Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens hantering av styrdokument"

Transkript

1 Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund och syfte Uppdrag och revisionsfråga Metod och avgränsning Allmänt om kommunens styrdokument Kontrollmålen Vilka styrdokument finns i Smedjebackens kommun? Finns uttalat vem som har huvudansvaret för respektive styrdokument? Är styrdokumenten aktuella? Finns det angivet i de olika styrdokumenten när de skall aktualiseras? Finns det kontrollmetoder som säkerställer att styrdokumenten beaktas i ärendeberedningsprocessen i respektive nämnd/ styrelsen? Kommentarer

3 Sammanfattningning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun har Komrev inom PwC granskat kommunstyrelsens och nämndernas hantering av styrdokument. Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunen har ett stort antal och i flera fall inaktuella styrdokument. De styrdokument som finns är otydligt organiserade och de är otydligt benämnda. De är dessutom inte tillgängliga på ett bra sätt för kommunorganisationen. Det innebär att de inte är tillräckligt kända i kommunorganisationen. Det i sin tur innebär att de inte är styrande på det sätt som avsågs då man fattade politiska beslut kring de olika styrdokumenten. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att: Gå igenom och diskutera aktualiteten på de styrdokument som finns. De inaktuella skall tas bort. Se till att samtliga styrdokument som efter denna genomgång skall vara kvar har en tydlig anvisning om vem/vilken funktion som ansvarar för respektive styrdokument. Se till att det skapas en enhetlig benämning av samtliga styrdokument i Smedjebackens kommun. Lägga ut samtliga styrdokument på kommunens hemsida och på kommunens intranät. Lägga in bevakning och aktualisering av styrdokumenten i respektive nämnds/styrelsens internkontrollplan. Fastställ vilken person/funktion som har det övergripande ansvaret för kommunens samlade styrdokument. 3

4 1 Bakgrund och syfte Vid sidan av de lagar och regler som gäller för det kommunala uppdraget och vad som reglerar den kommunala kompetensen har kommunerna också en rad fastställda styr och policydokument som styr och påverkar den egna verksamheten. Vanligtvis fastställs dessa dokument av fullmäktige. De är därigenom starkt styrande för de berörda verksamheterna. Det finns dessutom ofta olika typer av styrdokument fastställdalda på nämnds och verksamhetsnivå. I Smedjebackens kommun finns ett stort antal fastställda styrdokument som på olika sätt skall styra kommunens handlande i olika frågeställningar och situationer. Syftet med granskningen är att undersöka om de politiskt fastställda styrdokumenten i författningssamlingen är förankrade i verksamheterna, om dessa tillämpas och följs upp på ett korrekt sätt i kommunens verksamheter samt om de är aktuella. 1.1 Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun har Komrev inom PwC genomfört granskningen av kommunens hantering av olika styrdokument. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är de fastställda styrdokumenten styrande för verksamheterna i Smedjebackens kommun? Kontrollfrågor: Vilka styrdokument finns inom Smedjebackens kommun? Finns ett uttalat ansvar för vem som har huvudansvaret för respektive styrdokument? Är styrdokumenten aktuella? Finns det angivet i de olika styrdokumenten när de skall aktualiseras/uppdateras? Finns det kontrollmetoder som säkerställer att styrdokumenten beaktas i ärende- beredningsprocessen i respektive nämnd/styrelsen? 4

5 1.2 Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom insamling och analys av samtliga politiskt fastställda styrdokument i Smedjebackens kommun. Intervjuer har genomförts med ansvariga för de olika styrdokumenten inom respektive nämnd/styrelsen. 5

6 2 Allmänt om kommunens styrdokument I Smedjebackens kommun finns en författningssamling i pappersform. Den består av 5 pärmar som innehåller ett antal olika styrdokument som gäller för kommunens olika verksamheter. Syftet med dessa styrdokument är att de skall utgöra vägledning för hur kommunens nämnder och förvaltningar skall arbeta för att uppnå de politiskt fastställda målsättningarna samt hur kommunorganisationen skall förhålla sig internt och externt i olika frågeställningar. Dessutom utgör de ett stöd för hanteringen av lagstadgade uppgifter som kommunen ansvarar för. Den kommunala författningssamlingen innehåller 141 dokument (index över de styrdokument som återfinns i författningssamlingen bifogas som bilaga till rapporten). I författningssamlingen benämns de olika dokumenten: Taxor och avgifter Föreskrifter och normer Reglementen för nämnder och styrelser Stadgar och reglementen Löne- och tjänstebestämmelser Styrdokumenten i författningssamlingen är daterade från 1975 fram till Utöver dessa styrdokument finns ytterligare ett 60-tal styrdokument samlade i en mapp på kansliavdelningen. Det finns ingen koppling mellan dokumenten i författningssamlingen och i de dokument som samlats i mappen. Kommunens nämnder har också fastställt egna nämndsspecifika styrdokument. I min granskning bedömer jag att det totalt finns ett 25 tal nämndspecifika styrdokument. Inom barn och utbildningsnämnden redovisas följande nämndspecifika styrdokument: Skolbiblioteksplan Barn- och ungdomskulturplan Handlingsplan för nyanlända Lokal plan för simkunnighet Policy för kompetensutveckling Ansvars och befogenhetsplan Skolplan Mål elevhälsan Dokument och arkivplan Skolskjutsanvisningar Arbete med hälsa, miljö och säkerhet Dessa styrdokument förvaras i pärm på förvaltningen. 6

7 Inom socialnämnden redovisas följande nämndspecifika styrdokument: Ansvars och befogenhetsplan Ledningssystem inom socialtjänsten God kvalitet i socialtjänsten Dessa styrdokument förvaras på förvaltningen. Inom kulturnämnden redovisas följande nämndspecifika styrdokument: Barnplan Reglemente för kulturpris Arbetsplan för barn och kulturgruppen Dessa styrdokument förvaras på förvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden har inga nämndspecifika styrdokument. Inom respektive nämnd finns dessutom fastställda delegationsordningar och attestreglementen/ attestordningar som är att betrakta som styrdokument. 7

8 3 Kontrollmålen 3.1 Vilka styrdokument finns i Smedjebackens kommun? Totalt finns ca 225 fastställda styrdokument som skall ligga till underlag för hanteringen av ärenden i Smedjebackens kommun. Dessa styrdokument är dels kommunövergripande, dels nämndsspecifika. Tillgängligheten till styrdokumenten är generellt sätt låg eftersom de endast finns samlade i pärm och i mappar på kommunens kansliavdelning. De nämndsspecifika styrdokumenten är samlade på respektive nämnd/förvaltning. 3.2 Finns uttalat vem som har huvudansvaret för respektive styrdokument? Granskningen visar att det i de flesta fall saknas en tydlig anvisning för vilken funktion som har huvudansvaret för respektive styrdokument. 3.3 Är styrdokumenten aktuella? Granskningen visar att de styrdokument som finns i författningssamlingen till del är inaktuella. Detta gäller framför allt de dokument som finns i kommunens författningssamling. Aktualiteten för övriga styrdokument (som har fastställts under senare år) är högre. 3.4 Finns det angivet i de olika styrdokumenten när de skall aktualiseras? I de flesta fall saknas detta. I några fall finns angivet när och hur styrdokument skall aktualiseras/ uppdateras. Eftersom det i flera fall saknas tydliga anvisningar om ansvar för respektive styrdokument är det sannolikt så att aktualiseringen av styrdokumenten inte fungerar på ett tillfredställande sätt. 3.5 Finns det kontrollmetoder som säkerställer att styrdokumenten beaktas i ärendeberedningsprocessen i respektive nämnd/ styrelsen? I internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden finns angivet ansvar och tillvägagångssätt för hur man skall beakta styrdokumenten i ärendeberedningsprocessen. Även i socialnämnden finns fastställda rutiner som säkerställer att styrdokumenten beaktas i ärendeberednings- processen. 8

9 I övriga nämnder finns inga dokumenterade metoder som säkerställer att styrdokumenten beaktas i ärendeberedningsprocessen. 4 Kommentarer Granskningen visar att Smedjebackens kommun har många styrdokument. Dessa dokument är inte organiserade på ett sätt som gör att de på ett lätt sätt är tillgängliga för de förtroendevalda och förvaltningen. Dessutom är benämningen på styrdokumenten otydlig. Den systematisering/ benämning av de olika styrdokumenten som finns i författningssamlingen behöver utvecklas. Det är viktigt att klargöra vad de olika styrdokumenten står för. Dessa kan vara direkt styrande och de kan vara av inriktningskaraktär, dvs. en vägledning för hur en viss fråga kan hanteras. Eftersom de kommunövergripande styrdokumenten som är fastställda av fullmäktige (författningssamlingen) förvaras i pärmar på kommunens kansliavdelning bedömer jag att kommunorganisationen kännedom och kunskap kring styrdokumenten är låg. Även de fastställda styrdokumenten av senare datum är inte samlade på ett sätt som gör dem allmänt tillgängliga för kommunorganisationen. För att styrdokumenten skall få den avsedda effekten är det viktigt att de är tillgängliga och kända i kommunorganisationen. I Smedjebackens kommun pågår diskussioner om att införa ett intranät. I intranätet har man planerat att lägga in samtliga styrdokument. Min uppfattning är att detta skulle underlätta kommunens samlade hantering av styrdokumenten på ett påtagligt sätt. För att ett styrdokument skall vara styrande på det sätt som beslutats är det viktigt att det finns en tydlig anvisning om vem som ansvarar för när och hur uppföljning och aktualisering av dokumenten skall ske. Eftersom det saknas i flera fall är det stor risk att dokumenten glöms bort och att de tappar sin roll som ett aktivt styrdokument. I samband med att man politiskt fastställer ett styrdokument är det av stor vikt att man i beslutet tydligt anger vem som har ansvar för dokumentet och hur och hur ofta de skall aktualiseras. Ett flertal av de styrdokument som redovisas i författningssamlingen är inaktuella. Det har inte skett någon genomgripande genomgång av dessa styrdokument under senare år. Min uppfattning är att det är viktigt t att snarast gå igenom samtliga styrdokument och aktualisera innehållet i dem som skall vara kvar och att ta bort de styrdokument som inte längre är aktuella som styrdokument. I granskningen hart jag tagit del av ett antal kommunövergripande styrdokument. I flera fall saknas en tydlig instruktion om vem, när och hur respektive styrdokument skall aktualiseras/följas upp. För vissa fall finns det angivet. Jag har följt upp ett antal av dessa (bl.a. likabehandlingsplan, energi och klimatstrategi, brandskyddspolicy) och kan konstatera att aktualisering/uppföljningen 9

10 av dessa sker på ett tillfredsställande sätt. Däremot finns det exempel på andra styrdokument som inte har följts upp på det sätt som beslutats, ex biblioteksplan. Den interna kontrollen är ett redskap för nämnd och förvaltning för att kunna styra och följa upp sin verksamhet i enlighet med det uppdrag man har fått av fullmäktige. I detta uppdrag ingår även att säkerställa att respektive verksamhet följer de fastställda styrdokumenten på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen kan jag konstatera att Barn- och utbildningsnämnden i sin internkontrollplan på ett föredömligt sätt hanterar dels sina egna nämndspecifika styrdokument samt dels de kommun- övergripande styrdokumenten som berör nämndens verksamheter. Övriga nämnder/ kommun- styrelsen har inte behandlat styrdokumenten i sina internkontrollplaner Hans Gåsste Projektledare Robert Heed Kundansvarig 10

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer