Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar"

Transkript

1 Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfrågor Revisionsmetod och avgränsning Uppföljning av granskningen Förutsättningar Granskningsresultat Kommentarer Översiktlig granskning av styrelsens beredningsprocess Beskrivning av processen Kommentarer Landstingets hantering av allmänna handlingar Beskrivning av handlingshantering inom landstinget Kommentarer av 11

3 Sammanfattning Med utgångspunkt från den granskning som genomfördes 2008 kan jag konstatera att det har skett en positiv utveckling av de administrativa rutinerna inom ärendehanteringen inom landstinget. Det finns utarbetade och fastställda arbetssätt för de olika delarna i beredningsprocessen som jag bedömer vara genomtänkta och ändamålsenliga. Den Ärendehandbok som har fastställts av fullmäktige innebär en utveckling inom ett flertal områden som var föremål för synpunkter vid den förra granskningen. Dessutom kommer man inom kort att starta upp det ärendehanteringssystem som man har hållit på att utveckla under en längre tid. Sammantaget innebär dessa åtgärder att kontrollen över ärendehanteringen/beredningsprocessen/ uppföljning och verkställighet av beslut inom både förvaltning och politiken har och kommer att förbättras betydligt. Dock kommer det att krävas stora informations och utbildningsinsatser för samtliga berörda inom landstinget för att systemet skall fungera på det sätt man avsett. Landstingsstyrelsen har tillsammans med den centrala administrativa enheten en nyckelroll in denna utvecklingsprocess. När det gäller landstingets hantering av handlingar bedömer jag att det i stort fungerar väl för de myndigheter som hanterar handlingar i det gemensamma registreringssystemet. Rutinerna för registrering och utlämning av allmänna handlingar fungerar väl och i enlighet med lagstiftningen. När det gäller hanteringen av hemliga handlingar anser jag att det sker på ett korrekt sätt och i enlighet med fastställda rutiner. Dock kan jag konstatera att ett flertal registratorer upplever att det finns brister i hanteringen av e-post. Ett problem är de s.k. klinikdiarierna. Det finns ingen koppling mellan dessa och landstingets gemensamma registreringssystem. Det finns heller inget kontrollsystem som säkerställer att handlingshanteringen inom dessa enheter sker i enlighet med lagstiftning och av landstinget fastställda rutiner. Det saknas en övergripande funktion som har ansvar och kontroll över landstingets totala handlingshantering. Det innebär att ingen kan uttala sig om kvaliteten och omfattningen av landstingets totala handlingshantering. Min uppfattning är att det måste finnas en funktion, förslagsvis inom den centrala administrativa enheten, som får ett uttalat ansvar för detta. 3 av 11

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Revisorerna i landstinget Dalarna genomförde 2008 en granskning i syfte att bedöma ändamålsenligheten i verkställighet och återrapportering av beslut i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Granskningen visade att det förekom brister i beslutens tydlighet, verkställighet och återrapportering. Den praktiska och formella hanteringen av ärendeberedningsprocessen är en viktig del i landstingets politiska verksamhet. Beredningsprocessen skall utformas så att den dels möter de förtroendevaldas krav på kvalitet och omfattning av beslutsunderlagen, dels skall beredningsprocessen fungera på ett praktisk och ändamålsenligt sätt för förvaltningen. I Offentlighets och sekretesslagen finns bestämmelser om hur myndigheter skall hantera allmänna handlingar, den s.k. offentlighetsprincipen. Syftet med offentlighetsprincipen är att främja ett fritt meningsutbyte och ge en allsidig information om myndigheters verksamheter till medborgarna. Syftet med granskningen är att dels att översiktligt bedöma om de åtgärder styrelsen vidtagit efter granskningen 2008 har lett till en positiv utveckling när det gäller verkställighet och uppföljning av beslut. Vidare skall granskningen översiktligt bedöma om de rutiner och arbetssätt som tillämpas i landstingsstyrelsens ärendeberedningsprocess är ändamålsenliga. Slutligen skall granskningen bedöma om landstingets arbetssätt för hantering av allmänna handlingar är korrekt och i enlighet med offentlighets och sekretesslagstiftningen. 1.2 Revisionsfrågor Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Har de synpunkter som lämnats i granskningsrapporten 2008 kring verkställighet av beslut lett till avsedd effekt? Är landstingsstyrelsens rutiner och arbetssätt kring hantering av allmänna handlingar korrekt i enlighet med offentlighets och sekretesslagens regelverk? 4 av 11

5 Kontrollmål/granskningsmål Vilka åtgärder har styrelsen vidtagit i syfte att säkerställa en högre effektivitet och ändamålsenlighet i ärendehantering, tydligare beslut och återrapportering? Har dessa åtgärder medverkat till att avhjälpa de brister som observerades i 2008 års granskning? Finns det fastställda rutiner för ärendeberedning inom landstingsstyrelsens ansvarsområde och är dessa ändamålsenliga Registreras/förvaras allmänna handlingar på ett korrekt sätt inom landstingsstyrelsen och de övriga nämnder? - Hur hanteras e-post inom landstinget? - Sker utlämning av handlingar på ett korrekt sätt inom landstingsstyrelsen och nämnderna? - Finns en fastställd och ändamålsenlig rutin för hantering av hemliga handlingar? 1.3 Revisionsmetod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med medarbetare inom administrativa enheten som har koppling till granskningsområdet. Vidare har avstämning skett med landstingsstyrelsens ordförande. Jag har tagit del av och analyserat styrdokument och annan dokumentation som berör granskningsområdena. Granskningen av styrelsens beredningsprocess är av övergripande karaktär. Granskningen avgränsas till administrationen i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, furutom revisionsfrågan kring hantering av allmänna handlingar som berör samtliga nämnder. 5 av 11

6 2. Uppföljning av granskningen Förutsättningar I granskningen 2008 lämnades följande åtgärdsförslag: o Samordningen av expedieringsrutinerna bör ses över för att undvika två parallella system som kan orsaka dubbla direktiv och anvisningar. o Utveckla ett gemensamt system för bevakning och återrapportering. Denna bevakning ska inordnas i landstingets internkontrollarbete. Förslagsvis kan det av landstingsdirektören upprättade systemet utvecklas och användas. o Landstingsstyrelsen ska kräva återrapportering av fattade beslut, verkställda såväl som inte verkställda. Styrelsen ska också vid varje sammanträde delges en lista över ärenden som är under bevakning. o Landstingsstyrelsen och fullmäktige ska vid utdelande av uppdrag även fatta beslut om återrapporteringsdatum, ansvarig för genomförandet och hur genomförandet ska ske. I förekommande fall ska beslutet även inkludera ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. o Protokollskrivningen i landstinget bör generellt utvecklas för att öka tydligheten, informationsvärdet och för allmänhetens förståelse för den verksamhet landstinget bedriver. Landstinget bör för fullmäktige, styrelse, samtliga nämnder och utskott ha en gemensam mall för protokollens utformning. 2.2 Granskningsresultat Kansli och informationsenheten har under 2009 upprättat en Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. Syftet med ärendehandboken är att den skall utgöra ett stöd till såväl landstingets handläggare som till landstingets förtroendevalda i nämnderna och styrelsen. Ärendehandboken är fastställd av landstingsfullmäktige. Handboken beskriver de administrativa rutiner och processer som gäller för all ärendehantering inom landstinget. Arbetet med upprättandet av ärendehandboken pågick under den tid som granskningen genomfördes I samband med att man nu kommer 6 av 11

7 att införa ett ärendehanteringssystem inom landstinget kommer delar av ärendehandboken att omarbetas. Mer om det under punkt 3. Samordningen av expedieringsrutinerna har skett. Nämndssekreteraren ansvarar normalt för att landstingsstyrelsens ärenden expedieras på ett korrekt sätt. Denne ger instruktion till annan sekreterare hur och till vem ärenden skall expedieras. Vid osäkerhet sker samråd med administrative chefen. Det finns idag ett system för bevakning av lämnade uppdrag. Ansvaret för denna bevakning ligger idag i första hand på respektive handläggare och sker manuellt. Även administrative chefen har ett övergripande ansvar att följa bevakning av ärendena som hanteras inom landstingsstyrelsen. En systematiserad bevakning av ärenden kommer att införas i det nya ärendehanteringssystemet som startas upp under Det finns dock en fastställd rutin för hantering av motioner. Det sker ingen regelmässig återrapportering av fattade beslut till landstingsstyrelsen. Detta gäller både verkställda och icke verkställda beslut. I granskningsrapporten 2008 föreslogs att landstingsstyrelsen vid varje sammanträde skulle delges en lista över ärenden som är under bevakning. Denna rutin har inte genomförts. Dock kommer det att ske i det nya ärendehanteringssystemet. I samband med att landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige delar ut uppdrag föreslogs att man även skall fatta beslut om återrapportering, ansvarig för genomförandet och hur genomförandet skall ske. Detta har ännu inte genomförts men rutinen finns beskriven i ärendehandboken och den kommer att utvecklas ytterligare när ärendehanteringssystemet införs. I granskningen har jag tagit del av ett urval protokoll från landstingsstyrelsen. Jag kan konstatera i min granskning att protokollen ännu inte har utvecklats i den riktning som föreslogs i den förra granskningen. Dock kan jag konstatera att de granskade protokollen i sig är tydliga när det gäller besluten, dvs. att det framgår vad som skall göras för att verkställa besluten på ett korrekt sätt. Däremot finns det exempel på beslut som fortfarande är knapphändiga i sin ärendebeskrivning. 2.3 Kommentarer Sammantaget kan jag dock konstatera att den administrativa utvecklingen kring de frågeställningar som redovisades 2008 har skett i en positiv riktning. Jag anser att man idag har fastställt tydliga arbetssätt och rutiner som på ett helt annat sätt än tidigare tydliggör hur ärenden skall hanteras för att dels möta de förtroendevaldas krav på information och kontroll, dels för att få en välorganiserad ärendehantering inom landstingets förvaltning. Det nya 7 av 11

8 ärendehanteringssystemet utgör grunden för att åtgärda de tidigare redovisade bristerna. Det gäller dock att landstingets samtliga medarbetare följer de mallar och instruktioner som gäller för detta system. Om inte, kommer problemen att kvarstå. Det måste finnas en tydlighet från både den politiska ledningen och förvaltningsledningen att landstingets ärendehantering skall ske på det sätt fullmäktige fastställt i Ärendehandboken. Därför är det av mycket stor vikt att tillräckliga resurser läggs på utbildning av samtliga medarbetare som berörs av den administrativa ärendehanteringsprocessen. 3. Översiktlig granskning av styrelsens beredningsprocess 3.1 Beskrivning av processen I ärendehandboken som upprättades 2009 redovisas principerna för beredningsarbetet inom landstingets samtliga nämnder och styrelser. Samtliga ärenden som skall hanteras av landstingsstyrelsen kommer efter registrering till administrative chefen. Denne har att fördela ärendena på handläggare inom den centrala förvaltningen eller till förvaltningschefen i de övriga förvaltningarna. Denne i sin tur har att fördela uppdragen på lämplig handläggare. Vid tveksamheter sker samråd med bitr. landstingsdirektören alt. landstingsdirektören. I samband med att ärenden fördelas lämnas också vid behov direktiv för handläggningen. Direktiven är ofta i form av tidplaner för när ärendet skall åter till kansliet för fortsatt beredning gentemot politiken. Det finns en fastställd tidplan för stoppdatum för ärenden som skall behandlas i AU/LS/LF När handläggaren har lämnat sitt beredningsunderlag(beredningsmemorial) till kansliet sker en regelmässig avstämning/kvalitetskontroll av administrativa chefen och landstingsjuristen. Dessa har möjlighet att lämna tillbaka beredningsunderlaget till handläggare för omarbetning/justering i de fall man gör bedömningen att det krävs. Sedan denna avstämning skett lämnas ärendet till den s.k. kansliberedningen. Kansliberedningen är en gång per vecka. I kansliberedningen ingår administrative chefen, landstingsdirektören, bitr. landstingsdirektören, landstingsjuristen, nämndssekreterarna och sekreterare. Den administrativa chefen håller också regelmässigt möten med landstingsdirektören och den biträdande landstingsdirektören för avstämning av aktuella ärenden. Kansliberedningens uppgift är att stämma av beredningsunderlagen inför den formella ärendeberedningen med landstingsråden. Ärendeberedningen med landstingsråden är en gång per vecka. I ärendeberedningen som sker 8 av 11

9 regelmässigt medverkar, förutom landstingsråden i majoriteten, även landstingsdirektör, administrativa chefen, landstingsjuristen, nämndsekreterarna samt sekreterare. På ärendeberedningsmötet formulerar den politiska majoriteten förslagen till beslut i de olika ärendena. Direkt efter ärendeberedningsmötet hålls vissa veckor en s.k. au -beredning. På detta möte medverkar oppositionen. Därefter hålls formella au -sammanträde inför lanstingsstyrelsens sammanträde. Landstingets registreringssystem/diariesystem PACT som har använts under flera år har utvecklats med en ärendehanteringsfunktion. Denna funktion skall stödja den utvecklade ärendehanteringsprocess som beskrivits ovan. En central del i ärendehanteringssystemet är att det finns fastställda mallar för handläggarnas beredningsunderlag. I det nya systemet har man sett över och utvecklat dessa mallar. Ärendehanteringsfunktionen kommer att testas i inom kultur och bildningsförvaltningen inom kort. Målsättningen är därefter att införa systemet inom samtliga nämnder och styrelser inom landstinget Dalarna. 3.2 Kommentarer Landstingsstyrelsens beredningsprocess har utvecklats sedan Beredningsprocessen i nämnder och styrelser ägs av dess ordförande. Detta mot bakgrund av att ordföranden är den som utfärdar kallelsen till sammanträdet. Det är då väsentligt att rutinerna för hur ärenden hanteras utgår från ordförandens önskemål och behov. Den nu redovisade beredningsprocessen inom landstingsstyrelsen har utvecklats med utgångspunkt från ordförandens önskemål och behov att förbättra kontrollen och effektiviteten i ärendehanteringen. Min bedömning är att beredningsarbetet är väl organiserat. Systemet medger en hög grad av kontroll över vilka ärenden som behandlas/ skall behandlas. Politiken kommer in i ärendehanteringen på ett tidigt stadium och kan därigenom göra prioriteringar i ärendehanteringen. Det system man nu arbetar efter följer den ärendehandbok som upprättades Ärende handboken kommer dock att omarbetas så att det skall passa det nya systemet. Granskningen visar dock att det finns brister i följsamheten mot de fastställda rutinerna i Ärendehandboken. Då det nya ärendehanteringssystemet skall införas full ut är det av mycket stor vikt att samtliga handläggare agerar utifrån det fastställda regelverket. Man skall inte acceptera att någon arbetar med egna system. Det i sin tur kräver att samtliga förvaltningar och dess handläggare utbildas i det nya systemet. 9 av 11

10 4. Landstingets hantering av allmänna handlingar 4.1 Översiktlig beskrivning av handlingshanteringen inom landstinget Landstinget har ett gemensamt registreringssystem, PACT. Varje nämnd/myndighet registrerar/diarieför sina handlingar i detta system. Dessa myndigheter finns spridda geografiskt inom landstinget i Dalarna. Det finns 12 registratorer som ansvarar för att registrering sker på respektive nämnd/myndighet. Diariet är sammankopplat sedan en tid tillbaka, vilket innebär att huvudregistrator på centralförvaltningen har möjlighet att följa landstingets övriga diarier. Detta gick inte tidigare utan varje nämnd/myndighet levde sitt eget liv. Detta innebär att de olika registratorerna kan täcka upp för varandra vid frånvaro. Registratorn i central förvaltning har en samordnande roll för landstingets samtliga registratorer. Registratorsgruppen träffas regelbundet för gemensamma diskussioner kring utveckling av handlingshanteringen. Registratorerna har 2011 upprättat en handbok Post och diariehantering inom Landstinget Dalarna. Handboken beskriver på ett tydligt sätt handlingshanteringen från inkommande handling till utlämnande av handling. Handboken är distribuerat till samtliga verksamheter inom landstinget. Den finns också utlagd på landstingets intranät. Det finns också s.k. klinikdiarier inom ett flertal verksamheter inom landstinget. Detta innebär att man för en begränsad verksamhet har ett eget diarium. Dessa diarier är inte kopplade till landstingets centrala diariesystem. Huvudregistratorn inom central förvaltning har ingen kontroll över vad som registreras i dessa verksamheter. I Offentlighets och sekretesslagen 4 kap 2 finns en regel om att varje myndighet skall upprätta en beskrivning som ger information om myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar. Detta kan lämpligen ske i en s.k. dokumenthanteringsplan. I landstinget finns en fastställd instruktion som föreskriver att samtliga myndigheter skall upprätta en dokumenthanteringsplan utifrån en fastställd mall. Granskningen visar att det saknas i ett flertal av landstingets myndigheter. I granskningen har jag också gjort avstämningar med registratorer på olika verksamheter inom landstinget. Man upplever att det är bra att man har ett gemensamt diarium. Det minskar sårbarheten vid frånvaro. 4.2 Kommentarer Landstingets organisation är stor, den är spridd och det sker ofta organisatoriska förändringar som innebär svårigheter att hålla samman 10 av 11

11 landstingets handlingshantering. Det innebär att ju längre man kommer ut i organisationen ju svårare är det att kunna kontrollera om handlingshanteringen är korrekt. Ett exempel är de s.k. klinikdiarierna som ligger utanför huvudregistratorns kontroll. Granskningen visar också att det inte finns någon annan kontrollfunktion som skall säkerställa att handlingshanteringen sker på ett korrekt sätt i dessa diarier. En generell uppfattning hos de intervjuade registratorerna ute i verksamheterna som är anslutna till landstingets diariesystem, är att man i stor omfattning får in de handlingar som skall registreras. Det gäller både inkommande och utgående handlingar. Däremot finns det en stor osäkerhet när det gäller hantering och registrering av e-posthandlingar. Enligt de intervjuade registratorerna utanför central förvaltning, är det sällan e-posthandlingar lämnas till registratorn för diarieföring. I handboken för post och diariehanteringen framgår hur allmänna handlingar i form av e-post skall hanteras. E-posthandling som fyller kriterierna för allmän handling skall registreras alternativt förvaras i enlighet med offentlighets och sekretesslagens regler. Min uppfattning är att handlingshanteringen inom centralförvaltning och inom landstingets centrala diariesystem fungerar på ett bra sätt vad gäller registrering och utlämning av allmänna handlingar. Registratorn i central förvaltning upplever att förtroendevalda och förvaltningen har respekt för regelverk en i offentlighets och sekretesslagstiftningen. Ett problem är dock att det inte finns en övergripande funktion som har ansvar och kontroll över den totala handlingshanteringen inom hela landstinget. Då tänker jag på de s.k. klinikdiarierna och även de allmänna handlingar som hanteras inom sjukvårdens journaler., Min uppfattning är att denna funktion måste finnas. Lämpligt är att man upprättar samordnade dokumenthanteringsplaner för samtliga verksamheter som gör det möjligt för den centralt placerade administrativa enheten att ha en samlad kontroll över landstingets totala handlingshantering. Slutligen anser jag att man inom detta område ständigt måste kompetensutveckla både förvaltningen och de förtroendevalda för att landstinget skall ha en god offentlighetsstruktur inom samtliga verksamhetsområden. 11 av 11

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård

Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård 1(3) Datum Diarienummer RS130077 Regionens revisorer Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård Regionsstyrelsen vill härmed avge följande svar på revisionsrapporten Diariehantering

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Revisionsrapport. Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Ljusdals kommun

Revisionsrapport. Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Ljusdals kommun Revisionsrapport Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen Ljusdals kommun Margaretha Larsson, uppdragsansvarig Hans Gåsste projektledare 1 av 13 Innehåll Sammanfattande bedömning och

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Februari 2015 Beredningsprocessen Kiruna kommun Beredningsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen

Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen Revisionsrapport Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen Landstinget i Östergötland Datum 2009-01-29 Ove Axelsson, certifierad kommunal revisor Christina Norrgård Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen 154-174 Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 167 Granskning av diarieföring Diarienummer: RJL 2016/2882 Vid protokollet Beslut Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed Revisionsrapport Granskning av ärendeberedning till Direktionen Nerikes Brandkår 2014-10-22 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Metod... 4 3.2 Avgränsning... 4 4. Rutinen

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport.

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Cert. kommunal revisor Fredrik Carlsson Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Nynäshamns kommun Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Granskning av tillgänglighet och kundbemötande i de kommunala bolagen Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB Hans Gåsste Certifierad kommunal yrkesrevisor Oktober 2012

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Landstinget Dalarna Juni 2008 Hans Gåsste Tove Färje Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING...3 1.1 FÖRSLAG

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand Revisionsrapport Protokollsgranskning Mora kommun Oktober 2010 Christina Widerstrand 2010-10-18 Christina Widerstrand, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer