Jämställdhets- och mångfaldsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhets- och mångfaldsplan"

Transkript

1 Jämställdhets- och mångfaldsplan Antaget av kommunfullmäktige

2 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommuns vision 2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2 Vad är mångfald och jämställdhet? 2 Ansvar och organisation för arbetet 2 Återrapportering 2 Analys och mål för jämställda löner 3 Återrapportering 3 Jämställdhets- och mångfaldsplan Redovisning av års plan, hur planerade åtgärder enligt 4 9 har genomförts samt en redovisning och utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts när det gäller jämställda löner enligt 11 6 Huvudinriktningen Bilagor 8 Kartläggning och analys av löner 8 Handlingsplan för jämställda löner 9 Lagstöd 10 I

4 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommuns vision Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Jämställdhets- och mångfaldsplan Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att aktivt främja jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Vidare ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen anger grunden för hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska bedrivas och finns som stöd för arbetet i Finspångs kommun med bolag. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på alla nivåer och arbetsplatser. Vad är mångfald och jämställdhet? Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Jämställdhet handlar om kvinnor och män. Det innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ansvar och organisation för arbetet Övergripande ansvar för jämställdhets- och mångfaldsplanen har Kommunfullmäktige, ansvaret har delegerats till Kommunstyrelsen. Varje sektorschef och bolags VD har ett operativt ansvar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i respektive sektor och bolag. Följande plan innehåller de övergripande målen. Den ska finnas med i jämställdhets- och mångfaldsarbetet i hela organisationen. Varje sektor och bolag ansvarar för att arbeta utifrån uppsatta mål anpassade till respektive verksamhet enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen. Kartläggning, analys av löner samt handlingsplan för jämställda löner ansvarar HR-avdelningen för. Återrapportering Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska vara levande och tillämpas i det vardagliga arbetet.

5 Uppföljning av delmål och utvärdering av konkreta åtgärder sammanställs en gång per år av sektorsledning eller bolagsledning. HR-avdelningen ansvarar för att en koncerngemensam sammanställning årligen återrapporteras till kommunstyrelsen och arbetsgivardelegationen i samband med varje års bokslut. Analys och mål för jämställda löner Arbetsgivaren ska arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En genomgående kartläggning och analys ska göras av HR-avdelningen vart tredje år, se bilaga 1. Vidare ska HR-avdelningen vart tredje år i dialog med verksamheterna upprätta en handlingsplan för jämställda löner där resultat, analys, och åtgärder ska presenteras, se bilaga 2. HR-avdelningen ska förse en arbetstagarorganisation (till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med) den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner Återrapportering Analys samt utvärdering av handlingsplan för jämställda löner återrapporteras av HR-avdelningen till kommunstyrelsen och arbetsgivardelegationen i samband med varje års bokslut. 3

6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska innehålla en översikt över de åtgärder som enligt Diskrimineringslagen 4-9 behövs på arbetsplatsen, och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Nedan finns presenterat vilka områden som verksamheterna ska arbeta med utifrån beslutad inriktning och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen 4 9, se bilaga 3. Arbetsförhållanden, målet är att arbetsförhållanden och arbetsmiljö i koncernens alla verksamheter ska lämpa sig för samtliga anställda. Konkreta åtgärder för att enheten som bidrar till att arbetsförhållanden och arbetsmiljö ska lämpa sig för samtliga anställda: Delmål: tillsvidareanställning heltid är den normala anställningen för kvinnor och män i koncernens verksamheter. Arbetet ska organiseras så att mest möjliga heltidstjänster skapas och att avvikelser från normalanställningen ska kunna motiveras Konkreta åtgärder för enheten som bidrar till att kvinnor och män erbjuds heltid och att arbetet organiseras så att mest möjliga heltidstjänster skapas. Delmål: Hälsan hos kvinnor och män ska öka Konkreta åtgärder för enheten som bidrar till att hälsan hos kvinnor och män ska öka: Delmål: samtliga verksamheter inom koncernen ska vara tillgängliga för samtliga medarbetare Konkreta åtgärder för enheten som bidrar till att verksamheten är tillgänglig för samtliga medarbetare: Förvärvsarbete och föräldraskap, målet är att arbetsförhållanden ska anpassas så att kvinnor och män ges samma möjligheter att ta lika stort ansvar för barn och hem. Konkreta åtgärder för enheten som bidrar till att arbetsförhållanden anpassas så att kvinnor och män ges samma möjligheter att ta lika stort ansvar för barn och hem: 4

7 Kränkande särbehandling, målet är att koncernens alla verksamheter ska vara arbetsplatser fria från alla former av kränkande särbehandling. Ingen får utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier. Konkreta åtgärder för enheten som bidrar till att arbetsplatserna är fria från alla former av kränkande särbehandling: Rekrytering, målet är att vid all rekrytering sträva mot en jämn könsfördelning samt utveckla mångfalden, arbetsgivaren ska därför verka för att personer med olika etnisk tillhörighet ges möjlighet att söka lediga anställningar. Konkreta åtgärder för enheten som bidrar till jämn könsfördelning samt mångfald: Utveckling, målet är att kvinnor och män som är anställda inom koncernen ska ha lika möjligheter till kompetens- och karriärutveckling Konkreta åtgärder för enheten som bidrar till att kvinnor och män har lika möjligheter till kompetens och karriärutveckling: 5

8 Redovisning av års plan, hur planerade åtgärder enligt 4 9 har genomförts samt en redovisning och utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts när det gäller jämställda löner enligt 11 Arbetsförhållanden, målet är att arbetsförhållanden och arbetsmiljö i Finspångs kommun ska lämpa sig för samtliga anställda. Samverkanssystemet i Finspångs kommun bidrar till att arbetsförhållanden och arbetsmiljön lämpar sig för samtliga anställda. Grunden är arbetsplatsträffen där samtliga medarbetare har en naturlig del och där arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald är en stående punkt på dagordningen. Förvärvsarbete och föräldraskap, målet är att arbetsförhållanden ska anpassas så att kvinnor och män ges samma möjligheter att ta lika stort ansvar för barn och hem. Inom Finspångs kommun ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska vara generös med att bevilja icke lagstiftad ledighet om möjlighet finns utifrån ett verksamhetsperspektiv. Kränkande särbehandling, målet är att Finspångs kommun ska vara en arbetsplats fri från alla former av kränkande särbehandling. Ingen får utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier. Finspångs kommun har en policy och tydliga riktlinjer när det gäller kränkande särbehandling och trakasserier. Dessa finns tillgängliga för samtliga medarbetare. Rekrytering, målet är att vid all rekrytering sträva mot en jämn könsfördelning samt återspegla mångfalden bland kommuninvånarna. Arbetsgivaren ska också verka för att personer med olika etnisk tillhörighet ges möjlighet att söka lediga anställningar. I samtliga kommunens annonser tydliggör arbetsgivaren att kommunen eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. Utveckling, målet är att alla anställda i Finspångs kommun har lika möjligheter till kompetens- och karriärutveckling oavsett kön eller annan ovidkommande orsak. Inom Finspångs kommun ska samtliga medarbetare ha ett medarbetar- och lönesamtal. Samtliga medarbetare ska med utgångspunkt i det som framkommit i samtalen, ha en individuell utvecklingsplan. Kompetensutvecklingsbehovet bedöms utifrån vilket behov det finns i verksamheten kopplat till varje enskild medarbetares utvecklingsbehov. 6

9 Huvudinriktningen Under perioden har huvudinriktningen i jämställdhets- och mångfaldsarbetet varit följande: i Målet är heltid deltid en möjlighet i Öka kvinnors hälsa minska ohälsa i Utjämna löneskillnader som är könsmässigt betingade i Sammansättningen av anställda ska spegla mångfalden i Finspångs kommun. Målet är heltid deltid en möjlighet Andelen heltidstjänster har under 2011 och 2012 ökat. Under 2010 arbetade 80 procent av de anställda heltid, det har skett en ökning till 81,5 procent 2011 och 83,2 procent Öka kvinnors hälsa minska ohälsa Det går att utläsa i sjukstatistiken att sjukfrånvaron för kvinnor (procent av gruppens sammanlagda arbetstid) har sett ut enligt följande under åren = 5, = 4, = 4, = 5,5 Kvinnors sjukfrånvaro har i procent av gruppens sammanlagda arbetstid minskat under 2010 och 2011 för att sedan gå upp igen under Skälen till detta behöver analyseras vidare. Utjämna löneskillnader som är könsmässigt betingade Senaste genomförda lönekartläggning utfördes 2005, i denna plan kommer en ny kartläggning att finnas med tillsammans med en handlingsplan för att utjämna löneskillnader som är könsmässigt betingade. Sammansättningen av anställda ska spegla mångfalden i Finspångs kommun. I samtliga rekryteringar inom Finspångs kommun tydliggör arbetsgivaren att kommunen eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. Någon uppföljning av att sammansättningen speglar mångfalden i kommunen genomförs ej. 7

10 Bilagor Bilaga 1 Kartläggning och analys av löner Komplettering av kartläggning och analys görs så snart den är slutförd. 8

11 Bilaga 2 Handlingsplan för jämställda löner Komplettering sker så snart handlingsplan för jämställda löner tagits fram. 9

12 Bilaga 3 Lagstöd Diskrimineringslagen 3 Kap 1 Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Arbetsförhållanden Diskrimineringslagen 3 Kap 4 Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Förvärvsarbete och föräldraskap Diskrimineringslagen 3 Kap 5 Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Kränkande särbehandling Diskrimineringslagen 3 Kap 6 Arbetsgivaren ska vidta sådana åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Rekrytering Diskrimineringslagen 3 Kap 7-9 Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare 10

13 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. Diskrimineringslagen 3 Kap 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i nästa plan. Diskrimineringslagen 3 Kap I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år karlägga och analysera / / Arbetsgivaren sak vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år / / Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner./ / 11

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer