ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31"

Transkript

1 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET

2 Ärendehanteringsprojektet infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare och registratorer har sammanförts i samma avdelning. Tidigare var funktionerna kopplade till respektive nämnd utan övergripande samordning av arbetet. Avsaknaden av övergripande samordning innebär att ärendehanteringen har gjorts på olika sätt och därför saknas gemensamma dokumenterade rutiner för arbetet. Avsaknaden av gemensamma rutiner och införandet av den nya organisationen är faktorer som påvisar att kommunen är i stort behov av att utveckla ärendehanteringsprocessen. Ytterligare en faktor som påvisar behovet är PwC:s granskning av hur kommunstyrelsen och nämnderna utformade sina protokoll under perioden Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har en god grund för utformningen av sina protokoll, men att strukturen och informationen i protokollen behöver förbättras. Kommunstyrelsen har beviljat pengar för att delta i SIQs program och med stöd av detta utveckla en effektiv ärendehanteringsprocess.

3 Projektets syfte Syftet med att delta i SIQs benchmarkingprogram är att utveckla och dokumentera rutiner för hela ärendehanteringsprocessen från postöppning till arkivering. Rutinerna ska vara likartade oavsett var i organisationen man arbetar och vara väl kända. Rutinerna ska vara så utförligt skrivna att man kan läsa sig till hur man utför en arbetsuppgift. Slutresultatet ska bli en digital ärendehandbok där man kan söka fram alla rutiner och mallar som ingår i ärendehanteringsprocessen

4 Definition ärendehantering

5 Krav och utfästelser på projektet Avdelningens krav på ärendehanteringen: Kallelse och handlingar ska läggas ut på ikonen inom föreskriven tid En handläggare ska utses på ett ärende inom fem arbetsdagar Senast två arbetsdagar efter justering ska protokollet publiceras på webben Senast fem arbetsdagar efter justering ska beslutet skickas till berörda Externa krav: Följa styrande lagar: Offentlighets- och sekretesslagen Förvaltningslagen Kommunallagen Personuppgiftslagen Plan- och bygglagen Socialtjänstlagen M.fl. Krav från allmänheten att publicera kallelser inklusive föredragningslistor samt protokoll på kommunens hemsida. Kraven har framförts via kommunens webbaserade synpunktshantering.

6 Avdelningens krav på sektorerna: Kompletta underlag i tid Mallarna ska följas Läsbara, välformulerade och tydliga underlag Avdelningens utfästelser till kund: Hög servicenivå och gott bemötande Kvalitativt stöd i ärendehanteringsfrågor Utarbeta gemensamma mallar för handläggningsbesked, tjänsteskrivelser, protokoll mm Kontinuerlig utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden Utbildning i offentlighet och sekretess Eventuella utfästelser som kan bli aktuella i framtiden: Enbart digitala utskick Läsplattor Utbilda handläggarna i att skriva direkt i ärendehanteringssystemet

7 Krav som processen ställer på samverkande processer: Mallar ska vara enkla att ändra med avseende på den grafiska profilen. Det ska vara lätt för berörda att hitta aktuella och gällande riktlinjer och rutiner på intranätet (struktur och sökmotor) Originalen till dokumenten på intranätet ska endast vara tillgängliga för behöriga personer för att förebygga sårbarhet. Dokumenten lagras på egen filserver. Budgetprocessen Valprocessen

8 Ärendehanteringsprocessen i Leksands kommun Ta emot Bereda Vem tar emot Registrator Arkiv/ gallring Sekreterare Förtroendevald Medborgare Inkommen eller upprättad handling Öppna post Registrera/ diarieföra Utse handläggare Ärendet lämnas till handläggare för beredning Handläggare Tar emot handläggningsbesked och kopia på handling Gör upp en plan för beredningen Inhämtar de uppgifter som behövs för tjänsteutlåtandet Skriver tjänsteutlåtande och samman ställer ärende Tjänsteskrivelse skickas till sekreterare Chef Mätpunkter Chef ansvarar för att samverkan sker enligt samverkansavtalet Årlig mätning i september via e-postenkät till ordinarie ledamöter i utskott och nämnder och tjänstemän i kärnverksamheterna. Feladresserad post

9 Politisk hantering Distribuera Arkivera Protokollet läggs ut på Expediering till förslagsställaren. Beredning med ordförande i utskott eller nämnd Sammanträde i utskott eller nämnd Justering Handläggare tar emot beslutet. Svarar för eventuell uppföljning Sekreterare tar emot tjänsteskrivelse Upprättande av preliminär föredragningslista Föredragningslista upprättas. Den läggs ut på ikonen med handlingarna. Protokoll skrivs. Beslutsregistrering Expediering Handlingarna arkiveras eller gallras enligt dokumentplan. Registrera för slutförvaring Ej föranmälda Ej kompletta Antal dagar före KS som ledamöter hämtar handlingar på ikonen. Extra ärenden Antal anställda som läser snabbnytt från KS inom tre arbetsdagar. Antal dagar från justering till protokoll på webben. Antal dagar från justering till utskick till berörda.

10 Processmått och mål Mål = fet stil Mått = vanlig stil Mätmetod Mätfrekvens Ansvarig Uppföljning 1 En handläggare ska utses på ett ärende inom fem arbetsdagar. Räkna antal arbetsdagar från det att ett ärende som ska till utskott och Fyll i mall kontinuerligt. Tavlan i kopieringsrummet fylls i sista Sekreterarna Adm service En gång per kvatal kommunstyrelsen har inkommit till att en handläggare är utsedd. arbetsdagen varje månad. 2 Andel och antal ärenden i utskotten och Räkna antal ärenden vid utskicksdagen som Fyll i tavlan i kopieringsrummet en Sekreterarna Adm service kommunstyrelsen som senast på inte föranmäldes senast på stoppdagen. gång i månaden vid utskicksdag. En gång per kvatal stoppdagen inte är föranmälda. 3 Andel och antal ärenden på utskottens och Räkna antal och andel ärenden på Fyll i tavlan i kopieringsrummet en Sekreterarna Adm service kommunstyrelsens föredragningslistor som utskottens och kommunstyrelsens gång i månaden vid utskicksdag. En gång per kvatal inte är kompletta. föredragningslista som inte är kompletta. 4 Antal och andel extraärenden per Räkna antal och andel extraärenden från Fyll i tavlan i kopieringsrummet en Sekreterarna Adm service utskottsmöte/ kommunstyrelsemöte. utskicksdagen till dess att sammanträdet gång i månaden. En gång per kvatal äger rum. Mätperioden är från det att utskicket gått till dessa att sammanträdet har ägt rum. 5 Antal dagar innan kommunstyrelsens möte Räkna antal dagar från bilagan med Fyll i tavlan i kopieringsrummet Sekreterare Adm service som de förtroendevalda öppnar bilagan med handlingarna är utlagd på ikonen tills de efter varje utskick till KS. KS En gång per kvatal handlingar. ordinarie politikerna läser dem. Räkna i intervallen: 0-3 dagar, 4-7 dagar, 8-10 dagar, dagar och dagar. 6 Senast två arbetsdagar efter justering ska protokollet publiceras på webben Räkna antal dagar från justering till publicering. Fyll i tavlan i kopieringsrummet efter varje utskott/ks Sekreterarna Adm service En gång per kvatal (Gäller ej Samba) 7 Senast fem arbetsdagar efter justering ska beslutet skickas till berörda Räkna antal dagar från justering till expediering. Fyll i tavlan i kopieringsrummet efter varje utskott/ks Sekreterarna Adm service En gång per kvatal 8 Antal anställda som läser snabbnytt inom tre arbetsdagar efter publicering på webben Räkna antal anställda som läser inom tre arbetsdagar. Fyll i tavlan i kopieringsrummet efter varje publicering. Sekreterare KS Adm service En gång per kvatal

11 Resultat av enkätundersökningar med handläggare och förtroendevalda E-post enkät i Easyresearch, låg ute under nio arbetsdagar och två påminnelser skickades ut. Svarsfrekvens handläggare 80%, förtroendevalda 58% Vi har mätt i hur hög grad handläggare och förtroendevalda instämmer i olika påståenden om tjänsteutlåtanden. De förtroendevalda har även tagit ställning till olika påståenden om utskick av kallelse och handlingar samt extra ärenden. Skala 1-5 där 1 står för instämmer inte alls och 5 för instämmer helt Respondenterna har även haft möjlighet att lämna kommentarer om vad de tycker är bra och vad som kan bli bättre med det verksamhetsstöd som de får från administrativ service. Handläggarna har viktat vilka tre saker de tycker är viktigast för att de ska kunna skriva ett bra tjänsteutlåtande. De förtroendevalda har viktat vilka tre saker de tycker är viktigast för att de ska kunna sätta sig in i ett ärende och fatta beslut.

12

13 Handläggarna har tagit ställning till ett antal påståenden om tjänsteutlåtanden 5 4,5 4 3,76 4,05 3,91 4,18 4,28 3,5 3,45 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jag får i god tid reda på sista dag för inlämnande av tjänsteutlåtandet Jag meddelar alltid sekreteraren om jag inte kan lämna in tjänsteutlåtandet i tid Jag vet vad ett tjänsteutlåtande ska innehålla Jag vet alltid till vem jag ska skicka tjänsteutlåtandet Jag skriver alltid förslag till beslut i tjänsteutlåtandet I mina tjänstutlåtanden framgår det alltid att jag är handläggare

14 Handläggarna har tagit ställning till ett antal påståenden om tjänsteutlåtanden 5 4,5 4 4,07 4,07 3,62 3,9 3,5 3 2, ,5 1 0,5 0 Jag använder ett lättförståeligt språk i mina tjänsteutlåtanden Jag frågar alltid min närmaste chef om jag är osäker på vad tjänsteutlåtandet ska innehålla Jag har en mall att fylla i för tjänsteutlåtandet Jag lämnar alltid in komplett underlag i tid inför utskicket till sammanträdet (tjänsteutlåtande med eventuell utredning och bilagor). Jag vet alltid vilket utskott eller nämnd som ska fatta slutligt beslut i mitt ärende

15 De förtroendevalda har tagit ställning till ett antal påståenden om hur tjänsteutlåtandet ser ut som de får utskickat inför sammanträdet Total 5 4,5 4 4,32 4,12 3,5 3,44 3,4 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Språket i tjänsteutlåtandena är lätt att förstå Det finns alltid förslag till beslut i tjänsteutlåtandet Förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet är alltid tydligt och lätt att förstå Det finns alltid uppgift om vem som varit handläggare i ärendet

16 De förtroendevalda har tagit ställning till ett antal påståenden om tjänstemannautredningar Total 5 4,5 4 4,04 3,8 3,92 3,5 3,49 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Språket i utredningen är lätt att förstå Det finns tydliga rubriker i utredningen Det finns den information i utredningen jag behöver för att kunna ta beslut Utredningen är aldrig så bristfällig att den går tillbaka till handläggaren för komplettering

17 De förtroendevalda har tagit ställning till ett antal påståenden om utskicket av kallelsen och handlingarna som de får före sammanträdet Total 5 4,5 4,3 4 3,85 3,88 3,5 3,4 3 2,9 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kallelsen läggs alltid ut på utskottets ikon inom föreskriven tid. Handlingarna som tillhör kallelsen läggs alltid ut på utskottets ikon inom föreskriven tid. Om handlingar som tillhör kallelsen inte finns med i ordinarie utskick får jag dem i så god tid att jag hinner sätta mig in i ärendet före sammanträdet. Det händer aldrig att handlingar som tillhör ärendet läggs på bordet. Det förekommer aldrig att det saknas ett skriftligt underlag i någon ärende där beslut ska fattas.

18 5 De förtroendevalda har tagit ställning till ett påstående om det tillkommer extra ärenden som inte finns med på utskickad kallelse Det förekommer aldrig att det tillkommer extra ärenden som inte finns med på utskickad kallelse 4,5 4 3,5 3 2,5 2,48 2 1,5 1 0,5 0 Total

19 Redovisning av vad handläggare och förtroendevalda anser vara viktigast Handläggarna tycker att detta är viktigast för att kunna skriva ett bra tjänsteutlåtande: 1. Att jag vet vad ett tjänsteutlåtande ska innehålla 2. Att jag i god tid får reda på sista dag för inlämnande av tjänsteutlåtandet 3. Att jag har en mall för att skriva ett tjänsteutlåtande De förtroendevalda tycker att detta är viktigast för att kunna sätta sig in i ett ärende och fatta beslut: 1. Att skriftligt underlag aldrig saknas i något ärende 2. Att jag får kallelsen och handlingarna som tillhör kallelsen inom föreskriven tid 3. Att förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet är tydligt och lätt att förstå

20 Analys av enkätundersökningarna med handläggare och förtroendevalda Kunderna är nöjdare än förväntat med tanke på att avdelningen inte har haft några gemensamma rutiner. Detta beror förmodligen på att avdelningen har en hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot sina kunder. Avdelningen ger snabba svar och försöker alltid hjälpa till att lösa de problem som uppstår. Avdelningen har inte haft några gemensamma rutiner för ärendehanteringen, men med mycket kunskap och erfarenhet kommer man en bra bit på väg. Flera påtalar att de inte riktigt vet vilket stöd de kan vänta sig av avdelningen. Det är viktigt att avdelningen marknadsför sina tjänster, så att det blir tydligt för kunderna vilket stöd de kan vänta sig av avdelningen.avdelningen bör kanske skriva ett kort informationsblad om vad kunderna kan vänta sig. Handläggarna instämmer i mycket hög grad om att det framgår vem som är handläggare i tjänsteutlåtandena och att de i mycket hög grad skriver förslag till beslut i tjänsteutlåtandena. Detta är tvärtemot vad de förtroendevalda tycker. De ger lägst betyg till dessa påståenden.

21 Handläggarna instämmer i mycket låg grad i påståendet att de har en mall för att fylla i tjänsteutlåtanden. Det är inte så konstigt eftersom det inte finns några mallar. I ärendehanteringsprojektet ingår att ta fram mallar. De förtroendevalda tycker att handläggarna skriver ett språk som är lätt att förstå. Handläggarna har viktat påståendet som minst viktigt. Utbildning i skrivregler kommer förmodligen inte att prioriteras. De förtroendevalda är mycket nöjda med att kallelsen och handlingarna läggs ut inom föreskriven tid. Detta tyder på att handläggare och/eller sekreterare är duktiga på att planera och utföra sina arbetsuppgifter i tid. Sekreterarna tar ofta på sig rollen som pådrivare. De förtroendevalda anser att handlingar läggs på bordet allt för ofta och det ofta tillkommer extra ärenden. Vad ska vi göra åt det?

22 Ärendehanteringsprojektets fortsättning Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta fram rutiner för ärendehanteringsprocessen, det vill säga från postöppning till arkivering. Slutresultatet ska bli en digital ärendehandbok där man kan söka fram alla rutiner och mallar som ingår i ärendehanteringsprocessen. När ärendehandboken är klar kommer administrativ service att utbilda handläggare, chefer, förtroendevalda m fl. Avdelningen kommer även att utbilda nyanställda kontinuerligt. Det är viktigt att de får veta hur man ska skriva till exempel ett tjänsteutlåtande. Administrativ service fortsätter att arbeta med ärendehanteringsprojektet på fredagar. Administrativ service kommer att mäta och följa upp resultatet av ärendehanteringsprojektet för att se om det ger några resultat. Administrativ service är med i ett Dalanätverk som tar upp frågor om ärenhanteringsprocessen. Nätverket är mycket värdefullt eftersom man kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

23 Hur långt har vi kommit? Administrativ service har hittills tagit fram rutiner för: Postöppning Registrering Utse handläggare/handläggningsbesked Att vara handläggare Mall för att skriva tjänsteutlåtande Processmått och mål Enkätundersökningar med handläggare och förtroendevalda samt ett uppföljningssystem för detta.

24 Vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss arbeta och tänka på ett nytt sätt. Att arbeta med SIPOC är mycket givande. Vi har börjat tänka mer på vilka vi är till för. Vad kan kunderna vänta sig av vår avdelning och vilka krav kan vi ställa på andra avdelningar. Vi har börjat mäta. Det är mycket bra att vi kan mäta resultatet av vårt arbete och visa för andra hur vi ligger till. Vi har lärt oss mycket av andra kommuner i projektet. Det känns bra att hela avdelningen är med i ärendehanteringsprojektet.

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer. Administration, dokument- och ärendehantering Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , xx

Riktlinjer. Administration, dokument- och ärendehantering Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , xx Riktlinjer Administration, dokument- och ärendehantering Gäller fr.o.m. 2016-06-08 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-06-08, xx Administration, dokument- och ärendehantering Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Rutin för ärenden som tas upp för beslut eller beredning i sociala utskottet

Rutin för ärenden som tas upp för beslut eller beredning i sociala utskottet 2018-06-20 1 [5] Rutin för ärenden som tas upp för beslut eller beredning i sociala utskottet Kommunallagen, förvaltningslagen och socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om hur beslutsfattande inom

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Bakgrund - problembeskrivning Gällande ru,ner och mallar för tjänsteutlåtanden följs inte sam,digt som helhetsperspek,vet saknas. Orsaker: a@tyd/inställning acceptans/respekt

Läs mer

Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag

Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-05-02 97 Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2016-000415 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Information om medborgarförslag i Nykvarns kommun ANVISNING/RUTIN. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni

Information om medborgarförslag i Nykvarns kommun ANVISNING/RUTIN. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni Information om medborgarförslag i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 57 Innehållsförteckning Information om att lämna ett medborgarförslag vägledning och information till förslagsställaren...

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndadministration

Kommunstyrelsens nämndadministration Kommunstyrelsens nämndadministration Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2009-09-09 av Kommunstyrelsen 123 Senast reviderad 2015-01-14 av Kommunstyrelsen 6 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NÄMNDADMINISTRATIONEN I

RIKTLINJER FÖR NÄMNDADMINISTRATIONEN I MARKARYDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KFS 2010:70 RIKTLINJER FÖR NÄMNDADMINISTRATIONEN I MARKARYDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24, 8, att gälla fr o m 2011-01-01 1(9) Innehållsförteckning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Dagligen fattas beslut i Linköpings kommun som berör människor. företag som verkar i kommunen eller kommunens anställda.

Dagligen fattas beslut i Linköpings kommun som berör människor. företag som verkar i kommunen eller kommunens anställda. Dagligen fattas beslut i Linköpings kommun som berör människor. Det kan handla om beslut som påverkar invånare som använder kommunens tjänster, företag som verkar i kommunen eller kommunens anställda.

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende F 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 276 Reviderat 1993-05-10, 128 Reviderat 1995-02-27, 44 Reviderat 1997-06-16, 158 Reviderat 1998-12-07, 265 Reviderat 1999-02-15,

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Riktlinjer för post- och ärendehantering i Karlsborgs kommun

Riktlinjer för post- och ärendehantering i Karlsborgs kommun Karlsborgs... ' '\ 1' kommun Bilaga 12 KF 2012-03-26 Riktlinjer för post- och ärendehantering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 287.2011 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2012-03-26

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN I LERUMS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN I LERUMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN I LERUMS KOMMUN Typ av styrdokument Reglemente Datum för fastställande 2017-09-21 Beslutsinstans Kommunfullmäktige Datum för revidering 2018-12-31 Dokumentansvarig Administrativa

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Reglemente. valnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. valnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för valnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Valnämndens verksamhet

Läs mer

Samlad nämndadministration

Samlad nämndadministration Enheten demokratistöd Samlad nämndadministration Förlorad kontakt eller förbättrad kvalitet? Skövde Skaraborg Samverkan Samsyn Synergier Stolthet En hyllningsfilm till Skövdes hjältar, 4 300 anställda

Läs mer

9 oktober 2018, kl. 08:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp. Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S) Christer Niklasson (S)

9 oktober 2018, kl. 08:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp. Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S) Christer Niklasson (S) Tid och plats 9 oktober 2018, kl. 08:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp Paragrafer 269-273 Utses att justera Christer Niklasson ande Ledamöter Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S) Christer

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige: 60/2015-06-22 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar

Regler för hantering av allmänna handlingar Beslutad av: Administrativ chef : Reviderad: Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun Dokumentansvarig: Administrativa avdelningen : Regler för hantering av allmänna handlingar Regel Sätter exakta gränser

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för sociala medier. 13 Dnr 2017/00021

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för sociala medier. 13 Dnr 2017/00021 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 13 Den 2017-02-07 13 Dnr 2017/00021 Riktlinjer för sociala medier Kommunstyrelsen beslut Riktlinjer för sociala medier antas enligt

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Reglemente. överförmyndarnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. överförmyndarnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för överförmyndarnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Överförmyndarnämndens

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

Reglemente. arbetsmarknadsnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. arbetsmarknadsnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2017-02-16 18 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 april 2017 tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1 (6) 2019-01-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2019-02-14, 5 Gäller för: Socialnämnden Dokumentansvarig: Kommunsekreterare Dnr : KS2019/9-4 Reglemente för socialnämnden Postadress Besöksadress

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun

Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17, 116 Giltigt från 2019-01-01 Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunledningsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för kommunledningsförvaltningen 1 [6] Dokumenthanteringsplan för kommunledningsförvaltningen Myndighet: kommunstyrelsen Arkivansvarig: kanslichefen vid kommunledningsförvaltningen Arkivredogörare: registrator vid kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, 54. Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Totalt medelvärde per område

Totalt medelvärde per område Politikerenkät Syfte och metod Kommunens styr- och ledningssystem har utvärderats med metoden kommunkompassen. Resultatet av utvärderingen har lett till ett kvalitetsarbete inom flera utvecklingsområden.

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

1(3) KANSLIENHETEN SKRIVELSE 2017-05-12 Svar till kommunrevisionen med anledning av genomförd granskning av verkställighet av beslut Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Reglemente Fritids- och kulturnämnden

Reglemente Fritids- och kulturnämnden Reglemente Fritids- och kulturnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Reglemente fritids- och Reglemente Kf 2017-06-19, 108 Kommunfullmäktige kulturnämnden REGLEMENTE FÖR FRITIDS- OCH

Läs mer

Reglemente för gemensam Överförmyndarnämnd för Piteå och. Älvsbyns kommuner

Reglemente för gemensam Överförmyndarnämnd för Piteå och. Älvsbyns kommuner Reglemente för gemensam Överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för gemensam Överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns

Läs mer

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Kommunkontoret Upprättad Antagen Kf 1991-12-09, 27 Senast reviderad Kf 2018-12-10, 125 Dokumentet gäller för Socialnämnden Reglemente för socialnämnden VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Christofer Nilsson kommunsekreterare

Kommunala pensionärsrådet Christofer Nilsson kommunsekreterare Kommunala pensionärsrådet 2015-09-11 Christofer Nilsson kommunsekreterare Upplägg: Introduktion Genomgång av den politiska organisationen Ärenden för politiska beslut Lagar som styr oss Kommunallagen Förvaltningslagen

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden

Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden sid 1 (15) Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden KFN-2013-179 Dpl 01 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 karlstad.se Tel:

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunförvaltningen Stöd och Service Administrativa avdelningen Första giltighetsdatum: Dnr: ks

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunförvaltningen Stöd och Service Administrativa avdelningen Första giltighetsdatum: Dnr: ks DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunförvaltningen Stöd och Service Administrativa avdelningen Första giltighetsdatum:2018-05-30 Dnr: ks2018-208 Dokumenthanteringsplanen är kommunens sätt att hålla en god ordning

Läs mer

Reglemente för gemensam kostnämnd år

Reglemente för gemensam kostnämnd år REGLEMENTE 1 (5) 1 PARTER Region Uppsala, Region Sörmland och Region Västmanland, nedan kallat parterna, har inrättat en gemensam nämnd som benämns Gemensam Kostnämnd. Region Västmanland är värdlandsting

Läs mer

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Februari 2015 Beredningsprocessen Kiruna kommun Beredningsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer