LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET"

Transkript

1 LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1

2 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap en ömsesidig relation...6 Medarbetarskap i en akademisk miljö...7 Ledarskap i en akademisk miljö...8 Kriterier för ett gott ledarskap...10 Kompetensförsörjning...11 LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 2

3 Ledar- och medarbetarpolicy I denna policy beskrivs de gemensamma värden som ska genomsyra Karlstads universitet som arbetsplats. Genom att göra gemensamma värderingar synliga och tydliga, kan vi få vägledning i det dagliga arbetet och bättre hantera förändringar. I policyn beskrivs och konkretiseras ett grundläggande förhållningssätt inom universitetet där ledarskap och medarbetarskap ses som en ömsesidig relation. Båda delar är lika viktiga för verksamheten även om det av formella och praktiska skäl finns skillnader i arbetsinnehåll och ansvar. Policyn är nära relaterad till personal- och arbetsmiljöfrågor. Dokumentet ligger till grund för kommande personalstrategiska program och planer för bland annat rekrytering, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, lönesättning och arbetsmiljö. För att den ska hållas levande och aktuell krävs att institutioner och avdelningar känner till, diskuterar och förhåller sig till policyn. Ledar- och medarbetarpolicyn är ett av flera styrande dokument och kan avändas vid medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, verksamhetsplanering, rekrytering och marknadsföring. LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 3

4 Universitetets värdegrund och förhållningssätt I universitetets vision 2015 uttrycks universitetets värdegrund. Ett demokratiskt synsätt, jämställhet och mångfald utgör grunden för vår verksamhet. Öppenhet närhet och omtanke kännetecknar vår miljö och vårt arbetssätt. Vårt mål är att bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Som god akademisk miljö arbetar vi med forskning och utbildning i nära förening, liksom med samverkan med det omgivande samhället. Verksamhetens alla delar ska präglas av hög kvalitet, samhällsengagemang, internationalisering och studentinflytande. I universitetets strategiska plan finns mål för att vi ska nå vår vision och hur vi konkret omsätter vår värdegrund i praktiken. I det dagliga arbetet förväntas medarbetarna verka för att universitetets och den egna verksamhetens mål uppnås. Universitetets uppgift är att med ett prövande förhållningssätt utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället och världen. På Karlstads universitet är samverkan och samarbete en naturlig del av forskning och utbildning. Samverkan är värdeskapande och vi delar med oss av kunskaper, innovationer och resurser till omvärlden. Kvaliteten på vårt arbete förstärks genom vår strävan att alla lärare ska forska och alla forskare ska undervisa. Ett gott internt och externt samarbete är av stor betydelse för universitetets utveckling. Karlstads universitet ska vara en attraktiv arbetsplats med ett gott ledar- och medarbetarskap som präglas av öppenhet, engagemang, tillit och lojalitet. Lärosätet ska genomsyras av ett inkluderande synsätt, där olika kompetenser och erfarenheter tas tillvara för att främja verksamhetens utveckling. Den kunskap vi får genom att ta tillvara olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder är grundläggande för ett konstruktivt kritiskt tänkande och stärker kvaliteten i all verksamhet. Öppenhet innebär att vi värnar om det personliga mötet såväl inom universitetet som i samverkan med omvärlden. Öppenheten bidrar till ett bättre resultat, det vill säga engagerade och kunniga studenter med goda möjligheter på arbetsmarknaden och god forskning i nära samverkan med LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 4

5 samhället. Nära kontakt mellan forskning och utbildning och mellan studenter, medarbetare, fakulteter och centrala stödfunktioner bidrar till en ökad förståelse och bättre samarbete i verksamheten. Den rumsliga närheten, närvaron och tillgängligheten är viktig för en god arbetsmiljö. Ytterligare viktiga förutsättningar är ett respektfullt förhållningssätt i möten och dialog och att vi visar respekt för varandras uppdrag, arbetsuppgifter och åsikter. Det handlar bland annat om en vilja att ta emot och ge information. Självinsikt, lyhördhet och reflektion över det egna arbetssättet är viktigt i kontakten med andra. Förväntningarna på medarbetare och ledare som de beskrivs i den här policyn utgår från våra strategier och mål. Vi välkomnar olikheter inom lärosätet samtidigt som det finns en gemensam ram för verksamheten. Ramen utgörs av våra olika styrdokument och i ledar- och medarbetarpolicyn framgår vad det innebär att arbeta på Karlstads universitet. De grundläggande värderingar som uttrycks i dessa dokument förväntas accepteras, delas och följas av alla. Karlstads universitets symbol uttrycker det vi står för: växtkraft, liv och det upplysta samhället. LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 5

6 Medarbetarskap och ledarskap en ömsesidig relation En chef vid Karlstads universitet förutsätts vara en god ledare. Att vara chef innebär ett formaliserat uppdrag med ett arbetsgivaransvar. Vid universitetet finns också andra typer av ledare, till exempel forskningsledare och projektledare. Ledarskapet ska kännetecknas av helhetssyn, tydlighet i att leda arbetet och stimulera till engagemang och utveckling. Medarbetarskapet ska kännetecknas av ansvarstagande, kompetens och ett tydligt bidrag till verksamhetens mål. Grunden läggs i förhållningssätt och arbetsformer som utgår från förtroende och respekt för varandra och varandras arbetsuppgifter. Det är en självklarhet att diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier inte tolereras och att alla behandlas lika oavsett bakgrund eller grupptillhörighet. Tillsammans lägger ledare och medarbetare grunden för den goda arbetsmiljön, en arbetsplats som präglas av en positiv människosyn, med lust och engagemang i arbetet. Målet är att alla medarbetare ska trivas på Karlstads universitet. LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 6

7 Medarbetarskap i en akademisk miljö Universitetets ambitioner, uppgifter och mål blir verklighet genom engagerade och kvalificerade medarbetare. Genom aktivt deltagande i universitetets verksamhet, tillvaratagande av egen och andras kompetens, bidrag till utveckling och förbättring, samarbete över gränser och ett professionellt förhållningssätt uppnås ett gott medarbetarskap. Varje medarbetare förväntas: ha kunskap om Karlstads universitets organisation, uppdrag och mål ha kunskap om villkor för statlig myndighetsutövning vara närvarande och tillgänglig i vardagen för studenter, kollegor och övriga samhället bidra till att resurser används på ett sätt som är gynnsamt för verksamheten bidra till nära och öppen samverkan och kommunikation inom universitetet, mellan universitetet och det omgivande samhället samt inom universitetsvärlden delta i verksamhetens utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbete bidra till en god arbetsmiljö verka för jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och ett inkluderande förhållningssätt i verksamheten ta tydlig ställning mot diskriminering och trakasserier samarbeta aktivt och i en positiv anda med kollegor generöst dela med sig av kompetens och erfarenhet till kollegor vara aktiv i den egna kompetensutvecklingen bland annat genom att eftersträva ett ständigt lärande och genom att delta i medarbetarsamtal Som medarbetare kan du förvänta dig: att dina förutsättningar och din kompetens tillvaratas arbetsuppgifter som innebär lärande och ger hög grad av självständighet inriktning som tillåter förändring, förnyelse och nytänkande en god arbetsmiljö arbetsvillkor som ger bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och balans i livet årligt medarbetarsamtal kompetensutveckling som utgår från en individuell kompetensutvecklingsplan flexibla arbetsvillkor när verksamhet och uppdrag tillåter lönesättning baserad på riktlinjerna i universitetets lönepolicy introduktion vid nyanställning och introduktion i nya arbetsuppgifter LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 7

8 Ledarskap i en akademisk miljö En bra verksamhet förutsätter ett väl fungerande ledarskap. I det formella chefsuppdraget betonas ett arbetsgivar- och verksamhetsansvar, att utföra arbete på utsatt tid med tilldelad ekonomi samt att fatta beslut, leda och styra med olika metoder. Ett gott ledarskap bygger på förtroendet att leda, vilket skapas bland annat genom god kommunikation, närvaro, delaktighet, tillit, engagemang och utveckling. Förmågan att leda och utveckla verksamhet och medarbetare i tider med en hög förändringstakt, effektiviseringskrav och ökad konkurrens om kärnkompetensen är en viktig framgångsfaktor som ställer höga krav på universitetets ledare. Ledare på Karlstads universitet förutsätts ha ett genuint intresse för ledarskap samt ha de kunskaper och färdigheter som är viktiga för att kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt. Alla ledare med personalansvar ska förutom ledarintroduktion genomgå fortlöpande ledarutveckling som anpassas efter respektive ledares kompetens och erfarenhet samt verksamhetens behov och förutsättningar. LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 8

9 Varje chef förväntas: leda verksamheten utifrån uppdrag, strategier och mål utöva ett kommunikativt ledarskap som bygger på dialog, information, tydlighet och återkoppling till medarbetarna leda arbetet så att det främjar engagemang, delaktighet och utveckling upprätta verksamhetsplaner och genomföra de uppföljningar som krävs för den egna verksamheten vara väl förtrogen med villkoren och reglerna som finns för myndighetsutövning och universitetets verksamhet fatta välgrundade beslut, förutse och hantera konsekvenser samt följa upp beslut vara närvarande och tillgänglig för kollegor och medarbetare hantera utvecklings-, förändrings- och omställningsprocesser arbeta med verksamhetsutveckling i nära dialog med medarbetarna bidra till nära och öppen samverkan och kommunikation inom universitetet, mellan universitetet och det omgivande samhället samt inom universitetsvärlden systematiskt arbeta för en god arbetsmiljö genomföra årliga medarbetarsamtal med alla medarbetare sträva efter att ge goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna välja handlingsalternativ som stödjer demokrati, jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling Som chef kan du förvänta dig: utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling aktivt deltagande på olika nivåer i organisationen återkoppling på din arbetsinsats tillgång till resurser i enlighet med krav och förväntat resultat aktivt utbyte och deltagande i samhällsutveckling, exempelvis genom olika aktiviteter i samverkan med omvärlden engagerade medarbetare stöd i utveckling av ledarskapet administrativt och strategiskt stöd av kunniga handläggare från centrala stödfunktioners avdelningar och/eller fakulteternas administrativa avdelningar kompetensutveckling introduktion vid nyanställning och introduktion i nya arbetsuppgifter LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 9

10 Kriterier för ett gott ledarskap Vid rekrytering, lönesättning och kompetensutveckling av chefer/ledare uppmärksammar vi kriterier för ett gott ledarskap på Karlstads universitet. Följande kompetenser är viktiga Att leda Att ta ansvar Att utveckla Att kommunicera Att samarbeta Sammantaget innebär kriterierna att Ledare ska kunna leda verksamheten och få den att fungera väl, ha förmåga att organisera arbetet, prioritera, delegera och fatta välgrundade beslut inom rimlig tid. Det förutsätter att kunna se vad som behöver göras och följa omvärldens förändringar för att nå såväl utveckling i vardagen som mer omfattande förändringar av verksamheten. En ledare ska ta ansvar för verksamhetens mål, budget och resultat. Det innefattar att dels se de ekonomiska konsekvenserna av planerade aktiviteter inom sitt verksamhetsområde, dels anpassa aktiviteterna till gällande ekonomiska ramar. Samtidigt som ledaren har ett ansvar för den egna verksamhetens resultat förväntas ledaren i sina handlingar och beslut ytterst ta ansvar för att universitetet når sina övergripande mål. En god ledare ska leda och utveckla verksamheten i dialog med medarbetare, kollegor och ledning. Ledarskapet ska vara öppet, närvarande, aktivt och synligt och uppmuntra till delaktighet och medbestämmande. Medarbetarnas idérikedom och förmåga till problemlösning ska ses som resurser som tillvaratas. Ledaren ska entusiasmera samt motivera medarbetarna till goda arbetsinsatser som bidrar till verksamhetens mål och resultat. Viktiga delar i detta är att lyssna, informera, vara tydlig och konsekvent, vara engagerad, skapa samhörighet, visa omtanke och förtroende samt ge stödjande återkoppling på medarbetarnas arbetsinsatser. Ledare ska ha den sociala och kommunikativa förmåga som ger förutsättningar för att kunna samarbeta internt och externt. I detta ingår att bygga nätverk som ger kunskapsutbyte och utveckla externa samarbeten. LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 10

11 Kompetensförsörjning En god kompetensförsörjning är avgörande för att verksamheten på Karlstads universitet ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt. Kompetensförsörjning innebär att planera och genomföra åtgärder så att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål på kort och på lång sikt. För framtiden behöver vi ha förmåga att attrahera, behålla, utveckla och motivera medarbetare. Förändringar i omvärlden och nya krav på verksamheten kan också leda till att vi behöver omfördela resurser och personal. En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik kompetensförsörjning. På Karlstads universitet vill vi: erbjuda attraktiva anställningsvillkor med möjlighet till individuella lösningar erbjuda olika karriärvägar och utvecklingsmöjligheter till stöd för medarbetare som är intresserade av en pedagogisk karriär, forskarkarriär, administrativ karriär eller ledarkarriär erbjuda goda omställningsmöjligheter vid verksamhetsförändringar stimulera forskarutbildning av adjunkter och öka andelen disputerande lärare rekrytera nationellt och internationellt ha en mångfald av åldrar, kompetenser, bakgrunder och erfarenheter ha en jämn könsfördelning inom personalgrupper samt i beslutande och beredande organ arbeta med professionella rekryterings- och karriärprocesser, där både den yrkesmässiga skickligheten och personliga lämpligheten för uppdraget värderas erbjuda goda förutsättningar att förena yrkeslivet med det privata livet och föräldraskap LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 11

12 Länkar till relaterade dokument Lagar och förordningar Högskolelagen Högskoleförordningen Vision, policys och strategier Karlstads universitets vision 2015 Karlstads universitets strategiska plan Plan för att främja lika villkor bland ledare och medarbetare vid Karlstads universitet Åtgärdsprogram vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Karlstads universitets lönepolicy Karlstads universitets kommunikationsstrategi Anvisningar och handledningar Arbetsmiljöhandboken Individuell kompetensutvecklingsplan för medarbetare vid Karlstads universitet Övrigt Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 12

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer