Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark"

Transkript

1 Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7 4. Användning av verksamhetsfordon 11

3 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende utförd granskning. I den första delen belyses svar på den övergripande revisionsfrågan och därefter finns svar på de underliggande kontrollmålen. Slutligen beskrivs fokusområden för Härryda kommun att arbeta vidare med för att förbättra rutiner för fordonshantering inom kommunen samt för att följa upp effektivt nyttjande av verksamhetsfordonen på ett bättre sätt. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är: Hur säkerställer sektorn för samhällsbyggnad att kommunens fordonspark utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt? Svar på revisionsfråga Det finns ingen uppföljning av om Härryda kommuns fordonspark nyttjas på ett effektivt sätt. Uppföljning kontrollmål Finns det en framtagen strategi inom sektorn för att säkerställa ett effektivt nyttjande av bilarna? Det finns inga formella och dokumenterade rutiner för hur en uppföljning ska utföras för att säkerställa effektivt nyttjande av samtliga bilar inom Härryda kommun. Vilken analys utförs idag avseende nyttjandet av bilarna? Finns några åtgärder som utförs vid för lågt nyttjande? Det utförs ingen formell analys. Viss informell uppföljning avseende nyttjandet utförs vid deklaration av energiförbrukningen. Finns det några riktlinjer för hur många mil en bil måste köras under ett år? o Det finns ej reglerat i Trafiksäkerhets- och resepolicyn antagen Det finns ej heller några formella riktlinjer inom respektive sektor eller Fordonscentralen. Finns riktlinjer för när egen bil får användas i tjänsten samt för att erhålla milersättning? o Finns formella riktlinjer i Trafiksäkerhets- och resepolicyn. Godkännande av privat bil i tjänsten skall ske av respektive enhetschef. Rekommendationer Härryda kommun bör ser över rutinen för uppdatering och implementering av Trafiksäkerhets- och resepolicyn. Exempelvis har policyn ej uppdaterats sedan 2008 och det återfinns ej någon implementerad rutin för att säkerställa att den efterlevs. Härryda kommun bör förtydliga Fordonscentralens ansvar vad gäller uppföljning av nyttjandet av Härryda kommuns fordonspark. För närvarande återfinns det ej några riktlinjer eller policys hur en eventuell uppföljning skall ske, exempelvis privatnyttjande, lägsta körsträcka. Utvärdera om det är effektivt att använda implementerat GPS-system som används vid uppföljning av bilpoolen även på samtliga bilar inom Härryda kommun. 1

4 2. Inledning Bakgrund Härryda kommuns fordonspark finns inom sektorn för samhällsbyggnad. Fordonscentralen i Härryda kommun startades 2008 med syftet att få en gemensam hantering av kommunens bilar. Det har gått fyra år sedan starten och ett behov har identifierats av att följa upp hur effektivt kommunens fordonspark nyttjas. Deloitte AB har av Härryda Kommuns förtroendevalda revisorer med bakgrund av detta fått i uppdrag att granska om Härryda Kommuns fordonspark utnyttjas på ett effektivt sätt. Revisionsfråga Hur säkerställer sektorn för samhällsbyggnad att kommunens fordonspark utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt? Kontrollmål Finns det en framtagen strategi inom sektorn för att säkerställa ett effektivt nyttjande av bilarna? Vilken analys utförs idag avseende nyttjandet av bilarna? Finns några åtgärder som utförs vid för lågt nyttjande? Finns det några riktlinjer för hur många mil en bil måste köras under ett år? Finns riktlinjer för när egen bil får användas i tjänsten samt för att erhålla milersättning? Syfte och mål Syftet med granskningen är att granska hur sektorn för samhällsbyggnad säkerställer ett effektivt nyttjande av Härryda kommuns fordonspark. Målet för genomgången är att utifrån faktainsamling och intervjuer kartlägga hur kommunens nyttjande av fordonsparken ser ut och hur sektorn för samhällsbyggnad arbetar för att säkerställa ett effektivt nyttjande av fordonsparken samt att identifiera förbättringsförslag på hur kommunen kan arbeta framöver för att säkerställa ett effektivt nyttjande av verksamhetsfordonen. Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda personer inom fordonscentralen och på sektorn för samhällsbyggnad och sektorn för socialtjänst som är den sektor som nyttjar störst andel av kommunens fordonspark. Granskningen har delats in i följande fem faser: identifiera och kartlägga rutiner intervjua och genomgång av material (genomförandefasen) utvärdera rutiner och eventuella förbättringsområden faktakontrollera rapporter, iakttagelser och slutsatser avrapportera till de förtroendevalda revisorerna och övriga intressenter 2

5 I denna rapport presenteras en sammanfattning av slutsatser och synpunkter baserat på de genomförda intervjuerna och granskningen av dokument. Intervjuer Följande personer har intervjuats: Enhetschef, fordonscentralen Administrativ chef, sektorn för socialtjänst Avgränsningar Vår granskningsansats har varit att identifiera om Härryda kommuns fordonspark nyttjas effektivt, med fokus på uppföljning och efterföljande av de riktlinjer som finns, samt att därefter ge förslag till förbättringar. Vid erhållande av dokumentation och statistik har dessa ej granskats för att säkerställa dess fullständighet då syftet med rapporten har varit att utföra en kartläggning av hanteringen av fordonsparken, vilket vi ändå kan göra utifrån erhållet material och utförda intervjuer. Vid genomgång av statistik i kapitel fyra återfinns endast statistik avseende kommunens verksamhetsbilar och ej kommunens bilpool då uppföljning av statistik avseende bilpool ej finns tillgänglig vid granskningstillfället. 6

6 3. Verksamhetsfordon Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har vi nedan kortfattat beskrivit hur processen för användandet av fordon i tjänsten inom Härryda kommun ser ut. Det finns tre alternativ; verksamhetsfordon, bilpool eller privat bil. Nedan beskrivs kortfattat hur kommunens fordonspark ser ut, hur behovsidentifiering och uppföljning utförs samt vilka riktlinjer och policys som återfinns för verksamhetsfordon, bilpoolen och användande av privat bil. Verksamhetsfordon Vid användande av bil i tjänsten är den vanligaste formen att använda de verksamhetsbilar (leasingbilar) som finns. Bilarna är ej knutna till respektive person utan per verksamhet. För närvarande finns 145 verksamhetsbilar inom Härryda kommun, fördelade på de fem sektorerna (för ytterligare information och statistik, vv se kapitel 4). Riktlinjer och policy Fordonscentralens ansvar Syftet med Fordoncentralen är att samla all hantering kring Härryda kommuns verksamhetsfordon på ett ställe. Fordonscentralen är placerad under Anläggning och underhåll inom sektorn Samhällsbyggnad. Fordonscentralen arbetar som en mellanhand mellan leasinginstitut, bilåterförsäljare, försäkringsbolag, sektor och bilverkstäder. Detta för att sektorerna inte skall behöva sköta något av det administrativa arbetet avseende de bilar som används i verksamheten. Fordonscentralen hanterar även alla besiktningar. I och med att Fordroncentralen sköter samtliga administrativa delar åt respektive sektor debiteras respektive sektor en mindre avgift per bil och månad. Syftet med avgiften är att täcka fasta och rörliga kostnader för Fordonscentralen. För närvarande uppgår avgiften till 930 kr per bil och månad. Vid intervjuerna framkom att avgiften ej har uppdaterats sedan implementeringen av Fordonscentralen under Därav är det enligt Fordonscentralen svårt att bära nedlagda kostnader då avgiften ej återspeglar faktiskt nedlagda kostnader. För närvarande återfinns det ej någon process för uppdaterande av avgift så att den återspeglar dagens kostnadsbild, dvs. vilken kostnadsmassa återfinns per Riktlinjer och rutiner Fordonscentralen Inom Fordonscentralen återfinns det ej några formella rutiner och policys hur hanteringen av verksamhetsbilarna skall ske, exempelvis förekomsten av checklistor eller dokumenterade rutinbeskrivningar. Det finns ej heller några implementerade riktlinjer för om och i så fall hur Fordonscentralen ska följa upp utnyttjande av verksamhetsbilar inom Härryda kommun. Trafiksäkerhets- och resepolicy Vid starten av Fordonscentralen 2008 upprättades en Trafiksäkerhets- och resepolicy som gäller inom Härryda kommun. Policyn behandlar vilka riktlinjer som gäller för resor i arbetet med avseende på säkerhet, miljö och kostnadseffektivitet. Policyn beskriver även riktlinjer för vilka krav som ställs på verksamhetsfordon (Verksamhetsfordon) samt vad som gäller vid användning av privat bil i tjänsten (vv 7

7 se kommande avsnitt). Riktlinjerna för verksamhetsfordon är sammanfattade nedan: Körjournal skall föras för samtliga av kommunens bilar Alla former av böter och trafikföreteelser betalas av föraren Säkerhetskrav som ABS-bromsar, totalvikt, alkolås och mönsterdjup på däcken anges Kommunen skall i så stor utsträckning som möjligt uppfylla vägverkets för definition av miljöfordon (Trafiksäkerhets- och resepolicy). Fordonscentralen använder den centrala upphandling som utförts av Kommentus SKL. Vilka avtal (biltyper) som återfinns finns upplagda på SKL:s hemsida. Under 2013 kommer en ny upphandling att börja gälla, är upphandlad tillsammans med Västra Götalands Regionen. Verksamhetschef/enhetschef (eller motsvarande befattning med rätt befogenhet) signerar, efter beställning av leasingbil av Fordonscentralen, leasingavtalet för bilen. Uppföljning Enligt policyn skall Härryda kommun varje år gå igenom Trafiksäkerhets- och resepolicyn och vid behov uppdatera denna och även se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn. Det finns ej några fastställda riktlinjer för hur många mil en bil måste köras under ett år utan beslut avseende verksamhetsbil utförs av respektive sektor och enhet (se vidare under behov nedan). Behov Identifiering av behov Identifieringen av ett behov av en verksamhetsbil ligger på respektive anställd ute i sektorerna (enhet). När ett behov uppstått och sektorchef/enhetschef godkänt ansökan kontaktas Fordoncentralen. Sektorn förmedlar då sitt behov och vilken typ av bil de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Val av fordon Fordonscentralen samlar in offerter från ett fåtal bilmärken och sammanställer ett förslag utifrån sektorns önskemål och i linje med de riktlinjer som finns upprättade inom kommunen Trafiksäkerhets och resepolicy I policyn återfinns det ingen detaljerad beskrivning hur Härryda kommun ska säkerställa att policyn efterlevs. Vid diskussion med respondenterna framkom att det ej återfinns några formella och implementerade riktlinjer hur uppföljning av policyn ska utföras. Enligt respondenterna är det upp till respektive sektor och säkerställa att policyn efterlevs. Exempelvis finns det en informell rutin att policyn löpande skall diskuteras inom Sektorn för Socialtjänst inom respektive enhet. Dock finns det inget fastställt tidsintervall när detta ska utföras samt ej dokumenterat vilka individer som ska deltaga. Nyttjandet av befintliga verksamhetsfordon Det finns ej någon formell och dokumenterad rutin inom Fordonscentralen för att följa upp nyttjande av respektive verksamhetsfordon i fordonsparken och därmed kontrollera om bilarna nyttjas effektivt. I enlighet med Trafiksäkerhets- och resepolicyn skrivs körjournaler i verksamhetsbilarna. Dock sker ingen systematisk uppföljning av körjournalerna och det finns ej något enhetligt sätt för arkivering av körjournalerna inom sektorerna. 8

8 Hur lång körsträcka varje enskild verksamhetsbil har körts följs däremot upp i samband med däckbyten. Fordoncentralen innehar en skriftlig rutin fasställd av verksamhetschef att dokumentation ska ske av mätarställningen i bilen i samband med däckbyten två gånger per år. Fordonscentralen erhåller uppgift om hur många mil respektive bil används per år. Uppgifterna avseende körsträcka används i den obligatoriska energiförbrukning som behöver deklareras årligen, dock ej till någon annan analys, exempelvis effektivt nyttjande. I och med att det ej återfinns beskrivet i Trafiksäkerhets- och resepolicyn hur en uppföljning av nyttjandet ska utföras samt att det ej återfinns någon formell uppföljning på Fordoncentralen avseende nyttjandet av verksamhetsbilarna utförs det ej någon totalanalys av effektivt nyttjande av bilarna. Då det heller ej återfinns några riktlinjer hur många mil en bil behöver köras under ett år sker ingen formell uppföljning på Fordoncentralen avseende för lågt nyttjande. Bilpool Som ett komplement till verksamhetsbilarna finns även en bilpool inom Fordoncentralen. Bilpoolen består av åtta bilar och alla anställda i Härryda kommun har rätt att nyttja bilarna i bilpoolen. Riktlinjer och policy Riktlinjer för bilarna i bilpoolen följer samma riktlinjer som för verksamhetsfordonen. Dock står det inget uttalat i Trafiksäkerhets- och resepolicyn avseende bilpool utan vid inköp av bilar till bilpoolen etc försöker Fordonscentraler eftersträva uppsatta riktlinjer. Hur respektive anställd inom kommunen skall gå till väga för att nyttja bilarna i bilpoolen återfinns beskrivet på Härryda kommuns intranät. Behov På samma sätt som för verksamhetsbilarna identifieras behovet av bil ute i verksamheterna. När ett sådant behov uppstår krävs medlemskap i bilpoolen. För att bli medlem skickas en ansökan in till Fordonscentralen. Ansökan, ihop med kopia på körkortet, sparas sedan med löpnummer hos Fordonscentralen. Nya medlemmarna får en kortare utbildning i hur bilpoolen fungerar, hur bil bokas, uthämtning av bil, osv. Samtliga bilnycklar finns inlåsta i ett skåp och vid bokning öppnas detta via ett unikt bokningsnummer. Uppföljning Bilpoolen har ett automatiskt system som heter Komma, där bokning av bil utförs och anmälan av destination och ärende måste anges vid bokningen. Informationen lagras i systemet och körsträckan loggas sedan genom GPS i bilarna som också registreras i systemet. Systemet är nytt sedan september 2012 och har ersatt körjournalerna. Bilpoolen följde samma riktlinjer med körjournaler som för verksamhetsbilarna. Systemet underlättar uppföljning av utnyttjandet av bilarna. Det finns även möjlighet att följa upp koldioxidförbrukningen vilket blir allt viktigare att kontrollera inom kommunen på grund av hårdare miljöpolicys. På samma sätt som för verksamhetsbilarna så finns det inga policys/riktlinjer avseende uppföljning av nyttjande av bilarna samt hur mycket bilarna årligen måste nyttjas. Privat bil i tjänsten Enligt Trafiksäkerhets- och resepolicyn ska privat bil i tjänsten endast användas i undantagsfall. Behov Om det uppstår ett behov att använda privat bil i tjänsten sköts detta utifrån respektive sektor. Ansökan om att köra privat bil sker särskilt och godkänns av respektive sektorchef. Ersättning 9

9 för resor med privat bil i tjänsten kan ske genom ett av tre följande alternativ; Resekostnadsersättning Högre kilometerersättning Fast månadsersättning samt kilometerersättning Riktlinjer och policy Resor med privat bil i tjänsten följer kommunens ovan nämnda Trafiksäkerhets- och resepolicy. Här beskrivs vilka typer av ersättningar som är möjliga (se rubrik behov ovan). I policyn beskrivs även gemensamma riktlinjer för hur ansökan skall ske och godkännas, vad som händer om arbetsuppgifterna förändras, vad kommunen ersätter för typ av skada på bilen, osv. Uppföljning Någon central uppföljning av Fordoncentralen utförs inte avseende nyttjandet av privat bil i tjänsten (notera att detta ej är Fordonscentralens uppgift). Viss uppföljning sker på sektorerna vid attestering av reseräkningar. Tjänstebil i privat syfte Inom Härryda kommun får verksamhetsfordon samt bilarna i bilpoolen inte användas i privat syfte. Noterbart är dock att verksamhetsfordon inom Härryda kommun ej är märkta med något klistermärke eller liknande. Det saknas även formella rutiner vid uppföljning/kontroll att bilarna ej används för privata syften. 10

10 4. Användning av verksamhetsfordon För att erhålla en bättre bild avseende nyttjandet av Härryda kommuns verksamhetsfordon kommer det att i detta kapitel belysas statistik avseende kommunens användning av verksamhetsbilar. Det kommer även att beskrivas inom vilka sektorer bilarna finns samt den totala kostnaden för respektive sektor. Notera att det för bilpoolen ej finns någon statistik avseende bilarnas användning. Bil per sektor Nedan tabell beskriver antal bilar per sektor. SEKTOR ANTAL BILAR Sektorn för administrativt stöd 2 Sektorn för teknik och försörjningsstöd 17 Sektorn för utbildning och kultur 11 Sektorn för socialtjänst 85 Sektorn för samhällsbyggnad 30 Totalt 145 * Uppgifter enligt Fordoncentralen per Inkluderar även bilar inom bilpool (8 st) Vid genomgång av ovanstående statistik kan följande utläsas Cirka 60 procent av det totala fordonsbeståndet återfinns inom sektor för socialtjänst och samhällsbyggnad har 20 %. Sektorn för administrativt stöd, teknik och försörjningsstöd samt utbildning och kultur innehar tillsammans totalt ca 20 procent av totalt antal Verksamhetsfordon inom Härryda kommun. Kostnad per sektor Som beskrivet ovan i kapitel tre hanteras samtliga fordon av fordonscentralen. Förutom att fordonscentralen debiterar respektive sektor leasingkostnaden för bilen debiteras även fasta kostnader som fordonscentralen har samt andra rörliga kostnader såsom försäkring, besiktning et cetera. I tabellen nedan finns en sammanställning avseende totala leasingkostnader för Härryda kommun under en treårs period. Av tabellen framgår även vad den totala interna kostnaden är per sektor, dvs. inklusive utdebitering av interna kostnader från fordonscentralen. SEKTOR Total leasingkostnad hela kommunen 1) SEK SEK SEK Utbildning och kultur Socialtjänsten Samhällsbyggnad Teknik- och försörjningsstöd Administrativt stöd TOTALT 2) * Enligt uppgift från kommunens redovisningssystem. 1) Avser betalda fakturor till Nordea Finans och Göteborgs Gatu AB 2) I sektorernas kostnader ingår leasing, försäkring, besiktning, skatt. Kostnaderna inkluderar även bilpoolsbilarna. 11

11 Vid analys av ovanstående tabell kan följande utläsas: Den totala leasingkostnaden för kommunen under en treårsperiod är relativt konstant och uppgår till 3 4 MSEK per år. I Härryda kommuns årsredovisning uppgick totala verksamhetskostnader per 2011 till 1 871,8 MSEK. Totala leasingkostnader per 2011 uppgår till 3,1 MSEK och uppgår endast till ca 0,1 % av totala verksamhetskostnader. Sektorn med högst kostnad för verksamhetsfordon under perioden är sektorn för socialtjänst. Per 2012 innehar sektorn för socialtjänst ca 52 procent av de totala kostnaderna om 9,3 MSEK. Förhållandena mellan respektive sektor avseende kostnader för verksamhetsfordon är liknande för samtliga tre år. Den enskilt högsta kostnaden återfinns inom sektorn för socialtjänst medan den enskilt lägsta kostnaden återfinns inom sektorn för administrativt stöd. Analys av körsträckor Nedan återfinns en tabell avseende genomsnittlig körsträcka årligen avseende Härryda kommuns Verksamhetsfordon. Som nämnt i kapitel tre antecknas respektive bils körsträcka vid däckbyte varmed en genomsnittlig körsträcka årligen kan beräknas. ÅR 2012 ÅR 2011 Genomsnittlig körsträcka årligen * I ovanstående statistik inkluderas endast 65 procent av totalt antal Verksamhetsfordon då uppföljning för samtliga bilar per 2012 ej var klar vid datum för granskning. Genomsnittlig körsträcka fluktuerar ej nämnvärt mellan åren 2011 och Dock är samtliga bilar ej inkluderade i sammanställning av genomsnittlig körsträcka per I sammanställningen av genomsnittlig körsträcka per 2012 är den lägsta körsträckan för en enskild bil 251 mil (se nästa diagram för ytterligare information) samt den högsta körsträckan för en enskild bil mil. För att ytterligare belysa antal körda mil i den lägsta kvartilen återfinns nedan en sammanställning avseende körda mil årligen under 2012 de sju bilar med lägst körda antal mil Körda mil THG 690 TMT 285 SFU 221 FZK 938 BSJ 213 SMM 327 UTL 678 Av tabellen kan följande urskiljas: Den bil som nyttjas minst antal mil inom Härryda kommun och har en årlig körsträcka om 251 mil. Den totala skillnaden mellan den enskilt högsta användningen av en bil och den enskilt lägsta användnigen av en bil uppgår till ( = mil). Ca 35 procent av verksamhetsfordonen innehar en körsträcka mellan mil. I tabellen ovan kan följande utläsas: 12

12 Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. För mer information, besök Deloitte Touche Tohmatsu är ett av världens ledande nätverk av tjänsteföretag. Med medarbetare i över 140 länder levererar medlemsföretagen tjänster till drygt hälften av världens största företag och även till stora nationella företag, offentliga verksamheter och tillväxtföretag. Förutom ett heltäckande internationellt servicenät erbjuder medlemsföretagen gedigna branschkunskaper och ett omfattande tjänsteutbud oavsett var klienten bedriver sin verksamhet. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person (Verein). Varken Deloitte Touche Tohmatsu eller dess nationella medlemsföretag ansvarar för varandras rättshandlingar oavsett dess karaktär. Varje nationellt medlemsföretag utgör en separat och oberoende juridisk person, verksam under firma "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" eller därmed relaterade firmor. Tjänsterna beskrivna häri tillhandahålls av respektive nationella medlemsföretag och inte av Deloitte Touche Tohmatsu i dess form av schweizisk juridisk person (Verein). Av bland annat regulatoriska skäl tillhandahålls inte samtliga tjänster beskrivna häri av samtliga nationella medlemsföretag. För mer information, besök A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte AB. 13

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 3. Genomgång av lagstiftning vid

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Februari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell och Maria Berglund Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Innehåll

Läs mer

GRANSKNING AV HÄRRYDA KOMMUNS PRINCIPER VID FÖRSÄLJNING AV MARK TILL KOMMERSIELLA AKTÖRER

GRANSKNING AV HÄRRYDA KOMMUNS PRINCIPER VID FÖRSÄLJNING AV MARK TILL KOMMERSIELLA AKTÖRER Kommunens revisorer 2013-06-11 GRANSKNING AV HÄRRYDA KOMMUNS PRINCIPER VID FÖRSÄLJNING AV MARK TILL KOMMERSIELLA AKTÖRER Kommunens revisorer beslutade den 10 juni 2013 att överlämna granskningen av Härryda

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens.

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Härryda kommun Mars 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden

Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden Dnr: Rev 42-2012 Genomförd av: Deloitte Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 November 2012 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Juni 2014 Johan Osbeck och Emelie Bjerke. Kungälvs kommun Granskning av skolans arbetsmiljö

Juni 2014 Johan Osbeck och Emelie Bjerke. Kungälvs kommun Granskning av skolans arbetsmiljö Juni 2014 Johan Osbeck och Emelie Bjerke Kungälvs kommun Granskning av skolans arbetsmiljö Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Lagstiftning och interna styrdokument 7 4. Granskning 10 5. Iakttagelser

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial - följsamhet till regler kring fordonsanvändning Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Lars Edgren Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2013-08-26

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor Revisionsrapport Uppföljning av granskningen av den interna kontrollen av betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor Uppvidinge kommun 13 mars 2009 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av användandet av kommunens fordon

Granskning av användandet av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av användandet av kommunens fordon Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer...

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer