi rekommenderar vi att kommunen ser över om användningen av egna fordon kan minskas. Detta i syfte att säkerställa efterlevnaden av kommunens resepolicy inom områdena säkerhet och miljö. Kommunen har en fungerande rutin för tankning och användning av drivmedelskort, men skriftliga rutiner saknas. Tankkvitton är bifogade men återfinns inte tillsammans med körjournalerna. Vi rekommenderar att kommunen tar fram skriftliga rutiner vad gäller tankning och drivmedelskort. För att underlätta efterkontroll föreslår vi att tankkvitton häftas ihop med körjournalen. Det finns ingen internkontrollplan vad gäller fordonshantering och körjournaler. Ingen dokumenterad internkontroll görs inom området. Det sker dock viss kontroll i samband med attest av fordonskopplade kostnader. Kommunens redovisning av fordonskostnader är i dagsläget bristfällig vilket leder till att de totala fordonskostnaderna inte kan tas fram. Detta försvårar kommunens uppföljningsarbete. Vi föreslår att kommunen beaktar fordonshantering och användning av körjournaler i verksamheternas internkontrollplan. Vi föreslår också att kommunen fortsätter sitt arbete inom redovisningsområdet för att bättre kunna göra ekonomiska uppföljningar. Deloitte Rutiner för bilanvändning 10

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens Granskningsrapport KPMG AB 21 november 2014 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattande kommenterar och synpunkter

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial - följsamhet till regler kring fordonsanvändning Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Lars Edgren Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2013-08-26

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12 Askersund kommun Granskning av den interna kontrollen avseende Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun David Boman Februari 2016 Revisorerna Söderhamns kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor. Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av resor, representation samt företagskort

Granskning av resor, representation samt företagskort Granskning av resor, representation samt företagskort Varbergs kommun Antal sidor 11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 2 2.2 Avgränsning 2 2.3

Läs mer

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2012 Rutin gällande fordons- och samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2 Rutiner för fordons- och samt körjournal i Håbo kommun 2012 och tills vidare. Inför byte av leverantör av drivmedel inför

Läs mer

TID: 2013-03-12 PLATS: PwC:s lokaler, Halmstad. Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva

TID: 2013-03-12 PLATS: PwC:s lokaler, Halmstad. Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva TID: 2013-03-12 PLATS: :s lokaler, Halmstad Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva Sekr Eriksson Christel 1. Revision Bensinkort Revisorerna i Region

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20 Olofströms kommun Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 0-03-0 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 0-03-0 Innehåll. Bakgrund och syfte. Avgränsning 3. Metod

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Revisionsrapport Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2011-04-18 32-2010-0675 Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Riksrevisionen har genomfört löpande och slutlig

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Intern styrning och kontroll leverantörer goteborg.se/stadsrevisionen 2 INTERN STYRNING OCH KONTROLL LEVERANTÖRER Intern styrning och kontroll leverantörer I revisionsplanen

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Resor i tjänsten Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy """ '~ t1j ~~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 ~A KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 (46) 31 Dnr 14/16, 330108, 106/12 Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Granskning av användandet av kommunens fordon

Granskning av användandet av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av användandet av kommunens fordon Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning

Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-09-27 LiÖ 2013-787 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning Ledningsstabens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286. 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.029 2004-08- 03 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR ANSKAFFANDE OCH

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer