Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5"

Transkript

1 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 2 7. Metod 2 8. Projektorganisation 3 9. Iakttagelser Nuvarande system Våra synpunkter 4

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska ärendehanteringen inom. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år För den demokratiska processen är det av stor betydelse att det finns fungerande system och rutiner för uppföljning av de beslut de förtroendevalda fattar. Vi har för vår granskning gått igenom relevanta dokument och intervjuat s presidium och ansvariga tjänstemän. Vi noterar flera allvarliga brister i s ärendehantering. Vi ser sålunda att: 2. Bakgrund 3. Syfte Kommunen saknar möjligheter att direkt ur sitt diarium hämta uppgifter om pågående ärenden. Detta kan bara skötas helt genom en manuell rutin. Vi ser risker med att ärenden som aktualiseras hos enskilda förtroendevalda inte förs in i diariesystemet Vi konstaterar att kommunen inte har något system för att följa upp att och hur fattade beslut verkställs. Kommunen saknar därigenom kunskap om detta. Vi konstaterar också att de åtgärder som vidtas politiskt för uppföljning och kontroll av såväl pågående som beslutade ärenden inte vidtas inom ramen för, utan inom ramen för den styrande koalitionen. Enligt kommunallagen är det, inte en del av denna, som har ansvar för ledning, styrning, uppsikt och kontroll. Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska ärendehanteringsprocessen inom. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Politiska beslut fattas på olika nivåer inom kommunen. För den demokratiska processen är det bland annat betydelsefullt att det finns fungerande system och rutiner för ärendehantering i kommunen. Ärendeberedningen syftar till att ge fullmäktige, styrelsen och de enskilda nämnderna ett fullgott underlag för beslut samtidigt som det är en del av den förankring som är väsentlig för medlemmarnas engagemang och delaktighet i de kommunala frågorna. Styrelsen har beredningsansvaret och ett samordnande ansvar i de fall annan än styrelsen har berett ärenden, t.ex. genom att tillse att ärenden är riktigt diarieförda och hanterade. Det är också viktigt att fattade beslut kommuniceras, följs upp och blir kända i kommunen och verksamheten. Projektets övergripande syfte är att bedöma hur ärendehanteringen fungerar utifrån de regler och rutiner som finns. 1

4 Projektet olika delmål är att kartlägga och bedöma: Vilka övergripande och beslutade regler/riktlinjer finns för ärendehantering och beredningsprocessen? Hur initieras och anhängiggörs ärenden i beredningsprocessen? Hur är rutiner för diarieföring utformade och hur hanteras detta? Vilka är arbetsformerna, delegationer och verkställighet och hur är de anpassade till uppdraget? Hur förankras och kommuniceras fattade beslut? Vilka krav ställs på rapportering och uppföljning? Vad anser ledamöterna i styrelsen om beredningsprocessen inklusive beslutsunderlagen? 4. Avgränsning Granskningen har enbart omfattat s verksamhet såsom den fungerar idag. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller Gällande förvaltningsrättsliga och kommunalrättsliga krav Föreskrifter 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod Som nämnts ovan avser granskningen Rapporten är saklighetsgranskad av samtliga intervjuade. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument, såsom reglemente, delegationsordning, administrativ handbok för, arbetsmaterial om ärendeprocessen samt planerade 2

5 förändringar, blankett för medgivande att öppna personadresserad post, rutinbeskrivning för postöppning mm. Intervjuer med berörda, s ordförande, 1:e vice ordförande och andre vice ordförande samt följande tjänstemän: kanslichef, kommunjurist, kommunsekreterare samt registrator. 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lars-Åke Lundqvist, konsult under ledning av Mats Lundberg, kundansvarig för. 9. Iakttagelser 9.1 Nuvarande system Ärenden till som inkommer med post hanteras av registrator. Vid tveksamheter om ärendet är kommunalt konsulteras i första hand kommunsekreterare, kanslichef eller kommunjurist. Ärenden som inte anses behöva åtgärd redovisas till. Ärenden som inkommer via mail förs in i diariet och ärendehanteringssystemet efter initiativ av den som fått mailet. För de förtroendevalda finns möjligheter att få mail med adress Beredning av ärenden sker varje måndag av en tjänstemannagrupp, ledd av kommundirektören. I övrigt medverkar kanslichef, kommunjurist och kommunsekreterare. Kanslichefen och kommunsekreteraren har huvudansvaret för beredningen. Kommundirektör och kanslichef träffar majoritetens kommunalråd varje vecka tillsammans med berörda medarbetare för genomgång av nya ärenden mm. Ärenden går efter detta till s AU innan de behandlas i kommunstyrelse eller fullmäktige. Nya ärenden registreras i kommunens diarium och noteras dessutom på kommunens hemsida. Tidigare redovisades nya ärenden till. Denna ordning har ersatts av införande på hemsidan. Det övergripande ärendehanteringssystemet är gemensamt för hela kommunen, med undantag för bygg- och miljönämnden, som har ett eget system. Ärendehanteringssystemet innehåller en allmän del där inkommande handlingar, åtgärder och beslut noteras. Denna del är öppen för alla om inte sekretess råder för ärendet. Systemet innehåller också en personlig del där varje handläggare kan se sina ärenden med uppgifter om ärendet och de tider som gäller för varje ärende. Från och med år 2007 skannas samtliga handlingar i ett ärende in i diariet. För tiden före får handlingar tas fram manuellt. Kommunens politiska ledning en koalition mellan M, KD,FP och MP, träffas varje vecka. Med denna sker avstämning av ärenden från tjänstemannasidan. Den politiska ledningen följer också på egen hand ärenden. Dessutom sker avstämningar med ordförandena. Uppföljning av ärenden till och fullmäktige sker genom ett manuellt system som handhas av kanslienheten och görs tillgängligt i en gemensam mapp med uppdragslistor, mötesplaneringar, aktuella dokument etc som finns tillgängligt i kommunens nätverk. Genom detta system kontrolleras och följs pågående ärenden upp. 3

6 För kommunens budget sker regelbunden uppföljning genom kommunens ledningsgrupp samt genom månadsrapporter, kvartalsuppföljning samt hel- och halvårsbokslut. En rapport över ekonomin görs till varje kommunstyrelse. Expediering av fattade beslut sker på traditionellt sätt, dvs genom utdrag ur protokoll. Kommunens diarium ger inte möjlighet att på ett enkelt sätt få fram uppgifter om ej avslutade ärenden. Upphandling av ett kvalitetssystem har nyligen genomförts. Systemet ger möjlighet att lägga in ärenden och följa dessa bättre än med det manuella system som hittills använts och ersätter sålunda nuvarande det manuella systemet. Kvalitetssystemet har dock ingen direkt länk till ärendehanteringssystemet så att det är möjligt att hämta ej avslutade ärenden från ärendehanteringssystemet till kvalitetssystemet. 9.2 Våra synpunkter Vi noterar att kommunens diariesystem inte ger någon möjlighet att enkelt ta fram samtliga ärenden som är pågående hos. Detta sköts genom en manuell rutin. Det är uppenbart att ett sådant system riskerar att leda till att ärenden inte hanteras inom avsedd tid. Det är en allvarlig brist att inte med en knapptryckning kan skaffa sig kunskap om samtliga de ärenden som pågår. Även om kommunen har skaffat ett kvalitetssystem för att kunna följa upp ärenden, så kvarstår svagheten att systemet endast hanterar de ärenden som läggs in där. Kontroll att samtliga ärenden kommer in i systemet saknas. Det finns också risker då ärenden aktualiseras hos enskilda förtroendevalda. Även om det återkommande påminns på förtroendemannautbildningar och på annat sätt att ärenden som skickats till enskild förtroendevald skall diarieföras, ser vi att ärenden som borde föras in i diariesystemet kan komma att hamna utanför. Vi konstaterar också att något system för att säkerställa att fattade beslut genomförs inte finns. Vi har i samband med annan granskning i Värmdö kunnat konstatera att det inte alls kontrolleras att kommunens policybeslut, som också skall gälla bolagen, faktiskt beslutas i den ordning som gäller för bolag. Det förefaller dock som om besluten efterlevs, men detta beror ju inte på att ägaren/kommunen kontrollerar att så sker och att respektive beslut får en formellt korrekt grund, utan är en följd av att bolagen lojalt rättar sig efter kommunens beslut, trots att dessa inte generellt tagits av respektive bolagsstämma och alltså inte är formellt gällande för bolagen. Om detta förhållande är uppenbarligen kommunen ovetande. Kontrollsystem för att följa upp att fattade beslut verkställs på sätt och i tid som överensstämmer med den politiska viljan måste finnas. Även om Värmdö inte är någon stor kommun och det kan antas att kunskapen om ärenden både hos de förtroendevalda och hos allmänheten är god, liksom att bevakning av lokalpress ytterligare kan bidra till uppföljning av fattade beslut, torde det i första hand gälla för mer omfattande ärenden eller ärenden som väcker allmän uppmärksamhet och inte generellt för samtliga ärenden. Det är s ansvar att se till att system för uppföljning finns. Kommunallagen ålägger ett ansvar för styrning, ledning, uppsikt och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen är också ansvarig för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Att det då saknas system för uppföljning av fattade beslut är en är en allvarlig brist och innebär ju att saknar kunskap om att och hur fattade beslut verkställts. 4

7 Vi noterar också att de åtgärder som vidtas politiskt för att följa och följa upp ärenden både pågående och beslutade, sker inom ramen för den politiska majoriteten. Ansvaret för ledning och styrning åvilar dock hela, inte bara majoriteten. De uppföljningar som görs borde därför ske i, inte enbart i majoriteten. Att såväl majoritet som opposition kan ha anledning till rent politiska överläggningar i konkreta ärenden är en helt annan sak. Också här gäller kommunallagens krav på styrning, ledning, uppsikt och kontroll av den samlade kommunala organisationen hela, inte bara en del. KPMG, dag som ovan Lars-Åke Lundqvist Konsult Mats Lundberg Kundansvarig 5

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Östersunds kommun. Granskning av protokoll. Augusti 2014

Östersunds kommun. Granskning av protokoll. Augusti 2014 Östersunds kommun Granskning av protokoll Augusti 2014 Innehåll 1. ammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 ppdrag och revisionsfrågor... 2 2.2 Metod och avgränsning... 2 2.2.1 Metod... 2 2.2.2 Avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer