ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31"

Transkript

1 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET

2 Ärendehanteringsprojektet infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare och registratorer har sammanförts i samma avdelning. Tidigare var funktionerna kopplade till respektive nämnd utan övergripande samordning av arbetet. Avsaknaden av övergripande samordning innebär att ärendehanteringen har gjorts på olika sätt och därför saknas gemensamma dokumenterade rutiner för arbetet. Avsaknaden av gemensamma rutiner och införandet av den nya organisationen är faktorer som påvisar att kommunen är i stort behov av att utveckla ärendehanteringsprocessen. Ytterligare en faktor som påvisar behovet är PwC:s granskning av hur kommunstyrelsen och nämnderna utformade sina protokoll under perioden Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har en god grund för utformningen av sina protokoll, men att strukturen och informationen i protokollen behöver förbättras. Kommunstyrelsen har beviljat pengar för att delta i SIQs program och med stöd av detta utveckla en effektiv ärendehanteringsprocess.

3 Projektets syfte Syftet med att delta i SIQs benchmarkingprogram är att utveckla och dokumentera rutiner för hela ärendehanteringsprocessen från postöppning till arkivering. Rutinerna ska vara likartade oavsett var i organisationen man arbetar och vara väl kända. Rutinerna ska vara så utförligt skrivna att man kan läsa sig till hur man utför en arbetsuppgift. Slutresultatet ska bli en digital ärendehandbok där man kan söka fram alla rutiner och mallar som ingår i ärendehanteringsprocessen

4 Definition ärendehantering

5 Krav och utfästelser på projektet Avdelningens krav på ärendehanteringen: Kallelse och handlingar ska läggas ut på ikonen inom föreskriven tid En handläggare ska utses på ett ärende inom fem arbetsdagar Senast två arbetsdagar efter justering ska protokollet publiceras på webben Senast fem arbetsdagar efter justering ska beslutet skickas till berörda Externa krav: Följa styrande lagar: Offentlighets- och sekretesslagen Förvaltningslagen Kommunallagen Personuppgiftslagen Plan- och bygglagen Socialtjänstlagen M.fl. Krav från allmänheten att publicera kallelser inklusive föredragningslistor samt protokoll på kommunens hemsida. Kraven har framförts via kommunens webbaserade synpunktshantering.

6 Avdelningens krav på sektorerna: Kompletta underlag i tid Mallarna ska följas Läsbara, välformulerade och tydliga underlag Avdelningens utfästelser till kund: Hög servicenivå och gott bemötande Kvalitativt stöd i ärendehanteringsfrågor Utarbeta gemensamma mallar för handläggningsbesked, tjänsteskrivelser, protokoll mm Kontinuerlig utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden Utbildning i offentlighet och sekretess Eventuella utfästelser som kan bli aktuella i framtiden: Enbart digitala utskick Läsplattor Utbilda handläggarna i att skriva direkt i ärendehanteringssystemet

7 Krav som processen ställer på samverkande processer: Mallar ska vara enkla att ändra med avseende på den grafiska profilen. Det ska vara lätt för berörda att hitta aktuella och gällande riktlinjer och rutiner på intranätet (struktur och sökmotor) Originalen till dokumenten på intranätet ska endast vara tillgängliga för behöriga personer för att förebygga sårbarhet. Dokumenten lagras på egen filserver. Budgetprocessen Valprocessen

8 Ärendehanteringsprocessen i Leksands kommun Ta emot Bereda Vem tar emot Registrator Arkiv/ gallring Sekreterare Förtroendevald Medborgare Inkommen eller upprättad handling Öppna post Registrera/ diarieföra Utse handläggare Ärendet lämnas till handläggare för beredning Handläggare Tar emot handläggningsbesked och kopia på handling Gör upp en plan för beredningen Inhämtar de uppgifter som behövs för tjänsteutlåtandet Skriver tjänsteutlåtande och samman ställer ärende Tjänsteskrivelse skickas till sekreterare Chef Mätpunkter Chef ansvarar för att samverkan sker enligt samverkansavtalet Årlig mätning i september via e-postenkät till ordinarie ledamöter i utskott och nämnder och tjänstemän i kärnverksamheterna. Feladresserad post

9 Politisk hantering Distribuera Arkivera Protokollet läggs ut på Expediering till förslagsställaren. Beredning med ordförande i utskott eller nämnd Sammanträde i utskott eller nämnd Justering Handläggare tar emot beslutet. Svarar för eventuell uppföljning Sekreterare tar emot tjänsteskrivelse Upprättande av preliminär föredragningslista Föredragningslista upprättas. Den läggs ut på ikonen med handlingarna. Protokoll skrivs. Beslutsregistrering Expediering Handlingarna arkiveras eller gallras enligt dokumentplan. Registrera för slutförvaring Ej föranmälda Ej kompletta Antal dagar före KS som ledamöter hämtar handlingar på ikonen. Extra ärenden Antal anställda som läser snabbnytt från KS inom tre arbetsdagar. Antal dagar från justering till protokoll på webben. Antal dagar från justering till utskick till berörda.

10 Processmått och mål Mål = fet stil Mått = vanlig stil Mätmetod Mätfrekvens Ansvarig Uppföljning 1 En handläggare ska utses på ett ärende inom fem arbetsdagar. Räkna antal arbetsdagar från det att ett ärende som ska till utskott och Fyll i mall kontinuerligt. Tavlan i kopieringsrummet fylls i sista Sekreterarna Adm service En gång per kvatal kommunstyrelsen har inkommit till att en handläggare är utsedd. arbetsdagen varje månad. 2 Andel och antal ärenden i utskotten och Räkna antal ärenden vid utskicksdagen som Fyll i tavlan i kopieringsrummet en Sekreterarna Adm service kommunstyrelsen som senast på inte föranmäldes senast på stoppdagen. gång i månaden vid utskicksdag. En gång per kvatal stoppdagen inte är föranmälda. 3 Andel och antal ärenden på utskottens och Räkna antal och andel ärenden på Fyll i tavlan i kopieringsrummet en Sekreterarna Adm service kommunstyrelsens föredragningslistor som utskottens och kommunstyrelsens gång i månaden vid utskicksdag. En gång per kvatal inte är kompletta. föredragningslista som inte är kompletta. 4 Antal och andel extraärenden per Räkna antal och andel extraärenden från Fyll i tavlan i kopieringsrummet en Sekreterarna Adm service utskottsmöte/ kommunstyrelsemöte. utskicksdagen till dess att sammanträdet gång i månaden. En gång per kvatal äger rum. Mätperioden är från det att utskicket gått till dessa att sammanträdet har ägt rum. 5 Antal dagar innan kommunstyrelsens möte Räkna antal dagar från bilagan med Fyll i tavlan i kopieringsrummet Sekreterare Adm service som de förtroendevalda öppnar bilagan med handlingarna är utlagd på ikonen tills de efter varje utskick till KS. KS En gång per kvatal handlingar. ordinarie politikerna läser dem. Räkna i intervallen: 0-3 dagar, 4-7 dagar, 8-10 dagar, dagar och dagar. 6 Senast två arbetsdagar efter justering ska protokollet publiceras på webben Räkna antal dagar från justering till publicering. Fyll i tavlan i kopieringsrummet efter varje utskott/ks Sekreterarna Adm service En gång per kvatal (Gäller ej Samba) 7 Senast fem arbetsdagar efter justering ska beslutet skickas till berörda Räkna antal dagar från justering till expediering. Fyll i tavlan i kopieringsrummet efter varje utskott/ks Sekreterarna Adm service En gång per kvatal 8 Antal anställda som läser snabbnytt inom tre arbetsdagar efter publicering på webben Räkna antal anställda som läser inom tre arbetsdagar. Fyll i tavlan i kopieringsrummet efter varje publicering. Sekreterare KS Adm service En gång per kvatal

11 Resultat av enkätundersökningar med handläggare och förtroendevalda E-post enkät i Easyresearch, låg ute under nio arbetsdagar och två påminnelser skickades ut. Svarsfrekvens handläggare 80%, förtroendevalda 58% Vi har mätt i hur hög grad handläggare och förtroendevalda instämmer i olika påståenden om tjänsteutlåtanden. De förtroendevalda har även tagit ställning till olika påståenden om utskick av kallelse och handlingar samt extra ärenden. Skala 1-5 där 1 står för instämmer inte alls och 5 för instämmer helt Respondenterna har även haft möjlighet att lämna kommentarer om vad de tycker är bra och vad som kan bli bättre med det verksamhetsstöd som de får från administrativ service. Handläggarna har viktat vilka tre saker de tycker är viktigast för att de ska kunna skriva ett bra tjänsteutlåtande. De förtroendevalda har viktat vilka tre saker de tycker är viktigast för att de ska kunna sätta sig in i ett ärende och fatta beslut.

12

13 Handläggarna har tagit ställning till ett antal påståenden om tjänsteutlåtanden 5 4,5 4 3,76 4,05 3,91 4,18 4,28 3,5 3,45 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jag får i god tid reda på sista dag för inlämnande av tjänsteutlåtandet Jag meddelar alltid sekreteraren om jag inte kan lämna in tjänsteutlåtandet i tid Jag vet vad ett tjänsteutlåtande ska innehålla Jag vet alltid till vem jag ska skicka tjänsteutlåtandet Jag skriver alltid förslag till beslut i tjänsteutlåtandet I mina tjänstutlåtanden framgår det alltid att jag är handläggare

14 Handläggarna har tagit ställning till ett antal påståenden om tjänsteutlåtanden 5 4,5 4 4,07 4,07 3,62 3,9 3,5 3 2, ,5 1 0,5 0 Jag använder ett lättförståeligt språk i mina tjänsteutlåtanden Jag frågar alltid min närmaste chef om jag är osäker på vad tjänsteutlåtandet ska innehålla Jag har en mall att fylla i för tjänsteutlåtandet Jag lämnar alltid in komplett underlag i tid inför utskicket till sammanträdet (tjänsteutlåtande med eventuell utredning och bilagor). Jag vet alltid vilket utskott eller nämnd som ska fatta slutligt beslut i mitt ärende

15 De förtroendevalda har tagit ställning till ett antal påståenden om hur tjänsteutlåtandet ser ut som de får utskickat inför sammanträdet Total 5 4,5 4 4,32 4,12 3,5 3,44 3,4 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Språket i tjänsteutlåtandena är lätt att förstå Det finns alltid förslag till beslut i tjänsteutlåtandet Förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet är alltid tydligt och lätt att förstå Det finns alltid uppgift om vem som varit handläggare i ärendet

16 De förtroendevalda har tagit ställning till ett antal påståenden om tjänstemannautredningar Total 5 4,5 4 4,04 3,8 3,92 3,5 3,49 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Språket i utredningen är lätt att förstå Det finns tydliga rubriker i utredningen Det finns den information i utredningen jag behöver för att kunna ta beslut Utredningen är aldrig så bristfällig att den går tillbaka till handläggaren för komplettering

17 De förtroendevalda har tagit ställning till ett antal påståenden om utskicket av kallelsen och handlingarna som de får före sammanträdet Total 5 4,5 4,3 4 3,85 3,88 3,5 3,4 3 2,9 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kallelsen läggs alltid ut på utskottets ikon inom föreskriven tid. Handlingarna som tillhör kallelsen läggs alltid ut på utskottets ikon inom föreskriven tid. Om handlingar som tillhör kallelsen inte finns med i ordinarie utskick får jag dem i så god tid att jag hinner sätta mig in i ärendet före sammanträdet. Det händer aldrig att handlingar som tillhör ärendet läggs på bordet. Det förekommer aldrig att det saknas ett skriftligt underlag i någon ärende där beslut ska fattas.

18 5 De förtroendevalda har tagit ställning till ett påstående om det tillkommer extra ärenden som inte finns med på utskickad kallelse Det förekommer aldrig att det tillkommer extra ärenden som inte finns med på utskickad kallelse 4,5 4 3,5 3 2,5 2,48 2 1,5 1 0,5 0 Total

19 Redovisning av vad handläggare och förtroendevalda anser vara viktigast Handläggarna tycker att detta är viktigast för att kunna skriva ett bra tjänsteutlåtande: 1. Att jag vet vad ett tjänsteutlåtande ska innehålla 2. Att jag i god tid får reda på sista dag för inlämnande av tjänsteutlåtandet 3. Att jag har en mall för att skriva ett tjänsteutlåtande De förtroendevalda tycker att detta är viktigast för att kunna sätta sig in i ett ärende och fatta beslut: 1. Att skriftligt underlag aldrig saknas i något ärende 2. Att jag får kallelsen och handlingarna som tillhör kallelsen inom föreskriven tid 3. Att förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet är tydligt och lätt att förstå

20 Analys av enkätundersökningarna med handläggare och förtroendevalda Kunderna är nöjdare än förväntat med tanke på att avdelningen inte har haft några gemensamma rutiner. Detta beror förmodligen på att avdelningen har en hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot sina kunder. Avdelningen ger snabba svar och försöker alltid hjälpa till att lösa de problem som uppstår. Avdelningen har inte haft några gemensamma rutiner för ärendehanteringen, men med mycket kunskap och erfarenhet kommer man en bra bit på väg. Flera påtalar att de inte riktigt vet vilket stöd de kan vänta sig av avdelningen. Det är viktigt att avdelningen marknadsför sina tjänster, så att det blir tydligt för kunderna vilket stöd de kan vänta sig av avdelningen.avdelningen bör kanske skriva ett kort informationsblad om vad kunderna kan vänta sig. Handläggarna instämmer i mycket hög grad om att det framgår vem som är handläggare i tjänsteutlåtandena och att de i mycket hög grad skriver förslag till beslut i tjänsteutlåtandena. Detta är tvärtemot vad de förtroendevalda tycker. De ger lägst betyg till dessa påståenden.

21 Handläggarna instämmer i mycket låg grad i påståendet att de har en mall för att fylla i tjänsteutlåtanden. Det är inte så konstigt eftersom det inte finns några mallar. I ärendehanteringsprojektet ingår att ta fram mallar. De förtroendevalda tycker att handläggarna skriver ett språk som är lätt att förstå. Handläggarna har viktat påståendet som minst viktigt. Utbildning i skrivregler kommer förmodligen inte att prioriteras. De förtroendevalda är mycket nöjda med att kallelsen och handlingarna läggs ut inom föreskriven tid. Detta tyder på att handläggare och/eller sekreterare är duktiga på att planera och utföra sina arbetsuppgifter i tid. Sekreterarna tar ofta på sig rollen som pådrivare. De förtroendevalda anser att handlingar läggs på bordet allt för ofta och det ofta tillkommer extra ärenden. Vad ska vi göra åt det?

22 Ärendehanteringsprojektets fortsättning Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta fram rutiner för ärendehanteringsprocessen, det vill säga från postöppning till arkivering. Slutresultatet ska bli en digital ärendehandbok där man kan söka fram alla rutiner och mallar som ingår i ärendehanteringsprocessen. När ärendehandboken är klar kommer administrativ service att utbilda handläggare, chefer, förtroendevalda m fl. Avdelningen kommer även att utbilda nyanställda kontinuerligt. Det är viktigt att de får veta hur man ska skriva till exempel ett tjänsteutlåtande. Administrativ service fortsätter att arbeta med ärendehanteringsprojektet på fredagar. Administrativ service kommer att mäta och följa upp resultatet av ärendehanteringsprojektet för att se om det ger några resultat. Administrativ service är med i ett Dalanätverk som tar upp frågor om ärenhanteringsprocessen. Nätverket är mycket värdefullt eftersom man kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

23 Hur långt har vi kommit? Administrativ service har hittills tagit fram rutiner för: Postöppning Registrering Utse handläggare/handläggningsbesked Att vara handläggare Mall för att skriva tjänsteutlåtande Processmått och mål Enkätundersökningar med handläggare och förtroendevalda samt ett uppföljningssystem för detta.

24 Vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss arbeta och tänka på ett nytt sätt. Att arbeta med SIPOC är mycket givande. Vi har börjat tänka mer på vilka vi är till för. Vad kan kunderna vänta sig av vår avdelning och vilka krav kan vi ställa på andra avdelningar. Vi har börjat mäta. Det är mycket bra att vi kan mäta resultatet av vårt arbete och visa för andra hur vi ligger till. Vi har lärt oss mycket av andra kommuner i projektet. Det känns bra att hela avdelningen är med i ärendehanteringsprojektet.

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson 1 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 2 Begreppet Allmän handling

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Torsås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Östersunds kommun. Granskning av protokoll. Augusti 2014

Östersunds kommun. Granskning av protokoll. Augusti 2014 Östersunds kommun Granskning av protokoll Augusti 2014 Innehåll 1. ammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 ppdrag och revisionsfrågor... 2 2.2 Metod och avgränsning... 2 2.2.1 Metod... 2 2.2.2 Avgränsning...

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen ÄRENDEHANDBOK riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen Upplaga 1 Mars 2014 En organisation ett arbetssätt Du håller nu Västra Götalandsregionens första ärendehandbok i din hand. Den

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer