Granskning av intern kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder Uppdrag och revisionsfrågor Metod och avgränsning Tidigare revisionsgranskning Granskningsresultat Verkställighet av kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut inom nämnderna Rutiner för besvarande av motioner Återrapportering av verkställighet från nämnderna till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens överblick och styrning av nämndernas internkontrollarbete.6 3 Samlad revisionell bedömning av den interna kontrollen...7

3 Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev, inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, granskat kommunstyrelsens uppföljning av hur nämnderna verkställer kommunstyrelsens beslut. Granskningen konstaterar, liksom tidigare granskningar, att kommunstyrelsen fortfarande saknar tillräckliga rutiner för uppföljning och utvärdering av beslutade uppdrag till nämnder/förvaltningar. I flera beslut har de tider som fastställts av kommunstyrelsen/fullmäktige inte respekterats och i andra fall saknas en tydlig tidsangivelse för när uppdrag skall återrapporteras till kommunstyrelsen. I vissa fall är uppdragen till nämnd/förvaltning otydligt formulerade vilket också skall nämnas som en orsak till bristande uppföljning. Utifrån granskningens resultat föreslås följande åtgärder: Kommunstyrelsen bör tydliggöra kommunperspektivet genom att: 1. Klargöra i anvisningar hur beslutade uppdrag kommer att följas upp, när uppföljning sker och vad som skall prioriteras. 2. Klargöra åtagande och uppdrag till respektive nämnd och förvaltning, ett förslag är kommunstyrelsen utvecklar en årsagenda för den återkommande uppföljningen. 3. Utveckla fungerande bevakningsrutiner för uppföljning av beslutade uppdrag. Kommunstyrelsens uppföljning bör fokusera på frågor som bedöms vara av strategisk betydelse eller av principiell karaktär. Kommunstyrelsen bör stärka styrdialogen med nämnder/förvaltningar genom att: 1. Förankra arbetsprocessen med kommunstyrelsens/fullmäktiges direktiv och skapa forum och tillfällen för regelbunden dialog med nämnder och förvaltningar. 2. Skapa struktur och klargöra ansvarsfördelningen i själva överlämnandet av beslut om uppdrag. Kommunstyrelsen bör revidera gällande delegationsordning på ett mer genomgripande sätt, bl.a. mot bakgrund av den nyligen genomförda förvaltningsomorganisationen. I samband med detta bör utvecklas en tydlig rutin för återrapportering och dokumentation av delegationsbeslut. 1

4 1 Uppdrag och revisionsfrågor Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen 3 kap 9 besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktiges uppgifter är att fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor samt nämndsorganisationen. Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen 6 kap 1 leda och samordna kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har att hos fullmäktige, nämnderna och andra myndigheter göra de framställningar samt begära in de yttranden och upplysningar som behövs. Granskningen syftar till att se om kommunstyrelsen har någon systematisk uppföljning eller helhetsbild över hur nämnderna verkställer kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut. Revisionsfrågor 1. Hur verkställs kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut av nämnder och förvaltningar, särskilt med avseende på följsamhet och snabbhet? 2. Hur fungerar rutinerna för besvarande av motioner/skrivelser och hur bevakar kommunstyrelsen ej besvarade motioner/skrivelser? 3. Hur och vilka ärenden återrapporterar nämnder verkställigheten av till kommunstyrelsen? 4. Har kommunstyrelsen en tillräcklig överblick över hur verkställigheten av kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut i nämnder fungerar och får kommunfullmäktige information om detta? Hur följer kommunstyrelsen upp nämndernas internkontrollarbete? 1.1 Metod och avgränsning För granskningen har en genomgång av kommunstyrelsens samtliga protokoll åren skett. Ett antal illustrativa exempel har lyfts fram i granskningsrapporten. Övrig granskad dokumentation är gällande delegationsordning och kommunfullmäktiges arbetsordning. Intervjuer har genomförts med ansvarig handläggare och nuvarande kommunstyrelsens ordförande. 2

5 1.2 Tidigare revisionsgranskning 2002 År 2002 genomförde Komrev, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, en granskning av kommunstyrelsens rutiner för uppföljning och återrapportering av fattade beslut. 1 Granskningen visade att kommunstyrelsen saknade fastställda rutiner för uppföljning av beslut. I flera beslut hade de tider som fastställts av kommunstyrelsen/fullmäktige inte respekterats och i andra fall saknades en tydlig tidsangivelse för när uppdrag skulle återrapporteras. Granskningens förslag till åtgärder för att förbättra uppföljningen av kommunstyrelsens beslut var: Kommunstyrelsen bör utveckla fungerande rutiner för uppföljning av beslutade uppdrag, återrapportering av att fattade beslut har verkställts och i förekommande fall av de effekter som dessa beslut har haft. Kommunstyrelsens uppföljning bör fokusera frågor som bedöms vara av strategisk betydelse eller principiellt intresse för kommunstyrelsen. När det gäller utredningsuppdrag, beslut om utvärderingar och liknande uppdrag som innebär att underlag skall presenteras bör kommunstyrelsen säkerställa att samtliga uppdrag genomförs. I förekommande fall bör kommunstyrelsen i samband med beslut ange tidpunkt för genomförande och återrapportering. 1 Kommunstyrelsens uppföljning av beslut, november 2002, Mats Bylund Komrev. 3

6 2 Granskningsresultat 2.1 Verkställighet av kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut inom nämnderna Revisionsfråga 1: Hur verkställs kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut av nämnder och förvaltningar, särskilt med avseende på följsamhet och snabbhet? I kommunfullmäktiges arbetsordning (senast reviderad ) står i 33: Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. När kommunstyrelsen utdelar beslut och uppdrag till nämnder och förvaltningar informeras dessa skriftligt via protokollsutdrag. Protokollsutdraget skickas till assistent eller motsvarande vid förvaltningarna och denne förutsätts kontakta och informera berörda på lämpligt sätt. Om specifik förtroendevald/tjänsteman skall ansvara för ett uppdrag får även denne personligen ett protokollsuppdrag från kommunstyrelsens sekreterare. Enligt nya rutiner från årsskiftet skall samtliga kommunstyrelsebeslut om uppdrag innehålla angiven tidpunkt för återrapportering. Genomgången av protokollen visar att det alltför ofta saknas tidsram för beslutade uppdrag och tydlighet och ansvarsfördelning i uppdragen. När förvaltningar/nämnder inte uppfyller kravet om återrapportering av beslut i tid ställs sällan krav om förklaring eller förbättring från kommunstyrelsens sida. Intervjuade beskriver vidare att nämnder/förvaltningar många gånger väljer att redovisa verkställelse av kommunstyrelsens uppdrag i samband med annan mer övergripande redovisning (ex. årsredovisning, kvalitetsredovisning etc.), vilket gör det svårt att bedöma om enskilda uppdrag verkligen genomförts som tänkt. Vi konstaterar vid granskningen att verkställelse av kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut brister, både med avseende på följsamhet och snabbhet. 2.2 Rutiner för besvarande av motioner Revisionsfråga 2: Hur fungerar rutinerna för besvarande av motioner/skrivelser och hur bevakar kommunstyrelsen ej besvarade motioner/skrivelser? I kommunfullmäktiges arbetsordning 29 står att Svar på motion skall lämnas senast vid andra sammanträdet efter det den anmäldes till kommunfullmäktige. När fullmäktige mottar en motion, och svar inte kan ges vid sammanträdet, överlämnas motionen till kom- 4

7 munstyrelsen för beredning. Motioner är vanligt förekommande i Nordmaling. Genomgången av kommunstyrelsens protokoll visar att svarstiden för motioner ofta är lång, ibland över ett år. Det är mer regel än undantag att den beslutade tidsgränsen för motionssvar överskrids. Det händer också att samma motion behandlas vid flera tillfällen, vilket säger något om kvaliteten på beredning av ärenden. I kommunfullmäktiges arbetsordning står att Kommunstyrelsen skall varje år redovisa de motioner som är under beredning. Redovisning skall ske vid sista sammanträdet för året. Kommunstyrelsens sekreterare har under den granskade perioden förvarat ej besvarade motioner i en mapp som funnits tillgänglig vid varje fullmäktigesammanträde. Två gånger om år har de motioner som ej besvarats ännu redovisats för fullmäktige, dock utan aktiva åtgärder. Helt nyligt har man nu inskaffat en s.k. bevakningsmodul till diariesystemet som gör det möjligt att sätta bevakningsdatum på motioner och andra uppdrag/ärenden som skall besvaras eller utredas. Kommunen bör överväga att införa en rutin om att samtliga nämnder/förvaltningar skall använda bevakningsmodulen aktivt. Vi konstaterar vid granskningen att rutinerna för besvarande och beredning av motioner brister, men att kommunledningen påbörjat ett utvecklingsarbete. 2.3 Återrapportering av verkställighet från nämnderna till kommunstyrelsen Revisionsfråga 2: Hur och vilka ärenden återrapporterar nämnder verkställigheten av till kommunstyrelsen? Enligt de intervjuade har återrapporteringen av verkställighet från nämnder/förvaltningar hittills ofta skett enbart genom protokollsutdrag från sammanträden/möten som visar att frågan varit uppe för diskussion. Muntlig och/eller skriftlig redovisning förekommer sällan. Granskningen visar att återrapporteringen fungerar bättre när det gäller uppdrag som rör ekonomi och budgetuppföljning jämfört med uppdrag som rör verksamhets- och kvalitetsuppföljning. För den ekonomiska redovisningen finns bestämda uppföljningstidpunkter under året medan uppföljning och utvärdering av verksamhetsmål oftast sker endast en gång per år och ofta i samband med årsredovisning. I de fall nämnd/förvaltning väljer att redovisa verkställelse av uppdragen i annan mer övergripande redovisning är det svårt för kommunstyrelsen/fullmäktige att avgöra resultat och effekter av beslutade uppdrag. Kommunstyrelsen bör ställa tydligare krav om särskiljd återrapportering och i vilken form resultat och effekter av verkställda beslut skall presenteras. 5

8 I kommunen finns två verksamhetsnämnder, barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd. År 2003 genomförde kommunstyrelsen en översyn av gällande delegationsordning med anledning av införandet av dessa då nya verksamhetsnämnder (Ks ). Bl.a. beslutades att alla delegationsbeslut skall återrapporteras till kommunstyrelsen. På samma sätt skall de förvaltningsfunktioner som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen bygg- och miljö, tekniska, ekonomi och personal m.fl. återrapportera beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen. Granskningen visar dock att regelbunden återrapportering av delegationsbeslut ibland saknas. I de fall delegationsbeslut återrapporteras finns det även brister med tanke på kraven om återsökbarhet, vilket blir särskilt viktigt då det handlar om beslut om myndighetsutövning mot enskilda medborgare. Mot bakgrund av att en större omorganisation av förvaltningsfunktionerna i kommunen pågår bör gällande delegationsordning ses över på ett mer genomgripande sätt och rutinerna för återrapportering av delegationsbeslut bör utvecklas. Vi konstaterar vid granskningen att rutiner för återrapportering av kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut inte är tillräckliga. 2.4 Kommunstyrelsens överblick och styrning av nämndernas internkontrollarbete Revisionsfråga 4: Har kommunstyrelsen en tillräcklig överblick över hur verkställigheten av kommunstyrelsens/fullmäktiges beslut i nämnder fungerar och får kommunfullmäktige information om detta? Hur följer kommunstyrelsen upp nämndernas internkontrollarbete? Vi konstaterar vid granskningen att kommunstyrelsens överblick över hur de egna besluten verkställs inte är tillräcklig. Genomförande och måluppfyllelse av nämndernas internkontrollarbete återrapporteras inte till kommunstyrelsen, som heller inte efterfrågar detta i tillräcklig grad. Granskningen visar även att externa uppdrag till kommunen, ex. statliga myndigheters begäran om remissvar från kommunen, inte alltid hanteras tillräckligt snabbt eller korrekt. Detta får anses vara ett symptom på de påtalade bristerna i denna granskning. Genomgången av kommunstyrelsens protokoll väcker även frågan om styrelsen prioriterar rätt ärenden för politisk behandling. Beslut som ex. rör bidrag för inköp av gräsklippare till förening (ks )och konvertering av vakant tjänst från personlig assistent till LSS-handläggare (ks ) bör kunna delegeras. Vi föreslår att man diskuterar framtida dagordningar utifrån kommunallagens skrivning (6 kap 1 ) om att kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 6

9 Som helhetsbild kan konstateras att den interna styrdialogen i kommunkoncernen är svagt utvecklad. Något tydligt uppdrag eller årsagenda för nämnder och förvaltningar har inte kunnat noteras. Idag finns ett forum som skulle kunna användas för dialog om de strategiska och kommunövergripande frågorna i form av beredningsgruppen inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. I beredningsgruppen (dock inte formellt beslutad om) ingår kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd (nytt för mandatperioden), sekreterare, personalchef, ekonomichef och vid behov även övriga förvaltningschefer. En verksamhet/organisation som saknar ett tydligt chefskap riskerar dels att utveckla informella mellanchefer som styr sina enheter utifrån individuella mål åt olika håll och dels en verksamhet och personal som utan ledning och drivkraft blir handlingsförlamad. Tjänsten som kommunchef har länge varit vakant i Nordmaling men kommer inom kort att tillsättas. Kommunens socialchef var under en längre period tjänstledig men vikarierande socialchef har nu tillträtt som ordinarie chef. 3 Samlad revisionell bedömning av den interna kontrollen Denna granskning visar, liksom tidigare granskningar, att kommunstyrelsen fortfarande saknar fastställda rutiner för uppföljning och utvärdering av beslut. I flera beslut har de tider som fastställts av kommunstyrelsen/fullmäktige inte respekterats och i andra fall saknas en tydlig tidsangivelse för när uppdrag skall återrapporteras till kommunstyrelsen. I vissa fall är uppdragen till nämnd/förvaltning otydligt formulerade vilket också skall nämnas som en orsak till bristande uppföljning. Då brister i kommunledningens styrning och uppföljning påtalats vid ett flertal tillfällen tidigare finns en medvetenhet om problematiken, dock har man hittills inte vidtagit aktiva åtgärder. Under våren som gått har en översyn och ett förbättringsarbete påbörjats men mycket arbete återstår. För att stödja arbetet med intern styrning och uppföljning inom kommunkoncernen måste ett tydligt kommunperspektiv råda, vilket kommunstyrelsen måste ta huvudansvaret för. För att öka genomslaget behöver direktiven bli mer konkreta och tydliga. Det finns även en insikt hos kommunledningen om att frågor som rör tillit och relationer är viktiga. Vi menar att detta är en viktig grund för det fortsatta arbetet med att tydliggöra roller och ansvar för kommunen som helhet och för respektive verksamhetsområde. Då kommunens chefstjänstemän inom kort kommer att vara fulltaliga igen finns alla möjligheter att stärka dialogen mellan kommunledningen och verksamheterna. Vi uppfattar att nämnder/förvaltningar i stor utsträckning, kanske alltför stor, tidigare påverkat sin egen verksamhet både vad gäller innehåll och hur själva processen skall utvecklas och följas upp. 7

Ansvarsprövning 2014

Ansvarsprövning 2014 www.pwc.se Ansvarsprövning 2014 Översiktlig granskning av kommunstyrelsen och nämnderna Robert Bergman April 2014 1 Inledning 2 Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Smedjebackens kommun Hans Gåsste Cert. kommunal revisor Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 Bakgrund och revisionsfråga 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens arbetsformer, styrning och uppföljning

Granskning av kommunstyrelsens arbetsformer, styrning och uppföljning Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens arbetsformer, styrning och uppföljning Söderhamns kommun Januari 2009 Författare Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Uppdrag och revisionsfråga...3 1.1 Uppdrag...3

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Hantering av motioner och medborgarförslag

Hantering av motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Hantering av motioner och medborgarförslag Bollnäs kommun Maj 2009 Tove Färje Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA...

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport* Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Gällivare Kommun Januari 2008 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Andreas Jönsson *connectedthinking 2008-02-21 Hans Forsström Andreas Jönsson

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av mål och majoritetens samverkansprogram.

Revisionsrapport. Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av mål och majoritetens samverkansprogram. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av mål och majoritetens samverkansprogram. Granskningen utförd av: Peter Alexandersson Malin Eriksson Anders Larson Rapport 2017-06-28 Linköpings

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Avesta kommun Datum Februari 2009 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Svenljunga kommun Januari 2019

Svenljunga kommun Januari 2019 www.pwc.se Fredrik Carlsson Certifierad Kommunal revisor Emma Ekstén Isabelle Panasco Grundläggande granskning 2018 Svenljunga kommun Januari Uppdrag Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer

Läs mer

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober Haparanda stad. Uppföljning granskning av placerade barn och unga

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober Haparanda stad. Uppföljning granskning av placerade barn och unga Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2018 Haparanda stad Uppföljning granskning av placerade barn och unga Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

1(3) KANSLIENHETEN SKRIVELSE 2017-05-12 Svar till kommunrevisionen med anledning av genomförd granskning av verkställighet av beslut Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport.

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Cert. kommunal revisor Fredrik Carlsson Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Nynäshamns kommun Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade

Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade Revisionsrapport* Uppföljning avseende granskning av Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade Bollnäs Kommun Februari 2007 Margaretha Larsson *connectedthinking

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Samspel politik och förvaltning

Samspel politik och förvaltning Revisionsrapport Samspel politik och förvaltning Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Augusti 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Revisionell

Läs mer

Projekt inom utvecklingsenheten

Projekt inom utvecklingsenheten www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

GNESTA KOMMUN Revisorerna

GNESTA KOMMUN Revisorerna Gnesta kommun Ink: 2017-05- 03 Dnr. För handläggning GNESTA KOMMUN 2017-05-03 Revisorerna Till Kommunfullmäktige i Gnesta kommun Org.nr. 212000-2965 Revisionsberättelse för år 2016 Revisorerna har granskat

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER

UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörens staber Landstingsdirektör Jan Grönlund Verksamhets- och ledningsservice Förvaltningschef Helena Söderquist UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER SAMMANFATTNING

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 1 (5) 3 Dnr 2017/00469 194 Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt s beslut 1 beslutar att lämna svar till revisionen angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt yttrande nedan.

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ärende- och dokumenthantering

Ärende- och dokumenthantering www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Revisionsrapport Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Motala kommun 2010-05-25 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Delegationsordning. Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsordningen.

Delegationsordning. Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsordningen. Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stab Sida 1 (5) 2018-02-13 Handläggare Christin Bjuggren Telefon: 08 508 08 015 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-03-15 Delegationsordning Förvaltningens förslag till

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av delegationshantering. Kungälvs kommun

Granskning av delegationshantering. Kungälvs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Januari 2016 Granskning av delegationshantering Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Komplettering till kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april Kompletterande handlingar /Nya ärenden

Komplettering till kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april Kompletterande handlingar /Nya ärenden SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Datum 2018-04-09 Kommunstyrelsens förvaltning Kansliet Vår handläggare Kanslichef Eva Kristina Andersson Komplettering till kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april

Läs mer

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens

Barn- och ungdomsnämndens www.pwc.se Revisionsrapport Barn- och ungdomsnämndens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria Jäger Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1.

Läs mer

Det kommunala sammanträdet och ärendeberedningsprocessen

Det kommunala sammanträdet och ärendeberedningsprocessen Det kommunala sammanträdet och ärendeberedningsprocessen Frida Törnqvist Magdalena Fallde Julia Larsson Marie Nikonoff Agenda för utbildningen Ramar för kommunfullmäktige Hur väcks ett ärende? Hur avgörs

Läs mer

Granskning av delegationshanteringen

Granskning av delegationshanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delegationshanteringen Hans Gåsste Johanna Kemppainen Augusti 2016 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-03-16 KS 2018/0162 0480-45 00 28 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess Förslag

Läs mer

4. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr

4. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (41) 2016-05-23 Kf 4. Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr Kommunens revisorer har 11 maj 2016 överlämnat s granskningsrapport Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Granskning av Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Granskning av Verkställigheten av Revisionsrapport Varbergs kommun KPMG AB Antal sidor 8 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning

Landstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/17008 Landstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning Rapport 4-17 2 Landstingets ärende- och beslutsprocess uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för

Läs mer

Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten. Hultsfreds kommun

Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten. Hultsfreds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten Caroline Liljebjörn Elin Petersson 11 mars 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/430 2011-03-01 Ks 2011-01-18 5 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 3 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Läs mer

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut. www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut. Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Elin Freeman Revisionskonsult November 2018 Innehåll 1. Sammanfattning och

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Förvaltningslagens tillämpning avseende service och tillgänglighet

Förvaltningslagens tillämpning avseende service och tillgänglighet Revisionsrapport Förvaltningslagens tillämpning avseende service och tillgänglighet Lindesbergs kommun November 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning...1 2 Bakgrund...2

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen

Läs mer

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun 2(5) 1 Syfte Kommunfullmäktige anger i denna policy vad som gäller för den styrning, målstyrning som ska tillämpas i Hällefors kommun och som

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av

Läs mer

Revisions- reglemente

Revisions- reglemente Revisions- reglemente Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-21 145 Innehållsförteckning Revisionens roll... 1 Revisionsuppgiften... 1 Formell reglering för revisionsverksamheten... 1 Organisation... 2 Uppdragstid...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Uppföljning av tre tidigare genomförda granskningar. Lars Högberg. Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Uppföljning av tre tidigare genomförda granskningar.   Lars Högberg. Caroline Liljebjörn www.pwc.com/se Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Certifierade kommunala revisorer Uppföljning av tre tidigare genomförda granskningar Maj 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016 Revisorerna 2017-02-13 För kännedom Kommunfullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kiruna kommun Kommunstyrelsen Nämnderna Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016 Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Svar revisionsrapport granskning av hjälpmedelsnämnden

Svar revisionsrapport granskning av hjälpmedelsnämnden Handläggare Datum Lars Axelsson 2019-01-15 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Svar revisionsrapport granskning av hjälpmedelsnämnden Förslag till beslut: Hjälpmedelsnämnden överlämnar nedanstående

Läs mer