Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den demokratiska processen - kallelser och protokoll"

Transkript

1 Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning Metod 2 2 Regelverk 2 3 Iakttagelser Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnd 7 4 Revisionell bedömning 8 5 Bilaga, enkätresultat 10 Uppvidinge kommun

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund För att medborgaren ska vara en del av den lokala demokratin krävs att han eller hon har insyn i den politiska processen. Kallelser, beslutsunderlag och protokoll är de handlingar utgör de mest centrala dokument i den demokratiska processen. Dessa handlingar måste därför vara begripliga och lättillgängliga för allmänheten. Detta ställer krav på språk, uppställningar och förmåga att i korta drag ge läsaren en god bild av ärendet. Vidare är det av största vikt att underlagen till besluten i kallelsen är av god kvalitet. Bristande beredningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet som ofta leder till felaktiga beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna trygghet i förvaltningens grundläggande beredningsarbete. I kommunallagen finns regler för vad de kommunala protokollen ska innehålla. Utöver att uppfylla lagkraven ska protokollen kunna läsas och förstås av såväl förtroendevalda och anställda inom organisationen som intresserade medborgare utan ingående kunskaper om kommunal verksamhet och organisation. Av förvaltningslagen framgår också att myndigheterna ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är styrelsens och nämndernas kallelser och protokoll ändamålsenligt utformade? Kontrollmål/granskningsmål Uppfyller styrelsens och nämndernas protokoll kommunallagens krav? Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare? Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet inom rimlig tid för sammanträdet? Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd? Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för allmänheten, exempelvis via kommunens hemsida? Uppvidinge kommun 1 av 11

4 1.3 Avgränsning Granskningen avgränsas till följande nämnder: kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden. 1.4 Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer, studier av dokumentation samt en enkätundersökning. Intervjuer har genomförts med samtliga nämndsekreterare. De granskade nämndernas protokoll och kallelser under perioden till har studerats och analyserats. Ordinarie ledamöter i granskade nämnder som har e-post har fått möjlighet att besvara en enkät med frågor om protokollets och beslutsunderlagens kvalitet. I undersökningen fick ledamöterna ange i vilken grad de instämde med ett antal påståenden om protokollet. Ledamoten fick ge påståendet en poäng mellan ett till fem beroende i vilken grad han eller hon instämde i påståendet. Om ledamoten instämde helt fick påståendet fem poäng och om han eller hon inte instämde alls erhölls endast ett poäng. På detta sätt fick vi fram ett medelvärde för varje påstående. Då samtliga påståenden har uttryckts positivt, t.ex. Jag upplever att besluten formuleras på ett tydligt sätt?, betyder en hög poäng ett gott betyg. Tack vare att undersökningen genomfördes en gång innan semestern och en gång efteråt blev svarsfrekvensen på två av de fyra nämnderna 50 procent eller mer. Kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden nådde däremot inte upp till mer 50 procent. Nämnd Antal Svarsfrekvens Miljö- och byggnämnd 3/7 43% Socialnämnd 7/11 64% Barn- och utbildningsnämnd 7/11 64% Kommunstyrelsen 5/11 45% Rapporten har sakavstämts av respektive nämndsekreterare. 2 Regelverk I kommunallagens 5 kap ställs de juridiska kraven på protokollen. Reglerna ska tillämpas både på kommunfullmäktige och på nämnder och styrelse. (KL 6 kap 30 ) Protokollen ska redovisa; vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts, lagda yrkanden och förslag som inte har tagits tillbaka, i vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut, genomförda omröstningar och hur de har utfallit, vilka beslut som har fattats, vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar och vilka reservationer som har anmälts mot besluten. Uppvidinge kommun 2 av 11

5 Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som nämnden har bestämt. Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt och vilken dag det har anslagits. Bevis om anslagsdag ska tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt. De juridiska kraven på protokollen är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör innehålla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att förstå vad ärendena handlar om. Protokollen utgör också en viktig del i kommunens historieskrivning, varför väl formulerade protokoll med en informativ beskrivning av ärendet är av stor vikt. Information söks idag av ett stort antal människor via Internet. I syfte att underlätta för den som tar del av protokollen på en dataskärm eller surfplatta, är det lämpligt att i början av protokollet ha en ärendelista som visar vilka ärenden som har behandlats. När det hänvisas till bilagor bör de dateras så att man vet att man tar del av rätt version. Bilagor bör i största möjliga utsträckning refereras kortfattat så att läsaren direkt kan få en uppfattning om innehållet i dessa. Enligt kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina sammanträden. I nämndernas och styrelsens reglemente regleras vad som ska gälla för tidpunkter för utskick av föredragningslista med bifogade handlingar (kallelsen). Ansvar för protokollets förande ligger formellt på ordföranden även om protokollets förande och hantering praktiskt sköts av nämndsekreteraren eller annan tjänsteman. Det är ordförande som svarar för protokollets riktighet och att anslag om justerat protokoll med uppgift om var protokollet finns tillgängligt, sätts upp på kommunens officiella anslagstavla. 3 Iakttagelser I detta kapitel redogörs för våra iakttagelser av arbetet med kallelser och protokoll i Uppvidinge kommun. Samtliga nämnders protokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen. I Uppvidinge används kommungemensamma mallar för både protokoll och tjänsteskrivelser. Nämndssekreterarna träffas en till två gånger per termin för att diskutera gemensamma frågor och utveckla arbetet. 3.1 Kommunstyrelsen Protokoll Kommunstyrelsens protokoll publiceras på hemsidan. Tack vare sammanfattningen i början av varje paragraf är protokollet lätt att förstå. Språket är av god kvalitet. I de ärenden som det är möjligt anges beslutet i klartext så att det helt kan utläsas av protokollet. Beslutsmeningarna formuleras i huvudsatser, vilket underlättar Uppvidinge kommun 3 av 11

6 läsningen. Däremot går det inte alltid att utläsa vilken eller vilka skrivelser som utgjort beslutsunderlag, då skrivelsens datering ej framgår av paragrafen. Det kan då vara svårt att veta vilken av handlingarna i akten som utgjort beslutsunderlag. I något fall där det saknades hänvisning till beslutsunderlag framgår endast konturerna av ett förslag av paragrafens sammanfattning. Det är dock otydligt vad som faktiskt beslutas och vem som står bakom förslaget. De flesta av de ledamöter som svarade på enkäten anser att protokollen är informativa, lättförståeliga och återger sammanträdet på ett korrekt sätt. I vår genomgång av styrelsens protokoll fann vi att fyra ärenden hade återremitterats. I tre av de fyra återremitterade ärendena motiverades inte beslutet. Det går därför inte att utläsa vad för ytterligare uppgifter som skulle tillföras ärendena. Tid för återrapportering angavs inte heller. Under paragrafen Meddelanden till kommunstyrelsen protokollförs ett stort antal handlingar som inkommit. Det rör sig om allt från övriga nämnders protokoll till cirkulär från Sveriges kommuner och landsting. Handlingarna skickas inte ut med kallelsen utan löpande via e-post. Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsens kallelse med bilagor publiceras sedan år 2012 på kommunens hemsida. Från innehållsförteckningen går det att klicka sig fram till beslutsunderlagen. Kallelsen skickas elektroniskt till ledamöterna en vecka innan sammanträdet. I vår genomgång av kallelserna konstaterades att samtliga underlag i regel hade skickats ut med kallelsen till sammanträdena. Endast i några ärenden redovisades underlag först på sammanträdet. Det rörde sig då främst om informationsärenden. Av enkätundersökningen framgår att ledamöterna anser att de får ut handlingarna i god tid. I de flesta fall var beslutsunderlagen av god kvalitet. I något förslag till förändringar i riktlinjer och taxor presenterades endast det nya förslaget utan någon analys vad förändringen skulle innebära. Av enkätundersökningen framgår att ledamöterna är tämligen nöjda med beslutsunderlagens kvalitet. Medelvärdet för svaren om beslutsunderlagens kvalitet var 3,8 på en femgradig skala. Rutiner för nämnds- och protokollsarbete Kommunstyrelsen har fyra utskott som bereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden: arbetsutskottet, tekniska utskottet, kultur- och föreningsutskottet och personalutskottet. Det finns inte skriftliga rutiner för nämndsadministrationen och beredningsarbetet. Av våra intervjuer framgår att ärendena till alla fyra utskotten först bereds av en beredning bestående av presidiet, kommunchef, ekonomichef och de båda nämndssekreterarna. Handläggande tjänstemän deltar även vid behov. Veckan innan beredningen skickas en dagordning ut till beredningens medlemmar. Det skickas inte ut handlingar i detta skede. Tjänsteskrivelser presenteras först på beredningens möte och då i form av utkast. Efter beredningsmötet upprättas de tjänsteskrivelser som ska skickas ut med övriga handlingar till de olika utskotten. Det upplevs som oproblematiskt att få in Uppvidinge kommun 4 av 11

7 handlingarna till utskicket i tid. En ny praxis kan hålla på att etablera sig i beredningsarbetet. Från att i princip alla ärenden först beretts av ett utskott lyfts fler och fler direkt till kommunstyrelsen. Enkätundersökningen tyder på att formerna för beredningsarbetet i viss utsträckning diskuteras i styrelsen. 3.2 Barn- och utbildningsnämnden Protokoll Barn- och utbildningsnämndens protokoll publiceras på hemsidan. Tack vare sammanfattningen i början av varje paragraf var protokollen lätta att förstå. Språket var av god kvalitet. I de ärenden som det var möjligt angavs beslutet i klartext, så att det helt kunde utläsas av protokollet. Beslutsmeningarna formulerades i huvudsatser, vilket underlättade läsningen. I protokollet hänvisades det till daterade tjänsteskrivelser. I de fall ett ärende återemitterades motiverades beslutet. De flesta av de ledamöter som har svarat på enkäten anser att protokollen är informativa, lättförståeliga och återger sammanträdet på ett korrekt sätt. Sammanträdeshandlingar Barn- och utbildningsnämndens kallelse med bilagor publiceras sedan år 2012 på kommunens hemsida. Från innehållsförteckningen går det att klicka sig fram till beslutsunderlagen. Nämndskallelsen utgörs av den handling som kallar till MBLförhandling inför nämndssammanträdet. Kallelsen upprättas därför ganska lång tid i förväg, cirka 20 dagar innan sammanträdet. En vecka före nämnden skickas kallelsen ut och publiceras samtidigt på kommunens hemsida. Svaren i enkätundersökningen på frågan om kallelsen skickas ut i god tid skiljer sig ganska mycket mellan ledamöterna. Medelvärdet för svaren hamnade på tre på den femgradiga skalan. Vid vår genomgång av kallelserna konstaterades att det till samtliga viktigare ärenden fanns ett beslutsunderlag. Underlagen var generellt av tillräcklig kvalitet. Oftast hade förvaltningschefen upprättat en tjänsteskrivelse. Skrivelsen innehöll en sammanfattning och avslutades med rubriken beredningens förslag till beslut. Av enkätsvaren framgår att ledamöterna anser att det finns viss förbättringspotential gällande beslutsunderlagens kvalitet. Medelvärdet för svaren om beslutsunderlagens motsvarade ledamöternas förväntningar var 2,9 på en femgradig skala. Rutiner för nämnds- och protokollsarbete Barn- och utbildningsnämnden har inte arbetsutskott. Förvaltningen har en skriftlig rutin som beskriver hanteringen av ärenden i nämnden. Bland annat beskrivs beredningsarbetet och utskick av kallelse. Av rutinen framgår att nämndens presidium och förvaltningen träffas fyra veckor innan nämndssammanträdet för att diskutera vilka ärenden som ska upp i nämnden samt förslag till beslut. Till beredningen har förvaltningskoordinator gjort en dagordning. I de ärenden där det finns handlingar, t.ex. tjänsteskrivelser, tas dessa med. Uppvidinge kommun 5 av 11

8 Tjänsteskrivelserna saknar förslag till beslut. På beredningen diskuteras ärendena och ofta lämnas förslag till beslut till nämnden. Efter beredningen skrivs/färdigställs de tjänsteskrivelser som ska skickas ut med kallelsen till nämnden. Beredningens förslag fogas in under en rubrik i tjänsteskrivelsen, se under rubriken sammanträdeshandlingar. Efter beredningens möte och innan nämndssammanträdet MBL-förhandlar förvaltningschefen kommande ärenden med de fackliga företrädarna. Inför en MBL-förhandling får facken samma kallelse som skickas till nämnden. Facken ska ha kallelsen en vecka innan förhandlingen. Det innebär att en kallelse till nämnd måste vara klar långt innan själva utskicket till nämnden görs. Enkätundersökningen tyder på att formerna för beredningsarbetet inte är något som diskuteras i nämnden. 72 procent av de som har svarat på enkäten menade att frågan inte diskuterades i nämnden. 3.3 Socialnämnden Protokoll Socialnämndens protokoll publiceras på hemsidan. I vår genomgång konstaterades att protokollen var lätta att förstå. I början av varje paragraf fanns en sammanfattning. Språket var av god kvalitet. I de ärenden som det var möjligt angavs beslutet i klartext, så att det helt kunde utläsas av protokollet. Beslutsmeningarna formulerades i huvudsatser, vilket underlättade läsningen. Däremot gick det inte alltid att utläsa vilken eller vilka skrivelser som utgjort beslutsunderlag, då skrivelsens datering ej framgick av paragrafen. Av enkätundersökningen framgår att ledamöterna tycks vara mycket nöjda med protokollet. Medelvärdena på frågorna om protokollens uppställning, lättförståelse och tydlighet varierade mellan 4,4 och 4,7 på vår femgradiga skala. Under den granskade perioden återremitterades tre ärenden. I två av ärendena motiverades inte beslutet. Det går därför inte att utläsa vad för ytterligare uppgifter som skulle tillföras ärendena. Tid för återrapportering angavs inte heller. Under paragrafen delgivningar protokollförs ett antal handlingar som inkommit. Vid ett av de granskade sammanträdena behandlade nämnden en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Av originalprotokollet framgår inte personuppgifter. Det framgår således inte vem som sökt och beviljats bidrag. Av protokollet framgår inte att det har expedierats till sökande. Liknande sätt att protokollföra individärenden förekommer även i nämndens arbetsutskott. Utskottet har delegerats de flesta individärenden som enligt lag inte får delegeras till tjänstemän. I utskottets protokoll samlas samtliga klienters ärenden i en och samma paragraf. Muntliga uppgifter från klienten som lämnas på sammanträdet dokumenteras inte i protokollet. Sammanträdeshandlingar Kallelsen skickas ut en vecka innan nämndsmötet. Av enkätsvaren tycks ledamöterna vara nöjda med den tid de har på sig att läsa in sig i ärendena. Uppvidinge kommun 6 av 11

9 När granskningen startade i maj 2012 sparade inte förvaltningen tidigare utskickade kallelser och bilagor. Vi hade därför inte möjlighet att granska beslutsunderlagen till samtliga ärenden. Istället samlades beslutsunderlagen till tio utvalda ärenden in och djupgranskades. Ärendena valdes slumpmässigt ut av. I augusti 2012 började även socialnämnden att publicera kallelsen med bilagor på hemsidan. Numera kan allmänheten ta del av kallelsen med bilagor på hemsidan. Efter genomgången av beslutsunderlagen konstaterades att det saknades underlag i två av de utvalda ärendena, varav det ena rörde ombyggnation av ett särskilt boende. Det andra ärendet gällde huruvida kommunen skulle överlämna ansvaret för färdtjänsten till Regionförbundet. Det enda underlag som fanns i ärendet var Regionförbundets förfrågan. Någon analys av konsekvenserna av ett övertagande för Uppvidinge kommun hade inte tagits fram. I övriga sju ärenden var beslutsunderlagen tillräckliga. Ledamöterna tycks vara nöjda med de beslutsunderlag som tas fram till dem. Det visar i alla fall enkätundersökningen. Medelvärdet på frågan om kvaliteten på beslutsunderlagen motsvarade ledamotens förväntningar var hela 4,7. Rutiner för nämnds- och protokollsarbete Förvaltningen saknar skriftliga rutiner för nämndsadministrationen och beredningsarbetet. Av arbetsordningen för styrelser och nämnder i Uppvidinge kommun framgår att de ärenden som skall avgöras av nämnden i sin helhet först ska beredas av utskottet om beredning behövs. Av reglementet framgår att socialnämnden har ett arbetsutskott. Av våra intervjuer framgår däremot att arbetsutskottet inte bereder ärendena inför nämnden, för detta ändamål har en särskild beredning inrättats bestående av nämndens presidium. Presidiet träffar förvaltningschef och nämndssekreterare två veckor innan nämnden och går igenom vilka ärenden som bör tas upp på nästkommande nämndssammanträde. Någon dag innan upprättar nämndssekreteraren ett förslag till föredragningslista. Handlingar skickas inte ut till beredningen. En vecka efter beredningsmötet skickas kallelse med bilagor till nämnden. 3.4 Miljö- och byggnadsnämnd Protokoll Även miljö- och byggnadsnämndens protokoll publiceras på hemsidan. Protokollet följer den kommungemensamma mallen och är lätt att förstå. Det sker tydliga hänvisningar till beslutsunderlagen. I de ärenden där det är möjligt anges beslutet i klartext, så att det helt kan utläsas av protokollet. Beslutsmeningarna formuleras i huvudsatser, vilket underlättar läsningen. I flera fall när uppdrag ges till förvaltningen beslutas inte om tid för återrapportering. Under paragrafen Meddelande/information protokollförs olika inkommande handlingar. Det rör sig ofta om handlingar från andra myndigheter och tillhör ärenden av myndighetsutövningskaraktär som nämnden deltagit i, t.ex. utfall av överklaganden. Uppvidinge kommun 7 av 11

10 De ledamöter som svarade på enkätundersökningen var överlag nöjda med protokollen. Protokollen gavs ett betyg om 3,7 på den femgradiga skalan. Sammanträdeshandlingar Miljö- och byggnadsnämndens kallelse med bilagor publiceras sedan år 2012 på kommunens hemsida. Från innehållsförteckningen går det att klicka sig fram till beslutsunderlagen. Kallelsen skickas ut cirka en vecka innan sammanträdet. I undantagsfall kan inte handlingarna skickas med kallelsen. Majoriteten av ärendena är av myndighetsutövningskaraktär. Tjänsteskrivelserna följer en särskild mall och utgör ett fullgott underlag till besluten. Ledamöterna tycks se en förbättringspotential i beslutsunderlagen. Det visar i alla fall enkätundersökningen. Medelvärdet på frågan om ärendena var tillräckligt utredda innan de lämnades till nämnden för beslut var 2,7. Rutiner för nämnds- och protokollsarbete Miljö- och byggnämnden saknar arbetsutskott. Förvaltningen har inte skriftliga rutiner för nämndsadministrationen och beredningsarbetet. Av våra intervjuer framgår att en vecka innan nämndens sammanträde hålls beredningsmöten. På mötena deltar presidiet och samtliga tjänstemän vid förvaltningen. Två dagar efter beredningsmötet skickas kallelse med bilagor till ledamöterna. Enkätundersökningen tyder på att formerna för beredningsarbetet inte är något som diskuteras i nämnden. Ingen av de svarade menade att frågan diskuterades i nämnden. 4 Revisionell bedömning Vi bedömer att styrelsens och nämndernas kallelser och protokoll är ändamålsenligt utformade. Samtliga nämnders protokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen. Sammanfattningsvis bedöms att allmänheten har goda möjligheter till insyn i den demokratiska processen som nämndsarbetet utgör. Nedan utvecklar vi vår bedömning genom att besvara rapportens kontrollfrågor. Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare? Vi bedömer att protokollen är tillräckligt informativa och lättförståeliga även för en utomstående läsare. Den kommungemensamma mallen med fasta rubriker utgör ett gott stöd. Socialnämndens rutiner för protokollföring av individärenden är bristfälliga. Det är varken lämpligt eller praktiskt att placera alla individärendena i en och samma paragraf. Av protokollet måste det framgå vem ärendet gäller. Nämnden bör ta fram rutiner som både är praktiska och som uppfyller lagkrav samt som ger protokoll Uppvidinge kommun 8 av 11

11 med tydliga beslut för klienten. Protokollen omfattas av sekretess så endast den klient som berörs av beslutet har rätt att ta del av det. Beslut om återremiss motiveras för sällan. Sådana beslut bör motiveras för att förvaltningen ska veta vad för sorts uppgifter som ska tillföras ärendet. Det är också lämpligt att ange tid när förvaltningen ska återkomma med uppgifterna. Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet inom rimlig tid för sammanträdet? Samtliga nämnder och styrelsen skickar ut kallelsen med bilagor i rimlig tid inför sammanträdet. Generellt är beslutsunderlagen som skickas ut till ledamöterna av tillfredställande kvalitet. Vi anser att det är olämpligt, som i barn- och utbildningsförvaltningens fall, att föra in den politiska beredningens förslag i tjänsteskrivelsen. Det blir inte tillräckligt tydligt vad som är förvaltningens bedömning respektive de förtroendevaldas. Vidare är det oftast lämpligt att förvaltningen efter en professionell analys lämnar ett eget förslag till beslut. Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd? Fler förvaltningar bör följa barn- och utbildningsförvaltningens exempel och upprätta skriftliga rutiner för beredningsarbetet. Skriftliga rutiner har flera fördelar. En följd av att dokumentera sitt arbetsätt är att man tvingas analysera och kritiskt granska inarbetade rutiner. Med hjälp av skriftliga rutiner är det lättare för nämndssekreterarna att täcka för varandra. Det är en brist att socialnämnden inte följer den av fullmäktige beslutade arbetsordningen gällande beredning i arbetsutskottet. Beredningsarbetet bör snarast lyftas över till arbetsutskottet. Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för allmänheten, exempelvis via kommunens hemsida? Det är positivt att protokoll och kallelser med bilagor görs tillgängliga för allmänheten genom hemsidan. På detta sätt får allmänheten insyn i nämndsarbetet Fredrik Ottosson Projektledare Pär Sturesson Uppdragsledare Uppvidinge kommun 9 av 11

12 5 Bilaga, enkätresultat Kommunstyrelsen Besluten formuleras tydligt Protokollets disposition är bra Diskussion om beredningsarbetet Tillräckligt utredda ärenden Underlagens kvalitet Protokoll återger sammanträdet korrekt Informativa o lättförståeliga protokoll Underlagen i tillräcklig tid Barn- och utbildningsnämnden Besluten formuleras tydligt Protokollets disposition är bra Diskuteras beredningsarbetet Tillräckligt utredda ärenden Underlagens kvalitet Protokoll återger sammanträdet korrekt Informativa o lättförståeliga protokoll Underlagen i tillräcklig tid Uppvidinge kommun 10 av 11

13 Socialnämnden Besluten formuleras tydligt Protokollets disposition är bra Diskussion om beredningsarbetet Tillräckligt utredda ärenden Underlagens kvalitet Protokoll återger sammanträdet korrekt Informativa o lättförståeliga protokoll Underlagen i tillräcklig tid Miljö- och byggnadsnämnden Besluten formuleras tydligt Protokollets disposition är bra Diskussion om beredningsarbetet Tillräckligt utredda ärenden Underlagens kvalitet Protokoll återger sammanträdet korrekt Informativa o lättförståeliga protokoll Underlagen i tillräcklig tid Uppvidinge kommun 11 av 11

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje Revisionsrapport Protokollsanalys Marks kommun April 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 1 REKOMMENDATIONER... 2 1 BAKGRUND... 3 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA 1.2 AVGRÄNSNING

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand Revisionsrapport Protokollsgranskning Mora kommun Oktober 2010 Christina Widerstrand 2010-10-18 Christina Widerstrand, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Mjölby kommun Augusti 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning och metod... 2 2 Protokoll...

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Emmaboda kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll

Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Februari 2016 Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll Sammanfattning Merparten av dagens protokollsläsare tar del

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Beslut och återrapportering 2006-09-15 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2016 Burlövs kommun Granskning av nämndernas protokoll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och

Läs mer

Protokollskrivningen 2011

Protokollskrivningen 2011 Revisionsrapport Protokollskrivningen 2011 Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström 1. Uppdrag Landstingets revisorer har givit i uppdrag att granska styrelse och nämnders protokoll ur formell synpunkt.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2016/78/003 Id 20732 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 171 Gäller från och med 2016-07-01 2 3 INNEHÅLL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Februari 2015 Beredningsprocessen Kiruna kommun Beredningsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag. Karlshamns kommun

Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag. Karlshamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Sandra Marcusson Februari 2017 Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Östersunds kommun. Granskning av protokoll. Augusti 2014

Östersunds kommun. Granskning av protokoll. Augusti 2014 Östersunds kommun Granskning av protokoll Augusti 2014 Innehåll 1. ammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 ppdrag och revisionsfrågor... 2 2.2 Metod och avgränsning... 2 2.2.1 Metod... 2 2.2.2 Avgränsning...

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för barn-, kulturoch utbildningsnämnden. Del två består

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Granskning av beslutsprocesser

Granskning av beslutsprocesser www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg, Caroline Liljebjörn och Malin Kronmar Granskning av beslutsprocesser Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Reglemente för Kulturnämnden

Reglemente för Kulturnämnden Reglemente för Kulturnämnden Beslutat av kommunfullmäktige den 2015-06-17 Kulturnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 200, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunallagens bestämmelser kompletterande med lokala bestämmelser för Nora kommun

Arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunallagens bestämmelser kompletterande med lokala bestämmelser för Nora kommun Kommunstyrelsen Arbetsordning för kommunstyrelsen kompletterande med lokala bestämmelser Antal ledamöter och ersättare 6:9 Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer