DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT"

Transkript

1 Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och löneenheten REVIDERAT -

2 Personalpolicy Pajala kommun Pajala kommun är den största arbetsgivaren på orten och har ett viktigt samhällsuppdrag att uppfylla. Dag och natt, året om, arbetar våra medarbetare i välfärdens tjänst på uppdrag av dem som bor och verkar i kommunen. En aktiv personalpolitik är avgörande för att värna och utveckla våra medarbetare och deras viktiga arbete för Pajalabornas bästa. Grunden i vår personalpolitik ligger i våra gemensamma mål och vårt uppdrag. Personalpolicyn är vår idé som tydliggör vad vi som arbetsgivare står för och vad vi vill uppnå. Vi har sammanfattat våra synsätt i fem kategorier; Delaktighet och inflytande, Arbetsmiljö och hälsa, Jämställdhet och mångfald, Förnyelse och utveckling samt Attraktiva villkor. Tydliga gemensamma mål Pajala kommuns aktiva personalpolitik måste ha tydliga och gemensamma mål och följas upp av ett tydligt ledarskap på verksamhetsnivå. Vårt arbete i Pajala kommun utgår från dem som bor och verkar i Pajala och vår verksamhet syftar till att erbjuda dem god service med hög kvalitet. En förutsättning för vår demokratiska organisation är ett fritt och öppet förhållningssätt gentemot varandra och världen omkring oss. Mötet med Pajalaborna präglas av respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Vår organisation bygger på samverkan mellan förtroendevalda, chefer och medarbetare. Det kräver öppenhet, uppriktighet och förmåga att lyssna. Det kräver också saklighet, målmedvetenhet och lojalitet mot gemensamma beslut. För att uppfylla vårt uppdrag är det viktigt att ständigt påminna oss om att allt det arbete som vi utför i Pajala kommun utgår från det bästa för dem som bor och verkar här. Det är med öppenhet och lyhördhet för förnyelse och nytänkande som vi möter morgondagens utmaningar. Tillsammans utgör vi den arbetsplats där vi utifrån de politiska målsättningarna jobbar med att forma ett hållbart och tryggt samhälle för medborgare, besökare och företagare i Pajala kommun. Kommunfullmäktige har antagit en styrmodell som omfattar fem målområden: Bostäder, Näringsliv, Hållbart samhälle, Kommunal service och Kommunal ekonomi. Utifrån de övergripande målområdena bryter sedan verksamheterna ner till konkreta aktiviteter som ska utföras. 1

3 Vårt gemensamma uppdrag Pajala kommuns personalpolitik grundar sig på kommunens gemensamma vision. I Pajala kommun ska det år 2020 bo invånare. Orten står inför en utmanande och spännande tid med förhoppningar om expansion och befolkningstillväxt. Pajala kommun utgör en viktig beståndsdel i samhället och har en betydande roll för utformningen och utvecklingen av Pajala. Det är viktigt att vi som medarbetare i kommunen känner stolthet inför de insatser, de yrken och den verksamhet vi arbetar inom. Vi är alla enskilda medarbetare med ett personligt ansvar och tillsammans utgör vi en större helhet. Det arbete vi utför utgår från kommunfullmäktiges beslut, som fattas på medborgarnas mandat och bekostas av dem genom skatter. Vi har därför ett gemensamt ansvar att använda resurser kostnadseffektivt och hushålla med Pajalas gemensamma tillgångar. För att Pajala kommun och varje verksamhet ska lyckas med sina uppdrag och uppnå målen måste det finnas en tydlig överenstämmelse mellan politiska mål och arbetsplatsernas åtaganden och resultat. i Pajala kommun skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för att bo, leva och arbeta i Pajala. har du kunskap om den egna verksamhetens mål och förutsättningar och hur de egna insatserna bidrar till Pajalas utveckling känner du till vilka resultat du förväntas uppnå och hur du uppnår dessa resultat ansvarar du för att förmedla verksamhetens mål och åtaganden ansvarar du för att verksamhetens resultat uppnås och sätter in den egna verksamheten i relation till hela Pajala har du förståelse för innebörden av politisk styrning och är lojal med politiskt fattade beslut 2

4 Delaktighet och inflytande Genom Pajala kommuns samverkanssystem ger vi varje medarbetare möjlighet till delaktighet och inflytande i hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas utifrån de politiskt satta målen. Sedan 2007 har vi ett samverkansavtal mellan samtliga arbetstagarorganisationer och arbetsgivaren Pajala kommun. Kärnan i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar och samtal mellan chefer, medarbetare och deras fackliga företrädare. I vår organisation där vi samverkar om beslut och jobbar för medborgarna i Pajala är det viktigt med en öppen och rak kommunikation. Delaktighet och inflytande innebär att vi samlar våra kunskaper och kompetenser för att gemensamt lägga plattformen för bra beslutsfattande. Återkoppling av synpunkter och förslag vägleder oss i att förstärka det positiva och jobba vidare där utvecklingspotential finns. För att mäta att vi är på rätt kurs stämmer vi av avtalet med några års intervall. Genom medbestämmande skapas en känsla av meningsfullhet och engagemang i våra arbeten och då kan vi göra ett bra jobb. För att vi ska kunna samverka på våra arbetsplatser krävs att alla i organisationen håller sig välinformerade och förmedlar information på ett effektivt sätt genom lämpliga kommunikationsvägar. deltar du aktivt i att utveckla din verksamhet och utnyttjar möjligheterna till inflytande skapar du förutsättningar och arbetar aktivt med delaktighet och inflytande på arbetsplatsen söker du aktivt den information du behöver för att utföra ditt uppdrag delar du med dig av information skapar du förutsättningar för ett gott samarbete och samverkan med de fackliga organisationerna är du tydlig i din kommunikation och förmedlar information jobbar du aktivt med återkoppling 3

5 Arbetsmiljö och hälsa Pajala kommun bedriver ett arbetsmiljöarbete som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Arbetsmiljön ska vara så bra som det organisatoriskt, tekniskt och ekonomiskt är möjligt. Genom att skapa ett öppet arbetsklimat bidrar vi till att medarbetare känner engagemang, delaktighet och trivsel vilket främjar hälsa och säkerhet. Pajala kommuns rehabiliteringarbete bygger på tidiga insatser och tydlig arbetsordning. Vi inspirerar våra medarbetare till friskvård och samarbetar med vår företagshälsovård för ett professionellt stöd till organisation och individ. Vi har en huvudskyddskommitté som vakar över arbetsmiljön på ett organisationsövergripande sätt. I kommittén representerar förvaltningscheferna sina verksamheter och de fackliga organisationerna har sina huvudskyddsombud där. Kommittén träffas cirka fyra gånger per år. I Pajala kommun är alla delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Grunden för en god arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet är att organisation, uppdrag och mål är tydliga. Väl fungerande verksamheter ger ett hållbart arbetsliv. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och att kraven i arbetsmiljölag, förordningar och föreskrifter uppfylls. Chefer, medarbetare och deras fackliga företrädare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För att upprätthålla kompetensen som krävs för att arbeta på ett bra sätt med arbetsmiljö och hälsa anordnas utbildningstillfällen för såväl arbetstagarnas representanter som chefer. är du en del av dina arbetskamraters arbetsmiljö och därför har ni ett gemensamt ansvar för den ansvarar du för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat tar du ansvar för din säkerhet och hälsa ska du medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö ansvarar du för arbetsmiljöarbetet enligt delegation ansvarar du för att mål, åtaganden och organisation är tydliga och kommunicerade 4

6 Jämställdhet och mångfald Vår arbetsplats präglas av jämställdhet och mångfald. I Pajala kommun har alla lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller arbetsform. Vi strävar efter jämlikhet genom att vi integrerar jämställdhet- och mångfaldsperspektiv i vår verksamhet. Vi har en upprättad jämlikhetsplan och en grupp som arbetar speciellt med dessa frågor, jämlikhetsgruppen fungerar också som remissorgan och lämnar förslag till utbildningsinsatser. Vidare gör vi lönekartläggningar för att synliggöra och åtgärda osakliga löneskillnader. Våra rekryteringsprocesser säkerställer att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Pajala kommuns verksamheter kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde. Den goda arbetsmiljö vi värnar och utvecklar ska vara fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Alla medarbetares kunskaper och erfarenheter tas tillvara, oavsett roll i organisationen. S o m respekterar du människors lika värde och människors olika perspektiv och erfarenheter ansvarar du för att integrera jämlikhetsperspektiv i den dagliga verksamheten ska du säkerställa att jämställdhet och mångfald blir en naturlig del av verksamheten införlivar du jämlikhet och mångfald genom att främja och förstärka attityder med respekt och öppenhet för alla människor 5

7 Förnyelse och utveckling Lärande och utveckling är viktigt för att vi ska kunna utföra våra arbeten med kvalitet och effektivitet. I Pajala kommun värnar vi den kompetens som finns i organisationen genom att främja intern rörlighet och synliggöra karriärvägar. Genom olika former av kompetensutveckling blir vi bättre på det vi gör, samtidigt som vi skapar förutsättningarna för att utföra våra uppgifter när krav och behov förändras. Kompetens är en kombination av kunskap, förmåga och vilja; tre delar som alla behöver stödjas och underhållas. Kompetenta och engagerade medarbetare skapar professionella och förtroendefulla möten med dem som bor och verkar i Pajala kommun. Förnyelse och utveckling innebär också att vi introducerar nya medarbetare på ett bra sätt och samtidigt är öppna för nya kompetenser som de bär med sig. Vi håller två introduktionsdagar per år för nyanställda med en presentation av hela organisationen. Introduktionsdagen syftar till att ge medarbetaren en god helhetsbild av Pajala kommun som arbetsgivare, men ska även bidra till en känsla av sammanhang i arbetet. Kontinuerliga medarbetarundersökningar hjälper oss att se var vi står och är en viktig grund för att se vart vi behöver komma. Genom bra planering och kreativt tänkande förbereder vi oss tillsammans på morgondagens utmaningar. tar du initiativ för att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens behov ansvarar du för att hålla medarbetarsamtal med dina anställda minst en gång per år medverkar du aktivt till att utveckla den egna verksamheten söker du information och kunskap som du behöver för ditt dagliga arbete och i mötet med medborgarna skapar du möjligheter och inspirerar till lärande, kreativitet, utveckling och ansvarstagande 6

8 Attraktiva villkor Grunden för själva anställningsförhållandet och anställningsvillkoren regleras i lagar och avtal. Pajala kommun jobbar utöver det med att skapa anställningsvillkor och erbjuda förmåner som vi tror är bra för våra medarbetare och för vår organisation. Genom kontinuerliga medarbetarundersökningar och omvärldsanalyser ser vi till att vi har ett bra underlag för analyser och jämförelser. För att se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner använder vi oss av kommun- och landstingsdatabasen Kolada. En del i attraktiva villkor är att vi har en tydlig lönepolitik där varje medarbetare känner till grunderna för lönesättning och hur man är med och påverkar sin löneutveckling. Som den största arbetsgivaren i kommunen kan vi erbjuda en trygg anställning med möjlighet till intern karriärutveckling. Vår organisation består av många olika verksamheter vilket skapar större förutsättningar för våra medarbetare prova på andra arbeten. Våra förmåner utgår från att vi tror att vi mår bra och presterar på jobbet om vi har balans i livet. Därför erbjuder vi möjlighet till anpassning av sysselsättningsgrad, arbetstider, semester och föräldraledighet. Det skapar förutsättningar för våra medarbetare att kombinera förvärvsarbete med bland annat föräldraskap. Våra medarbetare har möjlighet att ansöka om förlängd föräldraledighet, ledighet för bedrivande av näringsverksamhet för längre tid än vad som finns reglerat i lag och tjänstledighet för arbete hos annan arbetsgivare. Genom trygghet, tydlighet och anpassning skapar vi ett hållbart medarbetarskap i Pajala kommun, i livets alla faser. känner du till grunderna i lönesättning och hur du själv kan påverka din löneutveckling ansvarar du för att kommunicera de förmåner som Pajala kommun erbjuder är du aktiv i utformningen av din individuella utvecklingsplan ansvarar du för att alla medarbetare känner till verksamhetens uppdrag och mål är du ansvarig för att alla dina medarbetare har en individuell utvecklingsplan. 7

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Personalutvecklare Per-Ola Johansson 2012-03-26 1 (9) Personalprogram för Kalmar kommun Till dig som är anställd

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer