HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål"

Transkript

1 HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

2 Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare och HR-specialister finns dokument i form av policy, riktlinjer med tillhörande rutiner/vägledningar samt beskrivning av HR- processer. Samtliga finns på intranätet under styrning och ledning.

3 Inledning Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när våra verksamheter förändras och pensionsavgångarna ökar. Kommunens tre huvuduppdrag är att bygga samhälle, att skapa attraktion och att ge service. Kommunen står för huvuddelen av den samhällsservice som sker i Luleå, där allt som sker i Luleå kommun är en del av vår image. Luleå kommun kommer att behöva behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. Samtidigt måste även organisation och arbetssätt utvecklas för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamhetsmålen. Med HR (Human Resources) menas, hur Luleå kommun arbetar strategiskt och operativt med medarbetare och organisationen för att på bästa sätt nyttja resurserna. Detta sker via gemensamma HR-processer och omfattar samtliga medarbetare. Effektiva processer ska skapa de bästa förutsättningarna för att ha rätt kompetens, på rätt plats och med rätt förutsättningar vid rätt tidpunkt för att verksamhetens mål ska kunna nås. Ansvaret för processernas genomförande delas av chefer, medarbetare och stödjande HR-specialister. Luleå kommuns HR-strategi anger de fokusområden som särskilt behöver utvecklas under perioden för att nå målbilden. HR-strategin ska kunna revideras årligen i samband med att handlingsplanen för strategisk kompetensförsörjning arbetas fram.

4 Syfte HR-strategin ska skapa en gemensam målbild för Luleå kommun som gör det möjligt att utveckla resurserna i form av medarbetare och organisation på bästa sätt. Allt med avsikt att nå vision Luleå Nuläge Luleå kommun har sedan 2010 en gemensam värdegrund som utgör plattformen för alla medarbetares agerande i sina uppdrag. Utifrån senaste medarbetarundersökning (2009) har de främsta förbättringsområdena varit medarbetarnas upplevelse av möjlighet till kompetens och karriärutveckling, uppfattning om arbetsgivaren, men också arbetsmiljö, hälsa och livsstil. Vid chefsdagen 2010 gjordes ett arbete tillsammans med samtliga chefer i Luleå kommun kring frågan Hur kan Luleå kommun bli känd som en bra arbetsgivare och vad behöver vi arbeta med Där framkom områden som, bra bemötande mot kund, bra ledarskap, medarbetarinflytande, karriärmöjligheter, stolthet, positiva ambassadörer och bra löner. Medarbetarperspektivet i kommunens styrkort har inriktningen medskapande förhållningssätt. Detta har tillsammans med en omvärldsanalys utgjort grunden för målbilden samt de fokusområden som valts. Målbild 2016 Luleå kommun är en arbetsgivare med medarbetare som är goda ambassadörer för Luleå kommun och verksamheterna. Luleå kommun erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Möjlighet för var och en att utveckla sin kompetens under hela anställningstiden. Möjlighet till karriärutveckling inom hela kommunen samt bra förutsättningar för gott medarbetarskap och ledarskap. HR-arbetet bedrivs med ett processorienterat arbetssätt med kvalitet och effektivitet. Kommunens framsynta HR-arbete stärker vårt varumärke och attraherar nya medarbetare. Synen på medarbetarskap, chefs- och ledarskap Medarbetarskap, chefs- och ledarskap är två viktiga kompetenser för att Luleå kommun ska nå uppsatta mål och resultat. Luleå kommuns syn på medarbetarskap, chefs- och ledarskap är en del i arbetet att behålla och attrahera personer med rätt kompetens för kommunens verksamheter. Beskrivningen definierar ett önskat läge 2016 kring förväntningar på medarbetarskap och chefs- och ledarskap samt kommunens erbjudanden.

5 Medarbetarskap Medarbetarskap är medarbetarens förhållningssätt till uppdraget, arbetsplatsen och kommunen som helhet. I rollen som medarbetare i Luleå kommun är du oavsett roll med och skapar nytta för våra medborgare och kunder. Det innebär ett medskapande där du förväntas vara engagerad samt agera på ett ansvarstagande och kompetent sätt för att nå uppsatta mål och skapa resultat. Luleå kommun förväntar sig att du sätter medborgare/ kunder/ brukare och uppdraget i fokus ser kommunen som en helhet där vi samverkar för att uppnå våra mål är medskapande i utvecklingen av verksamheten och uppdraget tar ansvar för att bidra till god samverkan bidrar till att stödja ditt och dina arbetskamraters lärande tar ansvar för din hälsa bidrar kreativt till egen och andras arbetsmiljö agerar enligt kommunens gemensamma värdegrund. Vad du kan förvänta dig av Luleå kommun meningsfulla arbetsuppgifter och uppdrag där du bidrar till samhällsnytta samverkansformer som ger möjlighet till aktivt deltagande och medskapande verksamheter där ständig utveckling pågår individuella kompetensutvecklingsplaner med möjlighet att utvecklas i organisationen tydlighet i uppdrag och mål samt vad du förväntas bidra med god, säker och utvecklande arbetsmiljö realistiska förutsättningar för att utföra uppdraget en gemensam värdegrund. Ledarskap Chef och ledarskap innebär att ansvara, företräda och leda verksamheten mot ställda mål och uppdrag. Som ledare skapar du förutsättningar för medskapande och samverkan. Det innebär att du leder och utvecklar dina medarbetare via dialog och ett coachande förhållningssätt. Luleå kommun förväntar sig att du bidrar till helheten i Luleå kommuns uppdrag tillsammans med medarbetarna skapar förståelse för verksamhetens uppdrag och arbetar framgångsrikt mot uppsatta mål möter och initierar förändringar samt aktivt driva förändrings- och utvecklingsarbete skapar förtroende gentemot kunder och medarbetare tar till vara medarbetarnas kompetens är väl förtrogen med och arbetar efter gällande styrande dokument är en god förebild för Luleå kommun. Vad du kan förvänta dig av Luleå kommun möjlighet att delta i utvecklingen av Luleå kommun tydlighet i uppdrag och vad du förväntas bidra med. realistiska förutsättningar för att utföra uppdraget. möjlighet till individuell utveckling i din roll som chef/ledare möjlighet till nätverk och mentorskap bra introduktion för rollen bra och tydlig styrmodell.

6 Fokusområden Fokusområden ska stödja måluppfyllelsen Nedan redovisas varje fokusområde med mål för respektive område. Mål för senare delen av tidsperioden kommer att kompletteras utifrån handlingsplanen för strategisk kompetensförsörjning. För varje fokusområde finns en definition. Fokusområde Kompetens Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetaren, gruppen och organisationen. Genom att organisationen analyserar sitt kommande kompetensbehov kan en handlingsplan för varje individs kompetensutveckling tydliggöras och ledas mot verksamhetens mål. Karriärutveckling innebär en utvidgning eller specialisering av egna kompetensen, vilket kan ge möjlighet till andra eller liknande uppgifter, inom och mellan olika verksamheter. Under processer som tydliggör hur vi arbetar med kompetensutveckling kommungemensamt förhållningssätt kring synen på kompetensutveckling och förutsättningarna för kompetensutveckling struktur och metoder för kompetensöverföring. Under strukturer och metoder som tar till vara på befintlig kompetens och möjliggör utveckling inom förvaltningen och hela kommunen metoder för informellt lärande i nätverk. Fokusområde Lön och förmån Lön och förmåner är en naturlig del av verksamhetens utveckling och ett verktyg för att styra verksamheten mot våra mål. Lönen avspeglar ansvar och i vilken grad individen bidrar till måluppfyllelse. Lön och förmåner är ett av verktygen för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Under en tydlig och förankrad bild över löneöversynsprocessen de kommungemensamma lönekriterierna som ska vara väl kända och tillämpas i kommunens samtliga verksamheter metoder för att säkerställa omvärldskunskap om marknadsläge och lönestrukturer de befintliga förmånerna genom att beskriva dem på ett sätt som är lättillgängliga för medarbetaren. Under utveckla nya förmåner och möjlighet till individuella val.

7 Fokusområde Arbetsmiljö och Hälsa Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet. Utveckling av arbetssätt och förutsättningar sker i dialog i organisationen där det hälsofrämjande perspektivet beaktas. Rehabilitering sker via tidiga insatser. Under handlingsplan med åtgärder för att ge chefer rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap tas fram processen för det systematiska arbetsmiljö arbetet ska vara väl känd och en naturlig del i verksamheterna modell för att arbeta med hälsofrämjande medarbetarskap och ledarskap olika modeller för förläggning av arbetstid. Under handlingsplanen med åtgärder för chefers förutsättningar genomförs. Ansvar: Personalkontoret ansvara för att Fokusområde Luleå kommuns attraktionskraft Luleå kommuns verksamheter och yrken är intressanta för våra nuvarande och blivande medarbetare. Luleå kommuns olika yrken är väl kända av utbildningsanordnare och studenter. Luleå kommun har ett starkt varumärke som en attraktiv arbetsgivare som är en väl etablerad del i det geografiska varumärket Luleå. Under metoder att lyfta fram yrken/verksamheter där särskild brist på kompetens kan uppstå strategi för varumärket Luleå kommun handlings - och kommunikationsplan för marknadsföring av Luleå kommuns arbeten. Ansvar: Personalkontoret och Kommunikationskontoret ansvarar för att initiera arbetet med de punkter som ska utvecklas. Samverkan med förvaltningarna sker i utvecklingsarbetet. Under samverkan med övriga aktörer på Luleås arbetsmarknad modeller för samrekryteringar och understödja andra paketlösningar. utvecklas. Samverkan med förvaltningarna sker i utvecklingsarbetet.

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer