Revisionsrapport Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning"

Transkript

1 Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING UPPDRAGET Bakgrund och syfte Metod och avgränsning REGELVERK OCH LAGSTIFTNING Kommunallagen Kommunens interna reglemente Iakttagelser och kommentarer ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE Stadsledningskontoret Iakttagelser och kommentarer Personalavdelningen Iakttagelser och kommentarer... 8 BILAGA Landskrona stad Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning, februari

3 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning avseende stadsledningskontorets personalavdelning. Syftet är att granska verksamheten vid stadsledningskontorets personalavdelning genom att granska hur kommunstyrelsen följer och leder verksamheten, framförallt med utgångspunkt i effektivitet, styrning och uppföljning. Efter genomförd granskning har vi följande synpunkter Enligt vår bedömning bör den utredning som redan initierats inför verksamhetsplanen 2010 avseende hur personalhandläggarresurserna organiseras slutföras och utgöra ett beslutsunderlag för hur personalresurserna organiseras i Landskrona stad framöver. Målen i det personalpolitiska programmet är av karaktären inriktningsmål och svåra att direkt mäta gentemot resultat. Såsom redovisningen sker i Landskrona, dvs. med en beskrivning av området genom relevant statistik och förklaringar till avvikelser och förändringar, bedömer vi som adekvat. Personalavdelningen har flera måldokument och redovisar verksamheten via personalredovisningen, kommunens årsredovisning samt verksamhetsplanen. Resultatuppföljning via medarbetarenkäter är en vedertagen metod för uppföljning som säkerställer objektiva resultat. Vi bedömer att målstyrning, uppföljning och återrapporteringen till kommunen fungerar tillfredsställande. Landskrona stad Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning, februari

4 1 Uppdraget 1.1 Bakgrund och syfte Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning avseende stadsledningskontorets personalavdelning. Syftet är att granska verksamheten vid stadsledningskontorets personalavdelning genom att granska hur kommunstyrelsen följer och leder verksamheten, framförallt med utgångspunkt i effektivitet, styrning och uppföljning. Revisionsfrågor Hur har KS organiserat ledning och styrning av stadsledningskontoret och personalavdelningen? Vilka mål/nyckeltal finns för stadsledningskontorets som särskilt avser personalavdelningen? Följs dessa mål upp och kommuniceras resultatet till kommunstyrelsen? Hur implementerar personalavdelningen kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål/nyckeltal för verksamheten? Hur arbetar personalavdelningen med frågor om o rekrytering, o medarbetarenkäter, o att vara en attraktiv arbetsplats, och o analys av ohälsotal/personalomsättning osv? Hur följer KS upp personalavdelningens verksamhet och säkerställer dess ändamålsenlighet och effektivitet? 1.2 Metod och avgränsning Dokumentstudie avseende riktlinjer, normer, avtal och utredningar. Intervjuer har genomförts med tf. kommundirektör samt personalchef. I bilaga 1 återfinns en lista över intervjuade personer. Granskningen har avgränsats till att omfatta styrning och ledning av personalavdelningen. Landskrona stad Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning, februari

5 2 Regelverk och lagstiftning 2.1 Kommunallagen Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap. 1 kommunallagen (KL) leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Av 6 kap. 2 KL framgår att styrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. I 4 samma kapitel finns bestämmelser som anger styrelsens åtaganden att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. Vidare ska styrelsen verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. Av 6 kap. 7 framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Härav stadgas att nämnderna har till uppgift att genomföra alla de beslut som fattas i kommunfullmäktige. 2.2 Kommunens interna reglemente Enligt 1 i kommunstyrelsens reglemente, som är antaget av kommunfullmäktige den 14 december , ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs. I 2 anges att kommunstyrelsens ledningsfunktion bl.a. består av: planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala verksamheten och personalpolitiken. Av kommunstyrelsens styrfunktion (3 ) framgår att kommunstyrelsen har ansvar att leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att göra framställningar i målfrågor som det inte enligt lag, förordning eller annan författning ankommer på annan nämnd att göra. I 7 anges att kommunstyrelsen ska ansvara för den övergripande personalpolitiken för frågor som rör förhållandet mellan kommunens som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska då bland annat: driva och utveckla det personalpolitiska arbetet inom kommunen genom att bl.a. fastställa policyer, riktlinjer, och anvisningar inom området; verka och ansvara för utveckling och samordning av personal- och löneadministration inom kommunen; och, ge råd och biträde i personalfrågor inom andra nämnder Iakttagelser och kommentarer Kommunstyrelsen ansvara enligt lag och reglemente för styrning och ledning av granskad verksamhet, dessutom finns ett allmänt krav om uppsikt över verksamheten. Enligt vår bedömning finns ett positivt samband mellan en tydlig och genomtänkt styrning och en medveten uppsikt. Kommunstyrelsen bör därför ta sin utgångspunkt i såväl möjligheter till en effektiv uppsikt/uppföljning som att optimera styrningen vid utformandet av mål och nyckeltal. Nedan anges några förutsättningar för en effektiv styrning och uppsikt. Varje nämnd/styrelse har ett tydligt övergripande uppdrag från fullmäktige. Vad nämnderna/styrelserna ska ansvara för framgår av reglementen. Vad som ska uppnås bör framgå av mål och målprogram. Landskrona stad Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning, februari

6 Nämnden/styrelsen måste utveckla och bygga upp verksamhetsspecifika system och verktyg för styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Detta underlättas om det i kommunen finns en gemensam modell för styrning och kontroll (intern kontroll). Nämnden/styrelsen måste kunna redovisa hur uppdraget har genomförts samt resultat i förhållande till mål och uppdrag samt hur nämnden/styrelsen upprätthåller en tillfredsställande kontroll. 3 Organisation och genomförande Personalavdelningens bemanning är totalt 16 anställda varav nio är på lönesidan. Det finns en personalchef, fyra PA-konsulter, en hälsoutvecklare, en pensionssamordnare. PAkonsulterna är organiserade för att bevaka olika specialområden. Inom BUN och omsorgsnämnden finns därutöver totalt fyra personalhandläggarresurser. En utredning av hur personalhandläggarna är organiserade har initierats i verksamhetsplanen för 2010, dock utan att utredningen slutfördes. Idag finns ett nätverk för personalhandläggarna, mötesfrekvensen uppges vara förhållandevis låg. 3.1 Stadsledningskontoret För personalavdelningen finns flera måldokument vilka beslutats på olika politiska nivåer. Stadsledningskontoret har ingen särskild styrning av den personalpolitiska avdelningen annat än det som framkommer via de politiskt beslutade målen och i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Personalchefen ingår som en av flera chefer i stadsledningskontoret, dock med fullt ansvar för egna kompetensområdet. Övergripande kommunfullmäktigemål ställs i dokumentet Mål och budget. Dessa mål återredovisas till kommunfullmäktige via kommunens årsredovisning. I detta dokument anges målen för verksamheten på en övergripande nivå framförallt uppdelat i de prioriterade områdena Skola för kunskap och arbetsro, Landskrona den arbetande staden och Landskorna den trygga staden. Därutöver finns bland annat även mål för god ekonomisk hushållning. I dokumentet finns inga särskilda mål som har en direkt bäring på personalavdelningen. Övergripande målsättningar för personalavdelningen framgår istället av det Personalpolitiska programmet som beslutades av kommunfullmäktige i november I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns mål på en lägre nivå för verksamheten. I detta dokument anges verksamhetsmålen för personalavdelningen vara: Varumärket Landskrona stad (kommunövergripande mål) - Andelen medarbetare i hela Landskrona stad som trivs i sitt arbete ska öka - Andelen ambassadörer i hela Landskrona stad ska öka - Landskrona stad ska kännetecknas av ett BRA ledarskap Värdegrunden BRA en attraktiv arbetsgivare (personalavdelningen) - Minst 85 % av personalavdelningens anställda ska uppleva personalavdelningen som en attraktiv arbetsplats - Minst 85 % av personalavdelningens kunder ska uppleva den service vi erbjuder som god Respektive verksamhetsmål åtföljs också av aktiviteter och indikatorer för uppföljning samt föregående års resultat. Landskrona stad Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning, februari

7 3.1.1 Iakttagelser och kommentarer Enligt vår bedömning bör den utredning som redan initierats avseende hur personalhandläggarresurserna organiseras slutföras och utgöra ett beslutsunderlag för hur personalresurserna organiseras. 3.2 Personalavdelningen Som angetts ovan, avsnitt 3.1, har personalavdelningen flera olika mål som via verksamhetsplanen och det personalpolitiska programmet. Det personalpolitiska programmet är övergripande till sin karaktär och målen behöver nyckeltal för att kunna följas upp. Detta sker bland annat i verksamhetsplanen som anger uppföljningsbara mål med indikatorer. Vidare redovisas i personalredovisningen resultatet av statistik inom personalområdet. Redovisningen följer uppdelningen i det personalpolitiska programmet med följande områden: medarbetare och ledarskap, jämställdhet, jämlikhet och mångfald, arbetstid, lönepolitik, hälsofrämjande arbetsmiljö samt personal och kompetensförsörjning. Kopplat till den sista kategorin, personal och kompetensförsörjning, inkluderar personalredovisningen också ett avsnitt angående pensionsavgångar. En direkt återrapportering gentemot de målbeskrivningar som formulerats under varje avsnitt i det personalpolitiska programmet finns dock ej i personalredovisningen. Via bl.a. medarbetarenkät följs personalavdelningens resultat upp. Den årliga personalredovisningen, som inkluderar måluppföljning på olika nivåer samt statisktik för kommunens nämnder, redovisas kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Vidare redovisas också ett antal olika åtgärder inom t.ex. hälsa och friskvård och resultat i form av sjukfrånvaro i kommunens årsredovisning. Omsorgsförvaltningen och servicekontoret har Landskrona stads högsta sjukfrånvaro. Landskrona stad genomför vartannat år en kommunövergripande medarbetarundersökning och vartannat år en specifik enkät för kommunstyrelsen där kundnöjdheten avseende personalavdelningens tjänster för första gången mättes Genom medarbetarenkäterna får kommunen information om ett antal olika områden som organisatoriskt stöd och kompetens/lärande. Utifrån enkäterna tas handlingsplaner fram avseende identifierade utvecklingsområden. Från 2009 års enkät identifierades bland annat följande utvecklingsområden: öka svarsfrekvensen på nästa medarbetarundersökning, revidera samt kvalitetssäkra medarbetarundersökningen till innehåll och genomförande, fortsätta utveckla ledarskapet och minska revirgränser inom organisationen. Olika aktiviteter ska genomföras, ofta med personalavdelningen som ansvarig och aktiviteterna följs upp med nästa enkät Respektive förvaltning och chef äger rekryteringsprocessen och omfattas därmed också av det personalpolitiska programmets mål om t.ex. ökad mångfald och jämställdhet vid rekryteringen. Personalavdelningen bistår med stöd vid behov. Landskrona stads arbete med att vara en attraktiv arbetsplats är ett mål enligt det personalpolitiska programmet och arbetet för att nå detta mål innebär flera olika moment. Kommunens ledarskap bedöms här vara en central del, likaså att bygga varumärket Landskrona. Landskrona stad Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning, februari

8 3.2.1 Iakttagelser och kommentarer Målen i det personalpolitiska programmet är av karaktären inriktningsmål och svåra att direkt mäta gentemot resultat. Såsom redovisningen sker i Landskrona, dvs. med en beskrivning av området genom relevant statistik och förklaringar till avvikelser och förändringar bedömer vi därför som adekvat. Personalavdelningen har flera måldokument och redovisar verksamheten via personalredovisningen, kommunens årsredovisning samt verksamhetsplanen. Resultatuppföljning via medarbetarenkäter är en vedertagen metod för uppföljning som säkerställer objektiva resultat. Vi bedömer att målstyrning, uppföljning och återrapporteringen till kommunen fungerar tillfredsställande. Landskrona, den 4 februari 2011 Jakob Smith Bilaga 1 Intervjuade personer i granskningen Stefan Johansson, tf. kommundirektör Kristina Trulsson Samuelsson, personalchef Landskrona stad Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning, februari

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post:

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post: Datum Beteckning/diarienr HUVUDKONTORET 2009-02-27 1(1) Leif Walther Ert datum Er beteckning Personalchefernas yttrande över LD:s revisorerna Granskning av landstingets personalpolitik Förstudie 2008-11-13

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer