Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson

2 Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund Syfte och metod Regler och avtal Synpunkter Uthyrning av fordon från kommunens bilpool, hantering av drivmedelskort och tanknings- och körjournalsdokumentation Bilpoolen Synpunkter Hantering av drivmedelskort Synpunkter Tanknings- och körjournalsdokumentation Synpunkter Övrigt Synpunkter...9 2

3 1 Inledning och bakgrund Intern kontroll är primärt ett verktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningarna. Kontrollsystemen ska bidra till att stärka att beslut vilar på korrekt underlag. Intern kontroll skyddar också mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Syftet är således att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. God intern kontroll är även en säkerhet för personalen och de förtroendevalda. 1.1 Syfte och metod På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB granskat den interna kontrollen inom Servicenämnden. Syftet med granskningen är att granska hur den interna kontrollen säkerställs för enskilda rutiner. De rutiner som granskats är: Hantering av bensinkort och hur tankningen dokumenteras. Om förande av körjournal sker och om de överensstämmer med körjournalsreglerna inom Eslövs kommun. Uthyrning av fordon från kommunens bilpool. Intervjuer har genomförts med före detta entreprenadchef och den nytillträdde entreprenadchefen och relevant dokumentation har gåtts igenom. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän. 2 Regler och avtal Kommunen har en rutinbeskrivning för hantering av leasingbilar, skapad inom förvaltningen via dialog med ekonomichefen. Här finns bl.a. beskrivet vad som gäller vid val av fordon, upprättande av avtal och avslut av uthyrningen (se bilaga 1). Blankett för bilavtal har även tagits fram internt inom service och teknik. Avtalet ska undertecknas av service och teknik och arbetsledare för den förvaltning som hyr fordonet (numera enhets/förvaltningschef). Avtalet innehåller bl.a. formalia kring kostnader för reparationer, kontroller inför besiktning och försäkring (se bilaga 2). Det finns inga dokumenterade körjournalsregler inom kommunen. Servicenämnden ger istället muntliga instruktioner. 3

4 2.1 Synpunkter Revisionen anser det inte tillfredställande att endast muntliga instruktioner ges kring förandet av körjournaler. Kommunen bör överväga att dokumentera körjournalsregler för att säkerställa den interna kontrollen inom detta område. Revisionen anser inte heller att det är tillfredställande att politiskt beslut saknas för rutinbeskrivning för hantering av leasingbilar. Dokumentet bör ses över och därefter behandlas politiskt. Sedan vår granskning av den interna kontrollen inom servicenämnden inleddes, har åtgärder börjat vidtas. Arbete har inletts med att se över rutinbeskrivningen för hantering av leasingbilar och blanketten för bilavtal, vilket revisionen ser som positivt. 3 Uthyrning av fordon från kommunens bilpool, hantering av drivmedelskort och tanknings- och körjournalsdokumentation All hantering och uthyrning av kommunens fordon sker av bilpoolen inom verksamhetsområdet Entreprenad Bilpoolen I bilpoolen finns ca 140 fordon varav ca 40 är gasdrivna. Totalt får fordonsleasingen uppgå till maximalt 9 mnkr. Vid granskningen uppgick denna leasing till ca 7 mnkr. Entreprenad äger även egna fordon och maskiner (ca st) och har en egen verkstad där de servar/reparerar samtliga fordon i den mån de kan, annars anlitas märkesverkstad. Om bilarna har garanti utnyttjas alltid denna. Bilpoolen leasar fordon som i sin tur hyrs ut till olika nämnder och bolag. Det är bara kommunen (nämnderna och bolagen) som kan hyra fordon från bilpoolen och endast till dem med någon form av chefsbefattning (avtalspart). Avtalen som tecknas mellan servicenämnden och motparten (annan nämnd) har en avtalstid mellan 3 månader och 3 år. De uthyrda fordonen finns hos nämnderna som hyr fordonen. Muntliga instruktioner ges om att tankkorten inte får förvaras i fordonen. Service- och teknikförvaltningen har tidigare drabbats av inbrott, varför merparten av fordonen numer förvaras i garage. 1 Tillhör servicenämnden. 4

5 På varje förvaltning/enhet finns det en person som är bilansvarig. Servicenämnden har dock ingen lista över eller kännedom om, vilka som har detta ansvar. Servicenämnden har två reservfordon som kan lånas då exempelvis ett uthyrt fordon är på verkstad för reparation. I kommunens garage finns därutöver 12 fordon som kan hyras för kortare tid. Fordonen bokas på intranätet och själva uthyrningen sker via kommunens reception. Drivmedelskort utlämnas endast då det behövs, d.v.s. beroende på hur fulltankat fordonet är i förhållande till antalet planerade mil. Instruktioner om tankning, rapportering av körda mil och handhavande av eventuellt alkolås ges av personalen i receptionen. Vid återlämning av fordonet ska mätarställning rapporteras. Hyran debiteras därefter korrekt kostnadsställe. Upphandlingsavtal finns t.o.m. 1 december 2007 och ny upphandling kommer att genomföras tillsammans med Lund, Kävlinge, Höör och Hörby. Arbetet med upphandlingen är igång och beräknas vara klart under november. Bilarna i bilpoolen är id-märkta med s.k. 55-nr (femsiffriga nummer). De egna fordonen och maskinerna är id-märkta med 45-nr. Id-numren finns inlagda i kommunens ekonomisystem. Då nämnden/bolaget ska lämna tillbaka det hyrda fordonet tas fordonet in för besiktning vilken utförs av extern verkstad. Eventuella skador bekostas av den som hyrt fordonet. Eftersom servicenämnden bekostar försäkringen står den nämnd som hyr fordonet endast för självrisken. Om restvärdet på fordonet är lågt och fordonet inte har för hög mätarställning, köps fordonet in av servicenämnden då det leasats färdigt. Då servicenämnden köper fordonen används de antingen till lånebilar vid service och reparationer av leasingbilarna, hyrs ut eller säljs Synpunkter Revisione n anser det inte vara tillfredställande att instruktioner kring förandet av körjournaler och andra instruktioner kring det hyrda fordonet sker muntligt. Instruktioner kring korttidsuthyrningen via kommunens reception samt hur fordonen ska förvaras av den nämnd som hyr fordonet, bör ingå i de instruktioner som för närvarande tas fram. Revisionen anser att endast förvaltningschef ska skriva under bilavtal för att garantera att uthyrning inte sker utan tillräckligt behov. Sedan vår granskning inleddes har denna rutin börjat ses över. Vi vill dock påpeka att det är viktigt att framtagandet av en ny rutin dokumenteras och att detta följs upp. 5

6 3.2 Hantering av drivmedelskort Drivmedelskortet är alltid knutet till fordonet/id-numret med undantag för om behov finns för både bensinkort och gaskort 2. Det är den person som är ansvarig för fordonet som blir ansvarig för drivmedelskortet, vilket framgår av blanketten utlämning av drivmedelskort, där undertecknande görs. Utlämningen av korten vidimeras av ansvarig för bilpoolen samt den person som blir ansvarig för drivmedelskortet. På den särskilda blankett som används ifylls uppgifter avseende bensinkort, dieselkort och gaskort där drivmedelsföretagets namn, kortnummer och kod ska ifyllas samt id-numret för fordonet. På blanketten står även att undertecknad har ansvar för att drivmedelskortet samt tillhörande kortkod inte hamnar i orätta händer. Om något fel skulle uppstå, eller vid försvinnande av drivmedelskort, ska ansvarig för bilpoolen snarast kontaktas. Själva kortet kopieras även in på blanketten. Enligt muntlig instruktion ska drivmedelskortet och kod inte förvaras tillsammans. Blanketten förvaras sedan i kassaskåp på servicenämnden. På korten kan inhandlas olja och dylikt vid behov. Det ska inte gå att inhandla livsmedel eller liknande på bensinstationerna. Dock går det att använda korten i parkeringsautomater, vilket framgår av fakturorna. Några otillåtna tankningar har inte framkommit i granskningen. I kontraktet anges att kvittona från tankningarna ska lämnas in till ansvarig för bilpoolen enligt instruktioner. Instruktionerna ges muntligt och innebär att kvittona ska lämnas till servicenämnden direkt efter tankning, via särskild brevlåda. Kvittona ska signeras med fordonets registreringsnummer och id-nummer. När fakturorna inkommer sker en avstämning mot kvittona. Kontroll av kvittoinlämning Översiktlig granskning av inlämningen av kvitton till servicenämnden har genomförts. Underlaget har bestått av fakturor och förvaltningens avstämning avseende augusti månad. Kvittona skulle vid tidpunkten för granskningen vara inskickade. Fakturorna har olika utformning. Fakturor från E.ON och Uno-X innehåller samtliga tankningar under perioden medan inköpen från Lastbilscentralen, Preem och Statoil faktureras per kort. För augusti månad kunde vi konstatera att det saknades ett stort antal kvitton. Från E.ON inkom en sammanställd faktura Av de totalt 170 tankningarna hade endast 95 2 Det finns ca 175 kort inom verksamhetsområde Entreprenad bilpoolen. 6

7 kvitton inkommit. Från Uno-X inkom en sammanställd faktura, I princip alla dessa tankningar hade stämts av. Från Lastbilscentralen hade 11 fakturor inkommit. Av dessa bedömdes hälften vara godkända genom att de flesta tankningarna var avstämda mot inskickade kvitton. Från Preem hade 31 fakturor inkommit. Här bedömdes att 2/3 var godkända. Från Statoil hade 39 fakturor inkommit. Här bedömdes att 1/4 var godkända. Det fanns en faktura från Statoil, inkommen , om kr, där korten numer är spärrade. Kortet förvarades i bilen och stals genom inbrott i bilen. Kostnaden kommer att delas mellan servicenämnden och den berörda nämnden. Svårigheterna att få kvittona inskickade har uppmärksammats inom förvaltningen. Antalet drivmedelskort anses vara ett problem i sammanhanget. Någon lösning på problemet finns dock inte idag Synpunkter Revisionen anser att rutinerna för hantering av drivmedelskort och kvitton bör ses över och dokumenteras då hanteringen inte är tillfredställande. I granskningen konstateras brister i kvittoinlämningen vilket måste åtgärdas omgående för att säkra den interna kontrollen avseende kvittohantering och för att undvika otillbörliga tankningar. Revisionen vill framhäva vikten av att kvittona betraktas som räkenskapsinformation och ska hanteras därefter. Det bör även tydliggöras vem som bär ansvar vid incidenter som t.ex. stöld. Idag vilar ansvaret på den som innehar drivmedelskortet, medan servicenämnden och den berörda nämnden får ta kostnaden för oaktsam förvaring av kortet. Nämnden bör därför arbeta för att åstadkomma en praktisk lösning på problematiken kring drivmedelskorten. Nämnden kan undersöka goda exempel i andra kommuner där hanteringen av drivmedelskort sker på ett väl fungerande sätt. Under granskningens gång har blanketten Utlämning av drivmedelskort korrigerats där det nu anges att drivmedelskort och kod ej får förvaras tillsammans. Denna instruktion gavs tidigare muntligt. 3.3 Tanknings- och körjournalsdokumentation Normalt ingår drivmedel i hyran av fordonet och avtal upprättas för hur många mil fordonet beräknas köra. Om fordonet körs mer än vad som avtalats tillämpas överdebitering. Vård- och omsorgsnämnden har dock särskilt avtal med rörligt drivmedelspris, vilket innebär att de faktureras löpande för sina drivmedelskostnader. Övriga nämnder/bolag har fast bensinpris. 7

8 Avtal för drivmedel finns med Statoil och Preem. Andra bolag används om fordonet används i ett område där Statoil eller Preem ej finns representerade. För tankning av diesel finns avtal med Lastbilscentralen. Gasen tillverkas i Ellingeverket och Eon äger utrustningen för distribution samt tillser att gas finns tillgängligt. Det finns inga dokumenterade rutiner för hur körjournalen ska föras. I avtalet för fordonet står endast att körjournal ska föras enligt direktiv (muntliga). I de muntliga instruktionerna sägs att körjournal ska föras och ifyllas efter varje utförd tankning av fordonet. Inom Eslövs kommun har en körjournalsbok tagits fram. I körjournalen ska bilens förare, tidsperiod för körjournalen, diverse information om fordonet och nyckel, försäkringsbolag och uppgifter kring mätarställningen ifyllas. Vid varje avstämning ska sedan ifyllas: Datum Mätarställning i mil alternativt timmar Drivmedel liter Oljepåfyllning liter Oljebyte liter Däckbyte styck Anteckningar utförda åtgärder/anteckningar systemservice Förarens signatur Mätarställningen ska lämnas in kvartalsvis på en särskild blankett. Entreprenadchefen bedömer att inlämnandet av blanketterna fungerar relativt bra. Assistenten på Entreprenad för statistik över de tankningar som gjorts och huvudpunkterna i statistiken baseras på körsträcka i km och de tankningar som har gjorts. Bilpoolsansvarig gör även stickprov på olika fordon som kommer in på servicenämnden. Enligt uppgift görs detta två gånger i månaden Synpunkter Revisionen vill återigen påpeka att det inte är tillfredställande med muntliga instruktioner kring förandet av körjournaler, då det inte kan garanteras att anställda får likvärdig information. Kommunen bör överväga att dokumentera körjournalsregler för att säkerställa den interna kontrollen inom detta område. 3.4 Övrigt Det finns en del nämnder som har egna fordon. De är dock gamla och nya fordon inhandlas ej. Dagens leasingavtal med leverantören innebär att leverantören inte återtar bilen efter leasingperioden. Av den anledningen förekommer det att servicenämnden säljer fordon och 8

9 maskiner. Försäljningen sker på internet via Kvarndammen Bilauktioner AB, som även prissätter fordonen. Intäkterna inkommer sedan till servicenämnden. Kommunen har en resepolicy, antagen av kommunfullmäktige , som bl.a. säger att vid resor ska möjligheten att resa med Skånetrafiken alltid beaktas. I annat fall ska prioritering av bokning av biogasdrivet fordon via kommunens bilpool ske. Sedan vår granskning av den interna kontrollen inom servicenämnden inleddes har åtgärder börjat vidtas. Servicenämnden har inlett arbete med att skapa ett arkiv som är uppdelat per fordon för att all information ska vara samlad på ett ställe. Det gäller information av karaktären inköpsavtal, kontrakt med nämnden/bolaget, försäkringar, drivmedelskort, samt övrig information. Entreprenadchefen har, i början av oktober, haft ett möte med ekonomichefen där de beslutade att förvaltningschefen måste godkänna förfrågningar om inköp av fordon. En blankett för detta ändamål ska framtagas. Syftet med blanketten är att förvaltningschefen ska intyga att nämnden har ett behov av att långtidshyra ett fordon och godkänner detta. Bakgrunden till detta initiativ är att servicenämnden anser att det varit oklart vem som haft rätten att långtidshyra ett fordon. Detta medför att en enhetschef inte längre kan långtidshyra fordon av servicenämnden utan förvaltningschefens godkännande. Inköp av ny bil kommer hädanefter att ske efter godkännande av berörd förvaltningschef. Bilavtalet mellan servicenämnden och annan nämnd/bolag kommer att undertecknas av enhetschef från berörd nämnd/bolag samt entreprenadchefen. Drivmedelskorten kommer att kvitteras av bilansvarig från hyrande nämnd/bolag eller anställd. Stickprov Under granskningen har vi haft möjlighet att genomföra stickprov på två fordon. Vid båda stickproven förvarade fordonsanvändaren drivmedelskorten i sin plånbok. Koderna för bensinkortet och gaskortet var inte nertecknade i kronologisk ordning i körjournalen. Körjournalen förvarades dock i fordonet. Avstämning av senaste inrapportering i körjournalen utfördes och bedömdes som rimligt mot mätarställningen i fordonet Synpunkter Även om brukaren av drivmedelskort vidimerat det ansvar som följer, så bör servicenämnden se över hur de ansvariga för drivmedelskorten förvarar sina drivmedelskort och dess koder. Det är av stor vikt att förvaringen sker på ett säkert sätt då det annars kan få ekonomiska konsekvenser för den anställde och/eller kommunen. Revisionen ser positivt på att arbetet med att se över rutinerna för hanteringen av bl.a. uthyrning via bilpoolen, körjournaler och drivmedelskort, har inletts. Det är viktigt att re- 9

10 visionens synpunkter beaktas, samt att arbetet fullföljs och dokumenteras för att säkerställa att den interna kontrollen är tillfredställande. 10

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun September 2011 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist 2010.2 REGLEMENTE

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer