Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken"

Transkript

1 Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

2 Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin och arbetet med de olika aktiviteterna. Sidorna uppdateras löpande och fylls på med aktuell information. Arbetsgivarverkets webbplats: Kontakta oss gärna via e-post: Utgiven av Arbetsgivarverket 2013 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: Danagård LiTHO

3 Så samverkar vi för arbetsgivarpolitisk utveckling Ett led i att tillsammans utveckla och kraftsamla kring den statliga arbetsgivarpolitiken är vår gemensamma strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken. Till strategin tas varje år fram en plan för gemensamma aktiviteter som vi tillsammans ska arbeta med under året. Detta är den tredje handlingsplanen som arbetats fram i samverkan. Resultaten från de båda tidigare planerna visar på goda resultat och ett stort antal genomförda aktiviteter i strategins riktning. Jag hoppas att även denna plan ska fungera som ett stöd när vi tillsammans fortsätter arbetet med att kraftsamla kring den statliga arbetsgivarpolitiken och strategins intentioner. Resultaten från de båda tidigare planerna visar på goda resultat Alla aktiviteter i planen bygger på arbetsgivarsamverkan. Det betyder att ansvaret för att genomföra de olika aktiviteterna antingen kan ligga på Arbetsgivarverkets kansli och/eller på en eller flera medlemmar. Arbetsgivarverkets kansli säkerställer att kunskapsbildning och erfarenheter förmedlas till övriga intresserade medlemmar. Ulf Bengtsson Generaldirektör Arbetsgivarverket

4 Medägarskapets samar Workshoppar Forum Nätverk Utbildningar Temadagar Seminarier Projekt Arbetsgrupper Medlemsmöten Planens uppbyggnad Vad prioriterar vi? 5 prioriteringar Vilken färdriktning har vi? 15 strategier 4

5 betsformer och vinster Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Verksamheternas behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten Hur gör vi? Vad händer? Vem gör vad? 15 åtaganden Aktiviteter Ansvar 5

6 Våra arbetsgivarpolitiska prioriteringar Den arbetsgivarpolitiska strategin innehåller fem prioriteringar. Till varje prioritering finns tre strategier, som tjänar som en avgränsning, de talar om vad vi ska fokusera på inom varje prioritering. Dessutom finns det ett åtagande per strategi som tydliggör vad medlemmarnas högsta chefer gemensamt har åtagit sig att genomföra i sin organisation. På följande sidor presenteras de olika aktiviteter som ska genomföras under Inom några av de prioriterade aktiviteterna kommer också ett partsgemensamt arbete att bedrivas i Partsrådets regi inom följande områden: centrala parters stöd till lokal lönebildning, centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, förändring och utveckling ett konstant tillstånd, samt hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv. En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Strategier Vi ser arbetsgivarpolitiken som ett medel att utveckla verksamheten och låter den genomsyra alla verksamhetsfrågor. Gemensamma åtaganden Arbetsgivarpolitiken utgör en naturlig del i vår strategiska verksamhetsplanering. Vi utvecklar och samordnar arbetsgivarpolitiken gemensamt i arbetsgivarsamverkan. Vår organisation sätter av tid för gemensamma aktiviteter som stödjer strategins fem prioriteringar. Vi bedriver en proaktiv intressebevakning som utvecklar arbetsgivarpolitiken. Vi bidrar till den arbetsgivarpolitiska intressebevakningen genom egna insatser och samverkan med kansliet och andra medlemmar. Verksamheternas behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Strategier Vi attraherar kompetenta medarbetare genom intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och attraktiva anställningsvillkor. Vi tillvaratar och utvecklar den kompetens som verksamheten kräver genom strategisk kompetensförsörjning med ett inkluderande synsätt. Vi samverkar för en effektiv omställning och ökad rörlighet som stödjer arbetslinjen. Gemensamma åtaganden Vi arbetar systematiskt för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt med att identifiera och följa upp verksamhetens kompetensbehov. Vi samverkar med andra arbetsgivare för att öka rörligheten. 6

7 Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Strategier Vi har en lönebildning med resultatet i fokus och sätter lön och andra villkor genom dialog mellan chef och medarbetare. Vi låter verksamhetens krav styra arbetstidens förläggning. Gemensamma åtaganden Vi arbetar med att utveckla lönebildningen utifrån återkommande diskussion mellan ledning och övriga chefer om kopplingen till mål, resultat och ekonomiska förutsättningar. Vi ser kontinuerligt över arbetstidens förläggning utifrån verksamheternas behov. Vi utvecklar tillämpningen av avtalen genom arbetsgivarsamverkan. Vi ser över våra avtal och deras tillämpning utifrån vår verksamhets behov och samverkar kring tillämpning och utveckling. Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten Strategier Våra medarbetare och chefer tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Vi rekryterar och utvecklar chefer utifrån önskade ledarbeteenden och ger dem förutsättningar att utöva ledarskapet. Våra chefer företräder arbetsgivaren, utvecklar och tillämpar arbetsgivarpolitiken som ett medel för att nå verksamhetens mål. Gemensamma åtaganden Vi har en samverkan som bidrar till verksamhetsutvecklingen. Vi har en tydlig ledar- och medarbetarpolicy. Våra gemensamma arbetsgivarpolitiska prioriteringar är väl kända och tillämpas av alla chefer. En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Strategier Vi satsar på en god arbetsmiljö som bidrar till kreativa och lärande arbetsplatser. Vi arbetar, i arbetsgivarsamverkan, för att förebygga och hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Vi erbjuder medarbetarna flexibla lösningar inom ramen för verksamheternas förutsättningar och behov av utveckling. Gemensamma åtaganden Vi arbetar med att tydliggöra och utveckla hur arbetsmiljön kan bidra till hälsa, engagemang och verksamhetsutveckling. Vi arbetar med att öka alla chefers och medarbetares förmåga att hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Vi för en dialog med våra medarbetare om hur flexibla och individanpassade lösningar kan användas för att stödja verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö. 7

8 Arbetsgivarpolitik En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Strategier Vi ser arbetsgivarpolitiken som ett medel att utveckla verksamheten och låter den genomsyra alla verksamhetsfrågor. Gemensamma åtaganden Arbetsgivarpolitiken utgör en naturlig del i vår strategiska verksamhetsplanering. Vi utvecklar och samordnar arbetsgivarpolitiken gemensamt i arbetsgivarsamverkan. Vår organisation sätter av tid för gemensamma aktiviteter som stödjer strategins fem prioriteringar. Vi bedriver en proaktiv intressebevakning som utvecklar arbetsgivarpolitiken. Vi bidrar till den arbetsgivarpolitiska intressebevakningen genom egna insatser och samverkan med kansliet och andra medlemmar. Regeringens uppföljandedialog Arbetsgivarverkets kansli arbetar för att påverka regeringens uppföljandedialog. Syftet är att stärka fokus på arbetsgivarpolitik och förtydliga den arbetsgivarpolitiska styrningen. Respektive myndighetschef tar upp arbetsgivarpolitiska frågor i dialogen med Regeringskansliet. Genomförandet av den arbetsgivarpolitiska strategin Arbetsgivarverkets kansli genomför ett arbete för att utveckla processen för det fortsatta genomförandet av strategin. Processen omfattar uppföljning, utvärdering och revidering. Arbetsgivarpolitik och verksamhetsutveckling Utvecklingsprogrammet, där 11 medlemmar deltar, fortsätter under året. Programmet, som drivs i samverkan med ESV, är ett led i att förverkliga den statliga arbetsgivarpolitiken med fokus på hur den kan användas för att utveckla en effektiv verksamhet. Syftet är att belysa och medvetandegöra vikten av strategisk verksamhetsplanering, att höja kompetensen och åstadkomma förflyttning genom att förändra beteenden i den statliga verksamheten. Arbetsgivarpolitiken och arbetsgivarrollen Arbetsgivarverkets kansli genomför utvecklingsinsatser tillsammans med 8

9 medlemmarnas ledningsgrupper där fokus är att utveckla arbetsgivarpolitiken, arbetsgivarrollen och ledarskapet. Samverkan för medlemmarnas högsta chefer Arbetsgivarverkets kansli initierar samverkan kring aktuella arbetsgivarpolitiska frågor för medlemmarnas högsta chefer. Forum för intresse- och omvärldsbevakning Arbetsgivarverkets kansli bjuder in till forum för att belysa aktuella intresseoch omvärldsbevakningsfrågor. Proaktiv intressebevakning I samverkan med medlemmarna bedriver Arbetsgivarverkets kansli proaktiv intressebevakning i aktuella arbetsgivarpolitiska frågor. Struktur för sektorer och delegationer Strukturen för sektorer och rådgivande delegationer har under 2012 setts över. Som ett led i detta arbete kommer den nuvarande strukturen att omprövas och bearbetas för en eventuell kommande förändring. Syftet är att fördjupa samverkan, tydliggöra kommunikationen och förstärka inflytandet inom medlemsorganisationen. Har du några frågor? Kontakta din rådgivare eller e-posta till 9

10 Kompetensförsörjning Verksamheternas behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Strategier Vi attraherar kompetenta medarbetare genom intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och attraktiva anställningsvillkor. Vi tillvaratar och utvecklar den kompetens som verksamheten kräver genom strategisk kompetensförsörjning med ett inkluderande synsätt. Vi samverkar för en effektiv omställning och ökad rörlighet som stödjer arbetslinjen. Gemensamma åtaganden Vi arbetar systematiskt för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt med att identifiera och följa upp verksamhetens kompetensbehov. Vi samverkar med andra arbetsgivare för att öka rörligheten. Attraktiv arbetsgivare Arbetsgivarverkets kansli initierar ett långsiktigt arbete i samverkan med fokus på attraktiv arbetsgivare. Omställning under anställning Arbetsgivarverkets kansli initierar aktiviteter kring hur vi hanterar omställning under anställning. Kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling Arbetsgivarverkets kansli initierar samverkan kring kompetensförsörjningens koppling till verksamhetsutveckling. Ett modernt Trygghetsavtal Arbetsgivarverkets kansli initierar samverkan kring vad ett modernt trygghetsavtal behöver innehålla. 10 Har du några frågor? Kontakta din rådgivare eller e-posta till

11 11

12 Avtal Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Strategier Vi har en lönebildning med resultatet i fokus och sätter lön och andra villkor genom dialog mellan chef och medarbetare. Vi låter verksamhetens krav styra arbetstidens förläggning. Vi utvecklar tillämpningen av avtalen genom arbetsgivarsamverkan. Gemensamma åtaganden Vi arbetar med att utveckla lönebildningen utifrån återkommande diskussion mellan ledning och övriga chefer om kopplingen till mål, resultat och ekonomiska förutsättningar. Vi ser kontinuerligt över arbetstidens förläggning utifrån verksamheternas behov. Vi ser över våra avtal och deras tillämpning utifrån vår verksamhets behov och samverkar kring tillämpning och utveckling. Lokal lönebildning som strategiskt verktyg Arbetsgivarverkets kansli initierar aktiviteter och ger stöd kring lokal lönebildning som strategiskt verktyg. Arbetet riktar sig till medlemmarnas högsta chefer och ledningsnivåer. Tre olika löneavtal Arbetsgivarverkets kansli genomför aktiviteter kring vad tre olika löneavtal innebär och vilka krav det ställer på arbetsgivarna. Arbetet riktar sig primärt till medlemmarnas kontaktpersoner. Sifferlösa avtal Arbetsgivarverkets kansli initierar aktiviteter kring sifferlösa avtal, resultat och differentiering samt dess betydelse för en effektiv styrning. Arbetstid som verktyg Arbetsgivarverkets kansli initierar samverkan kring hur arbetstiden kan användas som verktyg för verksamhetsstyrning och kompetensförsörjning. 12

13 Individuella villkorslösningar Arbetsgivarverkets kansli initierar aktiviteter kring varför och hur vi kan arbeta med individuella villkorslösningar. Avtal som stödjer arbetslinjen och ett längre arbetsliv Arbetsgivarverkets kansli initierar samverkan kring hur de centrala avtalen kan stödja arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Flexibla avtal Arbetsgivarverkets kansli initierar samverkan kring de centrala avtalen. Är de tillräckligt flexibla eller finns behov av förändring? Har du några frågor? Kontakta din rådgivare eller e-posta till 13

14 Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten Strategier Våra medarbetare och chefer tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Vi rekryterar och utvecklar chefer utifrån önskade ledarbeteenden och ger dem förutsättningar att utöva ledarskapet. Våra chefer företräder arbetsgivaren, utvecklar och tillämpar arbetsgivarpolitiken som ett medel för att nå verksamhetens mål. Gemensamma åtaganden Vi har en samverkan som bidrar till verksamhetsutvecklingen. Vi har en tydlig ledar- och medarbetarpolicy. Våra gemensamma arbetsgivarpolitiska prioriteringar är väl kända och tillämpas av alla chefer. Medarbetarskap Arbetsgivarverkets kansli initierar ett arbete i samverkan kring medarbetarskapet i staten. Arbetet fokuserar på olika sidor av medarbetarskap, som till exempel statstjänstemannaskap, ledarskap och andra relaterade områden. Arbetet riktar sig i första hand till kontaktpersoner. Arbetsgivarrollens betydelse för ett framgångsrikt ledarskap Arbetsgivarverket genomför en satsning med fokus på arbetsgivarrollen och dess betydelse för ett framgångsrikt ledarskap. Arbetet riktar sig till medlemmarnas högsta chefer och ledningsgrupper. Ett modernt samverkansavtal Arbetsgivarverkets kansli genomför ett arbete kring utvecklingen av ett modernt centralt samverkansavtal. 14 Har du några frågor? Kontakta din rådgivare eller e-posta till

15 15

16 Arbetsmiljö En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Strategier Vi satsar på en god arbetsmiljö som bidrar till kreativa och lärande arbetsplatser. Vi arbetar, i arbetsgivarsamverkan, för att förebygga och hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Vi erbjuder medarbetarna flexibla lösningar inom ramen för verksamheternas förutsättningar och behov av utveckling. Gemensamma åtaganden Vi arbetar med att tydliggöra och utveckla hur arbetsmiljön kan bidra till hälsa, engagemang och verksamhetsutveckling. Vi arbetar med att öka alla chefers och medarbetares förmåga att hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Vi för en dialog med våra medarbetare om hur flexibla och individanpassade lösningar kan användas för att stödja verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö. Arbetsmiljönätverkets arbetsgrupper Resultatet av det arbete som arbetsgrupperna inom Arbetsmiljönätverket drivit tas om hand och arbetsgruppernas arbete avslutas. Hot och våld och säkerhetstänkande Arbetsgivarverkets kansli initierar samverkan kring hot och våld och säkerhetstänkande med arbetsmiljön i fokus. 16 Har du några frågor? Kontakta din rådgivare eller e-posta till

17 17

18 Uppföljning och utvärdering Arbetet i enlighet med strategins intentioner följs upp årligen. Uppföljning sker dels genom årliga barometrar, dels genom en kontinuerlig dialog om specifika aktiviteter. Dialogen förs på medlemsmöten utifrån frågeställningarna: Arbetet utifrån den arbetsgivarpolitiska strategin utvärderas vart tredje år inför Arbetsgivardagen. Utvärderingen fokuserar på effekter av arbetet i enlighet med strategin och visar på eventuella behov av revidering av strategin som helhet. Hur har vi jobbat med de gemensamma åtagandena och aktiviteterna i Plan för gemensamm aktiviteter i den egna verksamheten? Hur har vi jobbat med aktiviteterna i arbetsgivarsamverkan? Vad har vi uppnått? Vad behöver vi göra i framtiden? Plan för gemensamma aktiviteter beslutas av Arbetsgivarverkets styrelse i december varje år och Arbetsgivarkollegiets årsmöte beslutar om de gemensamma åtagandena bör revideras. 18

19

20 En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Verksamheternas behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Box 3267, Stockholm Tel , Fax

Styrelsebeslut Dnr 2011-05-26 1012-0563-15

Styrelsebeslut Dnr 2011-05-26 1012-0563-15 Styrelsebeslut Dnr 2011-05-26 1012-0563-15 Verksamhetsplan för Arbetsgivarverkets kansli 2011 och Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 Enligt 8 i Arbetsgivarverkets instruktion ska styrelsen

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Chefs- och expertanalys

Chefs- och expertanalys Inledning 1 Chefs- och expertanalys handbok för strategisk kompetensförsörjning 2 Innehåll Innehåll 1 Inledning 4 Fördelar med att använda chefs- och expertanalysen 5 Chefs- och expertanalys i Staten leder

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer