Personalpolitiskt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolitiskt program"

Transkript

1 STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, , 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift Diarienummer Dnr KS 37/12

2 2 Inledning Kramfors kommun den attraktiva arbetsgivaren Kramfors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medborgarna ska mötas av kompetent och engagerad personal i en väl fungerade organisation. Kommunen ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Kommunen ska erbjuda ett långsiktigt hållbart arbetsliv med arbetsplatser där man känner meningsfullhet, stolthet, delaktighet och arbetsglädje. Kramfors kommun är en arbetsgivare, oavsett var man befinner sig i organisationen är vi medarbetare med vårt främsta uppdrag att ge god service till våra medborgare. Alla medarbetare ska kunna se sin roll i helheten och på det sättet utveckla en gemenskap vi i kommunen. Personalpolitikens innehåll och syfte: Personalpolitik kan definieras som arbetsgivarens grundläggande värderingar om hur personalarbetet ska bedrivas. Detta personalpolitiskaprogram ska ge en bild av kommunens övergripande ambition och viljeinriktning som arbetsgivare, det ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla. Programmet ger en gemensam ram för hela kommunen, med stöd av kommunövergripande riktlinjer ska det underlätta en likvärdig behandling av alla medarbetare. Nuläge Kommunens styrningsmodell utgår från de fyra fokusområdena medborgare och intressenter, verksamhetsprocesser, medarbetare och ekonomi. För fokusområdet medarbetare är det övergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Delmålen är att ha ett gott ledarskap, god arbetsmiljö och kompetenta medarbetare. Uppföljningen av delmålen kommer att ske genom regelbundna medarbetarenkäter. Vid den senast genomförda medarbetarenkäten hösten 2011 var: 91% nöjd eller mycket nöjd med sin närmaste chef. 82% upplevde att man var nöjd eller mycket nöjd med arbetsmiljön. 90% av cheferna är nöjd eller mycket nöjd med sina medarbetares kompetens. I december 2011 genomfördes SKL:s utvärderingsverktyg Kommunkompassen, som utvärderar kommunens verksamhet inom åtta områden där man maximalt kan få 100 poäng per område. Kommunkompasen berör två områden inom personalpolitiken dessa områden och poängbedömning är: Ledarskap, ansvar och delegation, 34 poäng Kommunen som arbetsgivare personalpolitik, 27 poäng

3 3 Lagstiftning Grunden för personalarbetet finns i de arbetsrättsliga lagarna, så som till exempel arbetsmiljölagen (AML), Medbestämmande lagen (MBL), Arbetstidslagen (ATL) och Lagen om anställningsskydd (LAS). Personalarbetet styrs även till stor del av kollektivavtal, där avtalet Allmänna bestämmelser (AB) är det enskilt viktigaste inom kommunal verksamhet. Ansvar Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för det personalpolitiska programmet och kommunen verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns riktlinjer inom HR-området(Human Resource) som är kopplat till det personalpolitiska programmet. Kommunchefen ansvarar för att stödja utvecklingen av de personalpolitiska strategierna. Förvaltningschefernas ansvar är att se till att förvaltningen följer och implementerar de kommunövergripande personalstrategierna i hela förvaltningsorganisationen. Samtliga chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att jobba för att följa givna riktlinjer inom personalområdet. Personalpolitiska grundstenar I programmet lyfts tre områden fram, områden som kan ses som grundstenarna för att bli den attraktive arbetsgivaren. Genom att aktivt arbeta med de tre grundstenarna ska Kramfors kommun bli den attraktive arbetsgivaren och på detta sätt ska framtidens rekryteringsbehov underlättas. Viljeinriktningarna beskrivs i detta program för att tydliggöras i mer specifika riktlinjer. De tre grundstenarna är ledarskap/chefskap, medarbetarskap och goda anställningsvillkor. Personal och kompetensförsörjning ATTRAKTIV ARBETSGIVARE E Ledarskap/ chefskap Medarbetarskap Goda anställningsvillkor

4 4 Ledarskap/chefskap Kramfors kommun ska ha goda ledare som kännetecknas av god självinsikt, tydlighet, ansvarskänsla och tilltro till sina medarbetare. Att ständigt utveckla ledare är en viktig strategisk fråga för att Kramfors kommun ska kunna erbjuda medarbetarna goda förutsättningar att göra ett bra arbete. Varje chef är en representant för arbetsgivaren, chefskapet innebär ett totalansvar för verksamheten i enlighet med givna mål och ramar. Medarbetarskap Kramfors kommun ska ha ett utvecklat medarbetarskap som kännetecknas av inflytande, delaktighet och utveckling. Genom att ha nöjda medarbetare som är stolta över sitt arbete får kommunen goda ambassadörer som kan bidra till en god uppfattning om kommunen som arbetsgivare. Goda anställningsvillkor Kramfors kommun ska arbeta för att ha genomgående goda anställningsvillkor. Goda anställningsvillkor ses som en viktig del för att stärka kommunens möjlighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. I grundstenen goda anställningsvillkor ingår ett flertal delar som exempelvis arbetsmiljö & hälsoarbete, kompetensutveckling, jämställdhet & mångfaldsarbete, lönepolitiskt arbete. Kommunstyrelsen ansvarar för att mer konkreta riktlinjer inom dessa områden utarbetas. Mål & uppdrag för programperioden Kramfors kommun vill arbeta för att utveckla den attraktiva arbetsgivaren. Detta ska ske genom att under programperioden: Kommunen utvecklar ett ledarskapsutvecklingsprogram och en plan för kompetensförsörjning inom ledarskapet ska finnas. Kommunen utvecklar en plan för utveckling av medarbetarskap. Kommunen ska aktivt arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Mätbara mål för programperioden Resultat ska synas i form av förbättrade resultat i arbetsmiljöenkäten. Resultatet i Kommunkompassen ska förbättras i områdena: o Ledarskap, ansvar och delegation o Kommunens som arbetsgivare personalpolitik

5 5 Samverkande dokument/avtal/parter Det personalpolitiska programmet tillhör politikområdet Styrning och ledning, med policyn för styrning och ledning som styrande dokument. Kommunstyrelsen ska upprätta nödvändiga riktlinjer som på ett mer konkret och detaljerat sätt stödjer personalarbetet. Det kan även utarbetas tjänsteföreskrifter som antas av kommunchefen. Uppföljning Detta program gäller under perioden och ska vid programtidens utgång följas upp och redovisas för kommunfullmäktige.

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunrevisionen

Läs mer