Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland"

Transkript

1 Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland

2

3 Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen: Ett attraktivt och dynamiskt LiV. I vår organisation är alla vi möter unika och värdefulla. Vår humanistiska människosyn med betoning på respekten för individen utgör grunden för våra värderingar. Vi möter varandra och de vi är till för med öppenhet och tillit. Ledare och medarbetare (Vi) tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetet. Gunilla Svantorp, landstingsråd Med en personalpolitisk plattform vill vi i landstinget skapa arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och yrkesstolthet, har inflytande och känner delaktighet med lust att lära och utvecklas både i arbetet och som individ. Den personalpolitiska plattformens syfte är att lyfta fram de grundläggande värderingarna och skapa förutsättningar i arbetet för medarbetare och chefer. Personalpolitisk plattform i ett sammanhang Vi arbetar parallellt med våra strategiska dokument så att en överensstämmelse uppnås mellan Landstingsplan, Personalpolitisk plattform och Riktlinjer och Råd med verktyg. Ambitionen är en kombination av långsiktighet och en nära

4 koppling mellan ord och handling. Därför ingår en handlingsplan (se bilaga på sidan 9) som en del i Plattformen och medarbetarundersökningar kommer att visa om vi är på rätt väg. Så här har vi arbetat Arbetet med att ta fram en personalpolitisk plattform är ett politiskt initiativ. Arbetet har skett i arbetsgrupper inom strategiska personalområden, tillsammans med fackliga representanter. Under arbetets gång har frågeställningar lagts ut på intranätet för att få kunskap om medarbetarnas uppfattningar. Vi är eniga om att genom en aktiv bred dialog blir dokumentet en användbar och levande plattform för alla medarbetare. Arbetsplatsträffarna är en självklar arena för dessa diskussioner. Plattformen antogs av landstingsfullmäktige i juni Plattformen Vår plattform är vägledande i arbetet med att vidareutveckla våra strategiska huvudområden medarbetarskap och ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald samt lönebildning. Ledar- och medarbetarskap hör nära ihop och är varandras förutsättningar för verksamheten och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Genom vår personalpolitiska plattform vill vi lyfta fram viktiga områden för att landstinget ska uppfattas som en bra och attraktiv arbetsgivare.

5 Medarbetare Chefer Kommunikation och samverkan Den personalpolitiska plattformen vilar på tre byggstenar: Medarbetare, Chefer samt Kommunikation och Samverkan. Medarbetare Medarbetarperspektivet speglas av en god verksamhetsanda där medborgarna, patienterna och kunderna är i fokus. Medarbetarskapet kännetecknas av personligt ansvar och bygger på delaktighet och inflytande samt att man upplever balans mellan krav och resurser inom sitt uppdrag. Varje medarbetare upplever arbetsglädje, trivsel och känner yrkesstolthet och upplever ett utvecklingsklimat där lärande utifrån forskning och evidens har en självklar plats. Det leder till ett meningsfullt, utvecklande och stimulerande arbete. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar samtliga verksamheters arbete och vid rekrytering är arbetet med att öka mångfalden en naturlig del. Medarbetarna upplever att

6 olikheter är en tillgång och styrka och att varje individs unika egenskaper och kompetens tillvaratas, värdesätts och respekteras. Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner med möjligheter till kompetens- och karriärutveckling. Arbetsmiljön är hälsofrämjande med balans och sammanhang samt möjlighet till reflektion. Att upprätthålla och utveckla en god hälsa är en självklarhet. Företagshälsovården är en oberoende expertresurs som svarar mot landstingets behov av stöd i det hälsofrämjande arbetet genom att erbjuda medicinsk, teknisk, psykosocial och ergonomisk kompetens. Landstinget arbetar för konkurrenskraftiga och individuella anställnings- och lönevillkor. Alla medarbetare erbjuds heltidstjänstgöring som grundanställning samt möjlighet till flexibla arbetstidslösningar. Chefer Cheferna är arbetsgivarens företrädare och en god förebild för sina medarbetare i ord och handling. Inflytande och delaktighet sker genom dialog och samverkan. Cheferna har ett helhetsperspektiv på verksamheten och sätter den och dess utveckling i första rummet genom att arbeta med målinriktad planering och visa resultatansvar samt följa upp verksamheten. Cheferna leder medarbetare genom att stödja, utveckla och uppmuntra till ett aktivt medarbetarskap. Som stöd till att utföra sitt uppdrag får cheferna kontinuerlig utveckling.

7 Ledarskap är relationen och resultatet av samspelet mellan chef, grupp, individer och det organisatoriska sammanhanget. Förhållningssättet som chefen förmedlar skapar förutsättningar för en god laganda och Vi-känsla. Kommunikation och samverkan i landstinget Kommunikationen utgör kittet i organisationen. Genom kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer som kan kommunicera och samverka har vi ett hälsosamt och sunt liv. Kommunikationen speglar värdegrunden och kulturen i organisationen. Kontinuerlig dialog finns mellan medarbetare och ledning samt medarbetare emellan om hur personalpolitiken kan utvecklas, förbättras och förverkligas. Det råder tydlighet och öppenhet i kommunikationen kring mål. Individens inflytande är basen för samverkan. Varje fråga som sker i samverkan behandlas av dem som är direkt berörda. Mötesplatser finns där erfarenhet delas, ny kunskap inhämtas och där samverkan med andra kan etableras på ett öppet, förtroendeskapande samt inspirerande och kreativt sätt. Vi är trovärdiga i vår kommunikation genom att visa lyhördhet i dialogen samt genom att samverka och samarbeta.

8 Utvärdering och uppföljning av den personalpolitiska plattformen Utvärdering och uppföljning av visionerna i den personalpolitiska plattformen sker kontinuerligt i verksamheterna genom olika styrdokument på landstingsövergripande- och verksamhetsnivå. Kontinuerligt genomförda medarbetarenkäter är hjälpmedel för uppföljning om vi är på rätt väg för att nå målen i plattformen. 8

9 Bilaga Handlingsplan Från ord till handling Prioriterade aktivitetsområden Medarbetare Chefer VI-anda med betoning på patient och kundfokus Förtydliga roller, förväntningar, ansvar och befogenheter för medarbetare och chefer Utveckla systematiserade medarbetar- och chefsprogram Hälsosamma arbetsplatser Utveckla systematiserade individuella kompetensutvecklingsplaner med möjlighet till karriärutveckling för medarbetare och chefer Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete Konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor Vidareutveckla företagshälsovårdens utbud Kommunikation och samverkan Forum för dialog, delaktighet och inflytande Kommunikations- och samverkansformer, från förhandling till samverkan Kommunikationsplan för personalpolitiska plattformen Aktiviteter under perioden förfinas i styrkorten årligen för respektive område. 9

10 Egna anteckningar

11 11

12 Vill du veta mer? Kontakta Margaretha Thörnqvist, personalstaben, PA-strategi Fler exemplar kan du beställa hos Landstingshusets expedition, Tryckt i Landstingshusets tryckeri september

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer