Ronneby kommuns personalpolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ronneby kommuns personalpolitik"

Transkript

1 Ronneby kommuns personalpolitik 1

2 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många olika faktorer och vi måste hela tiden utveckla våra verksamheter för att tillgodose kommuninvånarnas krav på service, kvalitet och tillgänglighet. Den personalpolitiska handlingsplanen beskriver det arbete vi behöver göra för att vi ska kunna nå Ronneby kommuns personalpolitiska vision, och på så sätt möta kommuninvånarnas krav. Engagemanget hos alla våra anställda är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra de åtgärder och nå de mål som sätts upp i handlingsplanen. Därför har vi satsat på en bred delaktighet när vi tagit fram planen. Många av kommunens anställda har också bidragit med tankar och förslag. Det har skett genom att olika grupper diskuterat sig fram till vilka mål och åtgärder som krävs samt hur vi ska nå dit. Resultatet av dessa diskussioner har lett fram till innehållet i denna handlingsplan. Vår förhoppning är att du som anställd ska känna dig stolt över Ronneby kommun och har en positiv inställning när du går till jobbet. Alla anställda är nämligen ambassadörer för Ronneby kommun och en viktig pusselbit i arbetet för Ronneby kommuns invånare. För att nå dit behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och i det arbetet är denna handlingsplan ett viktigt steg! Roger Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Jonas Jönsson Personalchef 2

3 Personalpolitisk handlingsplan Ronneby kommuns personalpolitiska vision är att vi vill ha ett hållbart arbetsliv för våra anställda i en verksamhet med hög kvalitet. Visionen är nedbruten i fem övergripande strategiområden. Ledarskap Medarbetarskap Arbetsmiljö Hälsa Samverkan Kompetensförsörjning Rekrytering Jämställdhet Mångfald Lön Anställningsvillkor Målet är att våra kommuninvånare ska få en god service, att våra medarbetare ska trivas på sina arbetsplatser samt att vi ska kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare till våra arbetsplatser. En viktig del som allas vårt arbete vilar på är kommunens personalpolitiska värdegrund: Alla anställda bemöter våra kommuninvånare och varandra på ett professionellt och respektfullt sätt. Alla anställda känner också ansvar för sitt arbete, sin egen utveckling och för de relationer som uppstår i det dagliga arbetet. Det är utifrån dessa förutsättningar som denna handlingsplan är framtagen. Ansvarsnivåer för åtgärder samt uppföljning Den framtagna handlingsplanen berör alla anställda i Ronneby kommun. Men för att tydliggöra vem som har ansvaret för att driva olika frågor och åtgärder har vi gjort en indelning i fyra olika nivåer. Detta ansvar inkluderar även att se till att uppföljning görs och att resultaten kommuniceras till de som berörs. Det är viktigt att ha en dialog mellan de olika nivåerna så att frågorna inte blir isolerade. Det är också en självklarhet att vi har de fackliga organisationerna som samtalspart både på central och lokal nivå. A. Politiska beslut Denna ansvarsnivå innebär att det är politiken som driver frågorna och beslutar över vilka övergripande personalpolitiska riktlinjer som gäller. B. Kommunledningsnivå Här ligger ansvaret för frågor och uppföljning på kommunledningen. C. Chefsnivå Vissa frågor drivs och följs upp av chefer på förvaltnings-, områdes-, och enhetsnivå. D. Medarbetarnivå I en del frågor har du som medarbetare själv ansvar för att driva förändringar och följa upp resultatet. 3

4 Ledarskap Medarbetarskap Hur ska vi arbeta för att skapa nöjda kommuninvånare? Hur blir vi stolta över att utföra Sveriges viktigaste jobb? Bra ledarskap och bra medarbetarskap är avgörande för att vi ska få en väl fungerande organisation. Som medarbetare i Ronneby kommun ska du tillsammans med dina kollegor och chefer se till att vi når kommunens visioner och mål. Ett gemensamt engagemang hos chefer och medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga detta. Vi erbjuder dig: Delaktighet i ett större sammanhang inom Sveriges viktigaste jobb Möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av verksamheten En återkoppling från chefer och ledning på dina förslag och synpunkter Tydliga mål för verksamheten som kopplas till ditt individuella resultat Ett demokratiskt ledarskap Kompetenta och motiverande chefer Fortbildning som bidrar till din och arbetsplatsens utveckling Ett arbete där du kan utvecklas och växa Vi förväntar oss att du: Arbetar utefter de mål som är uppsatta Lyssnar på dina arbetskamrater och respekterar deras åsikter Är lojal mot din organisation och kommunens invånare Aktivt försöker lösa problem som uppstår på arbetsplatsen Deltar aktivt i mötena på din arbetsplats Som chef är tydlig och närvarande i ditt ledarskap Som chef föregår med gott exempel Som chef engagerar dig i verksamheten och lyssnar på dina medarbetare Är nyfiken på andra verksamheter och framtiden Företräder kommunen på ett professionellt sätt i kontakterna med allmänheten Mål: Det ska finnas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges beslutade mål, verksamhetsmålen och det individuella resultatet. Alla medarbetare ska ha årligen återkommande resultat- och utvecklingssamtal med sin chef. Kommunen ska öka andelen nöjda medarbetare från år 2013 till 2015 Andelen nöjda medarbetare ska minst vara lika hög som i jämförbara kommuner 4

5 Åtgärder: Vi ska ta del av goda exempel från andra kommuner (B, C, D) Vi ska tydliggöra och kommunicera kommunens vision (B) Vi ska besöka varandras verksamheter i organiserad form (C, D) Vi ska arbeta med insatser som förstärker vi-känslan, skapar stolthet och engagemang (B) Vi ska motivera våra beslut tydligt för att skapa större förståelse (A, B) Vi ska sträva efter att förbättra statusen för kommunala yrken (A, B, C, D) Vi ska ha bra kvalitet på fortbildning och utbildning (B) Vi ska utveckla förståelsen mellan tjänstemän och politiker (A, B) Vi ska ha tydliga mål och en transparens i organisationen (A, B, C, D) Vi ska anordna olika aktiviteter som bidrar till att öka andelen nöjda medarbetare (B, C) 5

6 Arbetsmiljö Hälsa Samverkan Hur ska vi tillsammans skapa bra arbetsplatser? Hur kan vi förbättra arbetsmiljön så att vi främjar en god hälsa? Hur hittar vi arbetsformer som skapar balans mellan arbete och fritid för våra anställda? Hur skapar vi delaktighet på arbetsplatserna? Alla anställda i Ronneby kommun ska känna att de jobbar i en positiv och sund arbetsmiljö både fysiskt och mentalt. Tillsammans med trygghet och arbetsglädje skapar detta förutsättningar för att kunna må bra och göra en bra arbetsinsats. Vi erbjuder dig: Ett positivt arbetsklimat där du får framföra din åsikt och blir lyssnad på En flexibel arbetsplats Möjlighet att påverka beslut som berör din arbetsplats Möjlighet till friskvård Lokaler som är väl anpassade för verksamheten Chefer och politiker som engagerar sig i verksamheten Tydliga ramar kopplade till de resurser som står till förfogande En arbetsplats där vi är stolta över helheten Delaktighet i beslutsprocesser och tillgång till viktig information En organisation som strävar efter korta beslutsvägar och snabba besked Arbetsplatser där vi använder och utvecklar medarbetarnas kompetens Ett fungerande mentorskap Verksamheter som strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen Vi förväntar oss att du: Alltid strävar efter att dela med dig av rätt information Lyssnar och är lyhörd Tar ansvar för din egen hälsa så att du kan utföra dina arbetsuppgifter Aktivt medverkar för att bidra till ett positivt arbetsklimat Hjälper, stöttar och respekterar dina medarbetare och chefer Som chef ser dina medarbetare och ger tydlig återkoppling Kommer med förslag och idéer på förbättringar av verksamheten Mål: Varje arbetsplats ska ständigt arbeta för att sänka antalet arbetsskador och tillbud. Kommunen ska ständigt öka antalet förebyggande och främjande insatser gällande arbetsmiljö och hälsa. Varje arbetsplats ska aktivt arbeta för ökad trivsel och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 6

7 Åtgärder: Vi ska tydliggöra de regler och riktlinjer som gäller för våra arbetsplatser (B, D) Vi ska ständigt förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser utifrån vår arbetsmiljöpolicy (C, D) Vi ska se till att informationsflöden fungerar både uppåt och nedåt (B, C, D) Vi ska ta del av goda exempel i andra kommuner och lära av dessa (B, C, D) Vi ska vidareutveckla ett helhetstänk som innefattar både förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen (B) Vi ska ha gränsöverskridande möten mellan organisationens olika delar (C, D) Vi ska ta fram en struktur och planering av mentorskapen (C, D) Vi ska alltid sträva efter kontinuitet och långsiktighet för organisation och chefer (B) Vi ska kontinuerligt se över ergonomin på arbetsplatserna utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet (C, D) Vi ska ha återkommande medarbetarenkäter vartannat år (B) Vi ska ta fram rutiner för hur förbättringsförslag hanteras och återkopplas (B) Vi ska se över våra system för friskvård (B) 7

8 Kompetensförsörjning Rekrytering Hur ska vi klara framtidens stora pensionsavgångar? Hur ska vi kunna attrahera nya kompetenta medarbetare till Ronneby kommun och hur tar vi hand om våra nyanställda? Hur får vi kompetensutvecklingen att bli effektiv och motiverande? Ronneby kommun behöver stå för professionalism och kompetens för att betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Vi kommer att behöva många kompetenta medarbetare i framtiden och för att kunna attrahera de bästa måste vi vara tydliga i vårt erbjudande. Detta är en stor utmaning för kommunen som arbetsgivare. Vi erbjuder dig: Ett bra välkomnande när du börjar din anställning hos oss Klara och tydliga riktlinjer för ditt arbete Ett arbete där du kan utvecklas och växa Engagerade och kunniga medarbetare Fortbildning och kompetensutveckling Mentorskap för att underlätta för nyanställda Vi förväntar oss att du: Delar med dig av dina erfarenheter till nya medarbetare Lyssnar på dina kollegor och chefer Håller dig ajour inom ditt verksamhetsområde och tar ansvar för din egen utveckling Är positivt inställd till att ta emot praktikanter Mål: Kommunen ska ha en fastställd struktur och rutiner för mottagande av nyanställda, praktikanter, studenter m fl Kommunen ska aktivt arbeta med generationsväxling och långsiktig kompetensförsörjning Åtgärder: Vi ska utveckla befintliga rutiner och ansvar för hur vi tar hand om nyanställda (B, C) Vi ska ta fram ett långsiktigt program för att attrahera ungdomar genom information, praktikplatser, studiebesök etc (B) Vi ska skaffa oss rutiner för överlämning och överföring av kunskap vid pensionsavgångar (B, C, D) Vi ska ta del av andra kommuners erfarenheter (B, C, D) Vi ska ordna nätverksträffar över förvaltningsgränserna (B, C, D) Vi ska öka användningen av kommunens interna kompetens för kompetensutveckling (B, C, D) Vi ska stärka kommunens image genom ökad marknadsföring av kommunens olika verksamheter (B, C, D) 8

9 Vi ska arbeta med kvalitetssäkring av verksamheterna (B) Vi ska utarbeta en långsiktig kompetensförsörjningsplan (B) Vi ska genomföra internutbildning om kommunala mål, policys etc (B, C) Vi ska erbjuda utbildning i ledarskap till våra chefer (B) Vi ska ha ett utbildningsprogram för våra framtida chefer (B, D) 9

10 Jämställdhet Mångfald Hur får vi våra arbetsplatser och vår organisation att spegla samhället? Hur får vi jämställdhetsarbetet att bidra till en bättre välfärd? Genom att ta tillvara på medarbetarnas olika bakgrund, erfarenhet och kompetens får vi en effektiv organisation med både bredd och kvalitet. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda den bästa verksamheten för våra invånare. Vi accepterar inte några former av diskriminering eller kränkande särbehandling. Vi erbjuder dig: En arbetsplats som är öppen för alla medarbetare Ett tillåtande och inkluderande klimat på arbetsplatserna Arbetsplatser som strävar efter mångfald och jämställdhet Vi förväntar oss att du: Motarbetar all form av diskriminering Respekterar alla människor på samma villkor Ser värdet i människors olika bakgrund, erfarenhet och kompetens Ser arbete med jämställdhet och mångfald som ett självklart inslag i det dagliga arbetet Mål: Kommunen ska vara en jämställd arbetsplats utan osakliga löneskillnader Jämställdhetsplanen ska vara en naturlig del i arbetet för alla medarbetare Alla chefer och medarbetare ska visa en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde Åtgärder: Vi ska ta fram en plan för att få en jämnare könsfördelning på våra arbetsplatser (B) Vi ska sträva efter jämställdhet mellan kommunens olika delar (A, B) Vi ska genomföra insatser för att ge chefer och medarbetare en ökad förståelse för varandras olikheter och allas lika värde (A, B, C, D) 10

11 Lön Anställningsvillkor Hur får vi arbetsplatsmålen att matcha den individuella lönesättningen? Hur kan vi behålla och rekrytera kompetenta medarbetare nu och i framtiden? Lön och anställningsvillkor är viktiga verktyg för att stimulera goda arbetsinsatser. Det är också ett sätt att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare. Lönen ska grundas på kriterier som är väl kända och förankrade och det ska finnas en förståelse för lönenivåer och löneutveckling. Vi erbjuder dig: En arbetsplats med marknadsmässiga löner Individuell lönesättning efter ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation En löneutveckling som är kopplad till mål och resultat En trygg och rättssäker arbetsplats Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad Vi förväntar oss att du: Medverkar i dialogen om din lön, dina mål och resultat Känner till grunderna för kommunens lönesättning Strävar efter att nå arbetsplatsmålen samt dina individuella mål Mål: Kommunen ska verka för att medarbetarna upplever att de har en rimlig och rättvis lön Kommunen ska verka för att skapa bra arbetsvillkor för sina anställda Åtgärder: Vi ska stärka kopplingen mellan arbetsplatsmål, resultat- och utvecklingssamtal samt individuell lönesättning (B, D) Vi ska sträva efter att behålla och anställa kompetent och behörig personal (B, C) Vi ska utreda olika modeller för att kunna behålla våra anställda i aktiv tjänstgöring fram till pensionsavgång (A, B) Vi ska hitta samarbeten med lokala näringsidkare som skapar mervärden för de anställda (B) Vi ska utveckla enhetliga riktlinjer för personalförmåner (B) Vi ska öka informationen om och förståelsen för nuvarande lönebildningsmodell (B, D) 11

12 Plan för genomförande och uppföljning Den framtagna handlingsplanen antas av kommunfullmäktige under hösten 2013 och gäller sedan för Ansvaret för genomförandet av de prioriterade åtgärderna ligger på de definierade ansvarsnivåerna. Planen ska följas upp direkt efter att den aktuella perioden är slut. Vid denna uppföljning ska de prioriterade insatserna utvärderas. Ansvarig för att utvärderingen genomförs är kommunstyrelsen. Utvärderingen ska redovisas under våren Ronneby kommun använder bilder och symboler från SKL:s kampanj Sveriges viktigaste jobb. För mer information läs på 12

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer