Styrelsebeslut Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsebeslut Dnr 2011-05-26 1012-0563-15"

Transkript

1 Styrelsebeslut Dnr Verksamhetsplan för Arbetsgivarverkets kansli 2011 och Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 Enligt 8 i Arbetsgivarverkets instruktion ska styrelsen besluta om en verksamhetsplan för myndigheten. Verksamhetsmålen återrapporteras sedan årligen till regeringen i Arbetsgivarverkets årsredovisning. I syfte att följa upp målen beslutar styrelsen även om indikatorer. I december 2010 beslutade styrelsen om preliminära verksamhetsmål för Arbetsgivarverkets kansli. Vid arbetsgivarkollegiets årsmöte i november 2010 beslutades om en ny arbetsgivarpolitisk strategi med start Samtidigt fastställde arbetsgivarkollegiet ett antal gemensamma åtaganden där medlemmarna förbinder sig att, tillsammans med Arbetsgivarverkets kansli, förverkliga och uppfylla strategins intentioner. För att uppfylla strategin har ett underlag till en medlemsgemensam plan för aktiviteter utarbetats av medlemmarna och kansliet. Verksamhetsplan för Arbetsgivarverkets kansli Styrelsens preliminära mål för verksamheten med indikatorer, enligt beslut i december 2010, har omformulerats för att uppfylla strategins intentioner utifrån den plan som arbetats fram. Styrelsens mål för verksamheten och indikatorer framgår av bilaga 1. \\av-filesrv1\users$\bjorn.anderson\desktop\verksamhetsmål dokument\07 Beslut Verksamhetsplan docx Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 Den Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 (bilaga 1) och som arbetats fram i arbetsgivarsamverkan består av ett antal prioriterade aktiviteter att starta upp med under året. I planen framgår även uppgifter om arbetsformer för varje aktivitet, var ansvaret ligger (medlem eller Arbetsgivarverkets kansli), tidplan samt information om uppföljning. I bilaga 2 presenteras underlaget, den bruttolista, från vilken aktivteter som ska starta under året har prioriterats av medlemmarna och kansliet. Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan med verksamhetsmål och indikatorer för år 2011 enligt bilaga 1. fastställa Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 enligt bilaga 1. rekommendera medlemmarna att arbeta i enlighet med kolumn Ansvar medlemmarna enligt bilaga 1. I styrelsens beslut deltog ledamöterna Göran Tunhammar (ordf.), Maria Ågren (vice ordf.), Ann-Louise Eksborg, Göran Ekström, Pia Enochsson, Pam Fredman, Gunnar Larsson, Eva Liedström Adler, Mille Millnert, Lars Nylén, Mikael Odenberg och Bengt Svenson.

2 Bilaga 1 Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 Arbetsgivarkollegiet fastställde i november 2010 en arbetsgivarpolitisk strategi med startpunkt Genomförandet av strategins intentioner kräver ett nära samarbete mellan medlemmarna och Arbetsgivarverkets kansli. Medlemmarna har därför arbetat fram ett antal gemensamma åtaganden för att tillsammans med kansliet förverkliga och uppfylla strategins intentioner. De gemensamma åtagandena konkretiserades vid två workshoptillfällen i januari och februari 2011 av ett hundratal medlemsföreträdare och kansliet. Konkretiseringen resulterade i förslag på ett stort antal aktiviteter som delegationerna därefter prioriterade. I planen för 2011 ingår de aktiviteter som ska påbörjas under 2011 och i de flesta fall pågå även under Till dokumentet medföljer en bilaga (här omnämnd bilaga 2), vilken visar samtliga förslag till aktiviteter som ligger till grund för prioriteringarna. De aktiviteter som inte prioriterats 2011 kan istället starta i kommande års planer, om de fortfarande är aktuella. I bilagan finns också ytterligare information kring respektive aktivitet. Styrelsen beslutar och rekommenderar Samtliga aktiviteter i planen för 2011 förutsätter arbetsgivarsamverkan. Ansvaret för genomförandet kan, beroende på frågans art, bredd eller tyngd vila antingen på Arbetsgivarverkets kansli, eller på en eller flera medlemmar. Styrelsens beslut att fastställa planen för 2011 innebär en rekommendation till medlemmarna att åta sig ansvaret för att genomföra föreslagna aktiviteter. Det innebär också att mål och indikatorer, som är kopplade till de gemensamma åtagandena, har satts upp för kansliet. Se nedan för ytterligare förtydligande kring planens innehåll. Strategi X Femton strategier, beslutas av Arbetsgivarkollegiet. Gemensamt åtagande Femton åtaganden, beslutas av Arbetsgivarkollegiet. Styrelsens mål Femton långsiktiga mål för kansliets verksamhet, beslutas av styrelsen. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan Nr Aktivitet Ansvar kansli Aktiviteter har arbetats fram i arbetsgivarsamverkan. Styrelsen prioriterar och beslutar. Ansvar och arbetsformer hos Arbetsgiv arverkets kansli. Ansvar medlemmar Ansvar och arbetsformer hos medlemmarn a. Styrelsen rekommende rar. Tidsplan Information främst om när aktiviteter startas. Uppföljning Uppföljning i medlemsbarometrar, november Indikatorer med årsmål visar hur långt arbetet kommit med att uppfylla styrelsens långsiktiga mål för verksamheten. Indikatorer beslutas av styrelsen. Uppföljning görs även kontinuerligt inom sektorverksamheten, med hjälp av statistikinsamlingen mm. 1

3 Uppföljning Arbetet i enlighet med strategins intentioner följs upp årligen. Det är de gemensamma åtagandena som mäts. Varje medlems högsta chef avgör själv vilka åtaganden som ska prioriteras i den ega verksamheten, men samtliga 15 åtaganden kommer att följas upp och redovisas sektorsvis. Uppföljning sker genom dialog med medlemmarna samt genom årliga barometrar. Resultatet diskuteras på arbetsgivarkollegiet, som beslutar om de gemensamma åtagandena bör ändras, eller om verksamheten ska fortsätta som den påbörjats. De är arbetsgivarkollegiet som beslutar om förändringar av de gemensamma åtagandena. Barometerundersökningen kompletteras med en kontinuerlig dialog kring specifika aktiviteter som arbetats med i arbetsgivarsamverkan. Dialogen förs genom sektormöten utifrån frågeställningarna Vad har vi gjort? o Hur har vi jobbat med de gemensamma åtagandena i den egna verksamheten? o Hur har vi jobbat med aktiviteterna i arbetsgivarsamverkan? Vad har vi uppnått? Vad behöver vi göra framöver? Struktur för uppföljning 2011 Hela året: Stående punkt på sektormöten utifrån handlingsplanen September: Uppföljning på sektormöten inför kollegiet. November: De 15 gemensamma åtagandena mäts genom medlemsbarometrar. November: Föreslagna förändringar föreslås till kollegiet som beslutar. December: Handlingsplan 2012 beslutas av styrelsen Utvärdering En utvärdering görs vart tredje år inför Arbetsgivardagen. Utvärderingen fokuserar på effekter av arbetet i enlighet med strategin och visar på eventuella behov av revideringar av strategi med åtaganden. Tidsplan I planen anges så långt som det är möjligt tidpunkter för aktiviteternas genomförande. Då flera av aktiviteterna genomförs av medlemmar måste dock tidsplanerna göras upp gemensamt. Arbetsformer Olika arbetsformer, t.ex. projekt, arbetsgrupper och nätverk, kan uppstå ur medlemmars olika behov. När en medlem åtar sig en större uppgift, exempelvis ett projektuppdrag, säkerställer Arbetsgivarverkets kansli att kunskapsbildning och erfarenheter förmedlas till övriga intresserade medlemmar. När en medlem tar ett samordningsansvar, exempelvis som projektledare, ska det ske efter kontakter mellan Arbetsgivarverkets generaldirektör och den samordnande medlemmens högsta chef. 2

4 Exempel på arbetsformer: Projekt, där medlemmar bemannar projektet och Arbetsgivarverket är uppdragsgivare Arbetsgrupp, som utgår från sektor eller nätverk Nätverk Formella möten (sektormöten) Temamöten, seminarier, workshops Virtuell kommunikation Ett särskilt utvecklingsarbete bedrivs för närvarande av Arbetsgivarverkets kansli där samverkans- och inflytandeformer ses över i syfte att stärka arbetsgivarsamverkan och effektivitet. Arbetet inom Partsrådet Inom några av de prioriterade aktiviteterna i Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 kommer även ett partsgemensamt arbete att bedrivas i Partsrådets regi. I avtalsrörelsen 2010 träffade parterna överenskommelse om att inrätta tre arbetsområden: centrala parters stöd till lokal lönebildning, centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, samt förändring och utveckling ett konstant tillstånd. Arbetet inom dessa arbetsområden kommer i vissa delar att sammanfalla med det arbete som kommer att bedrivas utifrån strategin (se noter). Det är därför viktigt att det finns ett bra informationsflöde på arbetsgivarsidan mellan dessa arbeten så att de bedrivs rationellt. 3

5 Våra arbetsgivarpolitiska prioriteringar Swedish Agency for Government Employers 4

6 En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Strategi 1 och 12 Vi ser arbetsgivarpolitiken som ett medel att utveckla verksamheten och låter den genomsyra alla verksamhetsfrågor. Våra chefer företräder arbetsgivaren och utvecklar och tillämpar arbetsgivarpolitiken som ett medel för att nå verksamhetens mål. Gemensamma åtaganden Arbetsgivarpolitiken och HR-arbetet utgör en naturlig del i vår verksamhetsplanering (1). Våra gemensamma arbetsgivarpolitiska prioriteringar är väl kända och tillämpas av alla chefer (12). Styrelsens mål Vi verkar för att arbetsgivarpolitiken är en integrerad del i medlemmarnas ledning och styrning av verksamheten (mål 1). Vi stödjer medlemmarnas arbete med strategisk kompetensförsörjning (mål 5). Vi erbjuder medlemmarnas ledning stöd för att stärka linjechefernas arbetsgivarroll (mål 12). Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan Dialog med regeringskansliet Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) 1:1 Dialog med Regeringskansliet kring ökat fokus på arbetsgivarpolitiska frågor i Regeringskansliets utbildning för myndighetschefer. Dialog med RK Återkoppling till medlemmarna Start 2011 Uppföljning i sektorverksamheten 2011 Hur diskussionerna utifrån gemensamt åtagande nr. ett förts i medlemmarnas ledningsgrupper. Målgrupp: Myndighetschef/motsvarande. 1:3 Påverka regeringens uppföljande dialog med myndighetschefer så att den även omfattar arbetsgivarpolitiken och förtydligar den arbetsgivarpolitiska styrningen Målgrupp: Regeringskansliet Dialog med RK Återkoppling till medlemmarna Diskussioner om arbetsgivarpolitiken och HR-arbetets koppling till verksamheten förs i den egna ledningsgruppen Myndighetscheferna tar upp arbetsgivarpolitiska frågor med RK Diskussioner om arbetsgivarpolitiken och HR-arbetets koppling till verksamheten förs i den egna ledningsgruppen Start 2011 Återkoppling till arbetsgivarkollegiet 2012 Uppföljning i medlemsbarometrar 50 % av medlemmarna har fört dialog utifrån de arbetsgivarpolitiska prioriteringarna i den egna ledningsgruppen. Uppföljning i sektorverksamheten 2012 Hur diskussionerna utifrån gemensamt åtagande nr. ett förts i medlemmarnas ledningsgrupper. Återkoppling till arbetsgivarkollegiet

7 :2 12:1 Utbildning/temamöten/workshops Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Arbetsgivarrollen och Start 2011 arbetsgivarpolitiken medel till en effektiv och utvecklad verksamhet. Målgrupp: Ledningsgrupper och chefer på alla nivåer Utvecklingsinsatser och stöd till ledningsgrupper, kontaktpersoner samt utbildningsansvariga Stödmaterial Stödjande dialog i den egna verksamheten (coaching) Utvecklingsinsatser för chefer på alla nivåer Nätverk Uppföljning i medlemsbarometrar Arbetsgivarverkets kansli har genomfört 20 utvecklingsinsatser för medlemmarnas ledningsgrupper. 80 % av de medlemmar som genomgått kansliets utvecklingsinsatser för ledningsgrupper är nöjda med insatsen. 50 % av medlemmarna har använt sig av den arbetsgivarpolitiska strategin i utvecklingsarbetet med sina chefer. Uppföljning i sektorverksamheten 2012 Hur den stödjande dialogen i den egna verksamheten fungerat. Vad utvecklingsinsatserna för cheferna har lett till. 5:1 Kunskapsbildning kring strategisk verksamhetsplanering och HR-arbete verktyget till en tydlig arbetsgivarpolitik. Temadag ledd av konsult och/eller ett HRnätverk för kontaktpersoner med någon medlem sammankallande. Målgrupp: Kontaktpersoner, ledningsgrupper Uppföljning Temadagar kring lärdomar som är av intresse för en vidare krets. Tillfrågad myndighet som vill leda arbetet: (ESV, Statskontoret och Krus) Start 2011 Diskuteras med tillfrågad myndighet 6

8 Strategi 2 Vi utvecklar och samordnar arbetsgivarpolitiken gemensamt i arbetsgivarsamverkan. Gemensamt åtagande Vår organisation sätter av tid för gemensamma aktiviteter som stödjer strategins fem prioriteringar. Styrelsens mål Vi skapar arenor och former som engagerar medlemmarna att samverka och bidra till arbetsgivarpolitisk utveckling. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan Projekt arbetsgivarsamverkan Ansvar kansli Ansvar medlem Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Utveckling av medlemsinflytandets innehåll och Driver Start 2011 form. utvecklingsprojekt Medverka till samverkan Referensgrupp med kontaktpersoner Referensgrupp med medlemmars högsta chef Uppföljning i medlemsbarometrar 80 % av medlemmarna har medverkat vid möten där man bidrag till arbetsgivarpolitisk samverkan. Uppföljning vid arbetsgivarkollegiet Antal deltagare som medverkar samt upplevd kvalitet. 7

9 Strategi 3 Vi bedriver en proaktiv intressebevakning som utvecklar arbetsgivarpolitiken. Gemensamt åtagande Vi bidrar till den arbetsgivarpolitiska intressebevakningen genom egna insatser och samverkan med kansliet och andra medlemmar. Styrelsens mål I samverkan med medlemmarna bedriver vi en intressebevakning som utvecklar arbetsgivarpolitiken. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 3:1 Fora för intressebevakning Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Fånga upp och kontinuerligt belysa viktiga frågor för arbetsgivarsamverkan utifrån handlingsplanen. Analys av data utifrån exempelvis ett nationalekonomiskt perspektiv Arrangera fora Medverkan i fora för intressebevakning Bidra med goda exempel och problem utifrån verksamhetens Start 2011 behov Målgrupp: Medlemsföreträdare Uppföljning i medlemsbarometrar Minst 80 % av medlemmarna anser att Arbetsgivarverket är en god företrädare i arbetsgivarpolitiska frågor gentemot politiska och andra beslutsfattare. Minst 80 % av medlemmarna anser att Arbetsgivarverket är en synlig aktör i viktiga frågor när det gäller utveckling inom den statliga sektorn. Minst 80 % av medlemmarna är nöjda med samverkan i intressebevakningsfrågor 8

10 Verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Strategi 4 Vi attraherar kompetenta medarbetare genom intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och attraktiva anställningsvillkor. Gemensamt åtagande Vi bedriver ett systematiskt arbete för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Styrelsens mål Vi ökar den övergripande kunskapen i samhället om medlemmarna som attraktiva arbetsgivare. Vi ökar medlemmarnas kunskaper om framtidens arbetskraft och arbetsgivarprofileringens roll för kompetensförsörjningen. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 4:1 Arbeta med att bli mer attraktiv som arbetsgivare Enkätundersökning om attityderna till karriär och framtid bland nyanställda inom staten som påbörjat sin anställning för två år sedan och som närmast kommit från annan arbetsmarknadssektor. Målgrupp: nyanställda inom staten En arbetsgrupp bildas, med en medlem som sammankallande, med syfte att ta fram faktorer kring vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare (systematiskt arbete kring utveckling, meningsfullhet och arbetsvillkor). Målgrupp: Medlemsföreträdare Ansvar kansli Genomförande samt analys av enkätundersökningen Marknadsföra idén och efterfråga intresserade medlemmar Ansvar medlemmar Några intresserade medlemmar planerar och genomför Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Genomförs hösten 2011 Klart våren 2012 Arbetsgrupp utsedd 2011 Arbetet redovisas 2012 Uppföljning Analys av enkätresultat. Slutsatser leder till vidare åtgärder. Uppföljning i medlemsbarometrar 50 % av Arbetsgivarverkets medlemmar anser att kansliet ger ett bra stöd för ökad kunskap om hur staten uppfattas som arbetsgivare av viktiga kategorier för medlemmarnas kompetensförsörjning Uppföljning i sektorverksamheten 2012 Diskussion kring arbetsgruppens arbete och vad de kommer fram till. Redovisning till arbetsgivarkollegiet

11 Strategi 5 Vi tillvaratar och utvecklar den kompetens som verksamheten kräver genom strategisk kompetensförsörjning och ett inkluderande synsätt. Gemensamt åtagande Vi bedriver ett systematiskt arbete med att identifiera och följa upp verksamhetens kompetensbehov. Styrelsens mål Vi stödjer medlemmarnas arbete med strategisk kompetensförsörjning. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 5:2 Nätverk för inkluderande synsätt Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Kraftsamling kring ett inkluderande Initiera och leda ett Medverka i nätverket, med Start av Uppföljning i medlemsbarometrar synsätt, att etablera arbetssätt, modeller nätverk. uppdrag att återkoppla nätverk % av medlemmarna arbetar och belysa vinster. arbete och resultat till sin Klart 2012 systematiskt med sin ledningsgrupp. kompetensförsörjning utifrån ett Målgrupp: Medlemsföreträdare inkluderande synsätt. 10

12 Strategi 6 Vi samverkar för en effektiv omställning och ökad rörlighet som stödjer arbetslinjen. Gemensamt åtagande Vi samarbetar med andra medlemmar för att öka rörligheten. Styrelsens mål Vi verkar för effektiva omställningar. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 6 Aktivitet Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Ingen arbetsgivargemensam aktivitet Arbetsgivaröversyn av Arbetsgivaröversyn genomförs Trygghetsavtalet 11

13 Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Strategi 7 Vi har en lönebildning med resultatet i fokus och sätter lön och andra villkor genom dialog med chef och medarbetare. Gemensamt åtagande Vi arbetar med att utveckla lönebildningen utifrån återkommande diskussion mellan ledning och övriga chefer om kopplingen till mål, resultat och ekonomiska förutsättningar. Styrelsens mål Vi stödjer medlemmarnas ledning med att utveckla en lönebildning med resultatet i fokus. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan Stöd till lokal lönebildning Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) 7:1 Diskussion och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att utveckla lönebildningen utifrån fokus på resultat 1. Medverkan i workshops och seminarier Start 2011 Klart 2012 Uppföljning i medlemsbarometrar 50 % av de anställdas löner sätts genom lönesättande samtal. Målgrupp: Medlemmarnas ledningar Råd och stöd Utbildning Sammankallande till workshops, seminarier. 80 % av medlemmarna använder lönesättande samtal helt eller delvis vid lönesättning av de anställda. Uppföljning i sektorverksamheten Stöd till enskilda överenskommelser Ansvar Kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) 7:2 Stöd för enskilda överenskommelser diskussion kring struktur, förhållningssätt och dialog. Skapa motivation genom att belysa värdet för verksamheten och individen. Skapa struktur, förhållningssätt och dialog kring hur man kan tänka när man ingår enskilda överenskommelser. Framtagande av information Sammankallande till workshops, seminarier Medverkan i workshops och seminarier Start 2011 Uppföljning i sektorverksamheten 1 Aktiviteter pågår även inom Partsrådet Stöd till lokal lönebildning 12

14 Målgrupp: Medlemmarnas ledningar Strategi 8 Vi låter verksamhetens krav styra arbetstidens förläggning. Gemensamt åtagande Vi ser kontinuerligt över arbetstidens förläggning utifrån verksamheternas behov. Styrelsens mål Vi stödjer medlemmarna i arbetet med att anpassa arbetstidsavtalen utifrån verksamhetens krav. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 8 Stöd till arbete med verksamhetsanpassad arbetstid 8:1 Stöd till medlemmar för användning av förtroendearbetstid och utvecklande av gemensamma utgångspunkter kring arbetstid och restid. Målgrupp: Kontaktpersoner Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Initiera arbetsgivarsamverkan genom seminarier Medverkan i seminarier Start 2011 Uppföljning i medlemsbarometrar 80 % av de medlemmar som använt sig av Arbetsgivarverkets stöd i att tillämpa arbetstidsavtalen är nöjda med det stöd de fått. 13

15 Strategi 9 Vi utvecklar tillämpningen av avtalen genom arbetsgivarsamverkan. Gemensamt åtagande Vi ser över våra avtal och deras tillämpning utifrån vår verksamhets behov och samverkar kring tillämpning och utveckling. Styrelsens mål Vi stödjer medlemmarna i arbetet med att ta tillvara de centrala avtalens möjligheter lokal anpassning. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 9 Belysa hur myndigheter arbetar med tillämpning av avtal 9:1 Belysa exempel kring hur medlemmar arbetar med implementering av avtal och säkerställer deras tillämpning. Målgrupp: Kontaktpersoner Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Initiera arbetsgivarsamverkan Medverka och bidra med egna erfarenheter Start 2011 Uppföljning i medlemsbarometrar 65 % av medlemmarna är nöjda med Arbetsgivarverkets kanslis stöd i att utveckla tillämpningen av avtalen 14

16 Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten Strategi 10 och 11 Våra medarbetare och chefer tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Vi rekryterar chefer utifrån önskade ledarbeteenden och ger dom förutsättningar att utöva ledarskapet. Gemensamt åtagande Vi har en samverkan som bidrar till verksamhetsutvecklingen (10). Vi har en tydlig ledar- och medarbetarpolicy (11). Styrelsens mål Vi stödjer medlemmar i att utveckla medarbetares och chefers gemensamma ansvar för en effektiv verksamhet (10). Vi bidrar, genom arbetsgivarsamverkan, till medlemmarnas ledarutveckling (11). Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan Workshops/seminarier Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) 10:1 Se över samverkansavtalets tillämpning utifrån den arbetsgivarpolitiska strategin och tydliggöra hur det kan bidra till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. 2 Temaseminarier kring måluppfyllelse och verksamhetsutveckling Start 2011 Uppföljning i medlemsbarometrar 55 % av medlemmarna anser att de har en väl fungerande samverkan som bidrar till verksamhetsutveckling Målgrupp: kontaktpersoner Diskussioner i ledningsgruppen kring förutsättningar och tillämpning samt måluppfyllelse och verksamhetsutveckling Bidra med lärdomar (under temaseminarier) kring förutsättningar för samverkan Uppföljning i sektorverksamheten 2012 Projekt medarbetarskap Ansvar AgV kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) 10:3 Tydliggöra det statliga medarbetarskapets innebörd. Kunskapsbildning kring hur samspelet mellan chef och medarbetare Uppdragsgivare Förankringsprocess Deltagande med Styrgrupp Projektledarskap Projektdeltagare Projektdirektiv och projektplan klart 2011 Uppföljning i medlemsbarometrar 50 % av medlemmarna har fastställt en ledarprofil/policy som överensstämmer 2 Aktiviteter pågår även inom Partsrådet Stöd till lokal samverkan samt Förändring och utveckling ett konstant tillstånd 15

17 kan utvecklas. Kopplas till statens speciella förutsättningar. Målgrupp: Medlemsföreträdare projektrepresentant Återkoppling övriga medlemmar Samordning med Krus och konferens Forskningsanknytning Projektstart 2012 med verksamhetens krav 16

18 En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Strategi 13 Vi satsar på en god arbetsmiljö som bidrar till kreativa och lärande arbetsplatser. Gemensamma åtaganden Vi arbetar med att tydliggöra och utveckla hur arbetsmiljön kan bidra till hälsa, välbefinnande och verksamhetsutveckling. Styrelsens mål Vi stödjer medlemmarnas systematiska arbete med att utveckla hur arbetsmiljön kan bidra till hälsa, välbefinnande och verksamhetsutveckling (mål 13). Vi stödjer, i arbetsgivarsamverkan, medlemmarnas arbete att skapa trygga arbetsplatser (mål 14). Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 13:3 Arbetsmiljönätverket Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) 13:1 God arbetsmiljö och sambandet med verksamhetsutveckling. Kunskapsbildning med utgångspunkt i den arbetsgivarpolitiska strategin och de gemensamma åtagandena. Start 2011 Uppföljning i medlemsbarometrar 75 % av medlemmarna, som har deltagit i arbetsgivarsamverkan med att utveckla kreativa och lärande arbetsplatser, är nöjda. Målgrupp: Medlemsföreträdare 14:1 Identifiera framtida riskfaktorer och arbetsmiljöproblem samt genomföra ett organiserat erfarenhetsutbyte kring möjliga åtgärder. Exempel på riskfaktorer: Distansarbete, oreglerade arbetstider Informationssäkerhet vid hemarbete Uppdrag till arbetsmiljönätverket: Dialog med medlemmarna kring mål, behov och resultat Temadagar för återkoppling av allmänt intresse Översyn av arbetsmiljönätverket Arbetsgrupp inom arbetsmiljönätverket Återkoppling genom temadagar Medverkan i arbetsgrupper inom nätverket utifrån egna behov Dialog kontaktperson deltagare kring mål, behov, resultat och representation i nätverket Medverka i arbetsgrupp utifrån intresse Start 2011 Uppföljning i medlemsbarometrar 75 % av medlemmarna, som har deltagit i arbetsgivarsamverkan med att skapa trygga arbetsplatser, är nöjda. 17

19 Strategi 14 Vi arbetar i arbetsgivarsamverkan för att förebygga och hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Gemensamt åtagande Vi arbetar med att öka alla chefers och medarbetares förmåga att hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Styrelsens mål Vi stödjer, i arbetsgivarsamverkan, medlemmarnas arbete att skapa trygga arbetsplatser. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan Projekt Hot & Våld Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) 14:2 Utveckla arbetet mot hot, våld och andra riskfaktorer. Uppdragsgivare Förankringsprocess Styrgrupp MSB projektledare Projektdirektiv och projektplan Utvärdering presenteras på Arbetsgivarkollegiet 2012 Syfte: ta fram goda exempel på arbetet mot Deltagande med Medlemmar klar hot, våld och andra riskfaktorer. projektrepresentant. projektdeltagare En genomlysning av framgångsrika MSB Samordning med åtgärder hos medlemmarna, dels andra intressenter (ex vad gäller att förebygga dels vad AMV) gäller att hantera situationen när Forskningsanknytning den uppstått. Återkoppling övriga Sammanställning av medlemmar erfarenhetsbank och kontaktlista. 18

20 Strategi 15 Vi erbjuder medarbetarna flexibla lösningar inom ramen för verksamheternas förutsättningar och behov av utveckling. Gemensamt åtagande Vi för en dialog med våra medarbetare om hur flexibla och individanpassade lösningar kan användas för att stödja verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö. Styrelsens mål Genom arbetsgivarsamverkan bidrar vi till att skapa förutsättningar för flexibla och individanpassade lösningar. Aktiviteter i arbetsgivarsamverkan 15 Aktivitet Ansvar kansli Ansvar medlemmar Tidsplan Uppföljning (indikatorer 2011) Ingen arbetsgivargemensam aktivitet för året. Se % av medlemmarnas högsta chefer uppger att de tillämpar individanpassade lösningar för hela eller delar av sin personal. 19

21 Bilaga 2 Underlag/Arbetsmaterial ( Bruttolista ) till Plan för gemensamma aktiviteter som startar

22 Inledning För att uppfylla strategins intentioner och konkretisera arbetet med de gemensamma åtaganden som beslutades av kollegiet 2010, har medlemmarna, tillsammans med kansliet, arbetat fram ett underlag som utgörs av ett antal aktiviteter. Aktiviteterna är kopplade till åtagandena och syftet med varje aktivitet är att uppfylla åtagandet. Vid delegationernas möte i februari diskuterades och prioriterades aktiviteterna. Prioriteringarna gjordes utifrån angelägenhetsgrad. Nedan presenteras aktiviteterna i den ordning som delegationerna prioriterat, inom respektive gemensamt åtagande (1 15). De gemensamma åtagandena utgör tillsammans en uppmaning från arbetsgivarkollegiet att samtliga åtaganden är viktiga frågor att arbeta med för att uppfylla strategin, det är däremot inte möjligt att arbeta i samverkan med samtliga åtaganden samtidigt. Därför har ett antal aktiviteter valts ut av kansliet att starta upp med under Underlaget är ett arbetsmaterial och där ingår förslag på arbetsformer, ansvar för respektive aktivitet med utgångspunkt i åtagandena. De aktiviteter som inte finns upptagna i Plan för gemensamma aktiviteter som startar 2011 kvarstår i underlaget, som utgör ett underlag till höstens verksamhetsplanering och arbetet med verksamhetsplanering för Förklaringar Aktivitet Förslag på aktiviteter som arbetats fram under två workshops i januari och februari tillsammans med ett hundratal medlemsföreträdare. Aktiviteterna diskuterades och prioriterades enligt angelägenhetsgrad under delegationernas internatmöte i februari. Arbetsform/målgrupp Arbetsform När vi diskuterar arbetsformer för de olika aktiviteterna är det viktigt att se var arbetet kommer att utföras (Forum) och var ansvaret kan komma att ligga (Ansvar) se modell enligt nedan. Nätverk Sektor-/delegationsövergripande arbetsgrupp Projekt

23 3 Formella möten (sektor- och delegationsmöten) Temamöten Seminarier Virtuell kommunikation (t.ex. via medlemssidan, virtuella nätverk mm) Målgrupp Myndighetschefer Kontaktpersoner Ledningsgrupper Linjechefer

24 Aktuellt Aktivitet i HP 2011 eller underlag till HP

25 5 Prioritering: En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Strategier Gemensamma åtaganden 1. Vi ser arbetsgivarpolitiken som ett medel att utveckla verksamheten och låter den genomsyra alla verksamhetsfrågor. 2. Vi utvecklar och samordnar arbetsgivarpolitiken gemensamt i arbetsgivarsamverkan. 3. Vi bedriver en proaktiv intressebevakning som utvecklar arbetsgivarpolitiken. 1. Arbetsgivarpolitiken och HR-arbetet utgör en naturlig del i vår strategiska verksamhetsplanering 2. Vår organisation sätter av tid för gemensamma aktiviteter som stödjer strategins fem prioriteringar. 3. Vi bidrar till den arbetsgivarpolitiska intressebevakningen genom egna insatser och samverkan med kansliet och andra medlemmar. Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 1:1 Ökat fokus på arbetsgivarpolitiska frågor i Regeringskansliet Syfte: Fördjupade kunskaper i arbetsgivarpolitik och kopplingen till verksamhetsfrågorna. Målgrupp: Myndighetschef/motsvarande (I samarbete med RK:s chefsutbildning) AgV kansli HP :1 prioriterad av 5 grupper 1:2 Uppföljande utbildning/temamöten i arbetsgivarpolitik HP 2011 Arbetsgivarrollen och arbetsgivarpolitiken Syfte: Kontinuerlig utbildning i arbetsgivarpolitik och kopplingen till verksamhetsfrågorna. Ge stöd till chefer på alla nivåer i arbetsgivarrollen, skapa en chefsidentitet, samt att tydliggöra vad som ingår i arbetsgivarrollen. Utveckla hur HR kan stödja chefen i ett tidigt skede Kansliets kommentar: I chefsbarometern anges stöd till arbetsgivarrollen som ett av de viktigaste prioriteringsområdena. Bjuda in myndighetschef/motsvarande till sektor/delegation Målgrupp: ledningsgrupper, chefer på alla nivåer Chefsutbildning (Jfr 10:2) Temadagar Mentorprogram Målgrupp: kontaktpersoner: Temadagar för HR hur stödja chefer på alla nivåer? Erfarenhetsutbyte för HR från andra arbetsmarknadssektorer Kompletterande former: Frukostseminarier Webbmöten Workshops Utbildningsmodul PPT Strategin AgV kansli AgV kansli AgV kansli

26 6 Syfte: Skapa draghjälp, förståelse och know how kring arbetet utifrån den arbetsgivarpolitiska strategins prioriteringar och gemensamma åtaganden. Sektormöten, temadagar inom sektorn 1:2 prioriterad av 5 grupper 1:3 Verka för att regeringens uppföljning omfattar arbetsgivarpolitiken och förtydligar den arbetsgivarpolitiska styrningen Syfte: Med utgångspunkt i den arbetsgivarpolitiska delegeringen skapa tydlighet vad gäller regeringens respektive myndigheternas ansvar för styrning, samordning och uppföljning samt utveckla dialogen mellan RK och myndigheterna Vad kan vi själva svara för i arbetsgivarsamverkan Vad efterfrågar vi av regeringen, RK och andra aktörer (t.ex. e- delegationen)? Ej kontroll och siffror utan fokus på dialog utifrån verksamhet, arbetsgivarpolitiska förutsättningar samt klargörande av orsak/verkan Chefskontrakt mellan regering och myndighetschef/motsvarande Arbetsgrupp myndighetschefer och kontaktpersoner i samverkan med Krus, ESV och Statskontoret (Se punkt 2:2) och med stöd av AgV kansli. Kansliets kommentar: Arbetsgivarverkets kansli har påbörjat en dialog med RK AgV kansli HP 2011 Kansliets kommentar: Departementens myndighetsansvariga huvudmän och handläggare behöver också informeras om arbetet utifrån den arbetsgivarpolitiska strategin Resultatdialogen ska fokusera på en kvalitativ dialog kring våra strategiska prioriteringar i syfte att värna den arbetsgivarpolitiska delegeringen Introduktion AgV kansli 1:3 prioriterad av 5 grupper

27 Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 2:1 Utveckla en modell för att belysa exempel från verksamheten Syfte: Utveckla en ändamålsenlig modell för att arbeta med goda exempel i samverkan. Alternativ 1: Konsult får i uppdrag att utveckla en AgV kansli/alt. En avstämning bör ske inom vilka områden goda exempel ska tas fram (utifrån strategins fem prioriteringar). modell. Alternativ 2: intresserad medlem Idébank av exempel på medlemssidan Medlem tar initiativ till nätverk, Information om pågående nätverk etc. på Arbetsgivarverkets hemsida. workshops eller seminarier för att tillsammans utveckla en modell. Kansliets kommentar: Det finns ett stort behov att skapa lärdomar från verksamheten, men det är också viktigt att inte värdera rätt eller fel. Ett förslag är att börja inom området kompetensförsörjning och att medlemmarna själva tar ansvar för innehåll, kvalitet och uppdatering. 2:1 prioriterad av 2 grupper 2:2 Tema Samverkan med Krus, ESV och Statskontoret En arbetsform Krus, ESV och Statskontoret har viktiga ansvarsområden som tangerar Arbetsgivarverkets uppdrag, t.ex. vad gäller värdegrund, statstjänstemannarollen och verksamhetsstyrning. Syfte: Tillsammans tydliggöra de olika uppdragen och systematiskt samverka kring dessa. 2:2 prioriterad av 1 grupp 2:3 Arbetsgivarpolitiskt nätverk för myndighetschefer el. motsvarande Verksamhet och arbetsgivarpolitik Syfte: Skapa kunskap och utbyta erfarenheter kring samband mellan verksamhet och arbetsgivarpolitik. Dialog och tydliggörande av de förvaltningspolitiska förutsättningarna. RK m.fl. kan bjudas in. Omvärlds- och intressebevakning Deltagande i befintliga nätverk (SUHF, länsstyrelserna, Sundsvall.) Syfte: Viktigt för att få uppdatering utifrån omvärldsbevakningen Kansliets kommentar: Enligt chefsbarometern är det en tredjedel av myndighetscheferna Modellen läggs in på hemsidan för att medlemmar ska kunna ta fram egna exempel Samverkansgrupp Konferens/seminarium tillsammans med, t ex Krus resp. ESV och Statskontoret Kansliets kommentar: 2:2 är även en arbetsform, den återfinns under respektive aktivitet där det ses som relevant. Målgrupp: Myndighetschefer/motsvarande AgV kansli Prioriteras 2012 En arbetsform som kan tas med i andra aktiviteter AgV kansli VP 2011 (?)

28 8 som anser att AgV väsentligt bidrar till deras verksamhetsutveckling. Samtidigt anges att det är ett viktigt prioriteringsområde. Vad är det vi kan bidra till? Här ser kansliet ett behov av dialog. Enligt servicebarometern vill kontaktpersonerna vara med i ett arbetsgivarpolitiskt forum tillsammans med sina myndighetschefer. Se punkt 1:2 samt punkt 3 Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 3:1 Forum för en kontinuerlig och proaktiv omvärlds- och intressebevakning Syfte: Fånga upp och belysa viktiga frågor för arbetsgivarsamverkan. Dessa bör inbegripa externa aktörer, t.ex. SCB. Analys av data utifrån t.ex. ett nationalekonomiskt perspektiv. AgV kansli HP 2011 Kansliets kommentar: Intressebevakningen omfattar varje prioritering i den arbetsgivarpolitiska strategin. Varje viktig händelse i omvärldsbevakningen behöver prövas mot hur den påverkar våra arbetsgivarpolitiska prioriteringar. Ett omvärldsbevakande nätverk, sammansatt av olika medlemmars representanter, vars roll är att bevaka och analysera det som händer i omvärlden. Forum (fysiska och virtuella), utifrån aktuella frågeställningar; workshops; sektoröverskridande temamöten; blogg på nätet Se respektive prioritering, samt 2:3

29 9 Prioritering: Verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Strategier 4. Vi attraherar kompetenta medarbetare genom intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och attraktiva anställningsvillkor 5. Vi tillvaratar och utvecklar den kompetens som verksamheten kräver genom strategisk kompetensförsörjning och ett inkluderande synsätt 6. Vi samverkar för en effektiv omställning och ökad rörlighet som stödjer arbetslinjen Gemensamma åtaganden 4. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. 5. Vi bedriver ett systematiskt arbete med att identifiera och följa upp verksamhetens kompetensbehov. 6. Vi samarbetar med andra medlemmar för att öka rörligheten. Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 4:1 Metodutveckling av arbetet med att bli mer attraktiv som HP 2011 arbetsgivare Syfte: Att skapa en gemensam utgångspunkt och att identifiera vad som gör staten och/eller den enskilda myndigheten attraktiv som arbetsgivare. Ex: Olika målgruppers syn på vad som är en attraktiv arbetsgivare och meningsfullt arbete Tandemrekrytering som verktyg (arbete på orten till medföljande make/maka) Synen på statstjänstemannarollen en rekryteringsfördel? Sociala medier rekryteringsverktyg och konkurrensfördel? Målgrupp: Medlemsföreträdare Medlemssammansatt projekt/nätverk Återkoppling till sektorer Modul, medlemssidan Alternativ: Eget arbete inom sektorn utifrån behov, (DV och UH har uttryckt stort behov) AgV kansli/intresse rad medlem AgV kansli Tex Skatteverket behov av att stämma av detta med Skatteverket Kansliets kommentarer: Viktigt att samarbeta med Krus utifrån deras arbete bland annat med statstjänstemannarollen och värdegrunden. En undersökning kring nyanställdas uppfattning om attraktiva arbetsgivare ska påbörjas under våren. Viktigt att betona myndigheternas eget arbete i denna fråga, kanske inte i första hand ett område för arbetsgivarsamverkan i sektorarbetet utan i andra former. 4:1 prioriterad av 4 grupper

30 10 4:2 Gemensamma marknadsföringsåtgärder på både den svenska och den globala arbetsmarknaden Gemensamt men myndighetsspecifikt, ex i form av mässa kring spännande verksamheter Gör det statliga förmånspaketet mera känt 4:2 prioriterad av 2 grupper Kontakt /mafö på utbildningsinstitut (universitet/högskolor) Mässa Intresserad medlem i samverkan Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 5:1 Strategisk kompetensförsörjning Kunskapsbildning Syfte: Kunskapsbildning kring systematisk och strategisk Arbetsgrupp från alla sektorer (i samverkan med universitet). Intresserad medlem med kompetensförsörjning Kunskapsbildning kring olika metoder utifrån olika förutsättningar stöd av AgV kansli Kommer på sikt att bli aktuellt när arbetet med Kunskapsbildning kring hur arbetet med kompetensanalys kan systematiseras Översyn av regelverk och riktlinjer framtagande av kunskapsbas Synen på statstjänstemannarollen viktig grund för kompetensförsörjningen och en del av det långsiktiga tänket i att bli en attraktiv arbetsgivare, se även 4:1 Koppling av kompetensförsörjningen till det som sker i omvärlden och arbetet med verksamhetsplaneringen Forskningsanknytning Konsultstöd i form av ramavtal 4:1 har kommit igång. Kompetensutveckling inom strategisk verksamhetsplanering Syfte: Höja kompetensen inom strategisk verksamhetsplanering. Vad innebär det rent konkret att arbeta strategiskt? Hur får man långsiktighet? Tydliggöra verktygen till en tydlig arbetsgivarpolitik Värdegrundsarbete Syfte: Hur utveckla en värdegrund med Krus värdegrund som bas eller hur inlemma Krus värdegrund i den egna? Kontinuerligt pågående i takt med att nya statstjänstemän anställs. Målgrupp: Ledningsgrupper, HRansvariga, chefer på alla nivåer: Temadag som kan resultera i nätverk med långsiktig, stegvis utveckling Seminarier/Workshops Goda exempel Tankesmedja kring metod 5:1 prioriterad av 5 grupper (kunskapsbildning) samt 2 grupper (kompetensutveckling) och 1 grupp (värdegrund)

31 11 Nr. Aktivitet Arbetsform Ansvar Aktuellt/Tidplan 5:2 Nätverk för inkluderande synsätt Syfte: Kraftsamling kring ett inkluderande synsätt, att etablera arbetssätt, modeller och att belysa vinster. Nätverk Intresserad medlem med stöd av AgV kansli HP delegation har tagit upp 5:2 som viktig för att bli en attraktiv arbetsgivare Kansliets kommentar: I chefsbarometern anges inkluderande synsätt som ett av de viktigaste prioriteringsområdena. Nr. Aktivitet Arbetsform Ansvar Aktuellt/Tidplan 6:1 Skapa förutsättningar för ökad rörlighet och alternativa karriärvägar Syfte: Att skapa gemensam kunskap och erfarenhetsutbyte kring rörlighet och alternativa karriärvägar som ett sätt att ha rätt kompetens på rätt plats och uppmuntra till ökad rörlighet. Tydliggöra möjligheter och hinder. Behov och möjligheter ser olika ut belys inom regelverkets ram Chefsbytesprogram och utbytestjänstgöring Seminarier Chefsbytesprogram AgV kansli Kansliets kommentar: Medlemmar har uttryckt behov av att hantera exempelvis produktionstoppar genom ökade möjligheter till rörlighet mellan myndigheter. De vill också ha ökade möjligheter till rörlighet på chefsnivå. Detta har tolkats som ett av huvuddragen i strategi nr 6 (samt det gemensamma åtagandet). Aktiviteten kan drivas av intresserade medlemmar men AgV kansli kan vara delaktiga i arbetet, bland annat med arbetsrättslig sakkunskap. 6:1 prioriterad av 3 grupper

32 12 Prioritering: Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Strategier Gemensamma åtaganden 7. Vi har en lönebildning med resultatet i fokus och sätter lön och andra 7. Vi arbetar med att utveckla lönebildningen utifrån återkommande diskussion mellan villkor genom dialog mellan chef och medarbetare ledning och övriga chefer om kopplingen till mål, resultat och ekonomiska förutsättningar. 8. Vi låter verksamhetens krav styra arbetstidens förläggning 8. Vi ser kontinuerligt över arbetstidens förläggning utifrån verksamheternas behov. 9. Vi utvecklar tillämpningen av avtalen genom arbetsgivarsamverkan 9. Vi ser över våra avtal och deras tillämpning utifrån vår verksamhets behov och samverkar kring tillämpning och utveckling. Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 7:1 Stöd till lokalt lönebildningsarbete HP 2011 Diskussion och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att utveckla lönebildningen utifrån fokus på resultat. Undersökning av hur lönefrågorna hanteras utanför vårt eget avtalsområde? Kunskapsbildning kring arbetet med resultatbedömning och hur sätta mål som är kopplade till individ och lön Koppling till verksamhetsanpassad arbetstid (8:1) samt arbetsgivarrollen (1:2) Arbete utifrån olika sektorers olika förutsättningar och behov Arbetsgrupp/projekt (ULL-gruppen) Kunskapsinhämtning via bl. a. seminarier/temamöten Erfarenhetsutbyte i mindre grupper inom sektorn goda exempel enligt strukturerad modell, se 2:1 Återkoppling till myndigheterna via sektorarbetet Revidering av utbildningsmaterial: AgV kansli DVD Lönebildningsmodul Diskussioner i ledningsgrupper Diskussion i ledningsgrupper hur lönen kopplas till verksamheten. Var läggs pengar i förhållande till önskat resultat hur koppla det organisatoriska resultatet till struktur, kultur och vars och ens prestation? Utveckla och diskutera BESTA Tillämpning. Kansliets kommentar Hur bidrar lönebildningen till effektivitet utifrån Stöd till diskussioner i ledningsgrupper AgV tillsammans med medlem AgV kansli AgV kansli

33 13 verksamhetsperspektivet? Är lönen det styrmedel vi vill att den ska vara? BESTA, verksamhetsanpassad arbetstid och enskilda överenskommelser behöver kopplas tydligare till lönebildningsfrågorna. 7:1 prioriterad av 4 grupper (lönebildning) samt 1 grupp (BESTA) Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 7:2 Utveckla stöd för enskilda överenskommelser Alternativ 1: Intresserad HP 2011 Skapa motivation genom att belysa värdet för verksamheten och för individen. Arbetsgrupp av intresserade medlemmar som för diskussionerna medlem/agv kansli Skapa struktur och förhållningssätt och dialog kring hur man kan tänka när man ingår enskilda överenskommelser - när är det värt priset, vad gör man och hur gör man det. genom bl. a. workshops för HR och linjechefer Kansliets kommentar Viktigt att koppla arbetet till lönebildning och verksamhetsanpassad arbetstid. Alternativ 2: Grundläggande diskussion i alla sektorer (steg 1) och temadag för alla sektorer (steg 2). AgV kansli (Hänger ihop med 15:1 som har arbetsmiljöperspektivet) 7:2 prioriterad av 2 grupper Kompletterande former: Lönehanteringssystem Medlemssidan idébank AgV kansli Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 8:1 Stöd till arbete med verksamhetsanpassad arbetstid. HP 2011 Behovet av stöd kvarstår enligt servicebarometern, trots att mycket arbete lagts ner, med handbok, policy etc.. Bland annat uttrycks behov av mer stöd till linjechefer. Vad återstår att göra? Diskussion och erfarenhetsutbyte kring problem och möjligheter. Sektordiskussioner AgV kansli Arbetstidsnätverk Temamöten Skapa gemensamma riktlinjer för användningen av förtroendearbetstid Tydliggör innebörden - definiera Skapa gemensamma utgångspunkter kring arbetstid och restid Tydliggör innebörden - definiera Alla sammanslagningar skapar behov av gemensamma utgångspunkter Öka flexibiliteten för verksamhetsanpassad arbetstid Medlemssammansatt arbetsgrupp eller nätverk, med återkoppling till sektorer Kompletterande former: Chefsavtalet Arbetstidsmodul AgV kansli sammankallar

34 14 Utveckla möjligheterna, exempelvis årsarbetstid Olika system/strukturer inom en och samma organisation skapar olika behov av avtal inom organisationen Kansliets kommentar: Enligt servicebarometern är detta ett viktigt utvecklingsområde. Det kan med fördel bedrivas tillsammans med lönebildning och enskilda överenskommelser. 8:1 prioriterad av 6 grupper Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 9:1 Belysa hur myndigheter arbetar med implementering av avtal Syfte: Belysa goda exempel kring hur myndigheter arbetar med implementering av avtal och säkerställer deras tillämpning Medlemssammansatt arbetsgrupp, där Arbetsgivarverket har en särskild roll. AgV sammankallar HP 2011 Tillämpning av modellen för erfarenhetsutbyte (se prioritering 2 om modell för framgångsanalys/goda exempel). Återkoppling av de goda exemplen (genom modellen) till myndigheterna Tvärsektoriella möten Sektormöten

35 15 Prioritering: Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten Strategier 10. Våra medarbetare och chefer tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten 11. Vi rekryterar chefer utifrån önskade ledarbeteenden och ger dem förutsättningar att utöva ledarskapet 12. Våra chefer företräder arbetsgivaren och utvecklar och tillämpar arbetsgivarpolitiken som ett medel för att nå verksamhetens mål Gemensamma åtaganden 10. Vi har en samverkan som bidrar till verksamhetsutvecklingen. 11. Vi har en tydlig ledar- och medarbetarpolicy. 12. Våra gemensamma arbetsgivarpolitiska prioriteringar är väl kända och tillämpas av alla chefer. Nr. Aktivitet Arbetsform/målgrupp Ansvar Aktuellt/Tidplan 10:1 Ett modernt samverkansavtal Syfte: Utveckla samverkansavtalets tillämpning utifrån den arbetsgivarpolitiska strategin. Tydliggörande av hur samverkan ska bidra till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling? Koppla till arbetet med offentligt etos och värdegrund Medlemssammansatt arbetsgrupp AgV kansli HP 2011 Tillämpning. (Kan kopplas till 10:3) Utveckling av arbetet med samverkansavtalet Syfte: Skapa lärdomar kring förutsättningar för samverkan hur man lägger plattformen och vilka vinsterna är med att arbeta ända ner på arbetsplatsnivå? Partsrådets utvecklingsområde har inte varit helt framgångsrikt medlemmarna har blandade erfarenheter 10:1 prioriterad av 4 grupper 10:2 Chefsutbildning i flera steg Syfte: Tydliga mål kopplat till vad vi vill uppnå arbetsgivarpolitiskt genom ledarskapet. Ex Arbetsgivarrollen och arbetsgivarpolitiken kopplat till styrning av verksamheten Förändringsledarrollen och samspelet Samverkan HR Förvaltning Certifierad chefsutbildning Coachning till ledningsgrupper Temaseminarier för chefer Samarbete mellan Krus, ESV och Arbetsgivarverket och medlemmar: Forskningsanknytning (universitet) Lärdomar från medlemmar (ex. länsstyrelserna som bedrivit en 4- dagarsutbildning gemensamt) Jfr 11:1 och 1:2 Kan kopplas till 1:2 Ag rollen i ett senare steg.

36 16 10:2 prioriterad av 3 grupper 10:3 Tydliggöra det statliga medarbetarskapets innebörd Kunskapsbildning kring hur samspelet mellan chef och medarbetare kan utvecklas för ett ökat ansvarstagande för verksamheten. Kopplas till statens speciella förutsättningar statstjänstemannarollen och myndighetsutövning. Medlemssammansatt projektgrupp i samarbete med Krus Forskningsanknutet arbete samarbete med universitet? Medlemsdrive t med AgV som stöd HP 2011 (steg 1) 10:3 prioriterad av 2 grupper 10:4 Ledarskap och medarbetarskap i samspel - Utbildningsinsatser Syfte: Framtagande av idé till hur utbildningsinsatserna för chefer respektive medarbetare kan integreras och sammankopplas för att uppnå samstämmighet och överenskommelser mellan chefer och medarbetare. Koppling till samverkansavtalet Hur ser ledarskapsprogram ut i andra arbetsmarknadssektorer? Genomlysning av forskning på området Alternativ 1: Projekt/expertgrupp från medlemmarna Alternativ 2: Erfarenhetsutbyte inom sektorverksamheten Återkoppling till samtliga sektorer Medlem Krus (steg 3 här landar arbetet med 10:3, 10:1, 11:1) Ge inspiration och stöd till arbetet med ledarskap och medarbetarskap i samspel Syfte: Att chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar för verksamheten. Ex: Att arbeta med förändringsledning Översyn av policys och avtal Konkretisering av sambandet mellan verksamhet och arbetsgivarpolitik i VP:n Identifiera vad som görs och vad som behöver göras 10:4 prioriterad av 2 grupper 10:5 Det statliga medarbetarskapet utbildning i flera steg Syfte: Tydliga mål kring vad vi vill uppnå genom medarbetaren. Ex: Statstjänstemannarollen Förvaltningskunskap Samverkan Sambandet mellan verksamhet och arbetsgivarpolitik Nätverk Seminarium Coachning till ledningsgrupper Pedagogiskt stödmaterial Se även 11:1 Samarbete mellan Krus och Arbetsgivarverket AgV kansli Krus 10:5 prioriterad av 1 grupp

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2009/99-5 Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen MISSIV DATUM DIARIENR 2009-05-29 2009/99-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att följa

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Fokus på mångfald strategisk kompetensförsörjning i staten

OM OFFENTLIG SEKTOR. Fokus på mångfald strategisk kompetensförsörjning i staten OM OFFENTLIG SEKTOR Fokus på mångfald strategisk kompetensförsörjning i staten Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-4.pdf Innehåll Sammanfattning Iakttagelser Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa 1 (36) Partsrådet, Satsa Friskt Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa Slutrapport 2 (36) Försäkringskassan lämnar härmed sin slutrapport för projektet Utveckling av lärande

Läs mer

Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2008:13 Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen Analys av redovisningar av kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2007. Juni 2008. Enheten för kompetensstöd Bengt Eriksson BESLUT DATUM DIARIENR

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Utgångspunkter för hållbart arbete 5

Utgångspunkter för hållbart arbete 5 2 Innehåll Förord 4 Utgångspunkter för hållbart arbete 5 Kompetens för konkurrenskraft och hållbart arbete 6 Helhetssyn och långsiktighet Det fackliga uppdraget Vad är kompetens 8 Individuellt och organisatoriskt

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5 2012 2014 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Om verksamhetsplanen... 8 3 Planeringsförutsättningar för Domstolsverket... 9 3.1 Uppgift och ansvarsområden... 10 3.2 Den strategiska inriktningen

Läs mer

Administrative Assessment Exercise (AAE) 2014. Ett komplext personalärende

Administrative Assessment Exercise (AAE) 2014. Ett komplext personalärende Skapat av Lotta Gustavsson UF/PA Administrative Assessment Exercise (AAE) 2014 Ett komplext personalärende Chefens stöd vid förebyggande och akut konflikt Sammanfattning Rapporten har fokus på aktörer

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av HR-funktionen Innehåll Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Revisionsfrågor... 3 1.4 Avgränsning... 4 1.5

Läs mer

En god chefsförsörjning

En god chefsförsörjning 2008:10 En god chefsförsörjning Förstudie, maj 2008 En god chefsförsörjning - förstudie I N N E H Å L L 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 1.1 VERVAS UPPDRAG...5 1.2 FÖRSTUDIENS UPPDRAG... 6 1.3 NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer