Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 sid 1 (15) Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden KFN Dpl 01 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 karlstad.se Tel: Fax: - E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Allmänna handlingar Vad är en allmän handling? När är handlingen inkommen eller upprättad? Offentlig eller hemlig handling Begäran om utlämning av allmän handling Postöppning Medgivande att öppna personadresserad post Fördelning av post E-post Förvaltningsspecifika riktlinjer för svar på brev och e-post Registrering Vad ska registreras? När ska registrering ske Ärendemening Vem registrerar Förvaring av handlingar Arkivläggning/gallring Arbetsgång för kultur- och fritidsnämndens ärenden Anmälan av ärende Grovsortering Inlämning av handlingar Beredning Publicering och registrering Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Justering av arbetsutskottets protokoll Registrering och expediering av arbetsutskottets beslut Kultur- och fritidsnämnd Justering samt tillkännagivande av protokoll Registrering och expediering av nämndens beslut Verkställighet och avslut Beslutsunderlag tjänsteskrivelsen tjänsteyttrandet Tjänsteskrivelsen Förslag till beslut Tjänsteyttrandet Undertecknande Sammanträdeshandlingar Kallelse/föredragningslista Protokoll Arbetsutskottets protokoll... 14

3 sid 3 (15) 7.4 Anmälan av delegeringsbeslut Meddelanden och rapporter När nämndens beslut skiljer sig från det beredande organets förslag15

4 sid 4 (15) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Administrativ stab Karin Falch, Inledning Detta dokument är en instruktion för hur ärendeflödet inom kultur- och fritidsnämnden ska se ut. Styrdokumentet syftar till att säkerställa en effektiv och rättssäker ärendehantering samt att tillgodose medborgarnas rätt till insyn i den kommunala verksamheten. Kommunen är en offentlig förvaltning och varje nämnd är en egen myndighet. Det innebär att verksamheten i kommunen omfattas av de regler och lagar som gäller för offentliga myndigheter. Det administrativa styrdokumentet för kultur- och fritidsnämnden är en beskrivning av hur kultur- och fritidsförvaltningen ska tillämpa och arbeta efter dessa regler och lagar i det praktiska arbetet kring ärendeprocessen. Kultur- och fritidsförvaltningens administrativa stab har övergripande ansvar för att styrdokumentet ses över årligen och aktualiseras med eventuella förändringar. Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 karlstad.se Tel: Fax: - E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

5 sid 5 (15) 2 Allmänna handlingar 2.1 Vad är en allmän handling? Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och kan anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten 1. Allmänna handlingar består inte endast av pappershandlingar utan kan även vara till exempel e-post, video- eller ljudupptagningar. Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstemännens interna arbetsmaterial. Handlingar som arkiveras blir dock allmänna handlingar oavsett vad som gällt tidigare. 2.2 När är handlingen inkommen eller upprättad? En handling är inkommen när den har lämnats in till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman till handa 2. I praktiken innebär det att handlingen är inkommen så fort den är tillgänglig för kultur- och fritidsförvaltningen att ta del av. Även handling som sänts hem till en anställd eller förtroendevald anses som inkommen om innehållet rör nämndens verksamhet 3. En handling anses som upprättad när den är färdigbehandlad, när ärendet som handlingen tillhör är avslutat eller när det skickas ut från myndigheten. 4 Är handlingen arkiverad anses den som upprättad även om den inte fått sin slutgiltiga form Offentlig eller hemlig handling Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga (sekretessbelagda). Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga och att alla ska kunna ta del av dem. Handlingar där det förekommer uppgifter som är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är dock hemliga. 2.4 Begäran om utlämning av allmän handling En begäran om utlämnande av allmän handling som inte är hemlig ska behandlas skyndsamt. Om det inte föreligger uppgifter som är sekretessbelagda ska handlingen tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt i myndighetens lokaler 6. Den som begärt ut handlingen har också rätt att begära en kopia av handlingen och få den skickad till sig. Myndigheten har dock ingen skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form 7. Enligt förvaltningslagen (FL) måste en myndighet ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att ta emot och registrera allmänna handlingar samt för att ta emot framställningar om att ta del av allmänna handlingar 8. Kultur- och fritidsförvaltningen har öppet för allmänheten måndag-torsdag samt fredag TF 2:3 2 TF 2:6 3 TF 2:4 4 TF 2:7 5 TF 2:9 6 TF 2:12 7 TF 2:13 8 FL 5

6 sid 6 (15) 3 Postöppning All inkommen post ska öppnas så fort som möjligt, helst samma dag som handlingen kommer in till förvaltningen. Det gäller även personadresserad post till enskilda tjänstemän och förtroendevalda. Kultur- och fritidsförvaltningen har en central postöppning på våning 4 i Bibliotekshuset. Syftet med att ha en central postöppning är att säkerställa att all post öppnas varje dag samt att en bedömning kan göras om handlingarna ska registreras eller inte. För att posten ska komma till den centrala postöppningen ska den adresseras till kultur- och fritidsförvaltningen. All utgående post från samtliga av förvaltningens verksamheter skickas med följande avsändaradress: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet KARLSTAD Varje anställd och förtroendevald ansvarar för att post som kommit till hemadressen och som rör verksamhetens område blir öppnad och att post som ska registreras överlämnas till registrator. 3.1 Medgivande att öppna personadresserad post Personadresserad post får inte öppnas av andra utan medgivande från den som posten ställts till. Varje anställd ska därför lämna ett skriftligt medgivande så att andra kan öppna posten vid exempelvis sjukdom, semester eller då den anställde av annan anledning själv inte öppnar posten (se bilaga 1). Vid behov kan samma ordning tillämpas för de förtroendevalda så att inte heller deras post förblir oöppnad. 3.2 Fördelning av post Fördelningen av post till berörd person ska ske snarast möjligt. Handläggaren ska helst kunna ta del av posten samma dag som den kommit in. Har en handling kommit in till fel förvaltning eller tjänsteman ska den snarast, efter att den ankomststämplats, översändas till den som ska hantera ärendet. Om det är befogat ska avsändaren underrättas om att handlingen sänts vidare. 3.3 E-post Meddelanden till tjänstemännens e-postbrevlådor, som ska registreras, ska vidarebefordras till dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3, i det fall tjänstemännen inte själva registrerar i systemet. Meddelande till förtroendevaldas e-postbrevlådor ska på motsvarande sätt vidarebefordras till förvaltningens e-post: Vid tjänstemannens frånvaro ska inkommande e-post delegeras till förvaltningsbrevlådan eller till någon kollega som är på plats. Gäller frånvaron mer än en dag ska ett frånvaromeddelande läggas in där det framgår när tjänstemannen är tillbaka. Varje verksamhet ansvarar för rutiner angående hantering av e-post vid ledighet.

7 sid 7 (15) 3.4 Förvaltningsspecifika riktlinjer för svar på brev och e-post Inom kultur- och fritidsförvaltningen tillämpas allmänt regeln att brev och e-post ska besvaras inom två arbetsdagar. För pappersbrev innebär det att brevet läggs som utgående post inom två arbetsdagar. I de fall korrespondensen ingår i en process som är känd för avsändaren, till exempel en bidragsansökan, så behöver inte ett svar skickas förrän slutligt besked kan ges. Vilka processer som kan anses vara kända bör definieras i samråd mellan handläggare och chef. Övriga riktlinjer om svar och besked kan läsas i bilaga 2. I alla kommunens brev och skrivelser ska ett enkelt och tydligt språk användas. Det ska klart framgå vem som är avsändare, titel, adress, telefonnummer och e- postadress.

8 sid 8 (15) 4 Registrering Registrering av förvaltningens allmänna handlingar ger allmänheten en möjlighet att få insyn i verksamheten med stöd av offentlighetsprincipen. Genom att registrera handlingarna i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem W3D3 skapas goda förutsättningar för en effektiv och rättssäker ärendehantering. Grunderna för registrering regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 4.1 Vad ska registreras? Allmänna handlingar ska registreras så snart de inkommit eller upprättats hos förvaltningen. Offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess behöver dock inte registreras om de kan hållas ordnade så att det enkelt går att fastställa om handlingen kommit in eller upprättats. Är det uppenbart att den allmänna handlingen har liten betydelse för verksamheten behöver den varken registreras eller hållas ordnad 9. Utgångspunkten är dock att allmänna handlingar registreras eftersom det underlättar återsökning av informationen i dem samt stärker medborgarnas insyn i förvaltningens verksamhet. Det ökar också effektiviteten och produktiviteten i informations- och ärendehanteringen. Allmänna handlingar som är hemliga ska alltid registreras. När handlingen registreras ska följande uppgifter skrivas in 10 : 1. datum när handlingen kom in eller upprättades 2. diarienummer 3. avsändare eller mottagare av handlingen 4. i korthet vad handlingen rör (ärendemeningen) Om handlingen är hemlig ska punkterna 3 och 4 utelämnas eller särskiljas om dessa annars skulle röja sekretessen. Detta för att registret i övrigt ska kunna visas för allmänheten. Vid sekretess ska särskild anteckning göras om det. En sådan anteckning ska innehålla uppgift om tillämplig sekretessbestämmelse, datum då anteckningen gjordes och vilken myndighet som gjort anteckningen När ska registrering ske Ett av registreringens viktigare syften är att ge myndigheten kontroll över sina inkommande och utgående handlingar. Registrering av allmänna handlingar ska därför ske utan dröjsmål, vilket normalt innebär att handlingarna registreras dagligen. 4.3 Ärendemening Ärendemeningen ska så väl som möjligt täcka ärendets huvudsakliga innehåll. Den ska innehålla bra sökord, men inte vara för lång. Den ska fungera som rubrik i tjänsteskrivelser, kallelser, protokoll etc. Förkortningar och interna arbetsnamn bör inte användas. Handläggare och registrator samråder om ärendemeningen. 9 OSL 5:1 10 OSL 5:2 11 OSL 5:5

9 sid 9 (15) 4.4 Vem registrerar Registrator registrerar nya ärenden samt de handlingar som kommer till förvaltningens centrala postöppning eller e-post. Registrator registrerar också tjänsteskrivelser och övriga beslutsunderlag inför nämndens sammanträden. Protokollsutdrag från nämndens sammanträden registreras av nämndsekreteraren. Delegeringsbeslut registrerar handläggaren själv i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 i samband med att handlingen skickas ut (upprättas). Handläggaren har även möjlighet att registrera andra handlingar, som exempelvis svar på synpunkter, i sitt ärende. Om fakta tillförs ett ärende vid besök eller genom ett telefonsamtal, ska en tjänsteanteckning göras i W3D3. Manuella parallella system för anteckningar om sakuppgifter i ärenden får således inte förekomma. Om handläggare endast sällan handlägger en ärendetyp kan det vara motiverat att registrator istället svarar för hela eller delar av registreringen. Denna arbetsfördelning prövas och bedöms av den administrativa staben. 4.5 Förvaring av handlingar Allmänna handlingar ska förvaras i godkänd arkivlokal eller i brandsäkra skåp. Under handläggningstiden kan handlingar förvaras på tjänsterummet. Hemliga handlingar ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. När det gäller diarieförda handlingar ska original läggas i ärendeakter. Ärendeakterna ska förvaras på förvaltningens närakiv. Om ärendeakterna lånats ut eller förvaras på annan plats ska det antecknas i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D Avslut av ärenden i diariet Diariet är också ett verktyg för uppföljning av verksamheten. Därför är det viktigt att ärenden avslutas i diariet när handläggningen är klar. Varje handläggare ansvarar för att kontrollera att alla handlingar och eventuella tjänsteanteckningar som krävs för att förstå ärendet finns med, och markerar därefter i diariet att handläggningen är klar. Registrator kontrollerar, och avslutar ärendet definitivt samt arkivlägger pappersakten. 4.7 Arkivläggning/gallring Arkivläggning/gallring ska ske enligt utfärdade dokumentplaner. Dessa planer ska regelbundet ses över i samråd med kommunarkivet.

10 sid 10 (15) 5 Arbetsgång för kultur- och fritidsnämndens ärenden Beskrivningen nedan utgår från de processer som förekommer inom nämndadministrationen, vilket börjar med anmälan av ärenden och slutar med verkställighet av kultur- och fritidsnämndens beslut (se figur 1). Fördelarna med denna arbetsgång är bland annat att rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda blir tydligare och att handläggningstiden kan kortas. Verksamhetsansvarig har ett ansvar att följa och hålla sig informerad om vilka ärenden som är aktuella inom den egna verksamheten. Figur Anmälan av ärende Ärenden till kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet anmäls senast det datum som anges som stoppdag för mötet. Handläggare anmäler ärenden via dokument- och ärendehanteringssystemet W3D Grovsortering Nämndsekreterare, registrator och administrativ chef gör en genomgång av anmälda ärenden inför nästa sammanträde och stämmer av med aktuella tidsplaner.

11 sid 11 (15) 5.3 Inlämning av handlingar Handläggare skriver in tjänsteskrivelse och eventuellt tjänsteyttrande i W3D3 och lämnar in handlingar via systemet. Påskrivna original lämnas till registrator. Tisdagar samma vecka som beredningen är generellt ordinarie stoppdag för att lämna handlingar, senast kl Den tid som förvaltningen bestämt för inlämnande av handlingar ska hållas, detta för att undvika dålig beredning och dyrbar, ineffektiv administration. Den handläggare som senare vill få med ett ärende till sammanträdet får vända sig till ordföranden, som beslutar om handlingarna kan skickas ut i efterhand eller delas ut vid sammanträdet. Efter stopptiden publicerar nämndsekreteraren handlingarna i appen Netpublicator Docs. I första skedet görs handlingarna endast tillgängliga till deltagare i beredningen. 5.4 Beredning Vid beredningen deltar nämndens ordförande, vice ordförande, kultur- och fritidsdirektören, biträdande förvaltningschefen samt nämndsekreteraren. Syftet med beredningsmötet är att ordförande ska fastställa dagordningen för nästkommande sammanträde samt att göra en avstämning av eventuell information som ska tas upp och vilka handläggare som ska delta på mötet. 5.5 Publicering och registrering Efter att dagordningen fastställs publiceras handlingarna i appen Netpublicator docs. Nämndhandlingarna ska skickas ut till ledamöter senast en vecka före arbetsutskottets sammanträde. I samband med publicering registreras handlingarna i W3D3. Dagen efter publicering i app läggs handlingarna ut på karlstad.se. och en länk skickas ut till handläggare och övriga som ska ta del av handlingarna. Förvaltningen ska regelmässigt se över sina rutiner för vilka handlingarna skickas till och på vilket sätt detta ska ske. 5.6 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Vid utskottets sammanträden ska ärenden till kultur- och fritidsnämnden beredas och utskottet fattar beslut i enlighet med gällande delegeringsordning. Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet ska han/hon själv ta kontakt med sina personliga ersättare för att se till att partiet blir representerat på sammanträdet. 5.7 Justering av arbetsutskottets protokoll Justering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. Normalt sker justeringen vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde. Vid beslut om omedelbar justering ska aktuell paragraf justeras senast dagen efter mötet. 5.8 Registrering och expediering av arbetsutskottets beslut Besluten registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 och skickas till berörda så snart som möjligt efter det att protokollet justerats. Till vem eller vilka ärendet har skickats ska noteras i W3D3, liksom datum för expedieringen. Manuella noteringar utanför systemet för ärendehantering får inte förekomma. Expediering av arbetsutskottets protokoll sker enbart för sådana ärenden där utskottet fattat beslut.

12 sid 12 (15) 5.9 Kultur- och fritidsnämnd Inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag (politiskt förslag). Vid behov föredras ärendet av förvaltningsdirektör eller verksamhetsansvarig och endast i särskilda fall av ansvarig handläggare. Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet ska han/hon själv ta kontakt med sin ersättare eller med partiet för att se till att partiet blir representerat på sammanträdet Justering samt tillkännagivande av protokoll Ordföranden meddelar, efter samråd med sekreteraren, tid och plats för justering av protokollet. Val av justerare och utsedd tid för justering behöver inte protokollföras i särskild paragraf utan antecknas istället på protokollets första sida. Ett protokoll ska så snart som möjligt justeras, senast två veckor efter sammanträdet. Justerarna ska skriva under protokollets andra sida och signerar varje sida i protokollet. Beslut om omedelbar justering ska framgå av protokollsparagrafen. Paragrafen ska i så fall undertecknas av ordföranden och justeraren senast dagen efter mötet. Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt, vilken dag det har anslagits samt när överklagandetiden löper ut Registrering och expediering av nämndens beslut Besluten registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 och skickas till berörda så snart som möjligt efter det att protokollet justerats. Till vem eller vilka ärendet har skickats ska noteras i W3D3, liksom datum för expedieringen. Manuella noteringar utanför systemet för ärendehantering får inte förekomma. Vid expediering av beslut ska beslutsparagrafen samt vid behov tjänsteskrivelsen och tjänsteyttrandet skickas. Beslutet behöver inte bestyrkas om inte mottagaren särskilt krävt det. Följebrev ska inte användas om det inte är absolut nödvändigt för att mottagaren av beslutet ska förstå varför det översänds. Expediering av beslut inom förvaltningen sker genom att protokollen görs tillgängliga på Internet och handläggaren ansvarar själv för att ta del av de beslut som rör dennes ärenden. Handläggaren kan även se beslutet i sitt ärende i W3D Verkställighet och avslut Det är handläggaren som ansvarar för att verkställa nämndens beslut samt att ärendet avslutas då det inte längre är aktuellt. Handläggaren ansvarar dessutom för att akten rensas på onödigt material när ärendet avslutas. Rutiner för hur ärenden avslutas upprättas av registrator. Ska ärendet återrapporteras till nämnd anmäler handläggaren det nya ärendet till aktuellt sammanträde i W3D3.

13 sid 13 (15) 6 Beslutsunderlag tjänsteskrivelsen tjänsteyttrandet Handläggaren ska upprätta en tjänsteskrivelse och ett tjänsteyttrande i dokumentoch ärendehanteringssystemet W3D3 som ska ligga till grund för nämndens beslut. Dokumenten ska skrivas i presens och huvudsats. Exempel på tjänsteskrivelse och tjänsteyttrande, se bilaga Tjänsteskrivelsen Handläggaren ansvarar för att tjänsteskrivelsen innehåller en rubrik som stämmer överens med ärendemeningen i W3D3 samt täcker förslag till beslut. Tjänsteskrivelsen ska innehålla förslag till beslut, en kort sammanfattning av ärendet, vilka beslutsunderlag som ligger till grund för förslaget samt var beslutet ska skickas. Dessa delar ska senare kopplas till kallelse och protokoll. Tjänsteskrivelsen ska vara saklig och neutral Förslag till beslut Förslag till beslut ska förstås utan hänvisning till bilagor eller andra dokument. Undantagsvis kan ärendet vara så komplext att en hänvisning till nämndens eller förvaltningens förslag är nödvändig för att man ska kunna förstå beslutets hela vidd. Även i dessa fall bör dock ambitionen vara att beslutets huvudsakliga innebörd framgår direkt av beslutstexten. Det ska tydligt framgå när och var eventuell återrapportering ska ske samt hur eventuella kostnader ska finansieras. 6.2 Tjänsteyttrandet Tjänsteyttrandet innehåller handläggarens analys och utredning av ärendet. Handläggaren ska beakta ekonomiska och juridiska aspekter kring ärendet samt hur ärendet kan kopplas till kommunens värdegrund och strategiska plan. I tjänsteyttrandet tar handläggaren ställning utifrån sin roll och motiverar sitt förslag till beslut. 6.3 Undertecknande Tjänsteskrivelsen och tjänsteyttrandet ska undertecknas av förvaltningsdirektören och handläggare i samband med att den färdigställs. Handläggaren ansvarar för att de undertecknade originalen stämmer med de digitala versionerna i W3D3. I undantagsfall får dokumenten skickas ut till nämnden utan att vara undertecknade av förvaltningsdirektören. Detta för att förhindra att de blir liggande enbart i avvaktan på undertecknande. Handläggaren ansvarar i sådana fall för att avstämning av innehållet skett med förvaltningsdirektören.

14 sid 14 (15) 7 Sammanträdeshandlingar 7.1 Kallelse/föredragningslista Kallelsen till sammanträde utgör även föredragningslista. Föredragningslistan ska innehålla rubrik på de ärenden som ska behandlas och en redovisning av de handlingar och annat beslutsunderlag som skickats till nämnden. Förslag till beslut redovisas inte i kallelsen. Ordföranden ansvarar för kallelsen/föredragningslistan. Möte för förberedelse och fastställande av föredragningslista (beredning) sker enligt rutiner som nämnden och förvaltningen beslutar. Av kallelsen ska framgå vem som är ordförande respektive sekreterare. Kallelsen behöver inte undertecknas. Exempel på kallelse/föredragningslista, se bilaga Protokoll Ordföranden ansvarar för protokollets utformning. Protokoll ska skrivas i presens och i huvudsats. För varje ärende i protokollet ska följande kopplas från tjänsteskrivelsen: ärenderubrik med diarienummer/diarieplanbeteckning antaget förslag till beslut sammanfattning beslutsunderlag sammanställning över vem/vilka beslutet ska skickas till Ledamöter som under sammanträdet anmält att de skriftligen vill reservera sig mot ett beslut bör om möjligt lämna in reservationen i anslutning till sammanträdet. Längre yrkanden ska lämnas skriftligt till sekreteraren i anslutning till sammanträdet. Exempel på protokoll, se bilaga Arbetsutskottets protokoll Protokoll från arbetsutskottet där utskottet fattat beslut med stöd av delegering ska justeras på samma sätt som nämndprotokoll. Protokollet behöver dock inte anslås på kommunens anslagstavla. I ärenden där utskottet endast varit beredande behöver protokollet varken justeras eller anslås. 7.4 Anmälan av delegeringsbeslut Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Även beslut som fattats med stöd av bestämmelserna om vidaredelegering bör anmälas till nämnden. Tiden för överklagande av beslutet (genom laglighetsprövning enligt kommunallagen) räknas från den tidpunkt då tillkännagivande om justering gjorts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes. För beslut som kan överklagas med

15 sid 15 (15) förvaltningsbesvär, till exempel lotteritillstånd räknas klagotiden från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. Då arbetsutskottet fattat ett beslut med stöd av delegering ska detta också anmälas till nämnden. Registratorn gör en sammanställning över de aktuella paragraferna och anmäler dem som delegeringsbeslut vid nästkommande nämndsammanträde. Varje delegeringsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska typbeskrivning ingå (t.ex. ekonomiskt stöd/bidrag), datum för beslutet samt diarienummer eller annat löpnummer. Redovisningen kräver ingen tjänsteskrivelse, utan skrivs direkt i form av en protokollsparagraf. Paragrafen bör innehålla ett ställningstagande från nämnden om att redovisningen kan godkännas. Exempel på delegeringsbeslut, se bilaga Meddelanden och rapporter Mer omfattande rapporter av typen utvärderingar, rapporteringar i verksamhetsfrågor och uppföljningar av nämndens verksamhet redovisas som ärenden i separata paragrafer. Föredragande kan lämna information, muntligt eller skriftligt, utan att detta protokollförs, om informationen varken förutsätter eller resulterar i något beslut vid sammanträdet. Utredningar från andra nämnder som erhållits för kännedom ska dock protokollföras/anmälas om det från avsändaren finns önskemål om att få verifierat att nämnden har tagit del av handlingen. Anmälan av sådana handlingar samlas i en gemensam paragraf under rubriken Meddelanden. 7.6 När nämndens beslut skiljer sig från det beredande organets förslag Då nämnden fattar ett annat beslut än det som de beredande organen föreslagit, skrivs endast nämndens beslut i klartext i protokollet. Om nämnden inte instämmer i formuleringarna i en tjänsteskrivelse får inte tjänsteskrivelsen ändras. Vid omfattande förändringar ska nämnden i sådana fall anta en egen skrivelse som biläggs protokollet och som benämns nämndens yttrande i ärendet.

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson 1 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 2 Begreppet Allmän handling

Läs mer

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess RIKTLINJER Datum 2013-11-12 Reviderad datum 1(19) Sekretariatet Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess 2(19) Dokument- och ärendehantering Inledning En effektiv ärendehantering förutsätter

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Styrdokument för den Kommunala nämndadministrationen i Åstorps kommun 2010 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 juni 2010, 62. Dnr 2010-177.

Styrdokument för den Kommunala nämndadministrationen i Åstorps kommun 2010 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 juni 2010, 62. Dnr 2010-177. Styrdokument för den Kommunala nämndadministrationen i Åstorps kommun 2010 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 juni 2010, 62. Dnr 2010-177. Dokumentnamn: Styrdokument för Åstorp_ver6_antaget_20100621_kf.doc

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Beslut och återrapportering 2006-09-15 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Diarieföring av allmänna handlingar

Diarieföring av allmänna handlingar - Vad ska jag diarieföra och hur gör jag? Riktlinje Process: Administration/juridik Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: Faktaägare: Annika Petersson, Registrator Fastställd av: Katarina Jonasson,

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Mjölby kommun Augusti 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning och metod... 2 2 Protokoll...

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun

Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun Kommunledningsförvaltningen 2013-09-30 1 (29) Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-09-30 91 Kommunledningsförvaltningen 2013-09-30

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Fastställt av samfällda kyrkofullmäktige 2006-02-02 22 Kyrkonämndens uppgifter framgår av Kyrkoordningen

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN c5 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällivare Kommun Dokumen Föreskri ter Re lementen Beslutad av Kommun ullmäkti e Beslutad KF 2013-04-08 54 Diarienummer KS/2010:621-001 Framta en av Nämnd- och

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer