SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY"

Transkript

1 SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

2 Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten. Södersjukhusets värdegrund 2

3 Vår vision Södersjukhuset är hela livets sjukhus. Vi arbetar för patienten och med patienten. Med utbildning och forskning nära patienten, med vårt samhällsengagemang och vår vilja att utveckla vården ska Södersjukhuset vara Sveriges ledande akutsjukhus. Viktiga faktorer för att kunna erbjuda högkvalitativ vård är: Alltid agera utifrån patientens bästa Levande vårdetisk diskussion Kontinuerlig kompetens- och verksamhetsutveckling God arbetsmiljö Södersjukhusets personalpolitik ska stödja och vägleda sjukhusledning och verksamhet. Övergripande mål för det personalpolitiska arbetet är: Kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med arbetet. 3

4 Medarbetarna har en nyckelroll Att vara medarbetare vid Södersjukhuset innebär att man förutom sin yrkesroll har en viktig roll i verksamhetens utveckling. Södersjukhusets chefer och medarbetare ska kunna se sin egen roll i helheten och ha tydliga mål för sitt arbete. Det ska finnas en tydlighet i ansvarsfördelning och befogenheter för alla medarbetare. Ledarskapet ska ange inriktningen för verksamheten och ge förutsättningar för medarbetarna att utvecklas. Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är en viktig förutsättning för Södersjukhusets konkurrenskraft. Södersjukhuset ska ha en organisation och ett arbetssätt som bidrar till och stödjer verksamhetens utvecklingsarbete och som ger förutsättningar för kompetensutveckling. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i verksamhetens utveckling och ta ansvar genom att bidra till arbete med ständiga förbättringar. Samarbete mellan medarbetare över verksamhetsgränser är betydelsfullt. Södersjukhusets organisation ska präglas av ett aktivt arbete för jämlikhet och mångfald. Alla medarbetare har rätt att uttrycka sin åsikt, både internt och externt. Alla har också rätt, men inte skyldighet, att som privatperson uttala sig för massmedia med anonymitets- eller meddelarskydd. Bara den som är ansvarig för en verksamhet, har bakgrundsfakta och sammanhang kan uttala sig på Södersjukhusets vägnar. 4

5 Personalpolitik under utveckling Detta dokument visar sjukhusets syn på ledarskap och medarbetarskap och vad som görs för att nå målen för personalarbetet. För att Södersjukhuset ska kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetarna och vara en konkurrenskraftig arbetsgivare måste alla tillsammans diskutera och utveckla sjukhusets personalpolitik. Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal är viktiga medel för att föra en dialog med medarbetarna och för att kunna ta tillvara kunskaper och idéer. Medarbetarenkäter ska ge underlag för förbättringar av arbetsmiljö, ledarskap och inflytande. Södersjukhuset ska vara en bra arbetsplats som medarbetarna kan rekommendera. För att nå det övergripande målet med kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med arbetet ska vi ge förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla ett gott ledarskap, ett gott medarbetarskap och en god arbetsplats. Hur det ska gå till kan du läsa mer om på kommande sidor. 5

6 Gott medarbetarskap Ett gott medarbetarskap kännetecknas av öppenhet för samverkan och för Södersjukhusets verksamhet som en helhet. För att medarbetarskapet ska fungera måste en nära samverkan ske mellan medarbetare och chef. Det förutsätter lyhördhet och respekt mellan medarbetare och chefer, mellan medarbetare och medarbetare och alltid med patienten i fokus. Södersjukhusets medarbetare: Bidrar med sitt engagemang och ansvarstagande till att verksamhetens mål och resultat uppnås Hittar effektiva och smarta lösningar, som bidrar till ständiga förbättringar och nytänkande Samarbetar och arbetar prestigelöst och effektivt Tar ansvar för sin kompetensutveckling och delar med sig av sina kunskaper Bemöter alla med respekt och lyhördhet Bidrar till en positiv och öppen stämning Tar ansvar för att hålla sig informerade om den egna verksamheten och om Södersjukhuset Är flexibla i förhållande till förändringar och krav i verksamheten 6

7 Därför finns: Södersjukhusets värdegrund Tydliga mål för verksamhet och för medarbetare Årliga utvecklingssamtal Individuella överenskommelser om kompetensutveckling Regelbundna arbetsplatsträffar Lärande mellan olika verksamheter och olika yrkesgrupper Möjlighet att driva och utveckla egna ansvarsområden Lönekriterier och lönesättning med koppling till arbetsresultat och måluppfyllelse Information och omvärldsbevakning genom intranät, personaltidning och egen e-post 7

8 8 Teamarbetet involverar medarbetare från flera olika yrkeskategorier och bidrar till att alla lär av varandra - över yrkesgränserna.

9 9

10 Gott ledarskap Ett gott ledarskap kännetecknas av förtroende och tillit mellan chef och medarbetare samt grundar sig på förmåga att åstadkomma resultat genom medarbetarna. Det ska finnas en vilja att leda och att utveckla ledarskapet. Södersjukhusets chefer: Företräder sjukhusets vision, värdegrund och mål Respekterar fattade beslut och har förmåga att företräda arbetsgivaren Ansvarar för att enheten har tydliga mål, strategier och handlingsplaner och ser till att dessa är kända och förankrade hos medarbetarna Ansvarar för måluppfyllelse, resultat och kvalitet Är införstådda med att målen ska styra uppdrag, prioritering av arbetsuppgifter och krav på kompetens Ger medarbetarna kunskap om Södersjukhuset Är tydliga, kommunikativa och skapar dialog Samverkar och skapar goda relationer, också över vo-gränser Visar respekt för varje medarbetare och ger inflytande genom att tillvarata och utveckla kunskaper och initiativkraft Skapar förutsättningar för bra arbetsmiljö och arbetsglädje 10

11 Därför finns: Ett tydligt formulerat chefsuppdrag med mandat och befogenheter Tidsbegränsat chefskap med kontrakt En modell för styrning, utveckling och uppföljning av verksamheten Övergripande riktlinjer som stöd för arbetet, exempelvis för rekrytering, lönesättning, systematiskt arbetsmiljöarbete En organisation som ger stöd genom professionella administrativa specialistfunktioner Regelbundna arbetsplatsträffar Årliga utvecklingssamtal med medarbetare Särskilda informationskanaler för chefer Chefsförsörjnings- och chefsutvecklingsprogram Lönekriterier och lönesättning med koppling till resultat och måluppfyllelse Handledning i chefsrollen Vd:s årliga chefsdagar 11

12 Den goda arbetsplatsen En god arbetsmiljö och en bra arbetsorganisation är en förutsättning för bra arbetsprestationer. Södersjukhusets arbetsplatser ska kännetecknas av ett aktivt arbetsmiljöarbete som bidrar till hälsosamma arbetsplatser. Södersjukhuset Har chefer och medarbetare som tar ett gemensamt ansvar för att Södersjukhuset är en god och hälsofrämjande arbetsplats Har arbetsplatser som kännetecknas av dialog, öppenhet och respekt Har arbetsplatser som kan utveckla och attrahera medarbetare Har trygga arbetsplatser med en god fysisk och psykisk arbetsmiljö Tar ansvar för vårt gemensamma samhälle genom att bedriva ett aktivt miljöarbete 12

13 Därför finns: Regelbundna arbetsplatsträffar Regelbundna skyddsronder Årlig medarbetarenkät Modell för kvalitetssäkring av avvikelser i verksamheten Riktlinjer för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling Personalförmåner som subventionerad friskvård och läkarvård Internt hälsoteam med ett brett hälsoutbud med ergonomer, personalsjukgymnast och personalkonsulenter En tidig och målinriktad rehabilitering av sjukskrivna Möjlighet att påverka arbetstiden genom olika arbetstidsmodeller Hälsoinspiratörer, ryggombud och miljöombud En rökfri arbetsmiljö Introduktion till arbetsplatsen och till Södersjukhuset 13

14 Andra viktiga dokument Följande dokument är också delar av SÖS personalpolitik: Kollektivavtalet för landstingsanställda (Allmänna Bestämmelser) är ett grundläggande dokument för personalarbetet. SLL:s personalpolicy är ett annat övergripande dokument som delvis påverkar innehållet i vår egen policy. Därutöver finns pensions- och försäkringsbestämmelser för landstingsanställda. Interna dokument vid Södersjukhuset: Södersjukhusets värdegrund Södersjukhusets verksamhetsplan med styrkort (BVS) Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Södersjukhuset (SAMS) Policy för arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljöhandbok Kommunikationspolicy Lönekriterier Utvecklingssamtal chef - medarbetare Jämställdhets- och mångfaldsplan Chefsförsörjningsprogram Miljöledningssystem 14

15 15

16 SJUKHUSBACKEN 10, STOCKHOLM, TEL SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA Personalavdelningen, november 2010

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer