Plan för jämställdhet och mångfald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017"

Transkript

1 Plan för jämställdhet och mångfald

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella trakasserier...6 Genom utbildning m.m främja en jämn könsfördelning...6 Rekrytering...7 Lön och anställningsvillkor...8 Sammanfattning av mål & åtgärder i Plan för jämställdhet och mångfald

3 Inledning Plan för jämställdhet och mångfald beskriver Arvika kommuns arbete för att motverka diskriminering och främja lika möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt ålder sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Mångfald handlar i grunden om att alla människor är olika och unika, med olika behov, förutsättningar, skyldigheter och rättigheter. Målgruppen för planen är Arvika kommuns anställda. Syftet med Plan för jämställdhet och mångfald är att formulera konkreta åtgärder och mätbara mål för arbetet med jämställdhet och mångfald. Arbetet med Plan för jämställdhet och mångfald har ägt rum i samverkan med de fackliga organisationerna. Arvika kommuns mål Arvika kommuns vision Arvika en attraktivare kommun beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. En av strategierna för att nå målet med att bli en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet är att vi ser möjligheter med mångfald. Arvika kommun ska arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald. Ansvariga för jämställdhet och mångfald i Arvika kommun Politiker Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ som bestämmer inriktning för Arvika kommun som arbetsgivare. Chefer Alla chefer har ett ansvar att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i enlighet med Plan för jämställdhet och mångfald. Personalfunktionen Personalfunktionen ansvarar för att stötta verksamheterna i arbetet med jämställdhet och mångfald för att underlätta och möjliggöra arbetet med frågorna. Medarbetare Medarbetarna har ansvar för att behandla varandra på ett icke diskriminerande sätt. Gemensamt ansvar Det är ett gemensamt ansvar att utveckla arbetsförhållandena så att Arvika kommuns arbetsplatser lämpar sig för alla arbetstagare. Arbetet med jämställdhet och mångfald ska bedrivas som en naturlig del av verksamheten. 2

4 Diskrimineringslag (2008:567) Plan för jämställdhet och mångfald är utarbetad från Diskrimineringslagens intentioner att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Diskrimineringslagen kräver aktiva åtgärder från arbetsgivaren i områden som gäller arbetsförhållanden, rekrytering, lönefrågor och jämställdhetsplan. Kartläggning Följande områden har kartlagts inför framtagandet av Plan för jämställdhet och mångfald : Könsuppdelad statistik Resultat från medarbetarundersökning 2014 Lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner Disposition Planen består av de konkreta målen för och de åtgärder som ska genomföras under perioden. Som avslutning finns bilagor: 1. uppföljning av Plan för jämställdhet och mångfald

5 Mål och åtgärder Arbetsförhållanden Enligt Diskrimineringslagens aktiva åtgärder 3 kapitlet 4 ska arbetsförhållandena lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 1. Mål: Andelen långtidsfriska ska öka och sjukskrivningsnivån ska minska, för samtliga medarbetare och för kvinnor i synnerhet. Målgrupp: Alla anställda Åtgärd: Utveckla samarbetet med företagshälsovården för att minska all typ av sjukfrånvaro. Regelbundna arbetsmiljösamtal mellan chef och företagssjuksköterska ska vara den ledande modellen för rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande insatser. Åtgärd: Fortsatta insatser för minskad korttidsfrånvaro inom de verksamheter och enheter där behoven är störst genom att upprätta och följa upp handlingsplaner för enskilda medarbetare. Fortsatt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att öka andelen långtidsfriska. Åtgärd: Öka kunskapen om psykisk ohälsa genom att utbilda chefer och medarbetare. Åtgärden ska leda till att vi tidigare ska kunna upptäcka och förebygga psykisk ohälsa och även underlätta rehabiliteringen genom ökad förståelse. Åtgärd: Fortsätta arbetet med att se över chefers arbetssituation vad gäller antal medarbetare och administrativt stöd för att se om det finns behov av åtgärder med syftet att skapa likvärdiga förutsättningar. Ansvarig: Chefer och personalfunktionen Uppföljning: Personalfunktionen gör uppföljning under första halvåret 2016 med varje verksamhets ledningsgrupp för att utvärdera om de olika insatserna gett resultat och gör upp handlingsplan. Uppföljning i medarbetarundersökningen 2016 hur medarbetarna upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. 4

6 2. Mål: Utreda hur planen för jämställdhet och mångfald ska se ut Målgrupp: Alla anställda Åtgärd: Ta fram förslag på nytt upplägg av plan. Ansvarig: Personalfunktionen Uppföljning: Under första delen av 2017 ska arbetsgruppen för Plan för jämställdhet och mångfald besluta vilken typ av plan som ska gälla för perioden Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap Enligt Diskrimineringslagens aktiva åtgärder 3 kapitlet 5 ska arbetsgivaren underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 1. Mål: Föräldralediga medarbetare ska följa löneutvecklingen jämfört med övriga medarbetare. Målgrupp: Föräldralediga medarbetare Åtgärd: Föräldralediga medarbetare ska erbjudas att medverka i lönegrundande samtal med chef. Åtgärd: Särskild redovisning ska belysa löneutvecklingen bland föräldralediga kvinnor och män. Genom att ställa frågor kring föräldraskapet i utvecklingssamtalet undersöka om det finns några hinder för att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Ansvarig: Personalfunktionen och chefer Uppföljning: Redovisning och uppföljning i respektive verksamhet i samband med lönerevision. Uppföljning i respektive ledningsgrupper gällande frågan kring föräldraskapet. 2. Mål: Erbjuda föräldralediga medarbetare möjligheten att vara delaktiga i arbetet på arbetsplatsen under pågående föräldraledighet. Målgrupp: Föräldralediga medarbetare 5

7 Åtgärd: Föräldraledig medarbetare ska bjudas in på personalfester med mera. De som önskar ska erbjudas möjlighet att behålla tillgång till sin e-post under ledigheten samt tillgång till protokoll från APT. Ansvarig: Chef Uppföljning: Personalfunktionen följer upp aktiviteten med respektive verksamhets ledningsgrupp under senare delen av Trakasserier och sexuella trakasserier Enligt Diskrimineringslagens aktiva åtgärder 3 kapitel 6 ska arbetsgivaren förebygga och förhindra sexuella trakasserier eller andra trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lagstiftningen innehåller förbud mot trakasserier. Arvika kommun fördömer och tar avstånd från alla former av trakasserier. Ingen får utsättas för trakasserier som kränker den personliga integriteten i arbetet. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt. Handlingsplan vid kränkande särbehandling tas upp i de årligen återkommande arbetsmiljöutbildningarna som riktas till nya chefer och skyddsombud samt årligen på APT. Ansvarig: Alla anställda Genom utbildning m.m främja en jämn könsfördelning Enligt Diskrimineringslagens aktiva åtgärder 3 kapitel 8 ska arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning. 1. Mål: Ökad kunskap om jämställdhet och mångfald. Öka förståelsen för olikheter i arbetsgrupper. Målgrupp: Alla anställda Åtgärd: Under 2015 ta fram fler hjälpmedel/verktyg för att skapa ett sammanhållet koncept som ska fungera som utbildning- och diskussionsunderlag på APT med mera. Åtgärd: Under 2016 och 2017 använda framtaget utbildningsmaterial och diskussionsunderlag på APT minst två gånger per år. 6

8 Ansvarig: Personalfunktionen ansvarar för att ta fram materialet och chefer för att ta upp frågan på APT. Alla medarbetare är ansvariga för att delta aktiv på APT. Uppföljning: Personalfunktionen följer upp i respektive verksamhets ledningsgrupp hur arbetet med jämställdhet- och mångfaldsarbetet fungerar på APT i verksamheterna. 2. Mål: Främja en jämnare könsfördelning inom kommunens alla verksamheter samt verka för att de med underrepresenterat kön stannar kvar i verksamheterna. Målgrupp: Alla anställda samt potentiella medarbetare. Åtgärd: Utveckla Prao-verksamheten inom kommunen för att tidigt väcka intresse för kommunens olika arbeten utifrån ett könsneutralt perspektiv. Åtgärd: Undersöka vid utvecklingssamtalet om det finns behov hos medarbetare att få extra eller andra åtgärder om de tillhör en underrepresenterad grupp för att de ska vilja stanna kvar i verksamheten. Ansvarig: Chefer i dialog med Personalfunktionen. Uppföljning: Personalfunktionen följer upp målet i respektive verksamhets ledningsgrupp under Rekrytering Enligt Diskrimineringslagens aktiva åtgärder 3 kapitel 7 ska arbetsgivaren verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Enligt 9 ska arbetsgivaren vid rekrytering anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet. 1. Mål: Arvika en attraktivare kommun för alla. Målgrupp: Alla anställda samt potentiella medarbetare. Åtgärd: Utveckla samarbetet med skolan för att på ett tidigt stadium marknadsföra kommunens olika arbeten utifrån ett könsneutralt perspektiv. Genomföra arbetsmarknadsdagar för arbeten inom kommunen för att få en gemensam grund att presentera Arvika kommuns olika yrken. 7

9 Åtgärd: Utveckla sättet att kommunicera, genom bland annat annonser som tilltalar alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Åtgärd: Undersöka att våra lokaler och arbetsplatser är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och vidta åtgärder vid behov. Ansvarig: Chefer, Personalfunktionen, kommunikatör och studie- och yrkesvägledare. Uppföljning: Utvärdera annonser och hur vi kommunicerar under första delen av 2016 för att säkerställa att vi har rätt annonser och på rätt plats. Följa upp arbetsmarknadsdagarna varje år. Följa upp utredning av tillgängligheten i respektive verksamhet. 2. Mål: Jämnare könsfördelning. Målgrupp: Potentiella medarbetare. Åtgärd: Tillämpa positiv särbehandling för jämnare könsfördelning. Syftet är att vid likvärdiga meriter tillämpa positiv särbehandling i ledet att åstadkomma jämnare könsfördelning. Uppföljning: Löpande uppföljning i respektive verksamhets ledningsgrupp om positiv särbehandling tillämpats under planens giltighet. Ansvarig: Chefer Lön och anställningsvillkor Enligt Diskrimineringslagens aktiva åtgärder 3 kapitel 10 ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera löner och löneskillnader och andra anställningsvillkor för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader. Enligt 11 och 12 ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och samverka med de fackliga organisationerna vid upprättande av denna handlingsplan. 1. Mål: Ingen skillnad i anställningsform ska finnas på grund av kön. Målgrupp: Alla anställda Åtgärd: Kartlägga fördelning mellan kvinnor och män när det gäller för tillsvidare- och visstidsanställda. 8

10 Ansvarig: Personalfunktionen Uppföljning: Personalfunktionen utvärderar kartläggningen under 2016 och upprättar aktiva mål och handlingsplaner om det visar sig finnas skillnader på grund av kön. 9

11 Sammanfattning av mål & åtgärder i Plan för jämställdhet och mångfald Bilaga 1 Måluppfyllelse plan Mål och Åtgärd Arbetsförhållanden Kartlägga hur medarbetarna upplever den fysiska och psykiska arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv Kartlägga medarbetares önskemål om ökad sysselsättningsgrad inom kost, personlig assistans och städ. Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap Utbildning i Föräldraledighetslagen varje år. Inför föräldraledighet diskutera placering vid återgång i arbete Samtal med medarbetare som kan komma att återgå till annan arbetsgrupp Uppföljning av måluppfyllelse Genom medarbetarundersökning vartannat år (2012 och 2014) har Arvika kommun kartlagt och följt upp hur män respektive kvinnor upplever den fysiska och psykiska arbetsmiljön genom följande frågor: Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö och Jag är nöjd med min psykosociala arbetsmiljö. I 2012 års undersökning svarade männen mindre positivt på dessa frågor. På frågan om fysisk arbetsmiljö svarade männen 59 % positivt och på psykosocial arbetsmiljö 55 % positivt. Kvinnorna svarade 61 % positivt på fysiska arbetsmiljön och 63 % positivt på psykosocial arbetsmiljö I 2014 års undersökning var det omvänt då männen svarade 66 % positivt på fysik arbetsmiljö och 63 % positivt på psykosocial arbetsmiljö och kvinnorna svarade 55 % positivt på fysiska arbetsmiljön och 59 % positivt på psykosocial arbetsmiljö. Personalfunktionen har tillsammans med ansvariga chefer genomfört en kartläggning och kommit med förslag på ett antal åtgärder. Åtgärder som genomförts är bland annat att förflyttning mellan arbetsplatser sker på arbetstid samt att reseersättning utgår om medarbetare använder egen bil för förflyttningen. Sammanställning av kartläggning samt resultat av kartläggningen är gjord av Personalfunktionen. Personalfunktionen har gått igenom Föräldraledighetslagen vid den årligen återkommande interna arbetsrättsutbildningen. Chefer har, inför föräldraledighet, samtal med medarbetare om återgången till arbetet i samband med att man ska gå på föräldraledighet. 10

12 vid återgång efter föräldraledighet Kommunicera rutinen i olika chefsgrupper Personalfunktionen har gått igenom rutinen vid den årligen återkommande interna arbetsrättsutbildningen för chefer. Ta upp rutinen i samband med utbildning i Föräldraledighetslagen Föräldralediga ska bjudas in till personalfester mm Bjuda in till personalfester mm Personalfunktionen har gått igenom rutinen vid den årligen återkommande interna arbetsrättsutbildningen för chefer Förankra rutinen Ta upp rutinen i samband med utbildning i Föräldraledighetslagen Om möjligt förlägga utbildningar/internat som ligger utanför normalarbetstid fördelat på både jämna och ojämna veckor. Målet har inte varit möjligt att nå då det är många externa aktörer som påverkar när en kurs eller utbildning hålls. Förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier Öka kunskapen om hur man agerar mot trakasserier inkl. sexuella trakasserier Genom utbildning mm främja en jämn könsfördelning Chefer ska känna till Plan för jämställdhet och mångfald Information om planen i årlig arbetsmiljöutbildning Kommunicera rutinen i olika chefsgrupper Informera om planen på Ledarforum Medarbetare ska känna till att det finns en Plan för jämställdhet och mångfald Verktyg har tagits fram som alla chefer har tillgång på intranätet. Det finns bland annat filmer, spel, och diskussionsfrågor att använda för att få igång diskussioner kring diskriminering och bemötande på arbetsplatsen. Personalfunktionen har presenterat planen samt pratat jämställdhet och mångfaldsfrågor på den årliga arbetsmiljöutbildning som anordnas för nya chefer och skyddsombud. Personalfunktionen informerade om Plan för jämställdhet och mångfald i verksamheternas och bolagens ledningsgrupper när planen var antagen. Arbetsgivarrepresentanterna som varit med och tagit fram planen redovisade planen på ledarforum 6 mars Cheferna har informerat sina medarbetare om Plan för jämställdhet och mångfald på APT 11

13 under våren Jämställdhet och mångfald ska ingå i Kommunledningsstabens chefsintroduktion Personalfunktionen uppmärksammar nya chefer på chefsintroduktion om Plan för jämställdhet och mångfald och gällande diskrimineringslagstiftning. Rekrytering Utbilda i rekryteringsprocessen utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Tillämpa positiv särbehandling för jämnare könsfördelning vid likvärdiga meriter. Marknadsföra yrken med ojämn könsfördelning med goda exempel på hemsidan Marknadsför mångfald hos arbetsgivaren med goda exempel på hemsidan Personalfunktionen har anordnat rekryteringsutbildning under 2013 och 2014 med jämställdhet och mångfaldsperspektiv i syfte att minska riken för diskriminering i samband med rekrytering. Cheferna känner till att Arvika kommun ska tillämpa positiv särbehandling för att nå en jämnare könsfördelning, detta är dock inget som redovisas. Information och Personalfunktionen har tillsammans tagit fram ett antal presentationer av medarbetare som presenteras på Arvika kommuns hemsida under rubriken Dina jobbarkompisar. Lön och anställningsvillkor Genomföra lönekartläggning och handlingsplan vart tredje år Utifrån lönekartläggningen åtgärda osakliga löneskillnader Kartlägga vilka grupper som har och vilka ytterligare som har behov av arbetskläder Lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner Osakliga löneskillnader som uppmärksammades i Lönekartläggning är åtgärdade. Arbetsgivaren har genomfört kartläggning som resulterat i riktlinje för arbetskläder samt förlag till tillhandahållande av arbetskläder till barnomsorgspersonal. Riktlinje samt förslag att barnomsorgspersonal bör få arbetskläder antogs av Kommunstyrelsen

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

GR Policy & Riktlinjer 2014

GR Policy & Riktlinjer 2014 GR Policy & Riktlinjer 2014 1. Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer