Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning"

Transkript

1 Personalstrategi

2 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska arbetet ska förverkliga den politiska målsättningen som anges i flerårsplanen. Det operativa personalarbetet ska utföras professionellt för att bidra till kommunens övergripande mål och strategiska arbete. Vad är en personalstrategi? Strategin är en långsiktig plan för att uppnå och genomföra våra mål. Personalstrategin beskriver följande områden: Vision för personalarbetet, Politiska målsättningar, Den goda arbetsplatsen, Personalstrategiska fokusområden samt Uppdrag och roller. Vision för personalarbetet Falköpings kommun ska vara såväl ett föredöme som föregångare inom personalområdet i Västra Götaland. Alla som arbetar med personalfrågor ska bidra till att uppnå den övergripande visionen Det goda livet. Politisk målsättning I kommunens flerårsplan, under rubriken Medarbetarskap/Ledarskap, finns sex målområden identifierade. Den politiska målsättningen är att dessa ska resultera i ett gott arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och ökad jämställdhet och mångfald inom kommunens alla verksamheter. Andelen stolta medarbetare ska öka. Den totala sjukfrånvaron ska minska. Antalet medarbetare per chef ska maximalt uppgå till 25 personer. Antalet medarbetare som har en kompetensutvecklingsplan ska öka. Andelen medarbetare som upplever sin arbetsplats som jämställd ska öka. Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund ska spegla sammansättningen av kommunens befolkning. Uppföljnings- och mätmetoder Målen följs upp genom den årliga medarbetarenkäten och genom årsbokslutet. Målen följs även upp genom en årlig dialog mellan förvaltningscheferna och personalchefen. Inom varje nämnd sker uppföljning som en del av bokslutet. För att skapa delaktighet bland medarbetarna ansvarar respektive chef för att målen uppfylls och diskuteras på arbetsplatsträffar och i utvecklingssamtal.

3 Den goda arbetsplatsen DET GODA LIVET är visionen för Falköpings kommun. Vi ska vara en attraktiv kommun för människor som vill ha livskvalitet och goda möjligheter att förena arbete och studier med familj, vänner och fritidsaktiviteter. DEN GODA ARBETSPLATSEN Visionen om den goda arbetsplatsen präglas av en helhetssyn som förutsätter engagemang och delaktighet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förverkliga visionen och vårt förhållningssätt ska genomsyras av stolthet, öppenhet och gemenskap. Arbetet kring den goda arbetsplatsen ska ses som en del i verksamhetens utveckling och en naturlig del i ledar- och medarbetarskapet. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande kommun som fokuserar på ett gott arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och ökad jämställdhet och mångfald. KOMPETENTA MEDARBETARE Pensionsavgångarna väntas bli stora den kommande femårsperioden och med dem följer ett stort rekryteringsbehov. Det ställer krav på en god kompetensförsörjning som säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål. En stor utmaning blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt situation. Det är också viktigt att ge medarbetare en värdig avslutning när de lämnar sin anställning. ARBETSGLÄDJE, DIALOG OCH DELAKTIGHET Falköpings kommun värdesätter tydligt en utveckling av både verksamheten och medarbetarna. Arbetsklimatet ska präglas av arbetsglädje, dialog och delaktighet. Det förutsätter samverkan mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer och sker i utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar, i förvaltningarnas samverkansgrupper och i den centrala samverkansgruppen.

4 Fem fokusområden Fem områden har identifierats som viktiga fokusområden; arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor. Kommunövergripande riktlinjer och förhållningssätt ska tas fram och förankras inom respektive område. Indelningen i områden underlättar styrningen mot långsiktiga mål och aktiviteter. I praktiken kommer utvecklingsprocesserna att länka in i varandra och omfatta flera eller samtliga områden. Det innebär att det personalstrategiska arbetet behöver bedrivas med ett tydligt helhetsperspektiv kopplat till nyttan i verksamheten. Arbetsmiljö och hälsa Falköpings kommun ska utifrån individ-, grupp- och organisationsperspektiv vara en hälsofrämjande kommun som stöder medarbetare och chefer i att tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap. Kommunen ska skapa förutsättningar för aktiviteter och ge verktyg för ökad hälsa. Det bidrar till en god arbetsmiljö och en låg sjukfrånvaro. Jämställdhet och mångfald Falköpings kommun ska arbeta aktivt för att få en personalsammansättning på samtliga befattningsnivåer som speglar mångfalden i samhället/kommunen. Alla ska behandlas likvärdigt oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Frågor som berör mångfald och jämställdhet ska integreras i samtliga fokusområden och genomsyra hela verksamheten. Kompetensförsörjning Falköpings kommun ska ha en långsiktig kompetensförsörjning som säkerställer verksamhetens utveckling enligt de politiska målen. Att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är en strategiskt viktig fråga. Grunden för den individuella kompetensutvecklingen sker i kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. När en anställning upphör ska medarbetaren ges en värdig avslutning. Ledarskap och medarbetarskap Chefen ska skapa förutsättning för medarbetaren att göra ett bra arbete. Medarbetaren ska utifrån sin individuella kompetens bidra till att verksamhetens mål uppnås. Det är viktigt att medarbetaren kan påverka sin arbetssituation och känna arbetsglädje och delaktighet i det dagliga arbetet. En gemensam filosofi för ledare och medarbetare ska genomsyra arbetet. Lön och villkor Falköpings kommuns lönepolitiska riktlinjer ska bidra till att verksamhetsmålen uppnås. Riktlinjerna ska vara kända bland medarbetarna och det ska finnas tydliga lönekriterier som stimulerar en individuell och differentierad lönesättning kopplad till goda resultat. Lönen ska sättas utifrån en saklig grund. Inga osakliga löneskillnader ska förekomma. Kommunen ska kontinuerligt bedriva aktiv arbetsvärdering kopplad till jämställda löner. Lönen ska vara rätt och utbetalas i rätt tid. Det är viktigt att chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö. Då kan intentionerna i vår personalstrategi bli verklighet. Mia Lindquist, personalchef

5 Personalavdelningens uppdrag Leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom personalområdet kopplat till verksamhetsnyttan (inklusive uppgifter enligt kommunens delegationsordning, t.ex. tecknande av kollektivavtal). Ge ett konsultativt stöd till chefer vid samtliga personal- och förändringsprocesser. Ge ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare inom löneadministration och friskvård. Leverera rätt lön i rätt tid. Ett konsultativt chefsstöd innebär i detta sammanhang att coacha och stödja chefer i olika frågor i syfte att stärka dem i sina chefs- och ledarroller. Allt personalarbete har sin utgångspunkt i verksamheten. Det strategiska personalarbetet förutsätter en tydlig omvärlds- och framtidsorientering med många externa kontakter. Personalarbetet ska bidra till att skapa en gemensam arbetsgivarpolitik baserad på kommunens värdegrund. Personalavdelningens roll Kommunens personalchef leder och samordnar personalarbetet och ansvarar för att personalområdets utvecklingsprocesser identifieras, initieras, drivs och följs upp. Personalchefen ansvarar även för att personalstrategin utvärderas varje år. Personalchefen förankrar aktuella personalfrågor i det politiskt styrda personalutskottet som fattar beslut i strategiskt avgörande frågor. Personalchefen kommunicerar kontinuerligt personal- och verksamhetsfrågor i ledningsgrupp på central nivå, i den centrala samverkansgruppen (CESAM) samt genom den PA-strategiska gruppen med representanter från varje förvaltning. Folkhälsorådet och Företagshälsovården är viktiga samarbetspartners inom arbetsmiljö och hälsa. Personalenhetens roll är att ge professionellt stöd till chefer i syfte att stärka dem i arbetsgivarrollen. Enheten leds av personalenhetschefen. Personalkonsulterna, ergonomen, hälsoutvecklaren och friskvårdsledaren på den centrala personalenheten är supportfunktioner när det gäller strategiskt och operativt personalarbete. Löneenhetens roll är att leverera rätt lön i rätt tid och ge professionellt stöd till chefer och medarbetare. Enheten leds av löneenhetschefen. Förvaltningarnas personalfunktion Personalplanerare, arbetsmiljöutvecklare eller motsvarande på förvaltningsnivå är professionella supportfunktioner för den egna förvaltningen när det gäller strategiskt och operativt personalarbete. De samarbetar kontinuerligt med den centrala personalenhetens medarbetare. Chefens roll Chefen är ytterst ansvarig för att leda och fördela arbetet. Som arbetsgivare ansvarar chefen för arbetsmiljön enligt delegation, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, ledarskap samt lön och villkor inom enheten. Chefen bidrar till att kommunens mål inom personalområdet förverkligas genom att analysera den egna organisationens utgångsläge och klargöra vilka åtgärder som krävs. De övergripande målen ska brytas ned och bli till konkreta aktiviteter inom varje enhet. Chefen ska skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete. Medarbetarens roll Medarbetaren är ansvarig för att bidra till att kommunens övergripande mål uppnås. Medarbetaren ska ta ansvar för sin egen utveckling vilket medför en möjlighet och skyldighet att delta i fortbildning samt utvecklingsoch förändringsarbete.

6 Falköpings kommun Personalavdelningen

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer