265 Remiss av förslag Policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "265 Remiss av förslag Policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 265 Remiss av förslag Policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409) Beslut 1. Förslag till policy för medarbetare, chefer och ledare remitteras till samtliga nämnder och bolag. 2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 februari Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 november Av skrivelsen framgår bland annat att ärendet avser en ny policy för medarbetare, chefer och ledare och ersätter tidigare medarbetarpolicy med ärendenummer KSKF/2011:302. Ärendet har sin bakgrund i Årsplan 2018 där kommunledningskontoret HR har ett uppdrag att se över medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap. Policyn syftar till att i korthet beskriva Eskilstuna kommunkoncerns värderingar och kultur. Den beskriver förhållningssätt och beteenden utifrån organisationens värden. Policyn är uppdelad i tre avsnitt: - Mitt samhällsviktiga uppdrag. Avsnittet beskriver det som är unikt med att arbeta i offentlig sektor och vilket särskilt ansvar det för med sig. - Vår väg till framgång. Detta avsnitt beskriver kommunkoncernens värdegrund och kultur. - Medarbetare och chef/ledare i Eskilstuna kommunkoncern, som innehåller en beskrivning utifrån förhållningssätt och beteenden. Policy för medarbetare, chefer och ledare är ett första steg i att säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma organisationskulturen. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Stefan Krstic (L) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Samtliga bolagsstyrelser Kommunstyrelsen, kommunledningsledningskontoret, HR Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 50 Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till policy för medarbetare, chefer och ledare remitteras till samtliga nämnder och bolag. 2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 februari Ärendebeskrivning Ärendet avser en ny policy för medarbetare, chefer och ledare och ersätter tidigare medarbetarpolicy med ärendenummer KSKF/2011:302. Ärendet har sin bakgrund i årsplan 2018 där kommunledningskontoret HR har ett uppdrag att se över medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap. Nuvarande medarbetarriktlinjer antogs 2011 och riktlinjer för chef- och ledarskap antogs Utifrån att t ex nya politiska beslut har fattats, ny lagstiftning har tillkommit och Vision 2030 beslutats så behöver riktlinjerna revideras. Kommunen behöver säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma kulturen. Policyn för medarbetare, chefer och ledare är det första steget i detta arbete. Policyn kommer följas av två centrala riktlinjer. Det är riktlinjen för medarbetare och riktlinjen för chefer. Därefter följer även riktlinjer för kompetensförsörjning, lön och förmåner samt hållbart arbetsliv. Policyns roll i styrning och kultur Eskilstuna kommun har en långsiktig vision som visar vägen till Eskilstuna Visionen kompletteras av en målbild som beskriver hur det ska vara att bo och leva i Eskilstuna år Vägen till visionen går via den 4-åriga strategiska inriktningen som kommunfullmäktige fastställt och den årsplan som årligen beslutas av kommunfullmäktige. För att en komplex organisation som Eskilstuna kommun skall fungera krävs inte bara struktur och tydliga mål, men också en kultur som stödjer inriktningen och skapar förutsättningar för dess medarbetare, chefer och ledare. Utgångspunkten för Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) den är organisationens värden som stöds av den långsiktiga satsningen på Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap. Dessa delar är viktiga komponenter i att skapa förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap samt ett modigt och engagerat medarbetarskap. Arbetet med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare när konkurrensen om kompetens ökar. Ett tydligt ledarskap och medarbetarskap grundat i kommunens offentliga uppdrag och gemensamma värderingar bidrar till att attrahera och behålla framtida och nuvarande medarbetare, chefer och ledare. Några områden som betonas är: Vad det innebär att arbeta i offentlig sektor Förutsättningarna för tillit i ledning och styrning Allas roll att bidra till utveckling av verksamheten Knyta in modigt i medarbetar- och ledarskapet Helhetssyn och att organisationens olika delar behöver samspela för att nå framgång Denna policy är ett första steg i att säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma organisationskulturen. Finansiering Engångskostnader för införandet av den nya policyn kan uppstå med anledning av projektledning, utbildning, implementation med mera. I övrigt inga merkostnader. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Beslutet ger förutsättningar för en gemensam kultur som är hållbar över tid. Den ger oss ett underlag till att utveckla ett koncerngemensamt förhållningssätt. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare Beslutad när Beslutad av Diarienummer Ersätter Gäller för Kommunfullmäktige KSKF/2018:409 KSKF/2011:302 Samtliga nämnder och bolag Gäller fr o m Den 16 maj Gäller t o m Dokumentansvarig Tillsvidare HR-direktör Uppföljning Program Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till utförande, prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige. Plan En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av kommunfullmäktige. Policy En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinje En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige.

5 Eskilstuna kommun 2 (5) Ämnesområde och bakgrund Policyn syftar till att i korthet beskriva Eskilstuna kommunkoncerns värderingar och kultur och beskriver förhållningssätt och beteenden utifrån organisationens värden. Policyn är skriven i jag- och vi-form för att skapa en känsla av sammanhang och en förståelse för varje medarbetares roll och betydelse för Eskilstuna kommunkoncern. Ärendet har sin bakgrund i årsplan 2018 där KLK HR har ett uppdrag att se över medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap. Nuvarande medarbetarriktlinjer antogs 2011 och riktlinjer för chef- och ledarskap antogs Utifrån att t ex nya politiska beslut har fattats, ny lagstiftning har tillkommit och ny vision har tagits fram så behöver riktlinjerna revideras. Kommunen behöver säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma kulturen. Policy för medarbetare, chefer och ledare Mitt samhällsviktiga uppdrag I mitt samhällsviktiga uppdrag skapar jag värde för kommunens invånare alla dagar, året om. Jag gör skillnad varje dag när jag möter invånare, brukare och kunder. Jag bidrar till och tar ansvar för att utveckla ett hållbart och jämställt samhälle. Vår verksamhet finansieras av kommunens invånare och styrs av lagar, förordningar och politiska uppdrag. Det innebär att jag som medarbetare värnar om det förtroende uppdraget innebär. I mitt uppdrag är jag modig, saklig, opartisk och öppen med det jag gör. Jag behandlar alla invånare, brukare och kunder likvärdigt. Jag inkluderar alla och respekterar allas lika värde. Jag har förståelse för, och kunskap om vad det betyder och jag företräder alltid Eskilstuna kommunkoncern. Vår väg till framgång Vi bygger och utvecklar goda relationer med varandra. För att våra relationer ska växa behöver vi träffas i vardagen, se och vara nyfikna på varandra. Genom mötet utvecklas tillit och respekt, vilket innebär att vi hjälps åt och ställer upp för varandra. När vi möts kommunicerar vi med ett klart språk som bygger på förmågan att fokusera på den egna upplevelsen och beskriva den på ett tydligt sätt.

6 Eskilstuna kommun 3 (5) När vi pratar med varandra beskriver vi våra egna, personliga upplevelser. När vi använder klart språk förtydligar vi och tar ansvar för det vi säger. I vardagen inspirerar vi varandra genom att berätta när vi gör bra saker. När vi tillsammans lyfter fram det som fungerar bra skapar vi arbetsglädje och tar fram det bästa hos varandra. Vi är också modiga och utmanar oss att våga göra saker vi inte har provat tidigare, för att utveckla verksamheten och oss själva. Vi delar med oss av idéer och ber om hjälp när vi inte kan eller inte förstår. Vi för fram våra åsikter och är trygga med att de tas emot på ett konstruktivt sätt. Vi ger varandra feedback som ett led i vår utveckling. Jag och mina kollegor involveras i verksamhetens mål och utveckling. Det gör vi i samverkan mellan våra olika verksamheter och med invånare, brukare och kunder. För att skapa värde samspelar vi och har förståelse för hur olika verksamheter hänger samman och hur de påverkar varandra. Tillsammans skapar vi ett tryggt, meningsfullt och hållbart arbetsliv där det finns balans mellan arbete och fritid. Medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern Invånarens, brukarens och kundens fokus I vardagen har jag alltid invånaren, brukarens och kundens perspektiv när jag genomför det goda hållbara mötet och utvecklar verksamheten. Helhetssyn Jag tar ansvar för att förstå min roll i helheten och vilka konsekvenser mina beslut kan få för såväl uppdrag som verksamhet. Professionalism Jag känner yrkesstolthet och använder min yrkeskunskap i det dagliga arbetet samtidigt som jag agerar professionellt i mötet med kollegor, invånare, brukare och kunder. Respekt Jag behandlar mig själv och alla jag möter på ett likvärdigt sätt, vilket innebär att jag ser och lyssnar nyfiket i alla möten. Jag håller tidsramar och respekterar andras tid. Tydlighet Jag är tydlig och uppriktig i min kommunikation genom att säkerställa att mitt budskap når fram. Jag är tydlig med vad jag kan bidra med för att lösa mitt uppdrag.

7 Eskilstuna kommun 4 (5) Chef och ledare i Eskilstuna kommunkoncern Invånarens, brukarens och kundens fokus Jag ansvarar för att mina medarbetare har rätt förutsättningar för att involvera invånare, brukare och kunder i att utveckla verksamheten och genomföra det goda hållbara mötet. Helhetssyn Jag förverkligar det politiska uppdraget genom att bryta ner de politiskt uppsatta målen till min egen verksamhet. Jag har ett stödjande ledarskap som innebär att jag hjälper medarbetarna att se sin del i helheten. Professionalism Jag föregår med gott exempel och är en förebild och inspirationskälla. Det gör jag genom att vara lyhörd och närvarande i mitt ledarskap. Respekt Jag ser mina medarbetares olikheter som en tillgång och gör det möjligt att skapa framgång tillsammans. Jag utvecklar spelregler och förhållningssätt tillsammans med mina medarbetare för att skapa engagemang. Tydlighet Jag tar en tydlig roll som arbetsgivare och agerar utifrån de givna ramarna. Jag har kunskap om och kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Jag leder mina medarbetare genom att ha en tydlig riktning utifrån vision och strategisk inriktning. Gällande lagstiftning eller annan rättslig reglering Inte relevant för denna policy. Förhållande till redan fattade politiska beslut Eskilstuna kommun har en långsiktig vision som visar vägen till Eskiltuna Visionen kompletteras av en målbild som beskriver hur det ska vara att bo och leva i Eskilstuna år Vägen till visionen går via den 4- åriga strategiska inriktningen som fullmäktige fastställt och den årsplan som årligen beslutas av fullmäktige. För att en komplex organisation som Eskilstuna kommun skall fungera krävs inte bara struktur och tydliga mål, men också en kultur som stödjer inriktningen och skapar förutsättningar för dess medarbetare och chefer. Utgångspunkten för den är organisationens värden som stöds av den långsiktiga satsningen på Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap. Dessa delar är viktiga komponenter i att skapa förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap samt ett modigt och engagerat medarbetarskap.

8 Eskilstuna kommun 5 (5) Denna policy är ett första steg i att säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma organisationskulturen.

9 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret HR KSKF/2018:409 Karin Tannergren (3) Kommunstyrelsen Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare Förslag till beslut 1. Förslag till policy för medarbetare, chefer och ledare remitteras till samtliga nämnder och bolag. 2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 februari Sammanfattning Policyn syftar till att i korthet beskriva Eskilstuna kommunkoncerns värderingar och kultur och beskriver förhållningssätt och beteenden utifrån organisationens värden. Policyn är skriven i jag- och vi-form för att skapa en känsla av sammanhang och en förståelse för varje medarbetares roll och betydelse för Eskilstuna kommunkoncern. Policyn är uppdelad i tre avsnitt. - Mitt samhällsviktiga uppdrag o Avsnittet beskriver det som är unikt med att arbeta i offentlig sektor och vilket särskilt ansvar det för med sig i våra uppdrag där vi gör skillnad varje dag - Vår väg till framgång o Detta avsnitt beskriver kommunkoncernens värdegrund och kultur - Medarbetare och chef/ledare i Eskilstuna kommunkoncern, beskrivning utifrån förhållningssätt och beteenden Ärendebeskrivning Ärendet avser en ny policy för medarbetare, chefer och ledare och ersätter tidigare medarbetarpolicy med ärendenummer KSKF/2011:302. Ärendet har sin bakgrund i årsplan 2018 där kommunledningskontoret HR har ett uppdrag att se över medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap. Nuvarande medarbetarriktlinjer antogs 2011 och riktlinjer för chef- och ledarskap antogs Utifrån att t ex nya politiska beslut har fattats, ny lagstiftning har tillkommit och Vision 2030 beslutats så behöver riktlinjerna revideras. Kommunen

10 Eskilstuna kommun (3) behöver säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma kulturen. Policyn för medarbetare, chefer och ledare är det första steget i detta arbete. Policyn kommer följas av två centrala riktlinjer. Det är riktlinjen för medarbetare och riktlinjen för chefer. Därefter följer även riktlinjer för kompetensförsörjning, lön och förmåner samt hållbart arbetsliv. Policyns roll i styrning och kultur Eskilstuna kommun har en långsiktig vision som visar vägen till Eskilstuna Visionen kompletteras av en målbild som beskriver hur det ska vara att bo och leva i Eskilstuna år Vägen till visionen går via den 4-åriga strategiska inriktningen som kommunfullmäktige fastställt och den årsplan som årligen beslutas av kommunfullmäktige. För att en komplex organisation som Eskilstuna kommun skall fungera krävs inte bara struktur och tydliga mål, men också en kultur som stödjer inriktningen och skapar förutsättningar för dess medarbetare, chefer och ledare. Utgångspunkten för den är organisationens värden som stöds av den långsiktiga satsningen på Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap. Dessa delar är viktiga komponenter i att skapa förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap samt ett modigt och engagerat medarbetarskap. Arbetet med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare när konkurrensen om kompetens ökar. Ett tydligt ledarskap och medarbetarskap grundat i kommunens offentliga uppdrag och gemensamma värderingar bidrar till att attrahera och behålla framtida och nuvarande medarbetare, chefer och ledare. Några områden som betonas är: Vad det innebär att arbeta i offentlig sektor Förutsättningarna för tillit i ledning och styrning Allas roll att bidra till utveckling av verksamheten Knyta in modigt i medarbetar- och ledarskapet Helhetssyn och att organisationens olika delar behöver samspela för att nå framgång Denna policy är ett första steg i att säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma organisationskulturen. Finansiering Engångskostnader för införandet av den nya policyn kan uppstå med anledning av projektledning, utbildning, implementation med mera. I övrigt inga merkostnader.

11 Eskilstuna kommun (3) Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Beslutet ger förutsättningar för en gemensam kultur som är hållbar över tid. Den ger oss ett underlag till att utveckla ett koncerngemensamt förhållningssätt. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Mats Beskow HR-direktör Remissen skickas till: Alla nämnder Alla bolagsstyrelser Kommunstyrelsen, kommunledningsledningskontoret, HR

Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare

Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare Kommunstyrelsen 2018-11-05 Kommunledningskontoret HR KSKF/2018:409 Karin Tannergren 016710 50 02 1 (3) Kommunstyrelsen Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över remiss - Policy för medarbetare, chefer och ledare

Yttrande över remiss - Policy för medarbetare, chefer och ledare Servicenämnden 2019-01-22 Serviceförvaltningen Stab och stöd SEN/2019:14 Ulrika Junebark 016-710 73 24 1 (2) Servicenämnden Yttrande över remiss - Policy för medarbetare, chefer och ledare Förslag till

Läs mer

Yttrande över policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)

Yttrande över policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409) Grundskolenämnden 2019-01-23 Barn- och utbildningsförvaltningen HR-enheten GSN/2019:70 Lena Karlsson, 016-710 97 45 1 (3) Grundskolenämnden Yttrande över policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)

Läs mer

Yttrande över policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)

Yttrande över policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409) Förskolenämnden 2019-01-07 Barn- och utbildningsförvaltningen HR- enheten FSN/2019:14 Lena Karlsson, 016-710 97 45 1 (2) Förskolenämnden Yttrande över policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)

Läs mer

Yttrande över remiss - Policy för medarbetare, chefer och ledare

Yttrande över remiss - Policy för medarbetare, chefer och ledare Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-02 Kultur och fritidsförvaltningen HR KFN/2018:194 Anneli Johansson 016-710 33 02 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss - Policy för medarbetare, chefer

Läs mer

106 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409)

106 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-05-16 Sida 1(2) 106 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Beslut 1. Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap antas.

Läs mer

STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare

STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare Kommunstyrelsen 1 (6) STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare Beslutad när Beslutad av Diarienummer Ersätter Gäller för Kommunfullmäktige KSKF/2018:409 KSKF/2011:302 Samtliga nämnder och

Läs mer

22 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409)

22 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-12 Sida 1(2) 22 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Policy

Läs mer

84 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409)

84 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(1) 84 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Policy för medarbetarskap,

Läs mer

86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)

86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(1) 86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef- och ledarskap i

Läs mer

24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)

24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-12 Sida 1(2) 24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef-

Läs mer

7 Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)

7 Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-01-15 Sida 1(2) ÖFNES/2018:166 7 Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Policy för medarbetare, chefer och ledare

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun

Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsstaben Birgitta Berg, 016-710 18 33 2016-12-06 KSKF/2016:593 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun

Läs mer

56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210)

56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-23 Sida 1(3) 56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges:

4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-09-24 4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges: Kommunkoncernens nämnder och bolag. Dnr 18KS58 Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

Läs mer

3 Systematiskt arbete för jämställda och jämlika arbetsplatser (KSKF/2018:465)

3 Systematiskt arbete för jämställda och jämlika arbetsplatser (KSKF/2018:465) 1(3) 3 Systematiskt arbete för jämställda och jämlika arbetsplatser (KSKF/2018:465) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Alla nämnder och bolag ges i uppdrag att arbeta utifrån kommunkoncernens gemensamma

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Kommunstyrelsen 2018-02-15 Kommunledningskontoret Kommunikation och delaktighet KSKF/2017:725 Isabel Jansson 016-710 18 44 1 (3) Kommunstyrelsen Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern Eskilstuna kommunkoncern Medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn är antagen av kommunfullmäktige 22 september 2011, 48 och ersätter Politikdokument för personalpolitik inom Eskilstuna kommun. MEDARBETARPOLICY

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Yttrande - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

Yttrande - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-29 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2018:95 Lena Klintberg 016-710 13 71 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Riktlinjer för medborgardialog

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy Sid 1 (6) 2018-03-20 Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Drottninggatan 22 Kundtjänst 026-17 80 00 Fax 026-12 54 56 gavle.kommun@gavle.se

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Beslutad när Beslutad av Diarienummer Kommunfullmäktige KSKF/2017:725 Ersätter Gäller för Samtliga nämnder och följande

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 3 Den 2019-02-18 3 Dnr 2019/00027 Chefspolicy för Smedjebackens kommun s beslut Chefspolicy version 2019-02-05 för Smedjebackens kommun

Läs mer

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog Beslutad när 2018-09-27 165 Beslutad av Diarienummer Kommunfullmäktige KSKF/2017:725 Ersätter --- Gäller för Samtliga nämnder och följande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunstyrelsen 130/2019 2019-06-17 Dokumentnamn: Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Ärendebeteckning:

Läs mer

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

71 Svar på nämndinitiativ - Sexuella trakasserier ska tas upp vid arbetsplatsträffar på alla arbetsplatser (KSKF/2017:632)

71 Svar på nämndinitiativ - Sexuella trakasserier ska tas upp vid arbetsplatsträffar på alla arbetsplatser (KSKF/2017:632) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-12-15 Sida 1(2) 71 Svar på nämndinitiativ - Sexuella trakasserier ska tas upp vid arbetsplatsträffar på alla arbetsplatser (KSKF/2017:632)

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-01-29 Sida 1(2) 24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

Läs mer

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2016-07-22 KSKF/2016:152 HR Ulrika Jonsson, 016-7107301 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Förslag till beslut

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun. Riktlinjer fastställda av kommunstyrelsen

Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun. Riktlinjer fastställda av kommunstyrelsen 1 Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun Riktlinjer fastställda av kommunstyrelsen 2017-09-13 2 Innehållsförteckning 1 Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun... 3 2 Chefens ansvarsområde... 4 3 Ledningsstruktur

Läs mer

KF Ärende 5. Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy

KF Ärende 5. Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy KF Ärende 5 Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-12-04 KS AU 59 KS 2017.0438 Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

166 Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott

166 Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-09-05 Sida 1(2) 166 Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Personalpolicy för Laholms kommun

Personalpolicy för Laholms kommun STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll

Läs mer

247 Svar på motion Avskaffa allmän visstid (KSKF/2018:173)

247 Svar på motion Avskaffa allmän visstid (KSKF/2018:173) Kommunstyrelsen 2018-11-06 1(3) 247 Svar på motion Avskaffa allmän visstid (KSKF/2018:173) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga KF 7 201-0 - 0 Karlsborgs kommun Ledarskapspolicy Dokumenttyp: Policy Diarienummer: 66.201 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 201-0-0 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Samtliga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367)

70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Yttrande över

Läs mer

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162)

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(3) 243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Arbetsgivarstrategi i Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-15, 15, Dnr 2017/0764 KS Innehållsförteckning Arbetsgivarstrategi i Sollentuna kommun... 2 Varför ska vi arbeta med vårt arbetsgivarmärke?...

Läs mer

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/128-IFN-010 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Förslag till beslut Individ- och familjenämnden

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625)

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 (KSKF/2016:625) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledingskontorets

Läs mer

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 8 oktober 2015 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet

Läs mer

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278)

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(3) 106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

216 Reviderat reglemente för socialnämnden (KSKF/2018:394)

216 Reviderat reglemente för socialnämnden (KSKF/2018:394) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(1) 216 Reviderat reglemente för socialnämnden (KSKF/2018:394) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Reviderat reglemente för socialnämnden

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86)

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-10-26 Sida 1(2) 40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT SKAPAR VI EN BRA ARBETSMILJÖ OCH GER SAMHÄLLSSERVICE MED HÖG KVALITET. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471)

38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471) 1(3) 38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471) Beslut 1. Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2014,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 30/45 18:1 KS 157 Arbetsmiljöpolicy Dnr 2018:279-003 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Servicepolicy PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER. helsingborg.se. Rådhuset Postadress Helsingborg Växel

Servicepolicy PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER. helsingborg.se. Rådhuset Postadress Helsingborg Växel SID 1(5) Servicepolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 76 Svar på medborgarförslag - Förse personalen på servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins som visar vilka språk de kan

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-02-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2018:53 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Förslag till

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460)

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(3) 70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Stefan Krstic (L)

Läs mer

Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern

Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern Kvalitetspolicy Kvalitet är att tillgodose invånar-, kund- och brukarbehov genom att göra rätt sak på rätt sätt och att med tilldelade resurser uppnå avsett resultat Kvalitetspolicyn är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2019-01-29 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2019:41 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Läs mer

272 Extra ärende - Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2018:435)

272 Extra ärende - Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2018:435) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-27 Sida 1(2) 272 Extra ärende - Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2018:435) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunala lek- och badplatser

Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunala lek- och badplatser Torshälla stads nämnd 2018-03-28 Kommunledningskontoret Välfärd TSN/2018:21 Ulrika Hansson 016-710 73 25 1 (3) Torshälla stads nämnd Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunala lek- och

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer